Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy savings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper discusses the use of renewable energy sources for the LPG vaporizer systems in a moderate climate. The presented alternative solutions based on modern gas devices and renewable energy show great potential for energy savings in liquid gas evaporation systems in comparison to classical and currently commonly used systems. It has been demonstrated that the proposed solutions can significantly reduce the consumption of energy used to evaporate LPG in an environmentally friendly manner. The use of gas heat pumps in relation to a traditional energy source enables gas consumption to be reduced to 36%. The extension of the heat pump system with ground air heat exchanger or with vertical or horizontal heat exchangers, allows savings in gas consumption up to 42%. Moreover, the application of such systems enables more effective use of low emission and efficient heating medium in gas systems. In addition, in summer, when there is no need to evaporate the liquefied gas, these devices can be used to cold-production for, social and living needs.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach parowników LPG w klimacie umiarkowanym. Przedstawione alternatywne rozwiązania oparte na nowoczesnych urządzeniach gazowych i energii odnawialnej wykazują duży potencjał oszczędności energii w instalacjach odparowania gazu płynnego w porównaniu z klasycznymi i obecnie powszechnie stosowanymi systemami. Wykazano, że proponowane rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zużycie energii wykorzystywanej do odparowania LPG w sposób przyjazny dla środowiska. Zastosowanie gazowych pomp ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła energii pozwala na redukcję zużycia gazu do 36%. Rozbudowa systemu pomp ciepła o pojedynczy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła lub dodatkowo współpracujący z pionowymi, lub poziomymi systemami odwiertów umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia gazu sięgających nawet 42%. Ponadto zastosowanie takich systemów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niskoemisyjnego i wydajniejszego czynnika grzewczego w systemach gazowych. Ponadto w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odparowywania skroplonego gazu, urządzenia te mogą być wykorzystywane do produkcji „chłodu” przeznaczonego na potrzeby społeczne oraz bytowe.
2
Content available remote Analysis of the use of heating film in the heat supply of industrial premises
EN
The situation in the country and around the world needs new, better energy resources and ways to use them to save energy, and with it, the economic, ecological and social position of any state. Energy saving is a necessary issue for improving economic performance by reducing energy consumption while maintaining comfortable conditions. Large industrial buildings are a significant consumer of thermal energy. An effective approach is needed for the design of heating systems, taking into account the possible modes of their operation to ensure the rational use of energy resources.
EN
An innovative method utilizing the phenomenon of mechanical resonance in machine drive systems of impact machines has been described. Energy accumulated in mechanical resonance is typically multiple times larger than the continuously supplied excitation energy. The amount of accumulated energy depends on the amplitude of vibration, mass and stiffness of system and present energy dissipation mechanisms. This form of energy can be extracted periodically each time after the amplitude of vibration reaches its maximum value. This effect could be implemented in drive systems of periodically operating machines, such as punching machines and presses. Significant reduction of energy demand in machines that use mechanical resonance in comparison with conventional machines was confirmed by means of simulations and experiments. Accumulation of the energy at mechanical resonance and its sequential extraction were presented together with a new pro-totype resonance punching press.
4
Content available remote System białych certyfikatów w Polsce. Spojrzenie na fakty
PL
W artykule, na podstawie zbudowanej bazy danych szczegółowych na temat wydanych w Polsce świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dokonano analizy krajowego systemu wspomagania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Baza obejmuje 4440 rekordów od początku istnienia krajowego mechanizmu białych certyfikatów (2013 r.) do końca 2018 r. Zaprezentowano i krytycznie omówiono trendy ilościowe (liczby wydanych świadectw oraz sumaryczne oszczędności energii pierwotnej i finalnej) w podziale czasowym i geograficznym. Przedstawiono efekty funkcjonowania dotychczasowego systemu wydawania świadectw oraz pierwsze doświadczenia po zmianie wynikającej z nowej ustawy o efektywności energetycznej.
EN
In the article, on the basis of the database on energy efficiency certificates (White Certificates) issued in Poland, an analysis of the national system for supporting energy efficiency projects was made. The database includes 4440 records from the establishment of the national White Certificates Mechanism (2013) until the end of 2018. Quantitative trends (the number of certificates issued and the total primary and final energy savings) in time and geographical distribution were presented and critically discussed. The paper presents the effects of the existing system of issuing certificates and the first experiences after the amendment stemming from the new Polish Energy Efficiency Act.
