Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmysły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zaobserwowanych procesów, zjawisk i zależności związanych z doświadczeniem przestrzeni architektonicznej poprzez zmysły, oraz próba analizy i odpowiedzi na pytania dotyczące języka, treści i znaczeń jakie architektura wnosi do przestrzeni egzystencjalnej, a tym samym komunikuje się z jej użytkownikiem.
EN
The aim of the article is to approximate the observed processes, phenomena and relationships related to the experience of architectural space through the senses. It is an attempt to analyze and answer questions about the language, content and meaning that architecture brings to existential space, thus communicating with its users.
2
Content available Architektura inkaska a natura – Machu Picchu
PL
Żyjemy w czasach ciągłych zmian i poszukiwań człowieka dotyczących miejsca zamieszkania, architektury, stylów życia. Architektura kształtowana jest pod presją zmieniających się potrzeb ludzi, przepełnionych frustracjami, w pogoni za innością, przywiązaniem do dóbr materialnych. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla człowieka? Pędzący świat ustawicznie wymyka się nam spod kontroli, a człowiek desperacko w nim walczy o osiągnięcie szczęścia. Poszukiwanie przykładów rozwiązań projektowych, które powstały w harmonii między dziełem człowieka a dziełem natury, jest celem samym w sobie ważnym. Bycie z Naturą w każdej wolnej chwili uczy i pozwala nam się ustawicznie rozwijać. Inkaskie miasto Machu Picchu oraz wszystkie miasta inkaskie były świetnie zintegrowane z naturą. Inkowie wierzyli, że człowiek jest powiązany magicznie i duchowo z silą natury w mistycznej przestrzeni. Nie jest przesadą opisywanie Machu Picchu jako miejsca, w którym następuje zjednoczenie ekstremalnego piękna równowagi pomiędzy pracą człowieka a naturą. To jest kombinacja atrakcyjnej wizji, unikatowego spektaklu, który toczy się w czystym powietrzu i na dużej wysokości, łącząc spokój, ciszę kamieni, płynącej naturalnej wody. Poprzez taką magię będące tworem tradycji i kultury inkaskiej Macchu Picchu oferuje wizytującym nowe wymiary odczuć, które mogą być najlepszym wyrazem poruszającego duchowego aktu.
EN
We are living in the times of continuous change and man’s search for a place to live, architecture, style of living. Architecture is shaped under pressure of changing needs of frustrated people, in pursuit of individuality, attachment to material goods. Where is the space for man in all that? The rushing world is constantly getting out of our control, while men struggle desperately to attain happiness. Searching for examples of design solutions that were created in harmony between the work of man and the work of nature is an important goal by itself. Being with Nature during every free moment teaches us and allows us to develop. Machu Picchu and all Inca cities were well integrated with nature. The Incas believed that man is magically and spiritually connected to the force of nature in mystical space. It is not an exaggeration to describe Machu Picchu as a place where one can see the extreme beauty of balance between the work of man and nature. It is a mixture of an attractive vision and a unique spectacle performed in clear air and at high altitude, combining tranquillity, the silence of stones, and running water. Throughout such magic, resulting from the traditions and Inca culture, Machu Picchu offers visitors new dimensions of emotions which can best reflect a moving spiritual act.
PL
Architektura historyczna oddziałuje na wszystkie zmysły, a więc ma wymiar multisensoryczny. Jest odwiedzana przez osoby niewidome i słabo widzące, których percepcja formy oraz przestrzeni jest ograniczona. W momencie utraty wzroku następuje kompensacja innymi zmysłami, a w kontekście poznania rzeczywistości dominującą rolę odgrywa wówczas dotyk. Percepcja haptyczna wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z obiektem. W przypadku poznania architektury często bywa niemożliwa lub znacząco ograniczona z powodu rozmiaru budynku, niedostępnego położenia ornamentu lub odgórnego zakazu dotykania obiektu. Artykuł prezentuje proces tworzenia makiety sali jadalnej Pałacu Poznańskiego w Łodzi oraz jej zastosowanie jako próby przybliżenia architektury osobom niewidomym i słabowidzącym.
EN
Historical architecture can be perceived with all senses, which means that it has a multi-sensory dimension. Blind and partially sighted people, whose perception of form and space is limited and mainly dependent on the sense of touch, often visit historical architecture. In the case of vision loss, it is compensated with the other senses, however, in terms of the reality recognition the role of touch plays a crucial role. The haptic perception depends on direct contact with an object. Recognition of architecture, is often impossible or extremely limited because of the size of the objects, the position of an ornament or a ban. It is impossible to embrace the entire building, touch the detail on the ceiling or learn items forbidden to tactile perception. The article presents the process of creating a model of the dining room at the Poznanski Palace in Lodz and its application as an attempt to show architecture to blind and partially sighted.
