Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bibliometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim to achieve the target of a 23% share of sustainable energies in the total Indonesia’s primary energy supply requires enormous amounts of works. Indonesia’s scientific knowledge production can support a successful transition to renewables. However, policy makers struggle to determine how the transition benefits from the scientific production on renewable. A bibliometric study using scientific publication data from the Web of Science (WoS) is used to probe how Indonesian scientific knowledge production can support the policy design for transition to sustainable energy. The seven focused disciplines are geothermal, solar, wind, hydro, bio, hybrid, and energy policy and economics. Based on the data from the above-listed disciplines, a deeper analysis is conducted, and implications to the policy design are constructed. The study reveals that bio energy is the focus of the research topics produced in Indonesia, followed by solar and hydro energy. Most RE research is related to the applied sciences. The innovation capability in the form of technology modifiers and technology adapters supports the transition to sustainable energy in Indonesia. The research on bio energy, however, is characterized by higher basic knowledge than research on solar and hydro energy. This suggests low barriers to the access to the resources and to the completion of bio research in Indonesia. Designing Indonesian energy policy by comprising discriminatively specific sustainable energy sources in the main policy instruments can therefore accelerate the sustainable transition and development.
PL
Cel polegający na osiągnięciu 23% udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zaopatrzeniu Indonezji w energię pierwotną jest bardzo trudnym zadaniem. Rozwój wiedzy naukowej może pomóc w pomyślnej jego realizacji. Decydenci mają jednak trudności z ustaleniem, jak wiele w tym procesie faktycznie zależy od nauki. Badanie bibliometryczne, z wykorzystaniem danych o publikacjach naukowych z bazy Web of Science (WoS), pozwalają wykazać, w jaki sposób rozwój indonezyjskiej wiedzy naukowej może wesprzeć projekt polityki przejścia na zrównoważoną energię. Siedem ukierunkowanych dyscyplin to polityka geotermalna, słoneczna, wiatrowa, wodna, bio-, hybrydowa oraz energetyczna i ekonomiczna. Na podstawie danych z wyżej wymienionych dyscyplin przeprowadzana jest głębsza analiza i konstruowane są implikacje dla polityki. Okazuje się, że ​​bioenergia jest głównym przedmiotem badań prowadzonych w Indonezji, a następne miejsca zajmują energia słoneczna i wodna. Większość badań nad odnawialnymi źródłami energii dotyczy nauk stosowanych. Ponadto wspieranie innowacji wspiera przejście do zrównoważonej energii. Badania naukowe nad bioenergią mają bardziej podstawowy charakter, niż badania odnoszące się do energii słonecznej i wodnej. Sugeruje to łatwy dostęp do zasobów i znaczące zaawansowanie badań nad bioenergią w Indonezji. Opracowanie indonezyjskiej polityki energetycznej, uwzględniającej odnawialne źródła energii i ich specyfikę, może zatem przyspieszyć transformację energetyczną, zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju.
EN
The purpose of the work was to analyse publications in the area of Business Intelligence. Only bibliometric data was used in the analysis. The analysis was performed using the R programming language. An attempt was made to determine whether by analysing bibliometric data, it is possible to obtain information on Business Intelligence systems. Aiming at achieving the adopted goal, in the second point of the work, selected information on Business Intelligence systems was presented. The third point presents the manner of collecting data. Further stages of the analysis were also presented. The fourth point contains the results of the conducted research. Among others, the number of publications in individual years and the most common words in titles, abstracts and keywords were presented. Using two topic modelling algorithms, topics were generated that can also be used to identify information related to Business Intelligence systems.
EN
The Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing is a journal which, in the era of technological development of photogrammetry and remote sensing and changes related to cartography in the field of common digitization of sources and processing of spatial information in GIS environment, has been one of the most popular places for publishing articles in this field in Poland for years. Thirty volumes published throughout 25 years have provided nearly 1000 scientific articles and monographic studies summarizing the scientific work of several hundred authors from dozens of scientific institutions and production companies in Poland. This article is an attempt to summarize the achievements published in the journal in the field of bibliometric evaluation and statistical data of the publications from the time of the existence of this inter-association journal. The text quotes the history of the journal, indicates statistics on the number of articles, their citation with the most popular items, authors, reviewers. This evaluation was compared with other national and foreign journals.
