Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city space
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Gospodarka współdzielenia i wspólna konsumpcja to kwestie coraz częściej poruszane we współczesnym dyskursie naukowym. Co niezwykle istotne to sieci społeczne są coraz częstszym inspiratorem zmian w otoczeniu. Na popularności zyskuje również stosunkowo młode zjawisko foodsharingu — czyli dzielenia się jedzeniem. Problem poruszany w niniejszym artykule dotyczy zidentyfikowania barier rozwoju oraz perspektyw powstawania foodsharingowych sieci społecznych w przestrzeni polskich miast. Celem artykułu jest zbadanie perspektyw i barier rozwoju foodsharingu w Polsce, jego scharakteryzowanie, analiza aktualnej sytuacji na rynku polskim, również w zakresie form aktywności opartych na rozwiązaniach peer-to-peer. Cel pracy jest realizowany na podstawie obserwacji bezpośredniej, analizy tekstu dokumentów, własnych badań ankietowych.
EN
Sharing economy and common consumption are issues that are increasingly addressed in the contemporary scientific discourse. What is extremely important is that social networks are an increasingly common inspiration for changes in the environment. Also relatively popular is the phenomenon of foodsharing — sharing food. The problem raised in this article concerns the identification of development barriers and the perspectives of foodsharing social networks in the space of Polish cities. The aim of the article is to examine awareness and understanding of the concept of foodsharing, its characterization, analysis of the current situation on the Polish market, also in terms of forms of activity based on peer-to-peer solutions. The aim of the work the author implements based on direct observation, analysis of the text of current documents, own surveys.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia materiału budowlanego, jakim jest np. cegła, w przestrzeni krajobrazowej miasta. Łódź jako miasto przemysłowe jest ewenementem w skali światowej. Ilość i skala założeń fabrycznych dominuje w strukturze miasta. Podkreślić należy, że w przeważającym stopniu fabryki łódzkie budowano z czerwonej cegły. W ten sposób cegła stała się identyfikowalnym znakiem miejsca.
EN
The article concerns the importance of building material, such as brick, in the landscape of the city. Łódź as an industrial city is a phenomenon on a global scale. As a nineteenth century city created from scratch and developed especially for textile industry. The number and scale of factory complexes dominates in the city structure. It should be emphasized that, to a large extent, the Łódź factories were built of red bricks. In this way, the brick became an identifiable sign of the place.
4
Content available remote Two parks of Świnoujście – two stories: historical and contemporary
EN
In this article the role of two different parks in the composing space of Świnoujście old city will be presented. Świnoujście has got only two city parks, which have very different histories as well as compositional disposition and position within the city space. The first is the Health Resort Park designed by Peter Joseph Lenne which was carefully restored a few years ago and the other second is Chopin Park, which was established in 2012 on the area of an old cemetery.
PL
W artykule zaprezentowano na przykładzie miasta Świnoujście rolę, jaką pełnią parki miejskie w kształtowaniu przestrzeni. W Świnoujściu znajdują się jedynie dwa parki miejskie posiadające nie tylko odrębną historię, ale także różniące się zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i funkcji, którą pełnią w strukturze przestrzennej miasta. Jednym z nich jest Park Uzdrowiskowy, zaprojektowany przez Petera Josepha Lenne, poddany starannej rewaloryzacji kilka lat temu, a drugim – Park im. Fryderyka Chopina, założony praktycznie od podstaw w 2012 r. na terenie dawnego cmentarza.
EN
Perspective, as a term used in the fields of architecture and photography, describes a method of depicting three dimensional objects within a space. The designer has the possibility of creating attractive perspective views within an urban composition of a residential complex, as well as views that have aesthetically pleasing foreshortenings and openings towards open vistas of the surrounding environment, or the creation of such an environment within the public spaces of a complex. During the various stages of the real property development process, the composition of a sequence of urban interiors is one of key elements, one that does not often suffer from bad influence on the part of the client, local zoning law or the restrictions of the building code. The aforementioned composition of a housing complex is largely left in the hands of the architect. A precision tool for supplementing one’s spatial ability is offered in the form of computer aided design programs, which can help in the creation of a pseudo-photographic image, which becomes the best possible carrier of information regarding the appearance of a housing complex to its future residents. The level of meticulousness with which an architect must balance out the requirements of the market against the need of a user-friendly public and private space that should be designed for the residents of a particular housing complex can prove to be a challenge. The article is thus an attempt at finding a set of rules to be followed by designers in the creation of interesting public spaces of housing estates, based on contemporary examples of residential complexes of Germany.
