Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 555

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
Individual identification of similar communication emitters in the complex electromagnetic environment has great research value and significance in both military and civilian fields. In this paper, a feature extraction method called HVG-NTE is proposed based on the idea of system nonlinearity. The shape of the degree distribution, based on the extraction of HVG degree distribution, is quantified with NTE to improve the anti-noise performance. Then XGBoost is used to build a classifier for communication emitter identification. Our method achieves better recognition performance than the state-of-the-art technology of the transient signal data set of radio stations with the same plant, batch, and model, and is suitable for a small sample size.
EN
The main problem preventing the use of digital relay protection mathematical models for real devices setting up is the confidentiality of the information about its internal configuration. This mainly concerns the input circuits (measuring part) of the protection, the components of which introduce the most significant errors. In this case, an arbitrary choice of the configuration may lead to incorrect results. The identification of the internal structure by standard methods, in particular by a real interpolation method, cannot be carried out in practice, due to the need to have input and output signals. In this regard, the purpose of the research was to develop a method of identification according to the time for formation of tripping signal. Identical signals were transmitted to real device and mathematical model of protection. The starting point of the time reference was the moment when the input signal reached a threshold; the final point was the time of tripping command appearance, unlike similar studies, where the time was determined by the closure of the output relay contacts. The research was carried out for 144 different combinations of the measuring part elements: auxiliary converters, analog filters, digital finite impulse response filters. As a result, the combination in which the smallest deviation from the tripping time of the real device was observed in all studied modes was selected as the most ‘optimal’. Performing such comparisons is the main way to make the model closer to real protection.
PL
Analizowano cyfrowe zabezpieczenie przekaźnikowe I jego model matematyczny przy założeniu, że nie jest znana jego struktura wewnętrzna. Zaproponowano metodę identyfikacji bazując na pomiarze czasu między przekroczeniem przez sygnał wejściowy wartości progowe a wyłączeniem.
PL
Autorzy rozpatrują strukturę zadania bojowego jako logiczny łańcuch przedmiotowych modeli zaangażowanych w jego realizację: strzelec trzymający w rękach broń małokalibrową skierowaną na cel, z celownikiem oraz czynnikiem niszczącym (amunicją). W takim przypadku strzelec ma wizualny kontakt z celem przez celownik optyczny i przestrzeń powietrzną. Jak widać, kluczową rolę w tym łańcuchu odgrywa strzelec. Celem artykułu jest ocena wpływu czynnika ludzkiego na skuteczność bojową w łańcuchu misji bojowej z punktu widzenia podstawowej teorii. W artykule jest rozpatrzony pewien zamknięty cykl wykonania misji bojowej za pomocą broni strzeleckiej z celownikiem optycznym. Prawdopodobieństwo wykonania misji bojowej jest oceniane biorąc pod uwagę poprawność przygotowania danych strzelania, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celu, poprawnego celowania i trafienia podczas strzelania.
EN
Authors are considering the combat task structureas a logical chain of the object models participating in its execution: shooter with small arms with optical sight in his hands, explosive items (ammunition) which are directed to target. Shooter through opticalsight and air environment is contacting visually with a target. As we can see, the key role in this chain belongs to the shooter. Paper purpose is to assess influence of human factor to combat effectiveness in the chain of combat task execution from a view point of fundamental theory. A closed cycle of combat task execution using small arms with optical sight is considered in the paper. Probability of combat task execution is assessed taking into consideration the reliability of shooting data preparation, target detection,recognition and identification, correct aiming and impact at shooting.
EN
Each region has its own set of unique characteristics, which should create the basis for their growth and give residents a sense of home and safety. This article develops an approach to identifying a region and its amalgamated territorial communities in order to identify their strengths and values, based on the example of Luhansk region, which, due to ongoing military aggression, has significant development problems. It is proposed to quantify the results of complementary analysis of sustainable development indicators by quantitatively qualitative transformation of such indicators and rating points into a gradient of territorial features, which is visualized using the quantification axis to determine the unique characteristics of region. The application of such methodology for identifying a region greatly simplifies the process of identifying the benefits and values of a region in order to properly position and build an effective socio-economic development strategy.