PL
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest czasopismem, które w dobie rozwoju technologicznego fotogrametrii i teledetekcji oraz zmian związanych z kartografią w zakresie powszechnej digitalizacji źródeł i przetwarzania informacji przestrzennej w środowisku GIS jest od lat jednym z najpopularniejszych miejsc publikacji artykułów w tym zakresie w Polsce. Wydanych trzydzieści tomów w 25 lat dostarczyło blisko 1000 artykułów naukowych i opracowań o charakterze monograficznym podsumowujących prace naukowe kilkuset autorów z kilkudziesięciu ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w Polsce. Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania dorobku opublikowanego w periodyku w zakresie oceny bibliometrycznej oraz danych statystycznych publikacji z czasów istnienia tego międzystowarzyszeniowego czasopisma. W tekście przytoczono historię czasopisma, wskazano statystyki odnośnie do liczby artykułów, ich cytowalności ze wskazaniem najpopularniejszych pozycji, autorów, recenzentów. Ocenę tę porównano z innymi czasopismami krajowymi i zagranicznymi.
EN
The aim of the article is to identify and analyze the main concentrations in research on innovations in the low technology sectors in terms of important research centers, researchers and journals. A set of three research questions was adopted according to the ranges of concentration specified in the article’s aim. The method of bibliometric analysis was used to search for a set of questions. The analytical data come from the Scopus database from 1977-2015. The center in which the most research in the analyzed area is conducted is the Spanish Universitat Politècnica de València. Hartmut Hirsch-Kreinsen published the most research, which was obtained by a relatively high total citations index. Regarding the most important journals focused on innovations in the low technology sectors, “Research Policy” and “Technovation” deserve attention. These are the titles where the most articles were published, they were relatively high quoted and the journals have a high impact factor. The general conclusion is that this research area is niche and unattractive to researchers and thus seems somewhat neglected.
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przeanalizowanie głównych koncentracji w badaniach nad innowacjami w sektorach niskich technologii w zakresie istotnych ośrodków naukowo – badawczych, badaczy i czasopism. Przyjęto zestaw trzech pytań badawczych odpowiadających zakresom koncentracji określonym w celu artykułu. Do poszukiwania odpowiedzi na zestaw pytań zastosowano metodę analizy bibliometrycznej. Dane analityczne pochodzą z bazy Scopus z okresu 1977-2015. Okazało się, że ośrodkiem, w którym prowadzi się najwięcej badań z analizowanego zakresu jest hiszpański Universitat Politecnica de Valencia. Najwięcej badań, które uzyskały relatywnie wysoki sumaryczny indeks cytowań opublikował Hartmut Hirsch-Kreinsen. Jeżeli chodzi o najistotniejsze czasopisma skoncentrowane na innowacjach w sektorach niskich technologii to na szczególną uwagę zasługuje „Research Policy” i „Technovation”. Są to tytuły, gdzie opublikowano najwięcej artykułów, były one relatywnie wysoko cytowane a same czasopisma mają wysoki impact factor. Ogólny wniosek jest jednak taki, że ten obszar badawczy jest niszowy i mało atrakcyjny dla badaczy a tym samym wydaje się nieco zaniedbany.
EN
The article aims to identify scientific research areas within which the subject matter of binge drinking in relation to services is addressed, based on bibliometric data analysis characterising scientific publications indexed by the Scopus database. To achieve the aim, authors use different techniques of the bibliometric analysis with the support of the VOSviewer software. Results of the literature review on binge drinking show that harmful binge drinking behaviour is a subject of intervention services, which are undertaken by governmental and non-governmental institutions. As a theoretical contribution of the research part of the paper, it was proposed to qualify five categories containing the issue of binge drinking in relation to services, such as binge drinking consequences, the culture of alcohol consumption, alcohol versus risky sexual behaviours, alcohol intoxication and binge drinking, and the use of other substance among young people.
