Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phenolic compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przeanalizowano wpływ sposobu produkcji kaszy gryczanej i czasu jej przechowywania na zawartość występujących w niej związków fenolowych. Wykazano, że kasze produkowane w różnych zakładach zawierają inny poziom tych składników, a różnice w przypadku niektórych z nich są nawet dziesięciokrotne. Podczas przechowywania kasz gryczanych zawartość fenolowych związków w większości przypadków obniżała się, a na tempo i kierunek obserwowanych zmian miały wpływ warunki ich produkcji. Wszystkie kasze gryczane są dobrym źródłem związków fenolowych w diecie człowieka, ale największą wartość ma kasza nieprażona.
EN
Buckwheat groats roasted in 3 Polish grain mills were studied for changes in the content of phenolic compds. (rutin as well as coumaric, ferulic, syringic and vanillic acids) during 4-12 months long storage at below 20°C and humidity below 75%. During the storage, the content of phenolic compds. in most cases decreased, and the rate and direction of the observed changes depended on the prodn. conditions. In general, contents of the phenolic compds. in roasted groats decreased during the storage except for syringic acid.
PL
Analizowano wpływ sposobu ekstrakcji wodą liści herbaty zielonej na zawartość w naparze działających prozdrowotnie związków fenolowych. Wykazano, że na efektywność ekstrakcji wpływa nie tylko jej czas i krotność, ale również stopień rozdrobnienia liści herbaty. Przy pierwszym kontakcie z gorącą wodą herbata liściasta uwalnia większą niż herbata ekspresowa ilość związków fenolowych w naparach sporządzanych do 3 min. Po tym czasie korzystniejszym źródłem tych związków stają się napary herbaty ekspresowej. Herbatę o dużych liściach warto ekstrahować przynajmniej dwukrotnie, a w przypadku liści rozdrobnionych efektywna jest jedynie pierwsza ekstrakcja. Ponowne wykorzystanie liści herbaty już ekstrahowanych powoduje przejście do naparów mniejszej ilości związków fenolowych, co jest wyraźnie zauważalne we wszystkich naparach herbaty liściastej i sporządzanych dłużej niż 5 min naparach herbaty ekspresowej.
EN
Aq. infusions of com. green tea with varying degrees of leaf refinement (whole and finely cut) were prepd. by flooding with boiling water for 1-15 min without mixing. Total polyphenolic content in the infusions was detd. by using the Folin-Ciocalteu assay. In order to obtain infusions with the highest polyphenolic content, the tea was extd. longer than 3-5 min. The tea with whole leaves was extd. at least twice, while in the case of finely cut leaves only the first extn. was effective.
PL
Badano podatność na rozkład związków organicznych (w tym związków fenolowych) obecnych w retentatach uzyskanych po ultrafiltracji i odwróconej osmozie oczyszczonych ścieków miejskich, stosując dwustopniowy proces ozonolizy i fotolitycznego utleniania. Wykazano, że podczas ozonolizy i fotolizy związki te zostają usunięte, przy czym stopień usunięcia zależał od czasu ekspozycji matrycy na czynnik utleniający. Skojarzenie ozonolizy i fotolizy umożliwiło zwiększenie efektywności usuwania badanych zanieczyszczeń, przy czym niektóre z nich (np. związki fenolowe) były usuwane w zadowalającym stopniu już w procesie jednostopniowym, po ozonolizie.
EN
Real retentates from the treated wastewater were studied for content of total, org. and inorg. C, total N, PhOH index and absorbance at 254 nm. Samples were taken after 30 min exposure to O₃ and after 15, 30, 60, and 120 min long irrdn. with UV. A decrease in total C content, PhOH index and absorbance was obsd. The combination of ozonolysis and photolysis resulted in increasing the effectiveness of wastewater treatment.
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
EN
Beer is one of the most consumed types of alcoholic beverage in the world.Beer is brewed using the following ingredients: water, barley, hops and yeast, but the selection of the raw materials and brewing processes determines the nutritional value and content of phenolic compounds in the final product. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of beer, as well as presenting the impact of the beer production process on its antioxidant properties.
PL
Piwo jest jednym z najpowszechniej spożywanych napojów alkoholowych na świecie. Podstawowymi składnikami wyko-rzystywanymi do produkcji piwa jest woda, jęczmień, chmiel i drożdże, a dobór surowców i procesów warzenia determinuje wartość odżywczą i zawartość związków fenolowych w final-nym produkcie. Celem artykułu jest charakterystyka obecnych w piwie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu poszczególnych procesów produkcji piwa na zawartość fenoli, jak również na jego właściwości antyoksydacyjne.