PL
Każdy region ma swój własny zestaw unikalnych cech, które powinny stanowić podstawę rozwoju i dać mieszkańcom poczucie przebywania we własnym domu i bezpieczeństwa. W tym artykule opracowano temat identyfikacji regionu i jego połączonych społeczności terytorialnych w celu określenia ich mocnych stron i wartości, na podstawie regionu Ługańska, który z powodu trwającej agresji wojskowej cierpi na poważne problemy rozwojowe. Proponuje się kwantyfikację wyników uzupełniającej analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju poprzez ilościowo-jakościową transformację takich wskaźników i punktów oceny w gradient cech terytorialnych, który jest wizualizowany za pomocą osi kwantyfikacji, w celu określenia unikalnych cech regionu. Zastosowanie takiej metodologii do identyfikacji regionu znacznie upraszcza proces identyfikacji korzyści i wartości regionu w celu właściwego pozycjonowania i zbudowania skutecznej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
5
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
EN
The work is devoted to the identification of microstructure parameters of a porous body under thermal and mechanical loads. The goal of the identification is to determine the parameters of the microstructure on the basis of measurements of displacements and temperatures at the macro level. A two-scale 3D coupled thermomechanical model of porous aluminum is considered. The representative volume element (RVE) concept modeled with periodical boundary conditions is assumed. Boundary-value problems for RVEs (micro-scale) are solved by means of the finite element method (FEM). An evolutionary algorithm (EA) is used for the identification as the optimization technique.
PL
Przedstawiono projekt rozwiązania technologicznego opartego na pomiarach NDT, w szczególności metodzie emisji akustycznej i badań georadarowych, mający na celu lokalizację i identyfikację potencjalnych uszkodzeń na infrastrukturze gazowej. W propozycji przewidziano wykorzystanie sieci neuronowych oraz hierarchicznych i niehierarchicznych metod statystycznych analizy BIG DATA do stworzenia samorozpoznawalnej bazy sygnałów wzorcowych, identyfikującej generowane sygnały procesów destrukcyjnych. Rezultatem projektu ma być nowa technologia umożliwiająca zarządcy sieci gazowej bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację sieci gazowej.
EN
The project aims to create a technological solution based on NDT measurements, in particular the method of acoustic emission and GPR surveys. These methods will enable the location and identification of potential damage to gas infrastructure. For this purpose, neural networks, hierarchical and non-hierarchical statistical methods of BIG DATA analysis will be used to create a self-identifying database of reference signals of destructive processes. The result of the project will be a new technology and service to enable the gas network manager to operate the gas network safety and economically in an optimal way.
PL
Zastosowanie technologii MALDI i technik elektromigracyjnych w analizie mikrobiologicznej może stać się kamieniem milowym w diagnostyce i analizie zakażeń.
PL
Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
EN
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their impact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.
PL
Dwa pierwsze artykuły z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych typu St w przestrzeni i czasie [1] poświęcone były rozkładowi uszkodzeń na powierzchni taśmy wzdłuż osi taśmy [2] oraz na jej przekroju [3]. Trzecia część przedstawia zmiany rozkładu tych uszkodzeń w czasie. Okazało się, że przyrost uszkodzeń w kierunku poprzecznym do osi taśmy jest większy w czasie niż wzdłuż stalowych linek, kierunku migracji wody i rozwoju korozji [4]. Jest to kluczowe odkrycie dla praktyki serwisowania taśm. W artykule wprowadzono skwantyfikowane miary oceny stanu rdzenia odcinków taśm oraz kluczowe wskaźniki stanu. Należą do nich: gęstość uszkodzeń GU, gęstość powierzchni uszkodzeń GPoU oraz średnia powierzchnia uszkodzenia. Pozwalają one na szybką globalną ocenę stanu całej pętli, ocenę poszczególnych odcinków taśmy, tworzących pętlę, jak i ocenę lokalną stanu fragmentu taśmy. Przedstawiono regresję wprowadzonych kluczowych wskaźników oceny stanu względem czasu pracy taśm od momentu jej instalacji: GU(t), GPoU(t) oraz SrPoU(t). Badania statystyczne przeprowadzono dla 30 odcinków 14 pomiarów wykonanych w 60, 66 i 75 oraz 84 miesiącu ich pracy oraz punktu początkowego (t=0). Wszystkie odcinki mają podobną długość i pracują w pętli od momentu jej instalacji. Nowa taśma nie ma żadnych uszkodzeń, więc wszystkie wskaźniki również mają początek w zerze. Miary te nie są zależne od długości odcinków w pętli, która często bywa zmienna [5]. Istotną zaletą tych wskaźników jest możliwość ich automatycznego wyznaczenia przez oprogramowanie systemu DiagBelt. Podstawą do oceny stanu taśmy jest szereg skanów pętli taśm wykonana listwą pomiarową systemu DiagBelt. Statystyki wskaźników stanu taśmy niosą wiele informacji o stopniu zużycia taśmy. Wraz z funkcjami regresji w czasie mogą być wykorzystane do prognozowania pozostałego czasu pracy taśm, z wykorzystaniem korekt tempa zużycia taśm. Procedura określania tej miary ważnej dla użytkowników zostanie przedstawiona w czwartym artykule z serii. Dzięki znajomości tempa zużycia taśmy możliwe będzie prognozowanie zapotrzebowania na taśmy w kopalni.
