Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie rozproszone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule skupiono się na efektywnych metodach transmisji, obliczeń i sterowania w sieciach typu mgła (fog). Sieci te proponowane są jako lepsze rozwiązanie dla przyszłych sieci teleinformatycznych oraz Internetu rzeczy niż oparte na chmurze obliczeniowej czy też na całkowicie rozproszonym działaniu sieci i jej zarządzaniu. Przyczyną są ich lepsze możliwości spełnienia wymagań stawianych przed przyszłymi sieciami masowej komunikacji urządzeń, obejmujących m.in. ultrawysoką niezawodność, ultraniskie opóźnienie (poniżej 1 ms), niski pobór mocy i ciągłość oferowanych usług. Możliwości sieci teleinformatycznych o architekturze typu mgła wynikają z tego, że realizują one zadania związane z transmisją, sterowaniem i przetwarzaniem danych w sposób elastyczny, tj. rozproszony, scentralizowany lub pośredni w lokalnych centrach sterowania siecią, przechowywania danych i obliczeń. Jest to szczególnie istotne dla krytycznych zastosowań Internetu rzeczy i wymagających pod względem niezawodności, opóźnień i efektywności energetycznej.
EN
This paper focuses on effective communication, computing and control methods in fog networks. A fog network is considered as a better architectural solution for future teleinformatic networks and the Internet of Things (IoT) than the cloud-based or edge-computing architectures. This is because it has functionalities that allow for fulfilling the requirements stated for the future massive-communication networks, such as ultra-high reliability, ultra-low delay (below 1 ms), low power consumption and pervasive connectivity. The fog network architecture allows for flexible processing of tasks related to communication, computing and control of the network, i.e., either in the centralized (using cloud), distributed (using edge devices) or intermediate manner. It is particularly important for mission-critical and energy-efficient applications of IoT.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy fragmentu egzoszkieletu ręki. Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas opracowano system komunikacyjny, pozwalający na tworzenie modułowych oraz rozproszonych systemów sterowania. W systemie zrealizowano mechanizmy komunikacji lokalnej oraz globalnej, pozwalające na wymianę informacji pomiędzy węzłami w obrębie sterowanej jednostki oraz pomiędzy aplikacjami wewnątrz pojedynczego węzła. W systemie zaimplementowano mechanizm automatycznej detekcji modułów.
EN
The article presents the concept of upper limb exoskeleton construction. The project is in progress. The communication system which allows for the creation of modular distributed control systems is developed. The system consists of local and global communication mechanisms allowing for the exchange of information between nodes within the controlled entity and between application in scope of a single node. The system implements a mechanism for automatic detection of modules.
PL
W artykule przedstawiono budowę prototypu sterownika rozproszonego wyposażonego w jeden spójny panel użytkownika, stanowiący interfejs HMI. Sposób realizacji sterownika, ze względu na specyfikę obranego algorytmu sterowania, opisano w trzech częściach, a mianowicie: wprowadzającej, programowej i elektrycznej. W części wprowadzającej omówiono koncepcję sterowania oraz uproszczony algorytm pracy sterownika, w części programowej przybliżono najistotniejsze kwestie dotyczące budowy aplikacji internetowej oraz oprogramowania mikrokontrolera. W części elektrycznej zaprezentowano natomiast schematy oraz obwód drukowany płyty sterownika.
EN
The article presents the construction of a distributed control prototype equipped with one consistent user control panel, which is the HMI interface. The realization of the control, due to the nature of the chosen control algorithm, was described in three parts, namely: introducing, software, and electrical. The introducing part explains the concept of controlling and simplified algorithm of the controller work. The software part approximates the most important issues concerning the construction of a web application and microcontroller’s software. While the electrical part presents schemes and printed circuit of controller board.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego górniczej ładowarki bocznie wysypującej, z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania, bazującego na magistrali CAN. Zaprezentowano opracowywane w ITG KOMAG moduły wykorzystujące magistralę CAN przeznaczone do zabudowy w maszynach do pracy w wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego zgodnie z dyrektywą ATEX. Przedstawiono układ pomiarowy, który pozwoli na nadzorowanie eksploatacji ładowarki oraz jej diagnostykę.
