Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrocyclone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Every year, a large amount of mineral processing wastewater is discharged from various industries into the environment which is considered a challenging task not only because of its large volume, but more importantly, its hazardous components, while its reuse as feedwater without proper treatments causes great harm to the final product of these industries. Cost-effective methods are required to treat a wide range of industrial wastewater in a diverse range of conditions. In this study, a combined hydrocyclone-electrocoagulation system is tried to treat the wastewater for industries with high water consumption and high pollutants such as paper industry, iron and metal forming industry, and marble industry. The effects of the hydrocyclone operational parameters, such as feed inlet pressure and diameter, vortex finder diameter, apex diameter, and feed solids content, were investigated. In the case, wastewater of paper industry, the following optimum conditions (P = 4.5 bar, !" = 15.8 mm, !# = 6 mm, !$ = 4 mm and %& = 2.3%) were achieved. An overflow of about 90.58% water recovery and 21.45% solid at 75.92% separation efficiency was obtained. The results showed that the hydrocycloneelectrocoagulation treatment has efficiently treated the three different types of industrial wastewater. The chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total solid (TS), total suspended solids (TSS), colour and turbidity, were reduced sharply and met the effluent discharge or reuse standards. Also, compared with the hydrocyclone-treated wastewater, the hydrocyloneelectrocoagulationtreated wastewater was found to be more enhanced.
EN
The technologies associated with the use of a membrane bioreactor (MBR) are becoming one of the dynamically developing directions in the wastewater disposal system. However, a certain part of the used design of membrane units are exposed to mechanical contamination, which significantly impairs their performance. This is especially noticeable when working at wastewater treatment plants, where the required degree of preliminary cleaning from solid mechanical particles and suspended solids is not provided. The purpose of the work was to improve the process of post-treatment of urban wastewater and protect the membrane element of the installation from clogging with coarse impurities and wear, with an overestimated concentration of suspended solids. The essence of the improved membrane technology of wastewater treatment consists in the preliminary capture of heavy and suspended particles with a size of more than 0.03 microns in a hydrocyclone, followed by water treatment in a chamber of a membrane bioreactor of modern design. The operating conditions of the membranes were determined by the operating modes and parameters of the bioreactor, in particular, by the degree of formation of colloidal compounds in it, which adversely affect the permeability. The density of the initial water varied within 1.059–1.078 g/cm3, and the content of solid particles was up to 0.3 mm. The activated sludge was filtered under vacuum on a Buchner funnel through a thin layer of cotton wool and gauze. During the tests, the indicators for capturing suspended solids were 5.0–9.0 mg/dm3, whereas, when working without a hydrocyclone, they were equal to 27–30 mg/dm3. The maximum performance of the hydrocyclone is provided at an inlet pressure of 225–300 kPa, and the pressure loss in the hydrocyclone chamber is 7.9–9.0 kPa. It was established that additional preparation of waste water for the post-treatment process using a hydrocyclone increases the cleaning capacity of membrane elements by reducing the load of accumulation of coarse impurities on the membrane surface.
PL
Klasyfikacja hydrauliczna jest to proces rozdziału ziarn mineralnych według wielkości ich rozmiaru i gęstości poprzez wykorzystanie różnic w prędkościach opadania tych ziarn w ośrodku płynnym. Jak wygląda klasyfikacja surowców drobno uziarnionych w hydrocyklonie?
4
Content available remote Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców
PL
Do śledzenia procesów dotyczących oddzielania magnezytu od zanieczyszczeń w przemysłowym hydrocyklonie wykorzystano karty kontroli zaproponowane przez L. L. Ho i F. Aparisi (2016). Za pomocą statystycznych metod zarządzania jakością oceniono 25 próbek mineralnych (testy Pearsona oraz Kołmogorowa i Smirnowa, wykresy regulacji, wskaźnik jakości) w celu pomiaru wydajności zakładu produkcyjnego. Jakość działania hydrocyklonu okazała się niezadowalająca, dlatego zalecono stosowne środki zaradcze.