EN
The study of the kinetics of extraction of phenolic compounds and flavonoids from crushed roots of Carlina acaulis using 40% and 70% of water-ethanol mixture by infusion method is described in the article. The total value of the mass transfer coefficient and the value of the transfer coefficient through the cell wall, in the intercellular space and the volume of the extractant were determined. Particles of Carlina acaulis roots of different sizes (0.2, 0.3, 0.5 mm) were studied; different concentrations of ethyl alcohol were used - 40% and 70%; the ratio of raw materials: extractant was 1:10. The analytical dependence of the mass transfer coefficient k and the leaching coefficient A on the solid particle size d and the concentration of the extractant was obtained, which allows to predict the extraction process and to design equipment for the technological process in production. Kinetic equations of the process of extraction of phenolic compounds and flavonoids from Carlina acaulis roots by infusion method are derived. The obtained equations allow to determine the concentrations of phenolic compounds and flavonoids in the extracts at a given point in time with a particle size of the solid phase from 1 to 10 mm, as well as to determine the optimal diameter of the solid phase particles for maximum extraction of the target substance.
EN
The paper examines single- and multicomponent adsorption onto granular activated carbon. The quantities adsorbed in the study were determined using HPLC with UV detection. The experimental data were analysed using the Langmuir, the Freundlich and the Sips adsorption isotherms. With a single component being adsorbed, high coefficients of determination and low mean square errors indicated that the Sips isotherm fitted the adsorption equilibrium well. Further experiments were carried out using aqueous solutions containing two or three adsorbed components in different proportions. For these solutions, the literature methods of predicting multicomponent equilibrium using single-component data did not yield positive results. Assuming that in the investigated range of concentrations no competitive adsorption occurred, the authors propose a method for calculating the equilibrium concentrations in the liquid phase using the equations obtained for individual components. The results achieved correspond very well to the experimental data.
PL
Określono wpływ rodzaju ekstrahenta oraz sposobu przygotowania owoców rokitnika na wydajność ekstrakcji, właściwości przeciwutleniające i całkowitą zawartość związków fenolowych w ekstraktach oraz zmianę chromatycznych współrzędnych barwy uzyskanych ekstraktów. Przeprowadzono ekstrakcję świeżych oraz suszonych metodą konwekcyjno- mikrofalową owoców rokitnika zwyczajnego, stosując jako ekstrahenty etanol, aceton i mieszaninę etanolu z acetonem. Uzyskane ekstrakty następnie suszono sublimacyjnie do uzyskania końcowej wilgotności 3%. Wykorzystanie świeżych owoców z rokitnika pozwalało na uzyskanie ekstraktów o większej całkowitej zawartości związków fenolowych i wyższej aktywności przeciwutleniającej. Z kolei zastosowanie suszu umożliwiło uzyskanie zdecydowanie większej ilości ekstraktów o lepszym odwzorowaniu barwy w porównaniu z surowcem.
EN
EtOH, Me2CO and their mix. (50:50 by vol.) were used for extn. of fresh and dried sea buckthorn fruits. The exts. from dried fruits were freeze-dried at 40°C under pressure of 63 Pa. The exts. from dried fruits showed a lower total content of phenolic compds. and lower antioxidant activity than those obtained from fresh fruits. EtOH was the best extractant.
EN
During our studies concerning the isolation of sulfated polysaccharides (SPs) from freshwater algae species widespread in Poland, an improved overall extraction methodology has been developed. This new, multi-step procedure allows for obtainment of several fractions that could find use in cosmetic and food industries, with the final one containing the valuable SPs, important both from economic and scientific perspective. Moreover, the process allows for easy use of typical chelating agents to remove harmful heavy metal ions without important losses in natural compounds of interest. Furthermore, a material balance has been established for said process, allowing for its easier implementation on bigger scales, and highlighting the areas which could still be improved to positively affect the final time-cost ratio of the methodology. Combined with previously published information concerning the detailed composition of obtained fractions, we aim to provide a robust and informative outlook on the potential of native freshwater algae species as cheap, raw and easily purifiable resource, usable in a number of important industries. According to the mass balance, nearly 5 % of dry mass of Cladophora glomerata is extractable with ethanol and this fraction consists mostly of fatty acids, phenolics and pigments. Another 5 % of mass can be isolated as pure SPs from aqueous fraction. Additionally, calcium from natural incrustations on the surface of C. glomerata amounts to 17 % of dry material weight and can be reclaimed from acidic wash by simple precipitation; such calcium salts have garnered significant interest as nutritional supplements.