PL
Perspektywa jest to określenie stosowane m.in. w architekturze i fotografii, oznaczające sposób przekazu trójwymiarowych obiektów i przestrzeni. Projektant może stworzyć atrakcyjne pespektywy w kompozycji urbanistycznej osiedli mieszkaniowych. Ma też szansę wytworzyć atrakcyjne skróty perspektywiczne oraz otwarcia widokowe na otaczającą przestrzeń lub wykreować je w przestrzeniach publicznych osiedla. Podczas procesu inwestycyjnego dzielącego się na różne etapy kompozycja sekwencji wnętrz urbanistycznych jest jednym z kluczowych elementów, a nie jest poddawana dużej ingerencji poprzez inwestorów. Prawo miejscowe zależy od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wspomnianą sferę kompozycji osiedla mieszkaniowego w dużym stopniu pozostawia się zwykle architektowi. Precyzyjne wspomaganie wyobraźni przestrzennej oferują programy komputerowe, tworząc pseudofotograficzny obraz, który staje się najlepszym nośnikiem informacji na temat wyglądu osiedla dla przyszłych jego mieszkańców. Wyczucie, z jakim architekt musi balansować pomiędzy wymaganiami rynku a przyjazną dla mieszkańców przestrzenią publiczną, poniekąd także i prywatną, a wytworzoną dla mieszkańców danego osiedla, jest sporym wyzwaniem. Na przykładzie zrealizowanych osiedli mieszkaniowych w Niemczech podjęta zostanie próba odszukania reguł tworzenia interesujących przestrzeni publicznych ulokowanych w osiedlach mieszkaniowych.
PL
Zmieniające się warunki życia w mieście skłaniają nas do ciągłych zmian w obrębie naszego otoczenia. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i środowiska zamieszkania ma być odpowiedzią na potrzeby społeczne dostosowane do specyfiki miejsca i lokalnych wartości. W artykule autorka porusza zagadnienia porządkowania obszarów centralnych miasta Częstochowy. Ważnym zagadnieniem jest projekt placu miejskiego oraz pozyskanie przestrzeni publicznych w postaci podwórzy i otwartych dziedzińców. Te wielokierunkowe działania mają zapewnić mieszkańcom komfort zamieszkiwania w zgodzie z historyczną przeszłością i współczesnymi tendencjami kulturowymi przestrzeni miejskiej.
EN
The need of improving living conditions in a city makes us change our neighborhood (surroundings). The article contains issues concerning downtown areas of Częstochowa. Searching for transforming the central areas aims at improving the valuable space structure of this part of the city. Special attention is paid to areas of yards located along Saint Mary's Avenues. These interpenetrating areas have a chance to create a coherent, public zone enriching the downtown areas of the city. Multidirectional activities are to ensure the comfort of living for the inhabitants in agreement with the past and contemporary cultural trends of the city space.
7
Content available remote Dongdaemun Design Plaza & Park w Seulu
PL
21 marca 2014 otwarto w Seulu nowe centrum kulturalne Dongdaemun Projekt Plaza (DDP) projektu Zaha Hadid Architects, które jest pierwszym w Korei Południowej obiektem architektonicznym manifestującym współczesne możliwości technologii cyfrowych. Otwarcie obiektu zbiegło się z inauguracją Koreańskiego Tygodnia Mody (Korean Fashion Week). Dongdaemun Design Plaza (DDP) wraz z Parkiem jest wielofunkcyjnym dystryktem miasta, którego kulminację stanowi największe w kraju Muzeum Wzornictwa oraz centrum wystawiennicze. Projekt ten, jak oświadcza Zaha Hadid, integruje, niemal bezszwowo, park i plac zacierając granice między architekturą a Naturą i tworzy ciągły płynny krajobraz. Kompleks składa się z ośmiu kondygnacji, z których cztery znajdują sie poniżej poziomu placu. Obejmują one funkcje takie jak: galerie, muzeum, przestrzeń wystawiennicza, handel i usługi, biblioteka i centrum edukacyjne. Wyeksponowano także relikty historyczne ujawnione na placu podczas badań archeologicznych. DDP jest pierwszym obiektem architektonicznym, którego projekt realizacyjny został wykonany za pomocą narzędzi cyfrowych zawartych w programie BIM. Program ten był pomocny zarówno przy zdefiniowaniu struktury architektonicznej jak i przy projektowaniu wykończenia wnętrz obiektu, MEP oraz projektowaniu krajobrazu całości zagospodarowania kwartału miejskiego. Fasada składa się z 45 133 elementów o zróżnicowanej wielkości i krzywiźnie. Dzięki takiemu zróżnicowaniu paneli powierzchnia zewnętrzna obiektu osiąga dynamiczne efekty wizualne w zależności od warunków oświetleniowych wnętrza i zewnętrza obiektu.
