Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stalownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Piece łukowe, w uwagi na duże moce znamionowe, zaliczane są do niespokojnych odbiorników mających znaczący wpływ na system elektroenergetyczny. Gwałtowne zmiany prądu pobieranego przez piec łukowy, zwłaszcza w początkowej fazie wytopu, powodują powstawanie szybkozmiennych wahań napięcia, objawiających się głównie migotaniem światła (zjawisko flickera). Sam piec łukowy jest odbiornikiem odpornym na zakłócenia powstające w sieci zasilającej stalownię. W czasie eksploatacji odbiorników łukowych stwierdzono, że na pracę pozostałych urządzeń wchodzące w skład instalacji pieca łukowego ma wpływ jakość energii elektrycznej. W artykule przedstawiono oddziaływanie zakłóceń powstających w sieci zasilającej stalownię na poprawną pracę urządzeń instalacji pieca łukowego.
EN
Due to rapid changes in power consumption as well as high rated power, electric arc furnaces are classified as devices considerably affecting on the power system.Rapid changes inthe current absorbed bythe electric arc furnace, especiallyinthe initial phase ofmelting, causingthe formationof fastvoltage fluctuations, which are appearing as flicker of light. Arc furnace is a device which is resistant to disturbances generated in electric network supplying steel mill, but during operation ofelectric arcfurnaces, it was found that the quality ofelectricitywill affectthe performance of otherdevices inthe electric arc furnaceinstallation. The influence of disturbances in the steel mill supplying network on reliable operation of electric arc furnaceinstallation equipmentwas presented in this article.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metodyczne dla prognozowania i analizy ryzyka procesu produkcyjnego w hutnictwie żelaza i stali, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania temperatury w różnych fazach procesu stalowniczego. Metodyka oparta jest na reprezentacji systemu dynamicznego w przestrzeni stanu oraz wnioskowaniu bayesowskim. Pozwala to przede wszystkim uchylić założenie o stałości szacowanych parametrów, prowadzić analizę dla całości rozkładu statystycznego oraz uwzględnić tzw. informację a priori czyli pochodzącą spoza zbioru danych. Praca ma charakter przeglądowy i stanowi podstawę do dalszych badań, których ostatecznym celem jest wdrożenie systemu prognozowania i analizy ryzyka w jednej z polskich stalowni, a następnie opracowanie podobnych rozwiązań dla przypadku innych faz procesu hutniczego. Zaprezentowano zakres informacji na który zgodę wyraziło kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the methodological basis for forecasting and risk analysis of the production process in the iron and steel industry, with particular emphasis on forecasting temperatures in the different stages of the steelmaking process. The methodology is based on the state space representation of a dynamic system and Bayesian inference. Above all it enables repeal the assumption of a constant estimated parameters, analyze the statistical distribution of the whole and take into account the so-called a priori information, from outside the dataset. Article is a review and provides a basis for further research, with the ultimate goal to implement a system for forecasting and risk analysis in one of the Polish steel mill, and then develop similar solutions for other phases of the metallurgical process. Presented range of information on which business executives expressed consent.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9021--9029, CD3
PL
Materiały wsadowe i produkty uboczne są głównymi nośnikami kosztów w przemyśle metalurgicznym. Ich dostępność, cena, utylizacja i recycling decydują nierzadko o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wpływają one bezpośrednio i pośrednio na koszt produktu finalnego poprzez cenę oraz inne parametry procesu wrażliwe na jakość podawanych materiałów i mające odzwierciedlenie w koszcie przetworzenia, koszcie uzysku, poziomie wybraku czy reklamacjach. Z drugiej strony zachodzące procesy produkcyjne generują duże ilości drogich w utylizacji materiałów ubocznych, które jednakże mogą być doskonałym materiałem wsadowym po odpowiednim przerobie. Co więcej, im gorsza jakość materiałów wsadowych, tym więcej gorszych materiałów ubocznych. Wspomniane wyżej aspekty oraz rosnące wymagania środowiskowe wymuszają podjęcie natychmiastowych działań usprawniających procesy obrotu materiałami wsadowymi i produktami ubocznymi. Efektywna gospodarka złomem i żużlem zmierza do ograniczenia produkcji materiałów ubocznych i możliwości znalezienia alternatywnych sposobów ich użycia. W artykule przedstawiono nową koncepcję organizacji gospodarki złomem i żużlem w stalowni huty żelaza, gwarantującą dostawy, przerób, składowanie i ewakuację materiałów wsadowych i ubocznych, zgodnie z wymaganiami rynkowymi, produkcyjnymi i środowiskowymi.
