Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  guma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Steel–concrete–steel (SCS) structural systems have economic and structural advantages over traditional reinforced concrete; thus, they have been widely used. The performance of concrete made from recycled rubber aggregate from scrap tires has been evaluated since the early 1990s. The use of rubberized concrete in structural construction remains necessary because of its high impact resistance, increases ductility, and produces a lightweight concrete; therefore, it adds such important properties to SCS members. In this research, the use of different concrete core materials in SCS was examined. Twelve SCS specimens were subjected to push-out monotonic loading for inspecting their mechanical performance. One specimen was constructed from conventional normal weight concrete core, while the other specimens were constructed with modified core materials by either partial replacement of the coarse aggregate with crumb rubber (CR), the addition of oil palm fibre (OPF) to the concrete as a volume fraction of concrete, or both in the concrete cores. The investigated push-out specimens have a height of 450 mm and constructed from two hollow steel tubes with a square cross section of 100 mm and 5 mm in thickness which fixed to concrete prism using bolt end shear connectors. The detection of the mode of failure, load–slip as well as ductility behaviour, and the energy absorption capacity was investigated. The results revealed an improvement in the energy absorption (EA) capacity averagely by 55% for the specimen with 15% CR and 1.1% addition of OPF as a volume fraction of concrete in comparison with the reference specimens due to the high shear resistance.
EN
The paper presents a numerical analysis of mechanical wave propagation in the spatial structure of a steel grid with a rubber filling. Steel was adopted as an isotropic linear material while rubber was modeled as a Zahorski incompressible material. A properly prepared structure can reduce the dynamic effects resulting from mechanical wave propagation. Results obtained from the numerical analysis allow us to assess the impact of the material used with the dynamic interactions in the analyzed grid with a rubber filling. The results of the numerical analysis were presented graphically. Wave phenomena have been modeled using ADINA software.
PL
Przedstawiono numeryczną analizę propagacji fali mechanicznej w przestrzennej strukturze rusztu stalowego z wypełnieniem gumowym. Stal przyjęto jako izotropowy materiał liniowy, natomiast gumę zamodelowano jako nieściśliwy materiał Zahorskiego. Przygotowana w odpowiedni sposób struktura może zmniejszać efekty dynamiczne wynikające z propagacji fali mechanicznej. Uzyskane z analizy wyniki pozwalają ocenić wpływ zastosowanego materiału na oddziaływania dynamiczne w analizowanym ruszcie z wypełnieniem gumowym. Wyniki analizy numerycznej przedstawiono w formie graficznej. Zjawiska falowe zamodelowane zostały z użyciem programu ADINA.
EN
The paper presents the results of research on the possibility of using as plasticizers of rubber compounds the heavy fractions of pyrolytic oil obtained in the industrial process of pyrolysis of car tyres. The content of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the obtained pyrolytic plasticizers was determined. Compounds and vulcanizates of styrene-butadiene rubber (SBR) containing the above plasticizers as well as commercial petroleum derivatives’ plasticizers were prepared for comparative purposes. The basic properties of compounds and vulcanizates containing pyrolytic plasticizers were investigated. The research showed that one fraction of pyrolysis oil meet the requirements of the permitted content of PAHs. SBR blends and vulcanizates have similar properties as in the case of commercial plasticizers.