EN
The concept of diagnostic system for mine side discharge loader with use of distributed control system, based on Controller Network Area (CAN), intended to be used in the machines designed according to ATEX Directive for operation in mine roadways threatened by methane or coal dust explosion hazard is presented in the paper. The measuring system which enables supervising the loader operation as well as its diagnostics, is described.
EN
The rapid development of distributed control systems has caused the necessity of knowledge and understanding of communication network in a process of a dynamic system modelling and controller synthesis. A lot of work has been done to determine the suitability of dedicated networks for data transmission in control systems. This paper is an approach in the problem of control of a remote system over the Internet. The work is an attempt to model and simulate a transmission network characteristics, taking into account the delay introduced by the network. Additionally, the experiment was conducted on a real network to determine the applicability of the Internet in distributed control systems.
PL
Gwałtowny rozwój rozproszonych systemów sterowania spowodował, że w procesie modelowania systemów dynamicznych oraz syntezy regulatorów konieczna okazuje się wiedza i zrozumienie działania sieci przesyłu danych. Wiele badań zostało poświęconych określeniu przydatności dedykowanych sieci umożliwiających przesył danych w układach sterowania. Niniejsza praca stanowi próbę przybliżenia problemu sterowania odległymi systemami poprzez Internet. Praca zawiera próbę zamodelowania właściwości sieci transmisyjnej i przeprowadzenia symulacji z uwzględnieniem opóźnienia wprowadzonego przez sieć. Ponadto został przeprowadzony eksperyment na rzeczywistej sieci, mający na celu określenie przydatności sieci Internet w systemach sterowania rozproszonego.
EN
This paper deals with the problem of designing Nash equilibrium points in noncooperative games in which agents anticipate values of Lagrange multipliers coordinating their payoff functions. The addressed model of agents' interactions, referred to as the price-anticipation game, is studied within the framework of coordination and mechanism design theory for hierarchical systems. Sufficient conditions are formulated for Nash implementation of a regular and isolated solution to a coordination problem. An equilibrium design procedure is proposed and applied as an analytic tool in a study of mechanism design games. In the setting considered the well-known fact is demonstrated that gains from reaching a desired solution to a coordination problem in a Nash equilibrium point need not balance the overall costs of its implementation. However, it is also demonstrated how these costs can be distributed among the agents and related to the particular organization of interactions in the system. Finally, application of the developed framework in the field of Internet traffic engineering is presented.
EN
Wireless Backbone Networks (WBNs) equipped with Multi-Radio Multi-Channel (MRMC) configurations do experience power control problems such as the inter-channel and co-channel interference, high energy consumption at multiple queues and unscalable network connectivity. Such network problems can be conveniently modelled using the theory of queue perturbation in the multiple queue systems and also as a weak coupling in a multiple channel wireless network. Consequently, this paper proposes a queue perturbation and weakly coupled based power control approach for WBNs. The ultimate objectives are to increase energy efficiency and the overall network capacity. In order to achieve this objective, a Markov chain model is first presented to describe the behaviour of the steady state probability distribution of the queue energy and buffer states. The singular perturbation parameter is approximated from the coefficients of the Taylor series expansion of the probability distribution. The impact of such queue perturbations on the transmission probability, given some transmission power values, is also analysed. Secondly, the inter-channel interference is modelled as a weakly coupled wireless system. Thirdly, Nash differential games are applied to derive optimal power control signals for each user subject to power constraints at each node. Finally, analytical models and numerical examples show the efficacy of the proposed model in solving power control problems in WBNs.
8
Content available remote Rozproszony układ sterowania
PL
Artykuł opisuje system rozproszonego sterowania, zastosowany w stacji radiolokacyjnej JBR-15.Przedstawiono podstawowe parametry konstrukcyjne i konfiguracyjne omawianego nośnika radarów. Opisano sposób działania systemu sterowania urządzeniami hydraulicznymi oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykorzystującą protokół CANopen.