EN
Different parts of plants, including fruits, leaves, roots, bark, stem and flower, are a promising source of bioactive compounds, therefore they are intensively studied for biological activity and the possibility of use in functional foods and dietary supplements. The present research compares the phenolic profile and antioxidant capacity of aqueous extracts obtained from bark, flowers and fruits of guelder rose. Antioxidant activity was evaluated against ABTS, hydroxyl and peroxyl free radicals, and as a reducing power by using in vitro test. The total phenolics, flavanols and proanthocyanidins were assessed by spectrophotometric methods, and individual phenolic compounds were also determined using UPLC analysis. Bark water extract proved to be richest in natural antioxidants because it showed the highest antioxidant potential, regardless of the method used. Its very high antioxidant capacity was connected with high phenolic compounds content, especially flavanols and proanthocyanidins. Water extracts of guelder rose fruits and flowers were characterized by the high level of hydroxycinnamic acids, especially chlorogenic acid. It seems that guelder rose bark may be selected as potential source of phytochemicals with high antioxidant potential.
EN
The aim of the study was to evaluate the influence of type of the solvent (water, aqueous ethanol and ethanol) on the antioxidant properties of four various herbs: couch grass (A. repens), milk thistle (S. marianum), dandelion (T. officinale) and fireweed (E. angustifolium) measurement by three common UV-VIS methods (TPC, ABTS+, DPPH). The results were collected through the Vision-Pro™ UV-VIS spectrophotometer software. Aqueous ethanol was the most effective solvent for extraction for all type of herbs. Fireweed contains the highest amount of polyphenol compounds (0.625 μg GA/ml). The lowest antioxidant capacity was presented by extracts from couch grass (0.019 μg GA/ml).
12
Content available remote Wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne wytworzonego granulatu
PL
Określono wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne granulatu wytworzonego z mieszaniny otrębów i wytłoków jabłkowych. Sporządzono mieszanki otrąb z dodatkiem 10, 15 i 20% wytłoków jabłkowych i pozostawiono je na 24 h w celu wyrównania wilgotności. Proces granulowania przeprowadzono przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr = 170 rpm, przy masowym natężeniu przepływu surowca przez układ roboczy Q = 150 kg/h oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr = 0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost zawartości związków fenolowych w badanym materiale roślinnym po procesie granulacji. Największą ilość związków fenolowych uzyskano w mieszance otrąb z 20-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (3,913 mg/gproduktu), a najmniejszą z 10-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (2,451 mg/g produktu).
EN
An apple pomace was mixed with wheat bran (10-20% by mass) and granulated (rotational speed of rollers 170 rpm, 8 mm gap between rolls and matrix). The raw materials and granulates were studies for content of phenolic compds. The granulate with 20% addn. of pomace showed the highest content of phenolic compds.
13
Content available remote Antioxidant phenolic compounds in Salvia officinalis L. and Salvia sclarea L.
EN
The differences in the chemical composition of the phenolic compounds of Salvia officinalis versus Salvia sclarea growing in different habitats, were studied. First, the optimal solvent - methanol - for ultrasonic extraction of phenolic compounds from these plants was chosen experimentally. Total phenolic content and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assays were determined spectrophotometrically. Total phenolic content was in the range of 63.9 to 134.4 mg GAE/g of plant depending on the studied species. The highest antiradical activity was displayed by the methanol fractions of S. sclarea varieties (83 and 67%). HPLC-DAD analysis of extracts was done in order to identify the presence of individual phenolic compounds. This was done by comparison of their retention times with those observed for 17 commercially available standard compounds. The results showed differences in the phenolics composition, with plants collected on Crimean peninsula accumulating more phenolic acids than Polish varieties. In turn, the Polish varieties of sage contain bigger amount of flavonoids in their tissues.