EN
Inaugurated on 21 March 2014, the Dongdaemun Design Plaza (DDP) by Zaha Hadid Architects provides Seoul with a hub for art, design and technology, plus a landscaped park that serves as a much-needed green oasis, and a public plaza linking the two. The building opened to mark the start of Korean Fashion Week, but is also hosting five art and design exhibitions, alongside a collection of Korean art from the Kansong Art Museum. "The design integrates the park and plaza seamlessly as one, blurring the boundary between architecture and nature in a continuous, fluid landscape," said Zaha Hadid Architects in a statement. The complex is made up of eight storeys, of which four sit above ground level and four are set below the plaza. Facilities include exhibition galleries, convention and seminar rooms, a design museum, and a library and education centre. The DDP is an architectural landscape that revolves around the ancient city wall and cultural artefacts discovered during archaeological excavations preceding DDP's construction. These historic features form the central element of DDP's composition; linking the park, plaza and city together. The building features a shapely facade made up of 45,000 aluminium panels of varying sizes and curvatures. This was achieved using advanced 3-dimensional digital construction services, making DDP the first public building in Korea to utilise the technology.
PL
W artykule przedstawiono punkt przesiadkowy zlokalizowany w ścisłym centrum miasta jako element systemu transportowego umożliwiający płynne przesiadanie się pasażerów komunikacji zbiorowej pomiędzy różnymi środkami transport zbiorowego. Zwrócono uwagę, że transport zbiorowy wraz z pasażerami, wprowadzony w obręb ścisłego centrum miasta, tworzy podstawy do budowy wokół niego pasażu handlowo-kulturalno-rozrywkowego, umożliwiając jednocześnie rozwój przestrzeni miejskiej, a zarazem podnosząc atrakcyjność sąsiadujących ulic. Przedstawiono historię budowy linii tramwajowej w centrum Będzina i wskazano późniejsze błędne decyzje, w wyniku których wyeliminowano komunikację zbiorową z głównych ulic, przy których skumulowane było życie miasta, co następnie skutkowało powolnym zanikiem typowego miejskiego pasażu handlowego. Z uwagi na obecnie coraz powszechniej wprowadzane rozwiązania polegające na budowie punktów przesiadkowych i zastępowaniu indywidualnego transportu samochodowego transportem zbiorowym przy modernizacji miejskiej przestrzeni podjęto próbę oceny zaistniałej sytuacji w Będzinie. Jednocześnie zaproponowano odbudowę linii tramwajowej na głównej ulicy miasta zgodnie z jej przedwojennym przebiegiem, co może być sposobem na odzyskanie pasażerów komunikacji miejskiej, dzięki którym ulice centrum Będzina będą mogły odzyskać swój przedwojenny charakter jako pasaż handlowo-kulturalno-rozrywkowy.
EN
This paper presents transfer point located in the city center as a part of transport system that allows smooth change of public transport passengers between different modes of collective public transport. It was noted that public transport and the passengers entered the sphere of the city center forms a base to build around the shopping arcade and entertainment cultural development of the area which provide opportunity to develop urban space and contributing at the same time with increasing of the attractiveness of the surrounding streets. Author of the article presents the history of the construction of a tramway in the centre of Będzin and describes further false decisions resulted with elimination of public transport from the main streets of the city, where the life of the city has been concentrated , which then worked with the slow disappearance of the typical city shopping mall. Due to the currently more widely implemented solution of construction of the interchange and replacement of individual car transport with public transport modernization urban space an attempt to assess the situation in Będzin has been undertaken. At the same time a reconstruction of the tram line on the main street of the city has been proposed, restoring its pre-war course which may contribute with a process of recapture of the passenger of the public transport, who may regain pre-war character of streets of the centre in Bedzin as a shopping-cultureentertaining precinct.