EN
The paper describes the dissipated control system, applied in JBR-15 radar station. Basic design and configuration parameters were presented of the radar vehicle under discussion. Hydraulic devices control system operation method was described as well as communication between separate devices that uses CANopen protocol.
EN
Smart grids are characterized by the availability of distributed energy resources (DER), including power switching interfaces (PSI) to connect to the grid. This creates a new scenario for the management of power grids, because DER increase the power capability and flexibility of the network at the expense of a higher complexity of control. If properly driven, however, PSI can improve power quality and distribution efficiency. On the contrary, every control misbehavior can cause voltage instability and/or circulation of useless currents, with the risk to affect network operation. Moreover, especially in case of islanded operation, smart grids can suffer from voltage distortion, asymmetry, and frequency variations, which may affect control accuracy and stability. In such a context, a cooperative control approach of PSI and any other electronic power processors (EPP) acting in the grid is needed, to ensure proper network operation even under severely disturbed conditions. This paper shows that the Conservative Power Theory (CPT) provides a viable background for the development of an optimum control technique of distributed EPP.
PL
Inteligentne sieci elektroenergetyczne charakteryzują się dostępnością rozproszonych źródeł energii (DER) wraz z urządzeniami pośredniczącymi (PSI) łączącymi je do sieci energetycznej. Tworzy to nowe warunki zarządzania siecią energetyczną, gdyż DER powiększa moc i elastyczność systemu, jednak kosztem wzrostu złożoności jego sterowania. Prawidłowo sterowany PSI może jednak poprawić jakość energii i sprawność jej dystrybucji. W przeciwnym przypadku, niewłaściwie sterowanie PSI może spowodować niestabilność napięcia i/lub przepływy bezużytecznych prądów, wraz z ryzykiem wpływu na pracę sieci. Ponadto w sieci inteligentnej, szczególnie w warunkach pracy izolowanej, może pojawić się odkształcenie napięcia, asymetria oraz wahania częstotliwości, co może oddziaływać na dokładność sterowania i stabilność systemu. Aby zagwarantować właściwą pracę sieci, nawet w mocno zaburzonych warunkach, potrzebne jest współzależne sterowanie PSI i innych procesorów mocy (EPP). Niniejszy artykuł pokazuje, że Zachowawcza Teoria Mocy (CPT) tworzy realną podstawę do rozwoju optymalnej techniki sterowania rozproszonych EPP.
10
Content available Automatyka rozproszona
PL
Współczesne systemy sterowania rzadko są projektowane jako układy autonomiczne. Zazwyczaj są one połączone przewodowymi lub bezprzewodowymi kanałami transmisji danych, wymieniając dane z innymi urządzeniami automatyki i tworząc systemy sterowania rozproszonego. Od strony teoretycznej modele rozproszonych układów mogą mieć złożoną dynamikę, co jest związane z opóźnieniami transmisji danych lub nawet utratą części danych. Zagadnienia te stały się przedmiotem zainteresowania badaczy oraz praktyków z przemysłu, tworząc nową, interdyscyplinarną dziedzinę automatyki. W pracy omówiono projekty badawcze i dydaktyczne dotyczące takich rozwiązań, realizowane w Katedrze Automatyki AGH w Krakowie. Przedstawiono przykład odpornego algorytmu sterowania rozproszonego, wykorzystującego bufory dla kompensacji opóźnień wnoszonych przez rozproszoną konfigurację.
EN
Modern control systems are rarely found as autonomous control units. Usually they are connected by teletransmission channels, exchanging data with other control units, and creating a distributed control systems (DCS). From theoretical point of view models of DCS may have more complex dynamics, which is associated with transmission delays or even the possibility of losing some data. DSC has been one of the main research focuses in academia as well as in industry for many years and has become a multidisciplinary area. The paper describes research and educational projects related to the DSC solutions, implemented at the Department of Automatics AGH in Kraków. The paper presents also an example of robust decentralized control algorithm that uses buffering method to compensate network delays. This example also shows how to model such a system and how to analyze its stability.