PL
Oceniono możliwość zastosowania jako plastyfikatory mieszanek kauczukowych frakcji ciężkich oleju popirolitycznego uzyskanego w przemysłowym procesie pirolizy opon samochodowych. W badanych plastyfikatorach oznaczano zawartość rakotwórczych wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych WWA. Sporządzono mieszanki, a następnie wulkanizaty kauczuku styrenowo-butadienowego (SBR) zawierające wspomniane plastyfikatory oraz dla porównania – handlowe plastyfikatory ropopochodne. Stwierdzono, że mieszanki kauczukowe i wulkanizaty SBR z udziałem badanych plastyfikatorów wykazują podobne właściwości mechaniczne jak analogiczne materiały z plastyfikatorami handlowymi. Z dwóch badanych frakcji oleju popirolitycznego tylko jedna spełniała określone normami wymagania dotyczące dozwolonego poziomu zawartości WWA.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powtarzalności właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego zawierających niezależne próby sadzy popirolitycznej. Dla porównania zbadano analogiczne mieszanki i wulkanizaty zawierające sadze techniczne N550, N772 oraz kaolin. Stwierdzono, że sadza popirolityczna nadaje mieszankom wysoką lepkość Mooneya. Uzyskane wartości lepkości dla trzech prób sadzy są powtarzalne, mieszczą się w zakresie ±5%. Mieszanki z próbami sadzy popirolitycznej mają wartości czasu optimum wulkanizacji (t90) zbliżone do wartości t90 mieszanek zawierających sadze techniczne. Rozrzut wartości t90 jest większy i wynosi ±14%. Stwierdzono, że im więcej związków siarki i cynku zawiera sadza popirolityczna, tym większa jest szybkość wulkanizacji. Poszczególne próby sadzy popirolitycznej nadają wulkanizatom SBR powtarzalną i wysoką twardość, równą wulkanizatowi z sadzą aktywną N550 i dużo wyższą niż twardość wulkanizatu zawierającego sadzę N772 czy kaolin. Wartości wytrzymałości na zerwanie (TSb) wulkanizatów z próbami sadzy popirolitycznej są również powtarzalne, jednakże znacznie niższe niż uzyskane dla wulkanizatu z sadzą N550 i N772. Podobnie odporność na ścieranie wulkanizatów z próbami sadzy popirolitycznej osiąga zbliżone wartości, ale jest wyraźnie mniejsza niż wulkanizatów z sadzą N550, N772, jednak większa niż wulkanizatów z kaolinem. Sadza popirolityczna ma niekorzystne cechy, które osłabiają możliwy efekt wzmacniający wynikający z dość wysokiej wartości liczby jodowej (ok. 50 g/kg). Mogą nimi być: obecność znacznej ilości części mineralnych, niedostateczne rozdrobnienie cząstek sadzy, zmieniona struktura powierzchni cząstek pierwotnych sadzy czy obecność ciężkich olejów popirolitycznych i oligomerycznych substancji kauczukowych wynikających z procesu pirolizy.
EN
The paper presents the results of studies on the repeatability of properties of compounds and vulcanizates of styrene-butadiene rubber containing independent samples of pyrolytic carbon black. For comparison, analogous compounds and vulcanizates containing technical carbon black N550, N772 and kaolin were examined. It was found that pyrolytic carbon black gives the compounds high Mooney viscosity. The obtained viscosity values for the three carbon black tests are repeatable, within the range of ±5%. Compounds with pyrolytic carbon black samples have optimum vulcanization time (t90) values similar to those of compounds containing technical carbon black. The dispersion of the t90 values is greater and is ±14%. It was found that the more sulphur and zinc compounds containing pyrolytic carbon black, the higher the rate of vulcanization. Individual samples of pyrolytic carbon black give SBR vulcanizates a high and reproducible hardness equal to that of carbon black vulcanizate N550 and much higher than that of carbon black vulcanizate N772 or kaolin. Tensile strength at break (TSb) values of vulcanizates with pyrolytic carbon black samples are also repeatable, but much lower than those obtained for carbon black vulcanizate N550 and N772. Similarly, the abrasion resistance of vulcanizates with pyrolytic carbon black samples reaches similar values, but is significantly lower than that of vulcanizates with carbon black N550, N772, but higher than that of vulcanizates with kaolin. Pyrolytic carbon black has unfavourable features which weaken the possible amplifying effect resulting from the relatively high iodine value (approx. 50 g/kg). These can be: the presence of a significant amount of mineral parts, insufficient fineness of carbon black particles, altered surface structure of primary carbon black particles or the presence of heavy pyrolytic oils and oligomeric rubber substances resulting from pyrolysis process.
PL
Swoje miejsce w badaniach przesiewowych do oceny profilu emisji związków z grupy LZO uwalnianych z materiałów polimerowych znalazła się technika bezpośredniej termicznej desorpcji. Technika ta stanowi alternatywne rozwiązanie dla technik z grupy PT oraz typowej ekstrakcji z wykorzystaniem rozpuszczalnika organicznego.