EN
Control cards proposed by L. L. Ho and F. Aparisi (2016) were used for monitoring the processing magnesite raw material in an industrial hydrocyclone. Twenty-five mineral samples were evaluated by statistical quality management methods (Pearson and Kolmogorov-Smirnov tests, regulation diagrams, index of quality) to measure the efficiency of the production facility. The quality of the hydrocyclone operation was found unsatisfactory and respective corrective measures were recommended.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
6
Content available remote Zmniejszanie erozji w hydrocyklonach za pomocą specjalnych dodatków
PL
Wykonano dwie symulacje numeryczne przepływu układu wielofazowego przez hydrocyklon. W pierwszej symulacji fazą ciągłą była woda a fazą stałą były ziarna piasku. W drugiej zamiast wody zastosowano wodny roztwór specjalnych dodatków zmniejszających opory przepływu. Celem obu symulacji było znalezienie takich regionów, w których erozja jest największa. Erozja wywołana przepływem roztworu i cząstek stałych była mniejsza od erozji wywołanej przepływem wody i cząstek stałych.
EN
Multiphase water-sand and aq. soln.-sand flows through a hydrocyclone was numerically simulated to det. the regions with the highest erosion. The aq. soln. contained poly(ethylene oxide) 30 ppm, C₁₆H₃₃Me₃NBr 2 mM and Na salicylate 2 mM. The addn. of drag-reducing agents resulted in decreasing the hydrocyclone erosion.
PL
W artykule przedstawiono nową konstrukcję hydrocyklonu HC500/12°ZAM-IMN, opracowanego dla potrzeb modernizacji klasyfikacji procesu wzbogacania rud miedzi. Zamieszczono wyniki prób klasyfikacji rud miedzi, wykonanych w baterii czterech hydrocyklonów HC500/12°ZAM-IMN, wyposażonych w system automatycznej stabilizacji i regulacji warunków pracy.
EN
A new construction of hydrocyclone HC500/12°ZAM-IMN, designed for the needs of modernization of classification in the beneficiation process of the copper ores is presented in the paper. The tests of classification of copper ores, were carried out in a cluster of four hydrocyclones HC500/12°ZAM-IMN, equipped with an automatic system for the stabilisation and control of operation conditions, and the results are presented in the paper.
EN
The run of mine ore from Aghdarreh gold mine must be comminuted to achieve the desired degree of liberation of gold particles. Currently, comminution circuits include a single-stage crushing using a jaw crusher and a single-stage grinding using a Semi-Autogenous Grinding (SAG) mill in closed circuit with a hydrocyclone package. The gold extraction is done by leaching process using cyanidation method through a series of stirred tanks. In this research, an optimization study of Aghdarreh plant grinding circuit performance was done to lower the product particle size (P80) from 70 μm to approximately 40 μm by maintaining current throughput using modeling and simulation approach. After two sampling campaigns from grinding circuit, particle size distribution data were balanced using NorBal software. The first and second data sets obtained from the two sampling campaigns were used to calibrate necessary models and validate them prior to performing simulation trials using MODSIM software. Computer simulations were performed to assess performance of two proposed new circuit flowsheets. The first proposed flowsheet consists of existing SAG mill circuit and a new proposed ball mill in closed circuit with a new second hydrocyclone package. The second proposed flowsheet consists of existing SAG mill circuit followed by a new proposed ball mill in closed circuit with the existing hydrocyclone package. In all simulations, SAGT, CYCL and MILL models were selected to simulate SAG mill, Hydrocyclone packages and ball mill units. SAGT and MILL models both are based on population balance model of grinding process. CYCL model is based on Plitt’s empirical model of classification process in hydrocyclone units. It was shown that P80 can be reduced to about 40 μm and 42 μm for the first and second proposed circuits, respectively. Based on capital and operational costs, it can be concluded that the second proposed circuit is a more suitable option for plant grinding flowsheet modification.
PL
Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta zastosowanym do hydrocyklonów. Wykazano, że rozmiar cząstek zmniejszony został odpowiednio do 40 μm i 42 μm dla pierwszego i drugiego analizowanego obiegu. Uwzględniając nakłady kapitałowe oraz koszty operacyjne, wyciągnąć można więc wniosek, ze drugi proponowany układ jest korzystniejszą opcją modyfikacji istniejącego ciągu technologicznego rozdrabniania.
PL
Recyrkulacja wody, osiągnięcie jak najmniejszej wielkości ziarna podziałowego w urządzeniach klasyfikujących , maksymalne odwodnienie produktu oraz uzyskanie kruszyw drobnych, znajdujących nowe zastosowania… Z tych to powodów coraz częściej na kopalniach wykorzystywane są węzły klasyfikacji i odwodnienia produktów z zabudowanymi hydrocyklonami.