PL
Celem pracy było dokonanie analizy bibliometrycznej wybranych publikacji dotyczących akumulacji pierwiastków w grzybach wielkoowocnikowych (ektomikoryzowych i saprofitycznych) występujących na terenie Europy. Analizie poddano wybrane publikacje z lat 2001-2016 dostępne poprzez serwisy, np.: Springer, Science Direct i Web of Science. Przeanalizowano m.in. akumulowane mikro- i makropierwiastki, miejsca prowadzenia badań oraz typ badań (m.in. badania in situ, badania laboratoryjne). W wyniku przeprowadzonych badań literaturowych stwierdzono, że temat translokacji pierwiastków do grzybów wielkoowocnikowych jest nadal aktualny i cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców z wielu krajów europejskich.
EN
The aim of the study was to perform a bibliometric analysis of selected publications concerning the accumulation of elements in eukaryotic and saprophytic mushrooms growing in Europe. Articles published in the years 2001-2016 were found in databases such as: Springer, Science Direct and Web of Science. Among others, accumulation of micro- and macro-elements, test sites location and type of research (e.g. in-situ testing, laboratory testing) were analysed. As a result of literature research, it has been found that the topic of translocation of elements to mushrooms is still current and very popular among scientists from many European countries.
EN
There are some scientometrics and bibliometric analyzes in the literature studied the management publication but there is lack of multidimensional quantitative analyzes related to publications in particular management discipline. The paper aim is to analyze the management publications according to disciplines based on the nine chosen Eastern European journals’ contents. The paper results points on the management discipline identification and based on it, it was found that published articles are focusing in four management disciplines: “Corporate finance management; Knowledge and information management; Public management and NGOs and Strategic management”. Most of studied journals publishing activity are rather in various management disciplines not concentrated in particular areas.
PL
W literaturze można znaleźć wybrane analizy jakościowe nauki i bibliometryczne, ale brak jest wielowymiarowych analiz ilościowych związanych z publikacjami w konkretnych dyscyplinach zarządzania. Celem artykułu jest analiza publikacji dotyczących zarządzania według dyscyplin w oparciu o próbę dziewięć wybranych czasopism z Europy Wschodniej indeksowanych w bazie Scopus. Wyniki pracy wskazują na identyfikację dyscypliny zarządzania i na jej podstawie stwierdzono, że publikowane artykuły koncentrują się na czterech dyscyplinach zarządzania: "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Zarządzanie wiedzą i informacją; Zarządzanie publiczne i organizacje pozarządowe oraz Zarządzanie strategiczne". Większość badanych czasopism zajmuje się publikacjami w różnych dziedzinach zarządzania a tylko niektóre są skoncentrowane na konkretnych obszarach.
PL
O bibliometrii można mówić i pisać albo emocjonalnie dobrze, źle, albo merytorycznie, z dystansem, z pogłębioną refleksją. W cyklu artykułów na ten temat opublikowanych w Elektronice: 7, 8 i 10-2014, 3, i 5-2015, oraz 1 i 2-2016, pisano wykorzystując wszystkie trzy sposoby. Niniejszy artykuł kontynuuje cykl, wbrew poprzednim zapowiedziom jego zakończenia. Nie stanowi także podsumowania cyklu, a jest ciągiem dalszym niekończącego się procesu dynamicznego rozwoju nauki cyfrowej i jej miar. Pokazuje nadal różne strony bibliometrii, dość efektywnie (czasami bezwzględnie, nieuczciwie, często interesownie, rzadziej altruistyczne) wykorzystywane zarówno przez duży biznes wydawniczy do robienia interesów ekonomicznych i w zakresie polityki naukowej, instytucje do obowiązkowej kategoryzacji, jak i osoby fizyczne do obowiązkowej oceny i celów prywatnych. Dynamicznie rozwijane przez liderów tego rynku narzędzia bibliometryczne ustanawiają niemal z dnia na dzień nowe standardy które, jeśli udane, globalizują się natychmiast. Opisujemy niektóre z tych przyjmujących się standardów, niejednokrotnie w burzliwy sposób. Nie przerywamy cyklu na tych trendach rozwojowych i narzędziach bibliometrii cyfrowej początku AD2016, ale powrócimy do tej niewątpliwie fascynującej tematyki w miarę możliwości i potrzeb.