EN
Charging materials and by products are the biggest cost drivers in metallurgical industry. Their availability, price, utilization and recycling decide very often on competitive advantage of the company. They also influence the cost of the final product and the other process parameters which are sensitive to the quality of charging materials. This impact has direct reflection to added costs, cost of yield, level of claims or level of non-quality products. On the other hand, production processes generate big amount of costly in utilization waste materials, which can be in fact excellent charging materials after appropriate processing. What is more, the poorer quality of charging material, the more bad quality by products. All above mentioned aspects and increasing environmental requirements determine to take up immediate actions towards improving the charging materials and by products management. The efficient slag and scrap management goes toward minimization of wastes production or towards new solutions or applications for them. In this article, new concept of the organization of the slag and scrap management in steel plant has been presented. The main requirements for it are the efficient delivery, processing, treatment, evacuation and stocking of charging and waste materials according to market, production and environmental demands.
4
EN
An important problem associated with the production of steel products is the need to ensure adequate protection of the environment. Throughout the technological foundry formed about 90 types of waste, while a significant number of them belongs to a group of hazardous waste. Resulting in the production system have a steel mill waste utility value to justify the economic and ecological use, not only in the steel sector but also in other sectors of the economy. There is a need to increase activities related to environmental waste management from manufacture of steel, particularly those whose development is one way of storage. The paper presents the concept of reverse logistics in the specific example of a steel mill a full production cycle and the overall costs generated within the waste management system of a full production cycle steel mill.
5
Content available remote Sandvik – innowacyjność od 1862
PL
W roku 1858 po raz pierwszy w świecie, w pobliżu niewielkiej miejscowości Hofors w Szwecji, przemysłowiec Göran Fredrik Göransson przeprowadził skuteczny wytop stali metodą Bessemera. Göransson kupił od Bessemera prawa do części jego patentu, co pozwoliło mu wprowadzić metodę do przemysłu. W 1862 roku, jako joint venture z kilkoma starymi stalowniami, powstał nowy producent stali wysokiej jakości Högbo Stal – Jernawerks AB z siedzibą w Sandviken. W bardzo zbliżonym czasie nastąpił dynamiczny rozwój mechanizacji górnictwa.
PL
Celem pracy było opracowanie Programu Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej [PEDWPKSE]. Do opracowania programu wykorzystano ideę algorytmu Symulowanego Wyżarzania [SW]. Program [PEDWPKSE], po odpowiedniej adaptacji, może być zastosowany do opracowania komputerowego wspomagania i sterowania technologią dla dowolnej linii wytapiania stali w piecach elektrycznych z rafinacją pozapiecową. System [PEDWPKSE] został opracowany jako modułowy, sieciowy, wielodostępny serwer aplikacji.
EN
The purpose of the work was to develop the Program for Euolution Selection of Charge for Ladle Furnace at Electric Steelworks [Program Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej - PED­WPKSE]. The idea of the Simulated Annealing [SA] algorithm was used for development of the software. When suitably adapted, the [PEDWPKSE] may be used for the development of the technology support and control computer systems for any steel melting line in electric furnaces with secondary steel refining. The [PEDWPKSE] system was developed as a modular, network, multi-access application server.
7
Content available remote Giving you the power to be your best
EN
The following paper explicates some ideas which we are considering as the present challenges of the steel industry, particularly the mini-mill family, and then show our approach how to manage them. Even though the profitability is presently high, the steelmakers have to face the challenges today in order to achieve sustainable success in the future: – Steel production has been rising for years world-wide and according to IISI the growth will remain on the same level at least till 2010. A huge part of the growth will be brought by the installation of new capacities, particularly in booming regions with a disproportionately high rate of raising steel demand. But part of the growth will also come by the increase of productivity of existing plants, mainly in regions with moderate growth rates of steel demand. – Despite increasing and imposing mergers between steelmakers, the concentration process in the steel industry is just at the beginning, which derives the question, if the offer – demand balance will support the high prices in the future? – Steelmakers are not only in a competition with other steelmakers but also in a competition for resources (human kind as well as material and financial kind). And this existential competition will certainly remain to be the case. We see four main levers challenging the steelmakers in providing sustainable Return on Assets: – Raw Material supply, which means to secure the optimal charge mix taking quality, availability, price and related conversion cost into account – management of Product Portfolio, which means the production of the right products at an optimum profitability – Personnel, which means to ensure the performance of the most important asset in mini-mills – excellence in Operations, which means a highly efficient, low cost operation fulfilling demands on product quality and environmental protection as well as operating on the highest possible safety standard.