PL
W pracy przedstawiono przyczyny badań nad zastosowaniem rozprężarek w układach chłodniczych. Przytoczono możliwe rodzaje rozprężarek. Do analizy porównawczej wybrano rozprężarkę turbinową. Przedstawiono wyniki prac teoretycznych i eksperymentalnych dotyczących obiegów chłodniczych z dwutlenkiem węgla w układzie nadkrytycznym i podkrytycznym, w których zastosowano rozprężarki turbinowe. Dowiedziono, że zastosowanie rozprężarek pozwoliło na oszczędność energii w takich układach do około 25%.
EN
The paper presents the causes of research on the use of expanders in refrigeration systems. The possible types of expander are introduced. The turbine expander was selected for the comparative analysis. The results of theoretical and experimental work on cooling cycles with carbon dioxide as refrigerant in the supercritical and subcritical systems equipped with turbine decompressors were presented. It has been proven that the use of expanders has enabled energy savings in the level of 25%.
EN
Energy conservation is an important step to overcome the energy crisis and prevent environmental pollution. Casting industry is a major consumer of energy among all the industries. The distribution of electrical energy consumed in all the departments of the foundry is presented. Nearly 70% of the energy is consumed especially in the melting department alone. Production of casting involves number of process variables. Even though lot of efforts has been taken to prevent defects, it occurs in the casting due to variables present in the process. This paper focuses the energy saving by improving the casting yield and by reducing the rejections. Furthermore an analysis is made on power consumption for melting in the induction furnace to produce defective castings and improvement in the casting yield. The energy consumed to produce defective castings in all other departments is also presented. This analysis reveals that without any further investment in the foundry, it is possible to save 3248.15 kWh of energy by reducing the rejections as well as by improving the casting yield. The redesign of the feeding system and the reduced major rejection shrinkage in the body casting improved the casting yield from 56% to 72% and also the effective yield from 12.89% to 66.80%.
7
PL
Wraz ze wzrostem liczby tramwajów i trolejbusów wyposażonych w hamowanie odzyskowe, wzrasta popularność urządzeń zwiększających efektywność odzysku energii. Są nimi głównie superkondensatorowe zasobniki energii oraz układy falownikowe umożliwiające zwrot energii do sieci prądu przemiennego. Jednak wysoka cena tych urządzeń oraz problemy prawno-organizacyjne stanowią znaczną barierę dla ich szerszego rozpowszechnienia. W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania prostszego, tańszego i łatwiejszego do praktycznej implementacji: wykorzystania energii odzysku dla zasilania potrzeb nietrakcyjnych, takich jak obiekty użyteczności publicznej lub aparatura dodatkowa związana z infrastrukturą komunikacyjną. W takim układzie, wykorzystanie energii rekuperacji może się odbywać wewnątrz przedsiębiorstwa na poziomie niskiego napięcia, co w znaczny sposób upraszcza aspekty prawno-techniczne.
EN
With the increase in the number of trams and trolleybuses equipped with regenerative braking, the popularity of equipment for breaking energy utilization has increased. Mostly they are supercapacitors energy storage systems and inverter stations to return energy to the AC network. However, the high price of these devices and legal and organizational problems constitute a significant barrier to their widespread popularization. The paper presents the concept of a simpler, cheaper and easier to implement implementation: the use of recovery energy for non-traction needs, such as public utilities buildings or non traction transport devices. In this arrangement, the use of recuperative energy can be made inside the enterprise at low voltage level, which significantly simplifies the legal and technical aspects.
PL
W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne gazowe technologie generowania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w miejscach ich wykorzystywania. Szczegółowo opisano technologie gazowych pomp ciepła i wysokosprawnej mikrokogeneracji gazowej MCHP XRGI. W części implementacyjnej zaprezentowano obiekt sportowo-rekreacyjny uwzględniając jego charakterystykę energetyczną oraz zastosowane w nim rozwiązania mające na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb energetycznych oraz zmniejszenie kosztów związanych z dostarczeniem energii w postaci ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Dla opisywanego obiektu przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań.