EN
The first two papers from the cycle devoted to identifying the development of failures to the steel cord conveyor belts in space and time [1] were dedicated to the failures distribution on the belt surface along the belt axis [2] and its cross-section [3]. The third part presents changes in failures development over time. It turned out that the increase in the size of the damage in the transverse direction to the belt axis is more significant with time than along the steel cables, in the course of water migration and corrosion development [4]. This is a crucial discovery for belt maintenance practice. Quantified measures of the belt core condition evaluation and key belt core condition indicators are introduced. Among them are failures density GU, failures area density GPoU, and the average area of damage SrPoU. They allow on a quick assessment of the entire loop globally, individual belt sections forming loops as well as to the evaluation of the condition of the belt fragment locally. The regression of the introduced indicators in relation to the belt operating time from the moment of belt sections installation: GU(t), GPoU (t) and SrPoU(t) are presented. Statistical tests were carried out for 30 sections for four measurements carried out in 60, 66 and 75 and 84 months of the beginning of their work plus the starting point (t = 0). All belt sections have similar length and operate in the loop from the moment of its installation. The new belt has no damage, so all indicators also start from zero. These measures are not dependent on the length of the belt segments in the loop, which is frequently variable [5]. The possibility of their automatic determination by the DiagBelt system software is an important advantage of these indicators. The basis for belt condition assessments is a series of belt loop scans done by the DiagBelt measuring rod. The statistics of belt condition indicators carry a lot of information about the belt wear degree. Together with their regression over time can be used to forecast the remaining life of the belt, taking into account corrections of the belt wear rate. The procedure for determining this measure important for users will appear in the 4th paper of the series| It is possible to forecast the belt demand in the mine due to the knowledge of belt wear rate.
EN
This paper presents the problem of the identifying parameters for use in mathematical models of induction motors with the use of a genetic algorithm (GA). The effect of arithmetical crossover and the generation of new populations on identification results is analysed. The identified parameters of the model were determined as a result of the minimisation of the performance index defined as the mean-square error of stator current and angular velocity. The experiments were performed for the low power induction motor. The steady-state genetic algorithm with regard to convergence and accuracy of the identification process and calculation time is analysed.
PL
W artykule przedstawiono problem identyfikacji parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych z zastosowaniem algorytmu genetycznego (AG). Analizowano wpływ krzyżowania arytmetycznego i generowania potomków na wyniki identyfikacji. Identyfikowane parametry modelu wyznaczono w rezultacie minimalizacji wskaźnika jakości zdefiniowanego jako błąd średniokwadratowy prądu stojana i prędkości kątowej. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla silnika indukcyjnego małej mocy. Algorytm genetyczny z częściową wymianą populacji analizowano ze względu na zbieżność i dokładność procesu identyfikacji i czas obliczeń numerycznych.
PL
W pracy przedstawiono identyfikację charakterystyk energetycznych kotłów dla potrzeb diagnostyki i optymalizacji eksploatacji. Dla skorygowania nieuniknionych błędów pomiaru i uzyskania wymaganej dokładności predykcji zastosowano rachunek wyrównawczy. Estymację parametrów i dobór optymalnej struktury dokonano metodą regresji krokowej. W procedurze estymacyjnej wykorzystano pomiary eksploatacyjne i specjalne oraz wyniki obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem modeli matematycznych. Przedstawiono wyniki identyfikacji charakterystyk energetycznych kotła pyłowego elektrowni kondensacyjnej, kotła rusztowego ciepłowni i kotła wielopaliwowego w hutnictwie miedzi. Omówiono przydatność opracowanych modeli w systemach diagnostyki eksploatacji i w optymalizacji bieżącej w systemach sterowania.