PL
Wartykule wyjaśniono niektóre idee, które wzięto pod uwagę jako aktualne wyzwania przemysłu stalowniczego, zwłaszcza w przypadku niewielkich stalowni; szczególnie w zakresie zarządzania nimi. Pomimo wysokiej aktualnie opłacalności, producenci stali, aby osiągnąć sukces w przyszłości muszą zmierzyć się z na- stępującymi wyzwaniami: – produkcja stali na świecie ciągle rośnie i powołując się na dane IISI wzrost będzie na takim samym poziomie do 2010 roku. Znaczna część wzrostu będzie uzyskana poprzez instalację nowych stanowisk, zwłaszcza w rozwijających się regionach gdzie zapotrzebowanie na stal jest bardzo duże, – pomimo wzrostu produkcji oraz fuzji producentów stali, zjawisko koncentracji w przemyśle stalowniczym dopiero się zaczyna, co rodzi pytanie: czy ciągłe zapotrzebowania na produkty stalowe będzie powodowało utrzymanie wysokich cen w przyszłości. – producenci stali konkurują pomiędzy sobą w wielu obszarach: możliwości finansowe, kadra pracownicza, dostęp do źródeł surowców. Dla uzyskania opłacalności produkcyjnej niezbędne jest spełnienie czterech założeń: – należy zapewnić dostawy surowców o optymalnej jakości, dostępności, cenie odniesionych do uzyskania zysku z po- niesionych kosztów, – zarządzanie portfelem produkcji, co oznacza opłacalną produkcję odpowiednich wyrobów o dobrej zyskowności, – zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, – osiągnięcie wysokiej wydajności, wysokiej jakości produktów, niskich kosztów produkcji, a także spełnianie wysokich standardów ochrony środowiska.
8
Content available remote Najlepsze dostępne techniki BAT dla stalowni konwertorowej
PL
Przedstawiono techniki, które uważa się za Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w świetle Dyrektywy 96/61/WE o Zintegrowanym Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC), zalecane do stosowania w stalowniach konwertorowych, w celu systematycznej redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy ekonomiki procesu. Opisano m. in. techniki odzysku energii gazu konwertorowego, obniżania zawartości cynku w złomie, odpylania konwertora i brykietowania pyłu oraz obróbki ścieków. Zwrócono uwagę na konieczność recyklingu pyłu konwertorowego z wysoką zawartością cynku.
EN
This paper presents techniques regarded as BATs in the light of Directive 96/61/WE concerning integrated pollution prevention and control (so-called IPPC Directive), recommended to be used in oxygen converter plants to provide systematic reduction in contaminations and improve the electric process economics. It describes, among other things, a converter gas energy recovery technique, technique for reduction in zinc content in scrap metal, converter dust extraction and briquetting technique and waste treatment technique. Attention was paid to the necessity of recycling the converter dust with high content of zinc.
PL
Przedstawiono syntetyczny opis realizacji projektu celowego, wspomaganego ze środków Komitetu Badań Naukowych, a w szczególności wyników badań, rozwiązań technicznych i technologicznych towarzyszących wdrażaniu nowych gatunków stali odlewanych na wlewki ciągłe z przeznaczeniem na walcówkę wysokiej jakości do różnych zastosowań (śruby, śrubonity, nakrętki, liny, sprężyny, itp), na rury bez szwu, oraz na pręty walcowane do kucia matrycowego (na odkuwki dla przemysłu motoryzacyjnego). W wyniku wdrożenia projektu, wytworzono ok. 40 000 t wlewków ciągłych, przy średniej cenie ich sprzedaży o 10% większej od dotychczasowej, uzyskując efekt ekonomiczny równoważący nakłady poniesione na realizację projektu celowego.
