Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadek przy pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
EN
Purpose: The objective of the study is to use selected data mining techniques to discover patterns of certain recurring mechanisms related to the occurrence of occupational accidents in relation to production processes. Design/methodology/approach: The latent class analysis (LCA) method was employed in the investigation. This statistical modeling technique enables discovering mutually exclusive homogenous classes of objects in a multivariate data set on the basis of observable qualitative variables, defining the class homogeneity in terms of probabilities. Due to a bilateral agreement, Statistics Poland provided individual record-level real data for the research. Then the data were preprocessed to enable the LCA model identification. Pilot studies were conducted in relation to occupational accidents registered in production plants in 2008-2017 in the Wielkopolskie voivodeship. Findings: Three severe accident patterns and two light accident patterns represented by latent classes were obtained. The classes were subjected to descriptive characteristics and labeling, using interpretable results presented in the form of probabilities classifying categories of observable variables, symptomatic for a given latent class. Research limitations/implications: The results from the pilot studies indicate the necessity to continue the research based on a larger data set along with the analysis development, particularly as regards selecting indicators for the latent class model characterization. Practical implications: The identification of occupational accident patterns related to the production process can play a vital role in the elaboration of efficient safety countermeasures that can help to improve the prevention and outcome mitigation of such accidents among workers. Social implications: Creating a safe work environment comprises the quality of life of workers, their families, thus affirming the enterprises' principles and values in the area of corporate social responsibility. Originality/value: The investigation showed that latent class analysis is a promising tool supporting the scientific research in discovering the patterns of occupational accidents. The proposed investigation approach indicates the importance for the research both in terms of the availability of non-aggregated occupational accident data as well as the type of value aggregation of the variables taken for the analysis.
EN
The mining industry in Serbia has an important place in the country's economic development. Bearing in mind that the number of injuries that occur in the mining industry is unacceptably high, occupational safety and health is a challenge that existing and future mines will have to deal with. Studying injuries in mining, it was noticed that injuries requiring an absence from work for more than three days (especially fatal ones) are diametrically different in relation to the cause and manner of events related to injuries for which an absence from work is not necessary. In this research, authors focused on injuries that were characterized as ones requiring an absence from work. The statistical analysis of work-related injuries in mining is presented, as well as analysis of the direct causes of injuries, which are described as unsafe conduct of employees, unsafe conduct of company's management and/or unsafe working environment. In relation to classification of causes of injuries, a recommendation on what needs to be changed in order to remedy this situation in Serbia is given.
PL
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Nietrzeźwość pracownika może stworzyć zagrożenie, a w najgorszym przypadku może również doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z nadużywaniem i ze spożywaniem alkoholu przez pracowników budowlanych w trakcie pracy. Dane do analizy pozyskano z dokumentacji powypadkowej (analizie poddano 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych) oraz ankiet zebranych podczas realizowanego projektu naukowo-badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” (573 badań ankietowych osób pracujących na rusztowaniach, na ankietowanych terenach budowy).
EN
The consumption of alcohol in the workplace is strictly prohibited. Unfortunately, this interdict is often broken. Alcohol intoxication of an employee could lead to a threat, and in the worst case could also lead to permanent disability or even death. The aim of the research was to identify the main problems associated with heavy drinking of alcohol and consumption at work among construction workers. Data for the analysis were obtained from post-accident protocols (analyzed 219 people injured in accidents at work involving scaffolding) and surveys collected during the research project “Model of the assessment of risk of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding” (573 surveys of people working in the construction scaffolding of respondents).
PL
Dwa lata temu na terenie kotłowni doszło do poważnego wypadku. 23-letni pracownik doznał śmiertelnych poparzeń. Jedną z przyczyn wypadku było otwarcie włazu bocznego silosu zamiast przepychania trocin przez małe okienko rewizyjne włazu.
PL
Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług agencji pracy tymczasowych. Elastyczność w pozyskiwaniu pracowników wpływa między innymi na podjęcie decyzji o współpracy z APT. Należy jednak pamiętać, by umowa zawierała kluczowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
PL
Praca w budownictwie zaliczana jest do prac uciążliwych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie. Przybliżamy m.in. inicjatywę „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” i Kampanię SPBT „Dobry Transport”.