EN
The article presents two selected up to date gas technologies for electricity, heat and cold production directly on site of their utilization. It describes in detail the technology of gas heat pumps and high efficiency gas microcogeneration MCHP XRGI. The implementation part of the paper describes a sport and recreation facility with consideration of its energy characteristics and solutions implemented in aim to meet all energy demand and reduce the costs associated with the delivery of heat, cold and electricity. For the facility analyzed there are also presented profits resulting in use of these modern solutions.
PL
W artykule przedstawiono wstępną analizę efektywności opracowanej technologii odzysku ciepła w kabinach lakierniczych stosowanych do prac renowacyjnych. Przedstawiono w skrócie konstrukcję rozwiązania, przyjęto modułową budowę rekuperatora z możliwością zwiększania efektywności odzysku ciepła poprzez dodatkowe moduły wymiennika. Przeprowadzono analizę wpływy kolejnych modułów na poprawę sprawności odzysku ciepła. Zawarto również wpływ różnicy temperatur na wartość współczynnika zmiany temperatury dla omawianego rekuperatora. Przedstawione wyniki mogą stanowić podstawę do dalszej analizy opłacalności wdrożenia rozwiązania w aspekcie stosunku nakładów do zysków z oszczędności energii do ogrzewania powietrza.
EN
The paper presents the preliminary analysis of the efficiency of developed heat recovery technology in the paint booths used for refinishing works. The construction of heat recovery unit is briefly presented. For a case study a modular construction of recuperator was adopted. There is a possibility of increasing the efficiency of heat recovery through the additional heat exchanger modules. An analysis of the influence of further modules on the efficiency of heat recovery was carried out. The impact of the difference in temperature on the value of the temperature change coefficient for this recuperator was also included. The presented results may provide the basis for further analysis of the costeffectiveness of the implementation of the solution in terms of the ratio of expenditures to the profits from energy savings for heating the air.
EN
The subject of this research study consisted in 15 multi-family buildings, 8 out of which were supplied with heat for heating and hot water preparation purposes from the thermal node used for the group of buildings, and 7 buildings were equipped with two-functional individual thermal nodes. The analysed multi-family buildings had hot water metres installed and had useful surfaces close to themselves. The temperature of hot water was within the range 55-60°C. Research was made within the period of 5 years. Measurements were executed at the beginning of each month by the use of existing measuring equipments (water meters and calorimeters), with valid legalization certificates. On the basis of the research it was noticed that the manner of the hot water preparation had a great influence on the value of individual heat consumption used for hot water preparation and on costs borne by recipients. It was ascertained that the hot water preparation in the thermal node, which provides hot water for group of multi-family buildings, requires about 27% heat more than required in the case of the hot water preparation in the individual thermal node. Besides, it was noticed that the individual heat consumption used for hot water preparation increased, as the hot water consumption dropped. In turn, the use of thermostatic valves in the hot water installation causes the decrease of heat consumption used for hot water preparation by 12% on average, which is caused by the limitation of circulation flow in pipes and minimizing of heat losses in transportation of hot water.
EN
The issue of electric energy saving in public transport is currently becoming a key area of interest, a fact connected with both an increase in society’s environmental awareness and a rise in the prices of fuel and electricity. Electricity can be saved by reducing transmission losses in the supply system. The article presents a method of measurement and analysis of transmission losses in the supply system of electrified public transport on the example of trolleybus transport in Gdynia and Lublin in Poland.
PL
Studnie głębinowe wykorzystywane są do gospodarczego pozyskiwania wód oraz dla celów odwodnieniowych. Studnie drenażowe wykorzystywane są powszechnie w górnictwie węgla brunatnego. Ich intensywna eksploatacja powoduje szybki spadek sprawności. Efektem tego jest wzrost oporów hydraulicznych oraz finalnie kosztów odwodnienia. Rozwiązaniem problemu może być bisowanie studni. Jednakże wiąże się to z znacznymi kosztami wiercenia. Alternatywą jest renowacja studni. Tradycyjne zabiegi renowacyjne nie zawsze jednak przynoszą oczekiwane skutki. W pracy niniejszej przedstawiono metodę renowacji studni za pomocą ditlenku węgla. Dokonano także oceny skuteczności metody wykorzystując do tego wyniki pięciu próbnych pompowań badawczych. Badania przeprowadzono w kolejnych etapach procesu renowacji. Parametrami oceny stanu hydraulicznego studni są: wydajność jednostkowa, wydajność potencjalna, sprawność a także energochłonność pompowania. Wyniki próbnych pompowań analizowano uwzględniając charakterystyki zastosowanych głębinowych agregatów pompowych. Przedstawione wyniki wskazują, że metoda przynosi znaczącą poprawę warunków odwodnienia oraz pozwala na istotne zmniejszenie kosztów eksploatacji studni.