PL
Niniejsza publikacja kontynuuje cykl artykułów [6,7,8,9,12,14,15,16,17] dotyczący złożoności obliczeniowej półgrupy charakterystycznej automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń. W projektowaniu sterowania pojazdów szynowych wykorzystuje się coraz częściej mikrosystemy cyfrowe do realizowania sterowania inteligentnego, rozproszonego. W mikrosystemach cyfrowych tworzenie oprogramowania możliwe jest z wykorzystaniem maszyny stanowej (automatu), któryumożliwia tworzenie oprogramowania w oparciu o sporządzony wcześniej graf automatu. Umożliwia to analizę pracy mikrosystemu cyfrowego w pojazdach szynowych i oszacowanie złożoności obliczeniowej półgrup charakterystycznych automatów. Ma to istotny wpływ na złożoność czasową obliczeń, jak również wielkości pamięci, potrzebnej do rozwiązania problemu. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego MN i SzW nr N N509 398236 "Mikrosystemy cyfrowe do inteligentnego, rozproszonego i współbieżnego sterowania pojazdami szynowymi".
EN
This publication continues the series of articles [6,7,8,9,12,14,15,16,17] concerning the computational complexity of the characteristic semi-group of the asynchronous automatons of the strongly connected and determined analogs of their extensions. In the designing of rail vehicles control are used more and more the digital microsystems for realization the intelligent, scattered and synchronous control. In the digital microsystems it is possible to create the software using the state machine (automaton) and create the software based on the previously drawn up graph of the automaton. This allows the analysis of the digital microsystem work in the rail vehicles and estimation of the computational complexity of characteristic semigroups of the automatons. This has an important impact on the time complexity of calculations, as well as the amount of memory needed to solve the problem. This article was written as a result of the Research Project of the Ministry of Science and Higher Education No. N N509 398236 "Digital microsystems for the intelligent, scattered and synchronous rail vehicles control".
EN
In the article authors present the idea of a new model of electrical energy consumer powering - the power modes model. The model is implemented in the MatlabŽ environment and it has been tested for the real parameters and data of one Polish power supplier of 2007 year spectrum. The proposed methods of data metering and acquisition allow for the parallelity of control process of electric energy consumption in a distributed environment of a power grid system, or a part of that system. This article extends the model description and authors research details published in [7, 8]. The first version of this work was presented at The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, which took place at 6th-9th April 2010, Orlando, Florida, USA. Thanks to the Organizers, whose the authors have asked for this possibility, this copy of the article [9] could be presented for the Energy Market journal readers.
PL
W artykule autorzy prezentują nową ideę zasilania odbiorców w energię elektryczną - model trybów zasilania. Zaproponowany model został zaimplementowany w środowisku symulacyjnym MatlabŽ oraz przetestowany dla rzeczywistych danych i parametrów jednego z polskich dostawców energii elektrycznej, obejmujących rok 2007. Zaproponowana metoda pomiaru i pozyskiwania danych pozwala na zrównoleglenie procesu sterowania zużyciem energii elektrycznej w rozproszonym środowisku systemu elektroenergetycznego, lub części tego systemu. Ten artykuł rozszerza opis modelu oraz badań opublikowane w pracach [7, 8]. Pierwszą wersję niniejszej pracy zaprezentowano na międzynarodowej konferencji "The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics", która odbyła się w dniach 6-9 kwiecień 2010 w Orlando, Floryda w USA. Dzięki uprzejmości organizatorów konferencji, do których autorzy artykułu zwrócili się z zapytaniem o taką możliwość, niniejsza wersja artykułu [9] została zaprezentowana czytelnikom Rynku Energii.