9
Content available Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu
PL
Starzenie się społeczeństwa Europy, skutkujące wzrostem liczby seniorów w strukturze użytkowników miast, wymaga podejmowania działań zmierzających do dostosowania środowisk miast do potrzeb tej grupy użytkowników. Problematyka dostosowania miast do potrzeb seniorów jest podejmowana w działaniach o charakterze międzynarodowym – włączającym do prac naukowców – reprezentantów różnych dziedzin wiedzy czy dyscyplin naukowych – skutkująca formułowaniem zaleceń dla miast. W praktyce jednak owe zalecenia są mało znane, a polityki miast w zakresie dostosowań są zazwyczaj niekompleksowe. Badanie literatury krajowej w tym zakresie wykazuje na stosunkowo małą popularność tego tematu w opracowaniach logistycznych czy transportowych. Autor podjął tę tematykę, by wskazać na potrzebę i kierunki działań, jakie zarówno teoretycy, jak i praktycy, zajmujący się problematyką funkcjonowania współczesnych miast, powinni rozważyć jako swoje pola działań. Autor w artykule zaprezentował przesłanki znaczenia podjętej problematyki oraz wskazał na kierunki działań, jakie miasta powinny podejmować w celu zagwarantowania seniorom właściwego poziomu życia w miastach, m.in. poprzez zwiększenie stopnia mobilności seniorów, leżącej u podstaw znaczącej części ich aktywności życiowej.
EN
Aging of Europe’s population, resulting in increasing number of senior citizens in structure of population’s cities, requires taking action to adapt urban environments to the needs of that group of users. Problems of adapting cities for senior citizens needs recently are taken in the international scene, integrating scientists - representatives of different disciplines, including scientists and resulting in formulating recommendations for cities. In practice however, these recommendations are generally not noted, and urban policies of adjustments are not usually complex. The study of literature in this area shows relatively low popularity of the topic in logistics and transport studies. Therefore, author has undertaken this topic, to indicate a need and directions of actions, which both scientists, as well as in practice, dealing with issues of modern cities, should consider as their field of activities. Author in the article is presenting significance of those issues and pointing directions of action, which should be undertake by cities to provide adequate level of life’s quality of elderly people living in the cities. Among others it should include increasing of seniors’ mobility, which is at the heart of significant parts of their life activities.
10
Content available Miasto jako wytwór „kultur gustu”
PL
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy miasto jest obecnie bardziej publiczne czy prywatne i co to oznacza oraz jakie być powinno, staje się aktualnie główną osią dyskusji o mieście. W dyskusji tej nie może brakować ani urbanistów, ani architektów, z których wielu traktuje miasto jako przedmiot ulegający jedynie technicznemu ulepszaniu (co ma wystarczyć mieszkańcom) albo jako przedmiot sztuki, któremu wystarczy nadać bardziej interesującą formę, aby spełnić swoją powinność wobec niego. Tymczasem żadne z tych podejść nie zadowala buntujących się miast. Ich mieszkańcy odrzucają (na co są liczne dowody) status biernego obserwatora tego co im, rękami architektów i urbanistów, dają miejskie władze i inwestorzy. Chcą realnego uczestnictwa, a ponieważ żyją w ramach pewnych kultur, chcą aby miały one swoje miejsce i odzwierciedlenie w przestrzeni miast.
EN
The search for answers to the question whether the city is now more public or more private and what this indicates, and which it ought be, has become the main axis of the current debate about the city. This debate must not proceed without the involvement of urban planners or architects, many of whom treat the city as being the object of merely technological improvement (which the inhabitants should find sufficient) or as a product of artistic creation, and once you have given it an interesting form you have no other obligations to it. Yet none of these approaches satisfies the rebelling cities. Their inhabitants, as ample evidence shows, reject the status of passive onlookers on what they are given, with the hands of architects and urban planners, by the city authorities and developers. What they want is genuine involvement, and because they function within certain cultures, they want them to play a role in the process and be reflected in the city space. The multitude of taste cultures as understood in the colloquial sense that keep emerging in a city can lead to chaos which is impossible to control. There is, however, such a thing as chaos management, having its origin in the conceptions of temporary use of city space.