PL
W celu uzyskania danych na temat charakterystyki morfologicznej i właściwości fizykochemicznych danego przedmiotu wykonanego z tworzyw sztucznych (lub gumy) powszechnie wykorzystywane są takie techniki, jak: spektroskopia w podczerwieni, różnicowa kalorymetria skaningowa, analiza termograwimetryczna, analiza dynamicznych właściwości mechanicznych, chromatografia żelowa czy skaningowa mikroskopia elektronowa.
PL
W artykule przedstawiono właściwości odzyskanego na drodze recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. W celu porównania właściwości mieszanek i wulkanizatów wykonano analogiczne mieszanki zawierające sadze techniczne N330, N550 oraz N772. Uzyskane wyniki oceniono ze względu na możliwości aplikacji recyklingowego tonera jako napełniacza w wyrobach gumowych. Stwierdzono możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w wulkanizatach NBR, ponieważ uzyskuje się zadowalające właściwości mechaniczne, poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne.
EN
The paper presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of rubber compounds and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubbers containing toner as a filler. To compare the properties of rubber compounds and vulcanizates, analogous rubber mixes containing technical grade carbon blacks: N330, N550 and N772 were made. Obtained results were evaluated because of the possibility of recycling toner as a filler in rubber products. It has been found possible to use toner as a filler in NBR vulcanizates because it provides satisfactory mechanical properties, improvement of processing properties and resistance to thermal ageing.
PL
W poprzednim artykule przedstawiono właściwości odzyskanego w procesie recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości standardowych mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. Jak wykazały badania, zastosowanie odzyskanego tonera jako napełniacza w mieszankach kauczuków niepolarnych, np. EPDM, nie jest celowe, chociaż wprowadzony w mniejszych ilościach może być plastyfikatorem mieszanek EPDM. Stwierdzono natomiast możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w mieszankach NBR, w których uzyskuje się poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne wulkanizatów. W niniejszej pracy opisano właściwości mieszanek kauczukowych i wulkanizatów o skorygowanym składzie kompozycji na bazie kauczuków SBR, EPDM, NBR i zawierających poużytkowy, odzyskany toner w roli napełniacza. Skład kompozycji skorygowano poprzez uwzględnienie żywicy zawartej w tonerze (ok. 65% mas) po stronie składnika polimerowego (kauczukowego) oraz uzupełnieniu całkowitej ilości napełniacza do wartości w mieszankach porównawczych.
EN
The previous article presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of standard mixes and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubber containing toner as a filler. Research has shown that the use of recycled toner as a filler in non-polar rubber blends, e.g. EPDM, is useless, although introduced in smaller amounts can be a plasticizer of EPDM blends. However, it has been possible to use toner as a filler in NBR mixtures in which the processing properties and resistance to thermal aging of vulcanizates are improved. This work describes the properties of rubber mixtures and vulcanizates with improved composition based on SBR, EPDM, NBR rubbers and containing post-consumer recovered toner as a filler. Composition formula was adjusted by taking into account the resin contained in the toner (about 65% by mass) on the polymeric (rubber) component side and filling the total amount of filler to the value in the comparative blends.
PL
W pracy przedstawiono właściwości mechaniczne gumy EPDM i NBR o twardości 65 °ShA. Rezultaty w postaci jednoosiowego i dwuosiowego rozciągania stanowią niezbędne dane do przeprowadzenia analizy numerycznej odkształcenia elementów wykonanych z gumy. Do zaprojektowania kompensatora o zwiększonej wytrzymałości wykorzystano analizę numeryczną, bazującą na metodzie elementów skończonych. Numeryczny model kompensatora poddano złożonemu obciążeniu, wyznaczając sztywność w danym kierunku osi oraz dopuszczalne naprężenia gwarantujące bezawaryjną eksploatację kompensatora.
EN
The paper presents the mechanical properties of the NBR and EPDM 65 Shore A hardness rubber. The results in the form of uniaxial and biaxial tension are necessary data to preform numerical analysis of the elements made of rubber. To design of the rubber expansion joint with increased strength the numerical analysis based on finite elements method was used. The numerical model of the rubber bellow subjected to complex load as results determined stiffness in different axial direction as well as permissible stress guarantying its failure-free exploitation.