PL
W artykule przedstawiono etapy projektowania rozproszonego systemu sterowania binarnego oraz jego wizualizacji, zrealizowanego z wykorzystaniem sterowników PLC Simatic 200 oraz monitora dotykowego Magelis XBTG 5330. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z wymianą danych przez interfejsy ethernetowe z protokołem TCP/IP oraz MPI/PPI. Przedstawione zostały niektóre problemy związane z projektowaniem systemu sterowania rozproszonego, takie jak: synchronizacja węzłów sterujących systemu, konfiguracja logicznych kanałów komunikacyjnych oraz zdefiniowanie założeń harmonogramu wymiany danych dla potrzeb sterowania i wizualizacji. Pokazano przykładowe zmienne, istotne dla funkcjonowania systemu, wymieniane pomiędzy poszczególnymi węzłami. Zadanie projektowe zostało zilustrowane implementacją aplikacji sterowania, monitorowania i nadzoru w środowisku sterowników PLC Simatic S 7-200 [2], połączonych w segment sieci ethernetowej z wykorzystaniem przełącznika sieciowego oraz interfejsu RS-485 z protokołem Siemensa PPI/MPI do komunikacji nadrzędnego węzła sterującego z panelem dotykowym Magelis XBTG 5330 [3]. Topologia sytemu jest uzależniona jest w znacznym stopniu od możliwości dostępnych urządzeń komunikacji sieciowej i ich oprogramowania. Aplikacja miniSCADA w monitorze, pracująca pod systemem Vijeo Designer Runtime (ver. 4.6.0.3.3623) pozwala realizować wybrane funkcje takie jak: synchronizacja sterowników do pracy automatycznej, realizacja zadania bezkolizyjnego przejazdu przez ciąg trzech skrzyżowań tzw. "zielona fala", sterowanie w trybie zgłoszeniowym, sterowanie w godzinach nocnych, sterowanie ręczne, diagnostyka pakietów wymiany danych. Zaprojektowany system zrealizowano w laboratorium automatyki przemysłowej Instytutu Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
EN
In the paper have been presented the phases of design of the distributed binary control system and its visualization implemented with Siemens Simatic 200 PLCs and a Schneider touch monitor Magelis XBTG 5330. The special attention has been paid on the problems dealing with data transfer throughout the Ethernet interfaces with a TCP/IP and a Siemens MPI/PPI. There are pointed out some issues dealing with designing of DCS such as: synchronizing control nodes of the system, configuring logical communication channels and defining set up of data exchange schedule for control and visualizing tasks. Exemplary system variables being exchanged between various nodes and relevant for operation of the system has been depicted. A case study of the SCADA system has been discussed in the environment of Simatic S7-200 PLCs [2] connected in a network segment across a Ethernet switch and a RS485 interface supported by the Siemens MPI/PPI protocol adopted for communication of the PLC master control node with the Megalis XBTG 5330 [3] touch panel. The topology of the system substantially depends on the features of available network communication devices and their firmware. The mini-SCADA application in the touch monitor running under Vijeo Designer Runtime (ver. 4.6.0.3.3623) implements some control premises and algorithms i.e.: synchronizing PLCs prior the system transition to the automatic mode, road traffic control on the sequence of three road-crossing "a green wave", control on pedestrian request, operation in the night, manual operation, diagnostics of data exchange packets. The system designed after these rules has been implemented in the laboratory of the of industrial automation in the Institute of Automatic Control and Informatics at Opole University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono dwie struktury układów sterowania złożonym układem dystrybucji energii cieplnej: sterowanie hierarchiczne oraz sterowanie rozproszone. Sterowanie hierarchiczne pokazano na przykładzie systemu grzewczego kompleksu budynków AGH w Krakowie, a sterowanie rozproszone na przykładzie systemu ciepłowniczego działającego w Szwecji. Przedstawiono wady i zalety obu podejść.
EN
In paper one presented two structures of control systems of heating energy distribution complex system: hierarchical control and distributed control. One presented hierarchical control on example of buildings complex heating system in AGH in Cracow, whereas distributed control on example of heating system working in Sweden. One described advantages and disadvantages both methods.