PL
Artykuł odnosi się do pracy doktorskiej autorki, której tematyka obejmuje aspekty proekologiczne w architekturze budynków wysokich. Zagadnienie budynku wysokiego w relacji do urbanistyki, jako jednej z cech architektury jest tylko jednym z badanych tam problemów. W artykule omówiony został problem transformacji przestrzeni miejskiej, która w obliczu szybkiego wzrostu populacji w aglomeracjach wymaga zmian polegających na zapewnieniu przestrzeni życiowej jej nowym użytkownikom, jednak z uwzględnieniem zasad nakreślonych przez nurt zrównoważonego rozwoju.
EN
The article is based on the author's PhD thesis which subject relates to sustainability in architecture of high-rise buildings. The tower in urban space is only one of researched problems. In order to the fast growth of the urban population throughout the last decade, transformation of the urban spaces is a principal challenge. And sustainable development is the only viable solution providing the technological purpose on one hand and on the other hand social needs and ecological health.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy znaczenia przestrzeni Hertza (przestrzeń miasta, gdzie ekstensywnie wykorzystywane są technologie informacyjne i komunikacyjne) w kształtowaniu przestrzeni publicznej. W artykule przedstawiono dwa hipotetyczne scenariusze funkcjonowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w miejskiej przestrzeni publicznej, w przyszłości.
EN
This work deals with the importance of the Hertzian space (civic space, where Information and Communication Technolgies are extensively in use) in shaping the public space. In the article presented two hipothetical scenarios of functioning Information and Communication Technolgies in civic public space in the future.
PL
Na przestrzeń publiczną składa się sfera kulturowa, społeczna, przyrodnicza, estetyczna oraz strukturalna. Wszystkie one łącza się w nierozerwalną, wielowymiarową całość. Warto zwrócić uwagę na tę wielowątkowość, by w jej ramach móc stworzyć przestrzeń prospołeczną.
PL
Różnego rodzaju siedziska funkcjonowały w przestrzeni miejskiej od dawna. To, jakie rodzaje ławek umieszczano w parkach publicznych, w dużej jednak mierze zależało od panującej w poszczególnych epokach mody.
PL
O wpływie zieleni na człowieka, jej dobroczynnych właściwościach, także w mieście, opozycji kultura - natura oraz współdziałaniu tych przeciwstawnych nurtów na przykładzie przestrzeni miejskich z dr Joanną Heidtman, psychologiem społecznym, rozmawia Hanna Bauta.
PL
Nowa dzielnica powstająca na terenie dawnego portu w Hamburgu to największe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w Europie. Ideą przyświecającą projektantom była integracja z rzeką i pogodzenie tego, co buduje człowiek, z kaprysami przyrody. HafenCity leży poza wałem chroniącym Hamburg przed powodzią. Zamiast odgradzać nim ludzi od rzeki, pozostawiając im możliwość spoglądania na wodę jedynie z wysokich mostów i murów, tereny zalewowe zmieniono w promenady i publiczne place.
PL
Rosnące zainteresowanie przestrzenią i jej stanem powoduje, że coraz cześciej na ulicach naszych miast, na placach, skwerach, w parkach i w ogrodach spotymay się z różnego rodzaju działaniami artystycznymi. Są to zorganizowane akcje, efekty warsztatów artystycznych czy tez działania spontaniczne, a czasami nawet nielegalne. Jak ocenic to zjawisko i jego role w krajobrazie miasta? Czy sa nam potrzebne artystyczne kreacje?
PL
Wybierając do nasadzeń rośliny o wyrazistych kształtach, możemy tworzyć urozmaicone i atrakcyjne kompozycje. Nie wystarczy posadzić drzewa i krzewy, aby przestrzeń miejska stała się przyjazna i estetyczna. Trzeba jeszcze tak je komponować, by - podkreślające ich szczególne cechy - uzyskać jak najlepszy efekt.
PL
Wyjątkowy przedmiot wymaga specjalnej oprawy. Rzeźby umieszczane w przestrzeni miejskiej, żeby mogły być w pełni docenione, potrzebują dobrego tła i towarzystwa, czyli sąsiedztwa roślin.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.