EN
This work presents the state of the modernisation of classification circuits in Polish non-ferrous metal ore enrichment plants. It outlines new solutions offered by world manufacturers, and a type HC500/12° hydrocyclone designed at IMN (Institute of Non-Ferrous Metals) and manufactured by ZAM Kety. The authors describe the automatic control system employed in hydrocyclones, which ensures the stabilisation of the main parameters of hydrocyclone cluster operation. Attention is brought to applying new, anti-abrasive silicon carbide-based linings in hydrocyclones. The paper discusses the results of the technological tests performed on a cluster equipped with new hydrocyclones at Pomorzany Concentrator classification of Zn-Pb ore, and at Lubin Concentrator — classification of copper ore. The authors highlight the good classification results obtained for a type HC500/12° hydrocyclone compared to those for Cavex type hydrocyclones.
PL
Przedstawiono stan modernizacji układów klasyfikacji w polskich zakładach wzbogacania rud metali nieżelaznych. Opisano nowe rozwiązania oferowane przez światowych producentów oraz hydrocyklon typu HC500/12° zaprojektowany w IMN oraz wykonany przez ZAM Kęty. Opisano układ automatycznej regulacji zastosowany w hydrocyklonach, zapewniający stabilizację głównych parametrów pracy baterii. Zwrócono uwagę na zastosowanie w hydrocyklonach nowych przeciwściernych wykładzin na bazie węglika krzemu. Opisano wyniki testów technologicznych przeprowadzonych na baterii wyposażonej w nowe hydrocyklony w DPM Pomorzany w klasyfikacji rudy Zn-Pb oraz w ZWR Lubin w klasyfikacji rudy miedzi. Podkreślono osiągnięte dobre wyniki klasyfikacji w hydrocyklonie typu HC500/12° w porównaniu z wynikami klasyfikacji osiągniętymi w hydrocyklonach typu Cavex.
PL
Aktualne rozwiązania klasyfikacji polskich rud metali nieżelaznych cechuje stosunkowo niska skuteczność jak i krótka żywotność urządzeń. W celu sprostania wymaganiom, koniecznym staje się wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń klasyfikujących oraz zapewnienie stabilizacji warunków prowadzenia procesu. W 2008 r. w IMN podjęto prace mające na celu wprowadzenie do eksploatacji hydrocyklonów zagęszczająco-klasyfikujących nowego typu HC 500/12 [stopni]. Urządzenia te powinny charakteryzować się stabilną pracą, wysokimi wydajnościami oraz zwiększoną ostrością klasyfikacji. Nowy hydrocyklon powinien zastąpić dotychczas stosowane hydrocyklony HC 350 i HC 500 i skutecznie konkurować z urządzeniami z importu. W związku z koniecznością pracy w węzłach klasyfikacji o różnej abrazyjności, zastosowano wykładziny przeciwścierne na bazie poliuretanu i kompozytów węglika krzemu. Nowy hydrocyklon jest źródłem poprawy skuteczności klasyfikacji podczas wzbogacania surowców mineralnych.
EN
The current solutions of classification the Polish non-ferrous metal ores are characterized by a low efficiency of the process and the short life of machines. In order to meet the demands, it becomes necessary an introduction of modern, fully automated machines for classification and stabilization assurance of the process conditions. Since 2008, at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, a work has begun to address the problems by implementation of new types of thickening and classifying hydrocyclones HC 500/12[degrees]. These devices are characterized by stable operation, high efficiency and increased sharpness of classifications. The new hydrocyclones should replace the used so far hydrocyclones HC 350 and HC 500, and successfully compete with imported equipment. Classified materials are characterized by diverse abrasiveness, therefore linings based on polyurethane and silicon carbide composites are used in hydrocyclones. This involves an extension of life span of the equipment, reducing the frequency of replacement of worn components and thus reduce operating costs while maintaining high quality and performance parameters. This device is a source of classification efficiency improvement during enrichment of various mineral raw materials.
PL
W artykule przedstawiono prace nad opracowaniem konstrukcji i wdrożeniem do produkcji seryjnej typoszeregu mobilnych urządzeń do recyklingu płuczek wiertniczych. Zaprezentowano prace nad skonstruowaniem urządzeń, które mogą współpracować z powszechnie stosowanymi w kraju wiertnicami pionowymi i poziomymi o małych i średnich wydajnościach.