EN
Groundwater wells are used for public purposes and for industrial drainage. Drainage wells are common used in lignite mining.Their intensive exploitation cause a rapid deterioration and decrease of efficiency. That results in increasing of hydraulic resistance and, in consequence, the growth of drainage costs. The solution is well-mirroring. However, it involves significant costs of drilling and well development. The alternative is a well rehabilitation. Standard well-rehabilitation methods do not always bring the expected results. The paper presents a method of wells rehabiltation by using of carbon dioxide. Moreover, it has been assessing the metod effectiveness by using the results of five step drawdown tests. The research have been carried out in the subsequent stages of well rehabilitation. The assessment of well condition are based on the fallowing hydraulic parameters: specific productivity, potential pumping rate, well efficiency and energy consumption. The step drawdown tests have been analyzed taking into account individual curves of submersible pump units. The results indicate that quoted above well rehabilitation method gives very significant improvement of drainage and allows for a fundamental costs reduction of the well operation.
EN
Paper presents the possibilities of investments financing scheme within energy efficiency using ESCO financing model, in the context of obligations related with Directive 2006/32/EC. The purpose of this paper is to analyze ESCO model as a part of public-private partnership (PPP). Article discusses benefits and potential risks associated with ESCO model investments. Cited are also good practices.
EN
Nowadays the issue of electric energy saving in public transport is becoming a key area of interest, which is connected both with a growth in environmental awareness of the society and an increase in the prices of fuel and electricity. It can be achieved by reducing the transmission losses in a supply system or by the improving the usage of the regenerative breaking. The article presents an analysis of applying these two options for increasing recovery energy by application of Smart Grid solutions in public transport systems. Analysis will be based on the example of trolleybus transport system in Gdynia.
PL
W procesie wydobycia i przeróbki kruszyw żwirowo-piaskowych występuje wiele elementów składających się na całkowity koszt prowadzonej działalności - zakup gruntów i przygotowanie do eksploatacji, koszty inwestycyjne zakupu maszyn oraz budowy stacjonarnego zakładu przeróbczego czy zakup przewoźnych i przejezdnych instalacji przeróbczych. Zależnie od specyfiki danego zakładu wydobycia i produkcji będą miały one różną strukturę. Czy można efektywnie obniżać koszty produkcji kruszyw piaskowo-żwirowych, szczególnie w zakresie energochłonności wytwarzania?
PL
Celem artykułu jest charakterystyka polityki Unii Europejskiej w aspekcie oszczędności energii oraz analiza zmian zachodzących na unijnym rynku energii w celu poprawy efektywności energetycznej.
EN
The aim of the paper is to characterize the European Union's policy in terms of energy savings and to anaiyze the changes taking place in the EU energy market in order to improve energy efficiency.
PL
Na całym świecie obserwuje się obecnie wzrost zapotrzebowania na energię, któremu towarzyszy ciągle pogarszanie stanu środowiska naturalnego. Duży udział w procesie degradacji środowiska, spowodowanym spalaniem paliw kopalnych, posiadają gospodarstwa domowe, dlatego należy dążyć do wprowadzania technologii energooszczędnych także na tym etapie konsumpcji surowców naturalnych. W artykule opisano technologię, której ideą jest odzysk cieplnej energii odpadowej niesionej przez ścieki szare odprowadzane z prysznica w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Przeanalizowano efektywność finansową inwestycji polegającej na montażu wymiennika ciepła DWHR współpracującego z różnymi typami podgrzewaczy przepływowych, a także zbadano wpływ parametrów użytkowania instalacji cieplej wody użytkowej, takich jak czas trwania kąpieli, wypływ wody ze słuchawki prysznicowej oraz liczba użytkowników, na potencjalne oszczędności energii. Otrzymane wyniki obliczeń wskazują na istotny wpływ parametrów projektowych instalacji na uzyskiwaną opłacalność inwestycji. Z tego względu, decyzja o zastosowaniu systemu odzysku ciepła ze ścieków powinna być każdorazowo poprzedzona szczegółową analizą techniczno-finansową, która pozwoli określić rentowność przedsięwzięcia. Zastosowanie urządzenia DWHR jest szczególnie korzystne w przypadku przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą podgrzewacza elektrycznego, gdyż zdyskontowany okres zwrotu inwestycji jest tu stosunkowo krótki, a prognozowane zyski mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. W przypadku instalacji, w których źródło energii do podgrzewania wody stanowi podgrzewacz gazowy, otrzymane wartości wskaźnika NPV są zdecydowanie niższe, co jest efektem różnic w cenach jednostkowych obu nośników energii.