EN
In this work the possibility to characterize mechanical components combining thermoelastic measurement technique (TSA) and digital image correlation (DIC) is studied. The combination of these two different methodologies allows to analyze thermo-mechanical characteristics of materials such as plastic and rubber, which are difficult to study with the only thermoelastic methodology. The digital image correlation allows to determinate the first invariant of deformation ε1, using a differential thermocamera. Lack of adiabatic conditions, essential for methodology use, makes analysis not simple. Digital image correlation allows to obtain the same information by correlating digital images acquired during static or dynamic deformationof an object, but with limitations linked to acquisition system. An accurate analysis is dedicated to the study of first invariant of deformation related to Young’s module variation, performed by load cycles with variable amplitude and displacement. Comparative analysis between the two measurement methodologies has been performed on rubber samples loaded by dynamic compression.
EN
The influence of superfine carbon additives and their pretreatment by ultrasonication on the properties of elastomer compositions has been investigated. Superfine carbon additives come in two different types: fullerene-containing additives and ultra fine carbon additives (a complex mixture of nanofibers and nanotubes, graphite and amorphous carbon particles). Mooney viscosity, parameters of relaxation and vulcanization kinetics of rubber mixtures, tensile strength, elongation at break and resistance to thermal aging, abrasion resistance and compression of filled rubbers based on butadiene-acrylonitrile were carried out. Except for the identified characteristics, crosslink parameters by the method of equilibrium swelling were determined. It was found that the introduction of the ultrasonically pretreated, superfine carbon additives to elastomeric compositions based on butadiene-acrylonitrile rubber led to rubber with improved thermo-oxidative and wear resistance in comparison to rubbers containing untreated additives.
PL
Wykonano badania wpływu drobnych dodatków węglowych i ich wstępnej obróbki ­ultradźwiękami na właściwości kompozycji elastomerowych na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Zastosowano dwa rodzaje drobnych dodatków węglowych: dodatek zawierający fulereny oraz wysoko zdyspergowany dodatek stanowiący mieszaninę złożoną z nanowłókien, nanorurek, grafitu oraz amorficznych cząstek węgla. Wyznaczono lepkość Mooney'a, parametry relaksacji i kinetykę wulkanizacji mieszanek gumowych, a metodą pęcznienia równowagowego określono gęstość usieciowania wulkanizatów. Zbadano także wytrzymałość na rozciąganie, odkształcenie przy zerwaniu, odporność na starzenie cieplne oraz odporność na ścieranie i ściskanie napełnionych gum.
PL
Powszechnie wykorzystywane w przemyśle gumowym przeciwutleniacze są substancjami otrzymywanymi ze źródeł pochodzenia petrochemicznego i wykazują działanie toksyczne względem człowieka i środowiska naturalnego. Projektowanie nowoczesnych przeciwutleniaczy powinno zatem skupiać się na zminimalizowaniu wad obecnie stosowanych przeciwutleniaczy. Przedstawiona praca obejmuje przegląd literatury z lat 2000–2017 w zakresie nowoczesnych przeciwutleniaczy ze szczególnym uwzględnieniem polimerycznych przeciwutleniaczy petrochemicznych oraz przeciwutleniaczy pochodzenia naturalnego (lub zsyntezowanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego).
EN
Commonly used in the rubber industry antioxidants are substances derived from petrochemical resources and possess toxicity for human and environment. Designing of novel antioxidants should be connected with the elimination of disadvantages of currently used antioxidants. Presented work contains literature review from 2000 to 2017 in the area of modern antioxidants with the special focus on the polymeric petrochemical antioxidants and bio-based antioxidants (or synthesized using bio-based substances).
EN
Monolithic, homogenous ballistic shields consisting of a single thick, high-hardness and high-strength steel plate are rarely applied in modern combat vehicles. Currently, a popular armour concept is a multilayered shield since it is expected that the kinetic energy of a threat may be dissipated by transmission through materials with different properties and also by multiple interface reflections. Searching for a maximum ballistic protection at minimum weight inspires applications of various materials which complementary behaviour provides a high protective efficiency without excessive mass. The preliminary experimental investigation presented in the paper aimed to verify behaviour of two prototyped laminated armours under impacts of small-calibre projectiles (cal. 7.62). The main interest lied in impact properties of materials proposed as the intermediate layer. The first tested concept was a laminated steel armour with the 10 mm thick rubber interlayer. In the second armour, the intermediate layer consisted of a magnetorheological fluid.