EN
The paper presents mathematical modelling of steam boilers by the usage of regression modelling techniques for the purpose of thermal diagnostic systems and exploitation optimization. In order to correct unavoidable measurement errors and to achieve the satisfying prediction quality of developed models Advanced Data Validation and Reconciliation method has been used. The estimation procedure of model parameters and determination of optimal structure of developed model have been carried out with stepwise regression technique. Within estimation procedure, operational measurements as well as simulation calculation results (with usage of mathematical models) have been used. The results related to identification of coal dust fired boiler, stoker-fired boiler as well as multi fuel industrial boiler energy characteristics have been presented. The usage of developed models have been described from the thermal diagnostic systems as well as exploitation optimization point of view.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania cech dystynktywnych dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej na podstawie emisji ujawniającej. W artykule opisano metodę identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystującą promieniowaną emisję ujawniającą. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki pomiarów dotyczących wykorzystania opracowanej metody do identyfikacji interfejsu USB 2.0.
EN
The article presents the method of determining the distinctive features for modern IT equipment located on the European Union market on the basis of the compromising emission. The article describes the method of identifying interfaces of hardware IT devices using the radiated compromising emission. In addition, the article presents the results of measurements regarding the use of the developed method for identifying the USB 2.0 interface.
EN
This article presents the Neimark’s D-decomposition method for a PI compensator gains selection. The method has been used for the Dual Active Bridge converter output voltage regulator gains selection. The selection was basing on an experimentally identified transfer function. The obtained results were subjects to experimental verification. Elaborated mathematical and simulation models were also confirmed experimentally.
PL
Niniejszy artykuł prezentuję zastosowanie metody D-rozbicia Neimarka podczas wyznaczania wartości wzmocnień regulatora PI. Metoda D-rozbicia została wykorzystana do wyznaczenia wzmocnień regulatora napięcia wyjściowego konwertera typu DAB w oparciu o jego eksperymentalnie zidentyfikowaną transmitancję. Uzyskane wyniki poddano weryfikacji eksperymentalnej. Zbudowany model matematyczny oraz symulacyjny zostały również potwierdzone na stanowisku eksperymentalnym.
EN
This paper presents a generic algorithm designed to identify aerodynamic coefficients among the data specified in firing tables and projectile flight parameter data recorded during live fire tests. The algorithm and the concept of live fire testing shown here allow developing a mathematical model of projectile trajectory in the form of a modified motion model of a point mass. Potential applications of the model include fire control systems.
PL
W artykule zaprezentowano ogólny algorytm identyfikacji współczynników aerodynamicznych na podstawie danych zawartych w tabelach strzelniczych oraz na podstawie zarejestrowanych podczas strzelań poligonowych danych o parametrach lotu pocisku. Przedstawiony algorytm oraz koncepcja badań poligonowych pozwalają pozyskać model matematyczny ruchu pocisku w postaci zmodyfikowanego modelu ruchu punktu materialnego. Model taki może być wykorzystany np. w systemie kierowania ogniem.
16
EN
The dynamic evolution of techniques and networking technologies finds its application not only in the traditional networks and IT systems but is also possible to be successfully implemented in highly professional implementations of the logistics sector. The authors conducted a multi-faceted analysis and focused on the technical aspect associated with the selected components of logistics, i.e. storage, handling and transport. Ensuring efficient transhipment, with possible numerous and unwanted anomalies is particularly difficult when there may be numerous and unwanted anomalies. Technical objects and people changing the means of transport should achieve this in a reliable and safe way. Hence the need for continuous and effective monitoring of ongoing processes, based on a highly reliable monitoring system (MS). The article presents the concept of using a complex MS for the purpose of effective identification of objects and events.