EN
Currently, the increase in energy demand accompanied by the continuous deterioration of the environment is observed all over the world. Households are responsible for the environmental degradation caused by fossil fuel combustion. That’s why we should endeavor to implement energy saving technologies at this stage of the natural resources consumption. In this article, the technology consisting in waste heat recovery from grey water discharged from showers in single-family dwelling houses is presented. The paper analyses the financial performance of the project involving the construction of a DWHR unit working with different types of hot water heaters. Moreover, the influence of the various parameters of the hot water installation, such as shower length, water flow from the shower head and the number of residents, on the potential energy savings was also analyzed. The results of the calculations indicate the significant impact of installation design parameters on the return on investment. Therefore, the decision to use a drain water heat recovery system should always be preceded by the detailed technical and financial analysis, which allows to determine the profitability of the project. The application of the DWHR unit is particularly advantageous in the case of the use of electric hot water heaters, because the Discounted Payback Period is relatively short and the projected profits can be as high as several thousand zlotys. When a gas water heater is used, the obtained values of NPV are clearly lower, which is the result of the differences in both electricity and natural gas prices.
PL
Układy pompowe w wodociągach i energetyce zbudowane kilkadziesiąt lat temu w wielu przypadkach projektowane były na wydajności znacznie wyższe od aktualnych potrzeb. Z tego powodu sprawność pracujących w nich zespołów pompowych jest często niska, co nie wynika jedynie z ich stanu technicznego, lecz gówłnie z pracy poza optymalnym zakresem. Ograniczenie zużycia energii w takich przypadkach można uzyskać przez wymianę zespołów pompowych, ich modernizację lub zastosowanie nowoczesnych metod regulacji. W artykule omówiono przypadki tego rodzaju działań w zakresie pompy zasilającej kocioł oraz pompowni wodociągowych.
EN
The pumping systems in water supply systems and power industry built in the past were in many cases designed for capacities much higher than current needs. For that reason the efficiency of pump sets operating in those systems is often low, which does not result from the machine’s technical conditions but mainly form the fact that the pumps are operating outside the optimal range. In such cases the energy savings can be obtained by replacement of the pump sets, its modernization or by application of up-to-date methods of parameters control. Three case studies concerning water supply systems and boiler feeding pump are discussed in the paper.
PL
Układy pompowe w wodociągach i energetyce zbudowane kilkadziesiąt lat temu w wielu przypadkach projektowane były na wydajności znacznie wyższe od aktualnych potrzeb. Z tego powodu sprawność pracujących w nich zespołów pompowych jest często niska, co nie wynika jedynie z ich stanu technicznego, lecz głównie z pracy poza optymalnym zakresem. Ograniczenie zużycia energii w takich przypadkach można uzyskać przez wymianę zespołów pompowych, ich modernizację lub zastosowanie nowoczesnych metod regulacji. W referacie omówiono przypadki tego rodzaju działań w zakresie pompy zasilającej kocioł oraz pompowni wodociągowych.
EN
Pumping systems in power and water supply industry constructed in the past in many cases were designed for capacities exceeding current requirements. For that reason the efficiency of pump sets operating in those systems is often low, which results not only from the poor technical condition but, first of all, from operating outside the optimal range. Energy savings in such cases can be obtained by replacement of the pumps sets, its modernization or application of modern control methods. Examples of such cases are presented in the paper concerning water supply pumping stations and boiler feeding pump.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.