PL
Karbonizaty powstałe w wyniku procesu pirolizy opon, mogą mieć szerokie zastosowanie. Po zbrykietowaniu mogą służyć jako paliwo bezdymne, cechujące się niższą emisją cząstek stałych w porównaniu z węglem kamiennym. Problemem w użyciu pirokarbonizatu ze zużytych opon jako paliwa jest stosunkowo wysoka zawartość związków siarki, która po spaleniu jest emitowana w postaci szkodliwych tlenków do atmosfery. Przedstawiono metody ograniczania emisji tlenków siarki, powstałych w wyniku spalenia paliwa formowanego na bazie karbonizatu pozyskanego z rozkładu termicznego opon samochodowych. Za optymalną metodę odsiarczania uznano znane z przemysłu energetycznego odsiarczanie suchymi sorbentami wapniowymi. Dodatek wodorotlenku wapnia oraz węglanu wapnia do karbonizatu spowodował obniżenie zawartości SO2 w spalinach.
EN
CaCO3 and Ca(OH) 2 were added (up to 10%) to tire rubber carbonizates used as solid fuels. The addn. resulted in a decrease of SO2 content in flue gases and in an increase in ash content in the fuel.
EN
The paper describes the mechanism of interactions between hydrocarbon solvents and vulcanized rubber (representing crosslinked network structure). The problem is discussed from the point of view of thermodynamic principles of swelling, temperature and material factors affecting swelling of filled rubber vulcanizates, as well as the impact of swelling on properties of the materials. Special attention has been paid to the importance of models for the physical swelling of rubber in various hydrocarbons, which will provide a basis for prediction of swelling in their mixture like oils.
PL
W artykule opisano mechanizm oddziaływania między rozpuszczalnikami węglowodorowymi a usieciowanym kauczukiem (reprezentującym usieciowaną strukturę przestrzenną). Zagadnienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia podstawowych praw termodynamiki dotyczących rozpuszczalności, temperatury i czynników materiałowych, mających wpływ na oddziaływanie rozpuszczalników na napełnione wulkanizaty oraz wpływu na ich właściwości. Ze względu na możliwość stworzenia podstaw do przewidywania zachowania się materiałów w mieszaninie rozpuszczalników, odpowiadającej olejom, szczególną uwagę poświęcono modelom opisującym fizyczne pęcznienie gumy w różnych węglowodorach.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania stanu naprężenia i odkształcenia elementów wykonanych z gumy. Do modelowania wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Dokonano przeglądu najbardziej znanych modeli fenomenologicznych opisujących gęstość energii odkształcenia materiału hiperelastycznego. Przedstawiono rodzaje testów eksperymentalnych, które muszą zostać wykonane, aby poprawnie modelować materiał gumy. Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnych dokonano weryfikacji przyjętych w procesie symulacji modeli materiałów. Podano przykład symulacji komputerowej, którą wykorzystano w procesie optymalizacji konstrukcji kompensatora gumowo-metalowego.
EN
Paper presents the modelling of the strain and stress state of the elements made of rubber. In modelling used Finite Element Method (FEM). Overview of the most popular phenomenological model of the strain energy density in hyperelastic material was presented. The test procedure which have to be carry out to define material model were explained and discussed. Verified and valid the numerical outcome was based on the experimental results. The useful example of the numerical simulation of the rubber component was shown based on design way of the rubber bellow.
17
Content available Pasy zębate specjalne stosowane w przemyśle
PL
W pracy przedstawiono stan rozwoju pasów zębatych specjalnych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu, jak również rosnące obszary zastosowań otwierające nowe możliwości dla producentów i użytkowników maszyn.