EN
Bibliometrix may be spoken and/or written about emotionally bad, good or seriously analytically with some distance and deepened reflection. A series of papers devoted to digital and analog bibliometrics has recently been published in Elektronika Journal, in the following issues: 7, 8 and 10-2014, 3 and 5-2015, 1 and 2-206, and these papers have treated the subject in all three above mentioned ways. This papers does not end the cycle, as it was announced earlier, however, is neither a wrap-up nor a general conclusion. It shows again various sides of bibliometrics, quite efficiently (sometimes ruthlessly, dishonestly, frequently showing selfishness, rarely being altruistic) used by large publishing business to make financial profits and create favourable research policy, by research institutions for obligatory evaluation, and by researchers for also obligatory personal evaluation and private purposes. Dynamically developed tools by the bibliometrics market leaders create almost from day to day new standards which, when accepted, undergo globalization almost immediately. We describe some of these recently globalized standards. This paper does not end this article cycle on development trends and bibliometrics tools as for the beginning of AD2016. We will return inevitably to this fascinating subject in case of need.
PL
O bibliometrii można mówić i pisać albo emocjonalnie dobrze, źle, albo merytorycznie, z dystansem, z pogłębioną refleksją. W cyklu artykułów na ten temat opublikowanych w Elektronice: 7, 8, 10-2014, 3, 5-2015, oraz 1-2016, pisano wykorzystując wszystkie trzy sposoby. Niniejszy artykuł kończy cykl, nie stanowiąc jednak jego podsumowania. Pokazuje nadal różne strony bibliometrii, dość efektywnie (czasami bezwzględnie, nieuczciwie, często interesownie, rzadziej altruistyczne) wykorzystywane zarówno przez duży biznes wydawniczy do robienia interesów ekonomicznych i w zakresie polityki naukowej, instytucje do obowiązkowej kategoryzacji, jak i osoby fizyczne do obowiązkowej oceny i celów prywatnych. Dynamicznie rozwijane przez liderów tego rynku narzędzia bibliometryczne ustanawiają niemal z dnia na dzień nowe standardy które, jeśli udane, globalizują się natychmiast. Opisujemy niektóre z tych przyjmujących się standardów, niejednokrotnie w burzliwy sposób. Przerywamy cykl na tych trendach rozwojowych i narzędziach bibliometrii cyfrowej początku AD2016, a powrócimy do tej niewątpliwie fascynującej tematyki w miarę możliwości i potrzeb.
EN
Bibliometrix may be spoken and/or written about bad, good or seriously analytically with some distance and deepened reflection. A series of papers devoted to digital and analog bibliometrics published in Elektronika Journal: : 7, 8, 10-2014, 3, 5-2015 treated the subject in all three mentioned ways. This papers ends the cycle, however, is neither a wrap-up nor a general conclusion. It shows again various sides of bibliometrics, quite efficiently (sometimes ruthlessly, dishonestly, frequently showing selfishness, rarely being altruistic) used by large publishing business to make financial profits and create favourable research policy, by research institutions for obligatory evaluation, and by researchers for also obligatory personal evaluation and private purposes. Dynamically developed tools by the bibliometrics market leaders create almost from day to day new standards which, when accepted, undergo globalization almost immediately. W describe some of these recently globalized standards. This paper ends for now this article cycle on development trends and bibliometrics tools as for the beginning of AD2016. We will return inevitably to this fascinating subject in case of need.