EN
The article describes works on creating and implementing into production a range of mobile devices for recycling drilling fluid. The article also presents the works on designing devices which may co-operate with commonly used in the country horizontal and vertical drilling rigs of small and medium capacities.
13
Content available remote Hydrocyklony do rozdziału układu ciecz - ciecz
PL
Hydrocyklony powszechnie stosowane są do zagęszczania cząstek stałych np. mułów. W ostatnim czasie podjęto próby rozdziału emulsji O/W np. na platformach wiertniczych. W artykule przedstawiono oryginalne wyniki badań autora nad rozdziałem emulsji olejowo-wodnej. Przedstawiono teorię sedymentacji kropel oleju w hydrocyklonie oraz wyniki obliczeń i pomiarów średnicy kropel oleju miernikiem firmy Malvern.
EN
Hydrocyclones are commonly used for compacting solid particles, e.g. sediments. Recent attempts to separate homogenous phases from oil/water emulsions have an environmental background, as relevant oil-water separation installations seem to have various applications, e.g. in oil platforms during uncontrolled spills. This article presents original results of author's own research on the separation of oil and water from emulsions. The concept of oil droplets" sedimentation in a hydrocyclone is discussed and the results of calculations and measurements of oil droplet diameter using the Malvern particle analyzer are shown.
14
Content available remote Rozdział układu ciecz - ciecz w prototypowym hydrocyklonie
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań zdolności rozdzielczej prototypowego hydrocyklonu dla emulsji oleju w wodzie. W trakcie badań zmieniano ciśnienie na wlocie do hydrocyklonu, stężenie oleju w emulsji oraz wymiary wybranych elementów urządzenia. Wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
EN
The results of initial investigations of separation efficiency of prototypical hydrocyclone for oil-in-water emulsion have been presented. An effect of the following operational parameters has been tested: the inlet pressure, the oil concentration in emulsion and the constructional parameters of device. The results have been shown in graphic form.
15
Content available remote Badanie skuteczności działania hydrocyklonu pompowego
PL
Hydrocyklon pompowy przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń mechanicznych. W celu zaprojektowania hydrocyklonu pompowego opracowano metodę obliczeń pozwalającą na określenie toru oraz parametrów ruchu ciała stałego znajdującego się w cieczy przepływającej przez wirnik i oddzielacz. Badania przeprowadzono w hydrocyklonie pompowym w układzie pionowym przy stałej prędkości obrotowej wirnika i różnych wydajnościach. Badania pozwoliły na weryfikację metody projektowania i określenie skuteczności oddzielania zanieczyszczeń.
16
EN
The paper contains the description and working principle of a hydrocyclone with lowered turbulence. This hydrocyclone is protected by Polish patent ? A1(21)337760(22)2000 01 06 7(51) B 03B 5/34.
17
Content available remote Opór hydrauliczny i rozdział ilościowy produktów w hydrocyklonach
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oporu hydraulicznego oraz stosunku wydajności produktów zagęszczonego i sklarowanego dla różnych typów hydrocyklonów. Uzyskane równania korelacyjne umożliwiają również obliczenie wymaganego ciśnienia nadawy wpływającej do hydrocyklonu, które zagwarantuje zadaną wydajność aparatu.
EN
The experimental results dealing with the hydraulic pressure drop and ratio of concentrated and clarified outputs for various types of hydrocyclones have been presented. The correlation dependencies obtained also enable calculation of the required inlet pressure necesary to reach the designing production yield of the apparatus.
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali wielkolaboratoryjnej i przemysłowej, klasyfikacji w hydrocyklonie, produktów kwaśnoneutralnego ługowania spieków blendowych. Określono optymalne parametry klasyfikacji, uzyskując wysokie wskaźniki rozdziału i oczekiwaną granulację i skład chemiczny produktów klasyfikacji.
EN
The authors present investigation-results of great-laboratory and industrial scale. The optimal classification parameters were defined, at high indexes of distribution, expected granulation and chemical composition of the classification products.
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali wielkolaboratoryjnej i przemysłowej nad zastosowaniem hydrocyklonów do klasyfikacji produktów ługowania blendy prażonej.
EN
The results of large-scale laboratory and industrial investigations of application of hydrocyclones for classification of leaching of the roasted blende are presented.
20
Content available remote Ceramiczne części maszyn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.