EN
The article presents the state of development of the special timing belts used in various industries. The area of applications is steadily increasing and creates new possibilities for manufacturers
EN
The mechanical properties of two rubber materials, RB-55 rubber and FM-32 foam rubber, were tested under quasistatic and dynamic compressive loadings with a universal testing machine and a nonmetallic split Hopkinson pressure bar (SHPB), respectively. The results show that the hyperelasticity dominates the mechanical characteristics of the both materials. And the strain rate dependencies can be observed over the wide strain rate range from 10-2 s-1 to order 103 s-1. But in the rather narrow bands of 10-2—100 s-1 and 2 • 103 —6 • 103 s-1, the strain rate effects are not significant. In order to numerically simulate rod-explosive loading tests where the two rubber materials were used as a combined buffer, the strain rate-independent hyperelastic behaviors at the strain rate of order 103 s-1 were characterized by Ogden constitutive models, incompressible for RB-55 rubber and compressible for FM-32 foam rubber, respectively. The numerical prediction of the structural responses agrees very well with the experimental results. This means the testing and modeling are successful.
PL
Za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej oraz metodą pręta Hopkinsona (SHPB) zbadano właściwości mechaniczne gumy (RB-55) i gumy piankowej (FM-32) poddanych kwazistatycznym i dynamicznym obciążeniom ściskającym. Wyniki badań wskazały, że w materiałach tych dominują właściwości hipersprężyste. Krzywe zależności naprężenia od odkształcenia wyznaczono w szerokim zakresie szybkości odkształcania rzędu 10-2 — 103 s-1. Stwierdzono, że szybkość odkształcania nie wywiera istotnego wpływu na krzywe naprężenie-odkształcenie tylko w dość wąskich zakresach wartości, tj. 10-2 — 0 s-1 oraz 2 • 103 — 6 • 103 s-1. W celu numerycznego symulowania testów obciążeniowych metodą wybuchających prętów (z ang. rod-explosive loading tests), gdzie oba materiały gumowe pełniły rolę buforów, zastosowano model konstytutywny Ogdena, przeznaczony do analizy materiałów hipersprężystych. Wyniki symulacji numerycznych wykazały dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi.
PL
Guma ze zużytych opon kojarzona jest z materiałem nieprzydatnym i uciążliwym dla środowiska, którego najpopularniejszą metodą odzysku, do niedawna, było składowanie (obecnie prawnie zabronione). Przyjęcie i upowszechnienie nowych standardów ekologicznych, formułowanych nie tylko przez prawodawstwo europejskie i krajowe, ale także kształtujących się w wyniku wzrostu świadomości ekologicznej, wymusza konieczność poszukiwania efektywnych sposobów utylizacji opon poużytkowych. Przykładowym, przedstawionym w pracy, rozwiązaniem problemu opon wycofanych z eksploatacji jest ich wykorzystanie w postaci rozdrobnionej jako substytutu kruszywa naturalnego do produkcji betonu zwykłego. W artykule zaprezentowano wyniki badań wybranych właściwości modyfikowanego betonu zwykłego, na podstawie których stwierdzono, że guma powoduje obniżenie wytrzymałości na ściskanie, obniżenie ciężaru betonu, ogranicza możliwość wchłaniania wody przez beton, a także nie wpływa znacząco na zjawiska fizykochemiczne towarzyszące formowaniu się struktury kompozytu.
EN
Rubber from the worn tyres is associated with a useless material, strenuous for environment, whose most popular recovery method until recently was storage (currently forbidden by law). The adoption and dissemination of new ecological standards, created not only by the European and national legislation, but also developing as a result of expanding ecological consciousness, forces the necessity of seeking efficient methods of utilization of the vehicle tyres. The exemplary solution for the problem of tyres withdrawn from the operation, presented in the article, is using them in the grinded form as a substitute for the natural aggregate for the production of normal concrete. The article presents the results of the tests of selected properties of the modified normal concrete, upon the basis of which it has been found that the rubber causes decrease of compression strength, concrete weight, limits water absorbability, and does not influence significantly the physical and chemical phenomena accompanying the composite structure formation.
PL
Do ochrony powierzchni wewnętrznych instalacji odsiarczania spalin w energetyce stosowane są wykładziny gumowe. Ich dobór zależy przede wszystkim od agresywności i temperatury medium oraz od panujących w danym elemencie instalacji warunków, które sprzyjają procesom erozyjnym. Wykładziny gumowe stosowane w instalacjach IOS charakteryzuja się zwiększoną odpornością na dyfuzyjne działanie takich czynników, jak para wodna, gazy, woda, itp.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.