PL
Przez ostatnie kilkanaście lat rynek budownictwa infrastrukturalnego w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, ciągle rozbudowujemy sieć dróg ekspresowych i autostrad. Niestety, wciąż ciemną stroną naszej branży pozostają wypadki przy pracy. Choć statystyki pokazują, że poziom bezpieczeństwa na budowach powoli się poprawia, wciąż jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii.
EN
Identification of trends of the examined phenomenon plays a major role in taking decisions and allows conducting a deeper analysis of phenomena connected with the shaping of proper working conditions. One of the result indicators in the OSH system is the accident rate, whose existence is the result of a combination of various events. Seeking tangible economic benefits, decision makers in business entities who wish to improve activities protecting health and life of employees, pay great attention to using quantitative methods and drawing conclusions from them. This is conditioned by the fact that the analysis of the economic aspects of accidents is connected to a large extent with the cost of benefits the employer incurs for the benefit of accident victims. Therefore, the main goal of the article is to examine what impact on the cost of benefits due to accidents at work is exerted by such factors as: the number of related benefits, persons injured in accidents at work depending on the consequences and the number of days of inability to work caused by these accidents. Furthermore, this paper shows changes in costs of accident benefits of persons receiving those benefits due to inability to work caused by accident in business. In order to achieve this, it is proposed to present an econometric analysis based on the cross-section-time data with the dynamics of considered variables in voivodeships in Poland being examined. The study uses the annual data for the years 2010-2017. The data come from the CSO publications.
PL
Trwają prace nad zmianami wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wynika to z tego, że należy dostosować go do aktualnych przepisów prawnych. Dotychczasowe druki protokołu będzie można wykorzystywać do 31 grudnia 2019 roku.
PL
Porażenie prądem elektrycznym w najbardziej niebezpiecznych przypadkach może skończyć się śmiercią. W artykule został omówiony ciężki wypadek, któremu uległ 38-letni pracownik huty szkła. W wyniku zatrzymania krążenia i niedotlenienia doznał on uszkodzenia mózgu.
PL
Przez brak inwentaryzacji centrum obróbczego doszło do poważnego wypadku, w którym zginął pracownik. Nie można jednak wskazać jednej konkretnej osoby odpowiedzialnej za niedopełnienie obowiązków.
EN
This paper presents the results of research aimed at constructing a linear mathematical model that determines the influence of selected factors characterising construction production on the accident rate in the construction industry. A number of linear multi-factor mathematical models were developed, which were then compared with each other, and those that best described the analysed phenomena were selected.
PL
W artykule zawarto rezultaty badań, których celem było zbudowanie liniowego modelu matematycznego określającego wpływ wybranych czynników charakteryzujących produkcję budowlaną, na wypadkowość w budownictwie. Opracowano kilkanaście liniowych wieloczynnikowych modeli matematycznych, które następnie porównano ze sobą i wytypowano te, które najlepiej opisują analizowane zjawisko.
14
Content available remote Czy pracodawcy z sektora MŚP znają przepisy bhp
PL
Artykuł przedstawia problematykę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym cele i zasady przeprowadzanych szkoleń, oraz psychospołeczne warunki efektywnego uczenia się pracowników. W pracy przedstawiono także badania empiryczne obrazujące ocenę samych pracowników dotyczącą przeprowadzanych szkoleń w wybranej kopali węgla kamiennego. Przedstawiono także korzyści płynące ze szkoleń.
EN
The article presents the issues of trainings in the field of occupational health and safety. Including the goals and principles of training, and psychosocial conditions for effective employee learning. The paper also presents empirical studies illustrating the employees' assessment of the training conducted in a selected hard coal mine. The benefits of training are also presented.
PL
Artykuł przedstawia problem wypadków przy pracy w Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie koło Złotoryi w latach 1954 – 1973. Zostały one utworzone w miejscu przedwojennej niemieckiej kopalni rudy miedzi. W pracy wymieniono rodzaje zagrożeń występujących w ośrodku górniczym. Omówiono skalę klasyfikacji urazów wraz z przykładami. Ponadto sporządzono statystykę wypadków dla badanego okresu. A także przedstawiono działania, jakie podejmowały władze tego ośrodka górniczego w celu obniżenia wypadkowości.