4
Content available Psychoaktywni użytkownicy dróg
PL
W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważań jest zwrócenie uwagi na wpływ środków psychoaktywnych na tę sprawność. Omówiono zatem działanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków w kontekście funkcjonowania człowieka w ruchu drogowym.
EN
This article presents basic elements that add up to traffic users' capableness (e.g., spatial vision, night vision, reaction time) from the point of view of transport psychology (with additional weight laid in work safety in transport). We stress the impact of psychoactive substances on that capability and, to do so, we discuss impact of alcohol and drugs in the context of a driver's performance.
PL
Zmysły odgrywają bardzo ważną rolę w percepcji przestrzeni. Architektura była i jest traktowana przede wszystkim jako sztuka dla oka, kładąc nacisk na kompozycję wizualną, harmonię, proporcje. Dominacja wzroku nigdy nie była tak silna jak w dzisiejszej erze obrazów wizualnych i przemysłowej masowej produkcji". Szybko rozwijające się technologie są jednak także coraz częściej wykorzystywane do tworzenia instalacji, które oddziałują na użytkownika bodźcami sensorycznymi lub wchodzą z nim w interakcję. Architektura i przestrzenie publiczne projektowane z myślą o wrażeniach wielozmysłowych, zarówno w przypadku interwencji tymczasowych, jak i trwałych, cieszą się dużą popularnością i często dostarczają niezapomnianych przeżyć. Rozwój technologiczny przyniósł ze sobą wiele zmian do warunków panujących w mieście, do jego funkcjonowania i ogólnej atmosfery. Nie zawsze są to zmiany korzystne, szczególnie pod względem multisensorycznej percepcji przestrzeni. Jednak nowe technologie, wykorzystane do budowania nowych wielozmysłowych doświadczeń miejskich, wykazują potencjał do poszerzania zakresów pozawzrokowego odbioru przestrzeni współczesnego miasta.
EN
Senses play an extremely important role in spatial experiences. Architecture has always been regarded as an visual art. with special focus on composition, proportions and harmony. Domination of the sight has never been that strong, as „in our current era of the visual image and its industrial mass production”. The fast developing new technologies are very often integrated into artistic installations, which have a sensorial impact on people and invite them to interact. Architecture and spaces designed with special multisensorial approach, both temporary and permanent, tend to be very popular and create unforgettable experiences The technological development brought many changes to the city's conditions, its performance and general atmosphere. These changes are not always positive, especially in the “sensing the city" context. Nevertheless, new technologies involved in creating new sensorial urban experiences, seem to have a great potential in increasing the non-visual perception of the contemporary city.
6
Content available Dom przyszłości - świat emocji
PL
Idea „architektury świata emocji” polega na wywoływaniu interakcji pomiędzy architekturą a jej odbiorcą. W domu przyszłości człowiek będzie podmiotem, natomiast funkcją architektury, jako środowiska życia człowieka, oprócz podstawowych zadań (tj. ochrona przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa), będzie wywoływanie u ludzi pozytywnych emocji. Zakładając, że otoczenie oddziałuje na naszą podświadomość i w ten sposób wywołuje określone stany emocjonalne, możliwe jest projektowanie przestrzeni ukierunkowane na wywoływanie reakcji emocjonalnych. Architektura będzie funkcjonowała, jako interaktywna scenografia, wykorzystująca najnowsze multimedialne urządzenia, interaktywne technologie oraz Internet w celu funkcjonalnego i psychicznego wspomagania ludzi na „scenie teatru życia”. Zaprojektowana zgodnie z tymi kryteriami przestrzeń będzie zdolna do pozytywnej zmiany nastroju, motywacji i aktywacji docelowych użytkowników w różnych sferach ich życia.
EN
The idea of “the architectural world of emotions” is the effect of interaction between architecture and its user. Man will be the subject in the house of the future, and the function of architecture as a human environment apart from the basic tasks (ie weather protection, security) will evoke people’s positive emotions. Assuming that the environment affects our subconscious and in this way evokes certain emotional states, it is possible to design space aimed at invoking emotional responses. Architecture will function as an interactive set design, using the latest multimedia devices, interactive technologies and the Internet to support people on functionally and psychologically “the theater’s stage of life”. The space designed in accordance with these criteria, will be able to make a positive change in mood, motivation and activation of target users in various areas of their lives.