EN
This paper includes a synthetic description of a targeted project supported by funds of the State Commitee for Scientific Research. In particular, it presents the research results, technical and technological solutions that accompany the implementation of new grades of steels for continuous casting of billets for high quality rod used in various applications (screws, stud rivets, nuts, ropes, springs, etc.), samples tubes and rolled bars for die forging (intended for forgings used in the automotive industry). As a result of the project implementation, approx. 40 000 t of continuous billets were cast, at the average selling price higher by 10% than the current one, which made it possible to obtain the economic effect that balanced the expenditures incurred for realisation of the targeted project.
10
Content available remote Najlepsze dostępne techniki BAT dla stalowni elektrycznej
PL
Przedstawiono techniki, które uważa się za Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w świetle Dyrektywy 96/61/We o Zintegrowanym Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC), zalecane do stosowania w stalowniach elektrycznych, w celu systematycznej redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy ekonomiki procesu elektrycznego. Opisano m. in. techniki optymalizacji procesu elektrycznego, podgrzewania złomu, systemy zbierania emisji, dopalanie połączone z oczyszczaniem gazów, a także recycling żużli i pyłów stalowniczych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność ograniczania emisji dioksyn i furanów z procesu produkcji stali w piecu elektrycznym.
EN
This paper presents techniques regarded as BATs in the light of Directive 96/61/WE concerning integrated pollution prevention and control (so-called IPPC Directive). recommended for using in electric steelworks to reduce any contaminations systematically and improve the electric process economics. The following techniques were described, among other things: electric process optimisation, scrap preheating, emission collection systems, afterburning in combination with gas purification as well as recycling of slags and steel dusts. Particular attention was paid to the necessity of reducing the emissions of dioxins and furans from the steel making process in electric furnace.
PL
Omówiono ciągłą modernizację techniczną urządzenia i technologii COS, prowadzoną w ministalowni Ferrostal Łabędy (dawniej ELSTAL). W I etapie technicznej modernizacji trzyżyłowego urządzenia COS dozbrojono je technicznie do odlewania stali na wlewki o formatach 100 x 100 i 120 x 120 mm z użyciem wylewków dozatorowych. Zasadniczej modernizacji technicznej urządzenia dokonano w 2000 roku, głównie poprzez zabudowę mieszadel indukcyjnych w dolnej części krystalizatorów i wprowadzenia odlewania stali wylewami zanurzanymi. W 2001 roku technicznie przystosowano jedną żyłę do odlewania wlewków okrągłych średnica 170 mm i przystąpiono do odlewania tych wlewków dla potrzeb walcowni rur bez szwu. Równolegle z ciągłą modernizacją techniczną urządzenia realizowany jest także ciągły rozwój metalurgii pozapiecowej i "know-how" ciągłego odlewania, mający na celu lepsze dostosowanie produkcji ministalowni do zmieniającego się w ostatnich latach rynku krajowego i zagranicznego półwyrobów i wyrobów stalowych. Niniejszy opis modernizacji urządzenia i rozwoju technologii ciągłego odlewania w ministalowni Ferrostal Łabędy rozszerza i uzupełnia obszar wiedzy o rozwoju ministalowni Ferrostal, zawarty w poprzednim artykule.
EN
This paper describes a continuous technical modernisation of COS machine and technology conducted in Ferrostal Łabędy mini stal plant (former ELSTAL). On the first stage of the technical modernisation of the three-strand COS machine, the additional technical elements were installed to enable casting steel for 100 x 100 and 120 x 120 mm billets with the use of batcher nozzles. The basic technical modernisation of the machine was carried out in 2000 and it mainly involved the installation of induction stirrers at the bottom part of the crystallisers and implementation of steel casting with immersed nozzles. In 2001, one of the strands was technically adapted so that it could cast round diameter 170 mm billets. Casting of such billets for the needs of seamless tube rolling mill was started then. Simultaneously with continuous technical modernisation of the machine, the secondary processes in metallurgy of steel and know-how of continuous casting are continually developed in order to adjust production of the mini steel plant to the recently changing domestic and forein market for steel semi- and finished products. This description of machine modernisation and continuous casting technology developments in Ferrostal Łabędy mini steel plant expands and supplements the knowledge included in the preceding article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.