PL
Celem opracowania była identyfikacja atrybutów jakościowych usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wykorzystano do tego analizę literaturową 11 modeli jakości usług, popartą metodą bibliometryczną. Jako rezultat teoretyczny uzyskano zbiór atrybutów opisujących jakość badanych usług. Implikacją praktyczną jest możliwość pomiaru jakości tych usług i wskazanie kierunków ich doskonalenia. Nowatorską propozycją i wkładem własnym autorów jest zastosowanie w badanym obszarze metody bibliometrycznej oraz próba konceptualizacji jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
EN
The aim of the paper was to identify qualitative attributes of safety at work assurance services. To achieve this, literature studies encompassing 11 Service quality models were carried out, supported by a bibliometric method. As a theoretical result, a set of attributes describing quality of examined services was created. A practical implication is a possibility of measuring the quality of services and pointing the directions of improvement out. A novelty proposal and authors' contribution is the use of a bibliometric method in the area of research and a trial of conceptualization of safety at work assurance services quality.
PL
Analiza bibliometryczna artykułów naukowych dostarcza cennych informacji o strukturze zarówno nauki, jak i jej wybranych obszarów (np. zarządzania łańcuchem dostaw). Autorzy artykułu dokonali przeglądu publikacji w "Gospodarce Materiałowej i Logistyce" za lata 2010-2012 z zastosowaniem narzędzi analizy bibliometrycznej. Celem przeglądu była identyfikacja obszarów badawczych w zakresie zarządzania łąńcuchem dostaw oraz ustalenie zawartości i struktury. Cel badań został zrealizowany poprzez analizę bibliometryczną bazy opublikowanych w latach 2010-2012 artykułów (ich anglojęzycznych abstraktów). Rezultaty analizy posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących kluczowych, newralgicznych kierunków rozwojowych badań zarządzania łańcuchem dostaw w polskim obszarze badawczym na najbliższe lata.
EN
Bibliometric analysis of scientific articles provides valuable information on the structure of both science and the selec- lod areas (eg. supply chain management). The authors reviewed the publication in „Materials Management and Logistics” for the years 2010-2012 using bibliometric analysis tools. The purpose of the review was to identify areas of research in the field of supply chain management and to determine the content and structure. Aim of the study was carried out by analyzing the bibliometric database for 2010-2012 published articles (the English-language abstracts). Bibliometric analysis confirmed the high performance potential of supply chain management as an area of scientific and research activities. Despite the narrow time frame of the analysis in the study area was observed high variability subjects of articles (as well as research projects, the underlying). Some research areas have remained unchanged, and the number of published articles confirmed the continued interest of researchers defined issues (eg. transport processes within the supply chain). In some of the analyzed periods occurred more than average interest in part of the problem areas.
PL
Celem projektu Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) jest stworzenie bazy dotychczas opublikowanych artykułów – w szczególności tych, które dotychczas nie posiadają swoich wersji elektronicznych. Projekt PPH to rozwinięcie stworzonej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu bazy artykułów zawartych w piętnastu tomach wydawanych w ramach Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii” w latach 1980–2011. Aplikacja Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) tworzona na potrzeby bazy publikacji umożliwia przeszukiwanie zawartości bazy według autora/ów publikacji, tytułu publikacji, roku, tomu oraz wyszukiwanie słów kluczowych oraz nazwisk autorów bezpośrednio w samej treści artykułu. Ta ostatnia funkcja umożliwia również przeszukiwanie publikacji według liczby cytowań oraz tworzenie zestawień statystycznych, np. liczby publikacji w poszczególnych grupach tematycznych z dziedziny hydrogeologii. Po wykonanej kwerendzie użytkownik może pobrać interesujące go artykuły w formie plików PDF.
EN
The purpose of the project Polish Hydrogeological Publications (PPH) is to create the database composed of published articles - particularly those who do not yet have their electronic versions. PPH was originally created in the Department of Geography and Geology, A. Mickiewicz University in Poznan, as the database of articles (fifteen volumes) published in the symposium “Current Problems of Hydrogeology” in the years 1980 to 2011. Custom application Polish Hydrogeological Publications (PPH) created for the articles database allows users to search the contents of the database by author of publication, title of publication, year, volume or search for keywords or author name directly in the content of the article. This last feature enables also users to search for the total number of citations of author(s) and allows the creation of statistical summaries such as the number of publications in different thematic groups in the field of hydrogeology. Once the search completed users can download the interesting articles in the form of PDF files.