7
Content available Sensory Impact on the Purchase of Textile Products
EN
Due to increasing competition and market saturation, textile companies try to find new solutions to attract customers. Companies propose new materials, reorganize distribution strategies and develop interactive communication. Producers, distributors and retailers of textile products have also started to implement alternative strategies like sensory strategy. However, the study showed that the influence of the senses on the purchase behaviour of the consumer and their perception of textile products is not high. As was proved in the study, men and women do not perceive and react equally to sensory cues in the choice and evaluation of textile products. Contrary to female respondents, male purchase behaviour was not explained by either emotional or cognitive variables. Therefore it is suggested that the design and implementation of the sensory strategy should be more focused on the female rather than male target group due to their higher sensitivity to sensory stimuli.
PL
Rosnąca konkurencja oraz nasycenie rynku sprawiają, iż przedsiębiorstwa z branży odzieżowej poszukują nowych rozwiązań umożliwiających utrzymanie lub wzrost wartości sprzedaży. Przedsiębiorstwa z branży odzieżowej proponują nowe materiały, nowe strategie dystrybucji oraz wykorzystują nowe narzędzia komunikacji. Producenci i dystrybutorzy produktów odzieżowych poszukują także alternatywnych rozwiązań, jak wykorzystanie strategii sensorycznej, wywodzącej się z koncepcji marketingu zmysłów. Przeprowadzone badania pokazują, iż wpływ zmysłów na zachowania zakupowe konsumentów jest niewielki, zwłaszcza w przypadku zwiększania ilości bodźców sensorycznych. Analiza wyników badań potwierdziła, iż reakcje kobiet i mężczyzn, poddanych bodźcom sensorycznym, podczas wyboru i oceny produktów odzieżowych są różne. Dlatego też działania związane z planowaniem i wdrażaniem strategii sensorycznej powinny być bardziej skoncentrowane na grupie docelowej jaką są kobiety, ze względu na ich wrażliwość na bodźce.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni detal architektoniczny w tworzeniu wielozmysłowych doświadczeń. Detal zmieniał się na przestrzeni wieków, a razem z nim style architektoniczne i metody projektowe, co miało silny wpływ na zmysłowe oddziaływanie architektury. Praca jest próbą zdefiniowania cech współczesnego detalu, które wpływają na poszerzanie zakresów percepcji architektury przez zmysły.
EN
The article examines the role of architectural details in creating multi-sensory experiences. Ornaments have been changing in time together with architectural styles and design methods, which had a strong influence on sensuality of architecture. The paper is an attempt to define the features of the contemporary architectural detail, that influences and supports the perception of architecture with senses.
9
Content available remote Komunikacja niewerbalna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia tego, czym jest komunikacja niewerbalna. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość stosowania tych samych kryteriów opisu w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych elementów komunikacji.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the nonverbal communication is. The main reason demonstrates these analysis is a ąuestion - ifs is possible using the same category of describing to verbal and nonverbal communication.
10
Content available remote Rytm "serca miasta" : Cykl życia centrum Katowic
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis projektu badawczego, którego celem jest odtworzenie rytmu życia centrum Katowic. Obszar ten, co potwierdzają liczne badania, pełni rolę węzła komunikacyjnego. Pojawia się więc pytanie, czy sytuacja ta jest determinantem specyficznych cykli funkcjonowania centrum? Czy może występują inne czynniki wpływające na cykliczne zdarzenia miejskie? Współczesne wskazania dotyczące socjologicznych obserwacji przestrzeni każą badać strukturę tkanki miejskiej, opierając się nie tylko na doznaniach wzrokowych, ale również na pozostałych zmysłach. Analiza bodźców generowanych przez miasto, zmiennych zależnie od pór roku, dni tygodnia, godzin dnia, umożliwi przedstawienie schematu cyklicznych zdarzeń wewnątrz opisywanej przestrzeni. Artykuł zawiera wytyczne badania oraz wstępne spostrzeżenia obserwacji pilotażowej.
EN
The article describes a research project whose aim is to recreate the rhythm of life of the centre of Katowice. Research has shown that the area functions as the hub of communication. A question arises, therefore, whether this situation determines the specific cycles in which the centre of the city functions, or whether there are other factors that would influence cyclical urban events. Modern guidelines for sociological observations of space advise to approach the urban structure not only on the basis of visual stimuli, but of other senses as well. An analysis of the stimuli generated by the city, changing depending on the seasons, days of the week and hours of the day will make possible a representation of a scheme of cyclical events within a described space. The article contains guidelines for research and initial observations made during pilot study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.