EN
Consuming a diet high in fruits and vegetables can lower the risk of developing numerous chronic diseases, including cancer and cardiovascular disease, due to the presence of multiple antioxidants. Horticultural produce consumed in Cyprus include a large variety of fruits and vegetables, most of which are common components of a Mediterranean-style diet due to the island’s localization. The aim of the present study was to evaluate the antioxidant composition and activity of the edible portion of ten fruits and ten vegetables commonly consumed in Cyprus. Total phenolics, total anthocyanins, ascorbic acid and carotenoids contents were determined, while the in vitro antioxidant activity was evaluated by three assays. Antioxidant activity showed great variation, with the highest values found in green olives, capers and red chili peppers and in correlation with total phenolic content. Ascorbic acid was detected in large quantities in parsley, coriander, red guavas and red chili peppers, while red chili peppers, capers and coriander had high levels of carotenoids. Furthermore, sweet cherries, red grapes, and red apples contained significant amounts of anthocyanins. Statistical analysis revealed that phenolic compounds are the most potent antioxidants in fruit and vegetables, while total anthocyanins had a weak contribution to their antioxidant activity. The present study could be a guide for Cypriot as well as Mediterranean diet health-conscious consumers to select specific fruits and vegetables as dietary components. To the best of our knowledge, this is the first study thoroughly describing the antioxidant composition and activity of a wide array of important Cypriot horticultural products.
EN
This study was aimed at evaluating commercial roasted buckwheat groats for their organoleptic and geometrical traits, color and content of phenolic compounds. An attempt was also undertaken to correlate the achieved values of the analyzed parameters. The shape, sizes and color (HIS model) were determined using Digital Image Analysis (DIA), whereas the content of phenolics was assayed spectrophotometrically with the Folin-Ciocalteu method. High variability was noted in projection area and length of seeds. In turn, seed circularity was the trait with the lowest variance coefficient. The analyzed groats differed also in color, which may be due to differences in the size of seeds subjected to the roasting process. The low variability was also found in the case of free phenolics content. Finally, the study demonstrated a positive correlation between buckwheat seed surface and the content of phenolic compounds, which may be caused by a correlation between seed size and roasting time.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule była ocena działania substancji fenolowych występujących powszechnie w roślinach na wybrane szczepy grzybów pleśniowych z punktu widzenia poznawczego oraz ewentualnego zastosowania w praktyce w przemyśle spożywczym. Materiałem badawczym były szczepy Aspergillusa, na których sprawdzano wpływ wybranych fenolokwasów.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of phenolic substances commonly found in plants selected strains of fungi from the point of view of the cognitive and the possible practical application in the food industry. The research material were strains of Aspergillus, which tested the effect of some phenolic acids.
EN
In the present work the formulation of gluten - free bread made of wholegrain buckwheat flour or mixtures of this flour with rice and maize flour (each on substitution level 20%) was evaluated. The buckwheat flour was selected from organic flours available on market after evaluation of their chemical characteristics, mainly on the basis of phenolic compounds content and antioxidant activity. The breads were prepared with the use of buckwheat sourdough obtained with starter culture composed of autochthonous lactic acid bacteria strains. The obtained breads were characterized in terms of quality and biologically active phenolic compounds content and antioxidant activity (AOA). The deprivation of total phenols and AOA in bread in relation to their content in the flour reached 48%. In conclusion, the results demonstrated that organic buckwheat flour could be used as a sole raw material for baking GF bread, acceptable in terms of taste and flavor and characterized by high amounts of phenolic compounds (on the level 387 mg GAE/100g) and antioxidant activity).
PL
W niniejszej pracy oceniono możliwość otrzymywania pieczywa bezglutenowego, wykonanego z mąki gryczanej pełnoziarnistej lub mieszaniny tej mąki z mąką ryżową i kukurydzianą (każda zastępująca mąkę gryczaną na poziomie 20%. Mąkę gryczaną wybrano z dostępnych na rynku, ekologicznych mąk po przeprowadzeniu ich oceny pod względem składu chemicznego, zwłaszcza na podstawie zawartości związków fenolowych i aktywności antyoksydacyjnej. Pieczywo zostało przygotowane z wykorzystaniem zakwasów gryczanych otrzymanych z kulturą starterową, składającą się z autochtonicznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej. Uzyskane chleby zostały scharakteryzowane pod względem jakości i zawartości biologicznie aktywnych fenolowych i aktywności antyoksydacyjnej. Zmniejszenie zawartości związków fenolowych i AOA w chlebie w stosunku do ich zawartości w mące sięgało 48%. Podsumowując, otrzymane wyniki wskazują, że ekologiczna mąka gryczana może być stosowana jako jedyny surowiec do wypieku chleba GF, akceptowalnego pod względem smaku i zapachu i charakteryzującego się dużą zawartością związków fenolowych (na poziomie 387 mgGAE/100g) i aktywnością przeciwutleniającą.