13
Content available remote Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii
PL
Jednostką pomiaru w bibliometrii jest opis bibliograficzny pracy opublikowanej lub przypis bibliograficzny pracy cytowanej. Inkontrometryczne tablice obecności rejestrują natomiast każdą wzmiankę o jednym autorze w pracy drugiego autora. Celem artykułu jest przedstawienie inkontrometrii jako metody uzupełniającej analizy bibliometryczne dla naukowców. Komplementarność wyników obu metod przedstawiono na przykładzie twórczości wybitnego polskiego filozofa – profesora Kazimierza Twardowskiego, zarejestrowanej w Przeglądzie Filozoficznym od momentu powstania pisma do roku 1910.
EN
The measuring unit in bibliometrics is the bibliographic description of the published work or the bibliographic annotation of the quoted work. While the incontrometric boards of presence register each mention of one author in the work of another author. The aim of the article is to present the incontrometry as the method supplementing the bibliometric analysis for the scientists. Complementarity of the results of both methods was illustrated with an example of the output of the distinguished Polish Philosopher – Professor Kazimierz Twardowski, registered in the Philosophical Review from the moment of writings’ origin until the year 1910.
14
PL
W referacie przedstawiono kompleksowy system dokumentacji prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej i stan jego realizacji oraz perspektywy rozwoju. Zaprezentowano bazą dorobku naukowego DONA. Podkreślono znaczenie systemu ALEPH iv realizacji wspólnej platformy do rejestrowania i wyszukiwania danych bibliometrycznych. Opisano projekt rejestrowania cytowań i powiązania prac cytujących z pracami cytowanymi z bazy DONA. Omówiono wskaźniki, kryteria oraz przykłady statystyk i raportów przydatnych w analizie naukometrycznej dorobku piśmienniczego, wykorzystywanych przez władze uczelni, pracowników, MNiSW, a także przez instytucje zajmujące się tworzeniem rankingów i ankiet. Opisano również system ewaluacji dorobku piśmienniczego wykorzystujący IF, LF i punktację MNiSW. Szczególnej analizie poddano listę czasopism punktowanych MNiSW, podkreślając uciążliwości, jakie niesie korzystanie z niej. Przedyskutowano znaczenie i możliwe kierunki rozwoju baz danych dorobku naukowego w skali uczelni oraz całego kraju.
EN
Scientometric analysis of the publication output of universities - criteria, statistics, reports. The paper presents a complex system for documenting scientific dissertations of the employees of the Wrocław University of Technology and the state of its implementation, as well as its development prospects. It presents the scientific output base DONA. It emphasizes the importance of the system ALEPH in the implementation of a common platform for registering and retrieving bibliometric data. The author describes the project of registering citations and connecting the citing works with the cited ones from the DONA base. The article discusses indicators, criteria and examples of statistics and reports useful in the scientometric analysis of the writing output, applied by the university administration, employees, the Ministry of Science and Higher Education, as well as institutions engaged in the creation of rankings and surveys. Also, the paper describes the system of evaluating the writing output, applying IF, LF and the scoring of the Ministry of Science and Higher Education. Special attention should be paid to the list of scored journals of the Ministry of Science and Higher Education, emphasizing the inconveniences entailed by using it. The author discusses the importance and possible directions of the development of scientific output databases in the scale of a university and of the whole country.
15
PL
W artykule opisano podstawowe zagadnienia mapowania bibliometrycznego. Podano definicje wykorzystywanych zależności między dokumentami oraz ich krótką charakterystykę. W prezentowanym przykładzie wykorzystano proste techniki mapowania bazujące na analizie cytowań dla określenia powiązań między patentującymi firmami. Praca stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy zagadnienia, której celem jest stworzenie implementacji w rzeczywistym systemie informacji patentowej pracującym online w sieci WWW.
EN
The article describes some basic problems of bibliometric mapping. Definition of the possible relations between documents has been given as well as their short description. In the example presented in the work a simple mapping method based on citation and word co-occurrence analysis has been used to investigate relations between patentees. The work is a starting point to the subsequent analysis of the problem, which purpose is an implementing of bibliometric mapping methods into the real patent information system working online in WWW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.