PL
Dynamiczna ewolucja technik i technologii sieciowych znajduje zastosowanie już nie tylko w klasycznych sieciach i systemach teleinformatycznych, lecz również z powodzeniem jest możliwa do implementacji w wysoce profesjonalnych realizacjach sektora logistyki. Autorzy dokonali wieloaspektowych analiz i skupili zainteresowania na technicznym aspekcie związanym z wybranymi komponentami logistyki, tj. magazynowaniem, przeładunkiem i transportem. Szczególnie trudne jest zapewnienie sprawnego przeładunku, podczas którego mogą wystąpić liczne i niepożądane anomalie. Zarówno obiekty techniczne, jak i ludzie powinni zmieniać środek transportu w sposób niezawodny i bezpieczny. Wynika stąd potrzeba ciągłego i efektywnego monitoringu zachodzących procesów w oparciu o wysoce niezawodny system monitoringu (SM). W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania złożonego SM do celów efektywnej identyfikacji obiektów i zdarzeń.
EN
In this work, we explore the possibilities of the widespread Finite Element Model Updating method (FEMU) in order to identify the local elastic mechanical properties in heterogeneous materials. The objective function is defined as a quadratic error of the discrepancy between measured fields and simulated ones. We compare two different formulations of the function, one based on the displacement fields and one based on the strain fields. We use a genetic algorithm in order to minimize these functions. We prove that the strain functional associated with the genetic algorithm is the best combination. We then improve the implementation of the method by parallelizing the algorithm in order to reduce the computation cost. We validate the approach with simulated cases in 2D.
EN
A numerical method of quasiconformal mappings for solving the coefficient problems of finding eigenvalues of the conductivity tensor having information about its directions in an anisotropic medium using applied quasipotential tomographic data is generalized. The corresponding algorithm is based on the alternate solving of problems on quasiconformal mappings and parameter identification. The results of numerical experiments of imitative restoration of environment structure are presented.
PL
Opracowano uogólnioną numeryczną metodę mapowania quasi-formalnego w celu rozwiązania zadań znalezienia wartości własnych tensora przewodnictwa posiadając informacje o jego kierunkach w ośrodku anizotropowym z zastosowaniem quasipotencjalnych danych tomograficznych. Podstawą algorytmu jest alternatywne rozwiązanie problemów związanych z mapowaniem quasi-formalnym i identyfikacją parametrów. Przedstawiono wyniki numerycznych symulacji odtworzenia struktury ośrodka.
EN
A method of suppressing chaotic oscillations in a tubular reactor with mass recycle is discussed. The method involves intervention in the temperature of the input flow by the recirculation flow and the temperature set from the exterior. The most advantageous solution was proved to be heat coupling elimination and maintenance of the reactor input temperature on the set level. Moreover, the reactor modelwas identified on the basis of a chaotic solution, as it provides the biggest entropy of information.
EN
This paper shows the influence of the selection of photogrammetric control points as natural, identifiable points instead of signalized, premarked control points on the results of aerial triangulation of high-resolution aerial images with GSD below 10 cm. In the experiment, different selections of controls were tested using point-type and linear-type points with measurement of their centre or corner. In the experiment, 2 blocks with GSD of 5 and 10 cm were selected using the same measurements in 4 tested approaches with sets of natural identifiable points used by comparing the result with the reference variant. The experiment proves the possibility of using natural controls instead of premarked controls for images of urban areas. This can significantly reduce the cost of photogrammetric missions in urban areas where it is easy to find uniquely identifiable control points that can be used for image orientation.
PL
Artykuł ukazuje wpływ doboru osnowy fotogrametrycznej w postaci punktów naturalnych zamiast sygnalizowanych na wynik aerotriangulacji obrazów lotniczych o wysokiej rozdzielczości o pikselu rozmiaru poniżej 10 cm. W eksperymencie testowano dobór fotopunktu jako obiektu punktowego, liniowego, pomiaru jego środka lub narożnika. Eksperyment pozwala udowodnić możliwość stosowania osnowy naturalnej zamiast sygnalizowanej, co znacznie zmniejsza koszty misji fotogrametrycznych w obszarach urbanizowanych, w których łatwo znaleźć jednoznacznie identyfikowalnej punkty naturalne, mogące posłużyć orientacji obrazów lotniczych. W eksperymencie wykorzystano 2 bloku zdjęć o GSD 5 i 10 cm, dla których wykorzystano pomiary tych samych 4 zestawów osnowy naturalnej porównując wynik z wariantem referencyjnym.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.