EN
The article presents the problem of accidents at work in the mining plant „Lena” in Wilków near Złotoryja in the years 1954 – 1973. They were created in the place of the prewar German mining copper ore. The paper presents the types of threats occurring in the mining center. The classification scale of injuries with examples were discussed. In addition statistics of accidents were prepared for the period under consideration. Also depicted the activities, which were undertaken by the authorities of this mining center in order to reduce the number of accidents.
17
PL
Procedura powypadkowa jest ściśle uregulowana prawnie, o czym świadczy choćby istnienie obowiązującego wzoru protokołu powypadkowego. Należy zwrócić również uwagę na istotne znaczenie pracodawcy w całej procedurze – dokonującego zatwierdzenia protokołu oraz wagę zgłaszanych uwag przez poszkodowanego, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt protokołu. Należy jednak pamiętać, że sporządzenie protokołu powypadkowego, a nawet jego zatwierdzenie w formie odpowiadającej poszkodowanemu pracownikowi nie stanowi gwarancji wypłacenia przez ZUS świadczeń powypadkowych z ubezpieczenia. ZUS może bowiem odmówić wypłaty świadczeń wydając decyzję o odmowie wypłaty świadczeń, uzasadniając, iż zawarte w protokole stwierdzenia są bezpodstawne. Poszkodowany pracownik ma prawo do odwołania do poszkodowanemu odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
EN
Accident procedure is closely regulated by law, as evidenced by the existence of the existing model of the accident protocol. Attention should also be paid to the importance of the employer in the whole procedure – the approval of the protocol and the importance of the comments made by the victim, which may affect the final shape of the protocol. However, it should be borne in mind that the preparation of the accident report and even its approval in the form corresponding to the injured employee does not constitute a guarantee of paying accident insurance benefits from ZUS. ZUS can refuse to pay benefits by issuing a decision refusing to pay benefits, justifying that the statements contained in the record are unfounded. The injured employee has the right to appeal to the injured employee to the labor and social security tribunal.
PL
Przedstawiono koncepcję narzędzia do wspomagania symulacji numerycznych wypadków przy pracy. Narzędzie jest nakładką na darmowy program graficzny Blender, w której do wykonywania symulacji numerycznych wykorzystano pakiet MADYMO. Jego zastosowanie znacząco przyspiesza proces modelowania sceny, a w przyszłości planowane jest również zautomatyzowanie procesu poszukiwania najbardziej prawdopodobnego przebiegu wypadku. Dostarczy to wielu informacji o potencjalnych zagrożeniach i – z dużym prawdopodobieństwem – przyczyni się do powstania nowych środków bezpieczeństwa. W artykule opisano narzędzie i zaprezentowano jegowstępne możliwości.
EN
Proposed is a concept of a new tool for supporting numerical simulations of occupational accidents. Such tool, in form of add-on for graphics software called Blender, uses MADYMO package to execute simulations. It provides fast and intuitive way of modeling accidents scenes without a need of particular knowledge in simulation physics. In the future, it will also implement an auto-search algorithm for the most possible course of event throughout any given state space. Hopefully, it will allow to recognize potential risks and create new ways of preventing injuries. This paper describes the tool, and presents early results of its possibilities.
19
Content available remote Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Analizie poddano 485 wypadków przy pracy, które miały miejsce w latach 2008 – 2014 w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano ścieżki krytyczne o największej liczbie wystąpień dla wypadków, które powstały w wyniku upadku z wysokości i zasypania gruntem.
EN
The paper presents influence of selected types of works on accident phenomenon in the polish construction industry. 485 occupational accidents were analysed. The results obtained from the analysis of occupational accidents, which took place in five Polish voivodships: Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Lubelskie, Lubuskie and Dolnośląskie, between 2008 – 2014, were presented. As a result of this analysis, the critical paths with the highest number of occurrences were obtained for accidents that occurred as a result of falling from a height and buried under solid.
20
Content available remote Wypadki na rusztowaniach
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.