18
Content available remote The role of phenolic compounds in plant resistance
EN
Phenolic compounds are plant secondary metabolites playing important roles in plant resistance. Their chemical structure is based on at least one aromatic ring bonded to one or more hydroxyl groups. They are mainly synthetized from amino acid phenylalanine which is converted to cinnamic acid. Phenolics are one of the largest and most diverse groups of plant active substances. These compounds take part in the regulation of seed germination and cooperate in regulating the growth of plants, also taking part in defence responses during infection, excessive sun exposure, injuries and heavy metal stress. One of the most important features of phenolic compounds is antioxidant activity which is closely related to their chemical structure. The aim of this review is to discuss the role of phenolic compounds in the interactions of plants with various stress factors, both biotic and abiotic with special attention to their antioxidant properties.
EN
The objective of this study was to investigate the effect of excessive concentration of selected heavy metals - nickel, copper and zinc on aromatic plants Thymus vulgaris. The present work examines the concentration of phenolic compounds, total antioxidant capacity and flavonoids content in leaves obtained from plants Thymus vulgaris grown on the soil contaminated with different concentration of these heavy metals. It was assumed, that selected metals, playing the role of micronutrients, cause toxic effect in their excessive concentrations, inhibit the growth and development of plants. Adverse impact on the plant is most likely due to the oxidative stress at a cellular level. It was demonstrated, that the lowest applied concentrations of heavy metals lead to the increased antioxidant content, which then decreases with increasing metal concentrations.
EN
The objective of the study was to compare the impact of three systems of multiannual fertilization applied in two long-term field experiments on the content of phenolic compounds in the soil. In the study, both natural (manure, slurry) and mineral (NPK) fertilizers were used, along with combined, organic-and-mineral fertilization. Experiment I was established in 1972 on grey brown podzolic soil; experiment II, in 1973 on brown soil. In both experiments crops were cultivated in a 7-year rotation, with a 75% share of cereals. The experimental samples were taken from the top layer of soil after 36 (experiment I) and 35 (experiment II) years following the establishment of the experiments. It was demonstrated that the presence of phenolic compounds in the soils was significantly dependent on the contents of organic C and total N, type of soil and the type and dose of used fertilizers. In grey brown podzolic soil, the content of total phenolic compounds was at a lower level than the content found in brown soil. Multiannual fertilization contributed to an increase in the content of total phenolic compounds in relation to the values obtained in control objects, which was particularly reflected in the soil originating from objects fertilized with slurry applied at a dose being equivalent to manure in terms of the amount of introduced organic carbon. The percentage of water-soluble phenols in the total content of these compounds in grey brown podzolic soil was at the level of 18.4%, while in brown soil it amounted to 29.1%.
PL
Związki fenolowe to grupa substancji biologicznie aktywnych, pochodząca najczęściej z naturalnych przemian substancji organicznej bądź z biosyntezy prowadzonej przez mikroorganizmy. Istota działania tych związków w glebie polega na zaburzaniu przemian metabolicznych w roślinie, co powoduje zahamowanie ich wzrostu i obniżenie plonowania. Celem pracy było porównanie wpływu trzech systemów wieloletniego nawożenia stosowanego w dwóch trwałych doświadczeniach polowych na zawartość związków fenolowych w glebie. W badaniach stosowano nawozy naturalne (obornik, gnojowica), mineralne (NPK) oraz nawożenie łączne organiczno-mineralne. Doświadczenie I założono w 1972 r. na glebie płowej, natomiast doświadczenie II w 1973 r. na glebie brunatnej. W obu doświadczeniach rośliny uprawiano w 7-letnim zmianowaniu, z 75% udziałem zbóż. Materiał do badań stanowiły próbki pobrane z wierzchniej warstwy gleby po 36 (doświadczenie I) i 35 (doświadczenie II) latach od chwili założenia doświadczeń. Wykazano, że obecność związków fenolowych w glebach była istotnie uzależniona od zawartości C organicznego oraz N ogółem. Na ich zawartość istotny wpływ miał rodzaj gleby oraz rodzaj i dawka stosowanych nawozów. W glebie płowej średnia zawartość związków fenolowych ogółem kształtowała się na poziomie niższym w stosunku do zawartości stwierdzanych w glebie brunatnej. Wieloletnie nawożenie wpłynęło na wzrost zawartości związków fenolowych ogółem w stosunku do wartości uzyskanych w obiektach kontrolnych, co szczególnie uwidoczniło się w glebie pochodzącej z obiektów nawożonych gnojowicą, stosowaną w dawce równoważonej z obornikiem pod względem ilości wprowadzanego węgla organicznego. Udział form fenoli rozpuszczalnych w wodzie w ogólnej zawartości tych związków w glebie płowej kształtował się średnio na poziomie 18.4%, zaś w glebie brunatnej 29.1%.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.