15
Content available remote Odporne układy automatyki rozproszonej
PL
Rozproszone systemy sterowania są rozwiązaniem powszechnie stosowanym we współczesnych układach automatyki przemysłowej. Jednak transmisja danych po sieci telekomunikacyjnej może mieć znaczący wpływ na dynamikę układu sterowania. Zjawiska te można identyfikować, modelować i symulować, a następnie formułować zadania uodpornienia rozproszonego układu automatyki na tego typu zakłócenia: poprzez modyfikacje protokołów transmisji, ale także poprzez doskonalenie algorytmów sterowania.
EN
Distributed control systems are nowadays proposed at all levels of factory automation systems. Transmission of signals along telecommunication network may influence the dynamics of control system. Such effects can be identified, modelled, simulated and finally the problem of robust control of a distributed control system can be formulated. Solution can be achieved both by modifications of network protocols or adaptations of control algorithms.
16
Content available remote Realizacja systemu pomiarowego do zdalnej oceny silników indukcyjnych
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację systemu pomiarowego przeznaczonego do zdalnej oceny silników indukcyjnych. Aplikacja ta bazuje na idei rozproszonych systemów pomiarowych w których wykorzystano separowaną podsieć LAN dla urządzeń pomiarowych oraz Internet. Zaproponowane rozwiązanie składa się z trzech warstw: warstwy urządzeń pomiarowych, warstwy sieciowej, warstwy zarządzania. Najważniejszym elementem warstwy urządzeń pomiarowych jest instalowane w pobliżu silnika autonomiczne urządzenie pomiarowe z interfejsem Ethernet (SAMPLER). W skład warstwy sieciowej wchodzą wszystkie elementy służące do przesyłu pakietów za pomocą stosu TCP/IP. W skład warstwy zarządzania wchodzi Pomiarowy Serwer WWW oraz Pomiarowy Serwer FTP wraz pomiarową bazą danych. Zadaniem Pomiarowego Serwera WWW jest komunikowanie się z poszczególnymi urządzeniami pomiarowymi oraz zbieranie z nich danych w sposób zaplanowany lub wymuszony ręcznie przez użytkownika.
EN
In this paper, the practical realization of the measuring system implementation for remote testing of induction motors is presented. Thus application is based on the idea of distributed measuring systems, in which the separated LAN measuring devices sub-network and the Internet are utilised. The proposed solution is composed of three layers: measuring devices layer; network layer; management layer. The most important element of the measuring devices layer is an installation beside the motor, next to the measuring converter, a measuring device with the Ethernet interface (data collector - SAMPLER). The network layer comprises of all elements used for data package transmission, using the TCP/IP stack. For the adopted assumption regarding the Ethernet interface and used UTP connections there is a possibility of building a measuring network in the star topology for the distances between the measured device and the closest Switch up to 100 m. The management layer consists of WWW Measuring Server and the FTP Measuring Server, together with the database of measurement data. The WWW Measuring Server is used to communicate with the particular measuring devices and to collect data from those devices in a planned manner or in an override mode. The pilot version of such system, developed at Cracow University of Technology is installed in one of the Polish power plants.
17
Content available remote Rozwój wetroniki w konstrukcjach OBRUM Sp. z o.o.
PL
W artykule przedstawiony został rozwój układów sterowania od prostych układów typu komparatorów wartości progowych do obecnie projektowanych układów wetroniki w pojazdach, których konstrukcje powstały w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych. Dotyczy to rodziny pojazdów wsparcia technicznego WZT, wsparcia inżynieryjnego MID i MS-20.
EN
The article presents development of control systems beginning from simple systems of threshold values comparators type up to currently designed vetronics systems for vehicles whose constructions have been designed in Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych. This relates to family of technical support vehicles WZT, engineering support MID and MS-20.
18
Content available remote System rozproszonego sterowania wykorzystujący sterowniki mobilne
PL
Artykuł omawia nowe rozwiązanie systemu - układu sterownia wdrożonego w OBRUM na jednym z wyrobów. System zawiera układ dwóch sterowników mobilnych oraz jeden sterownik nadrzędny. Opisana została komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna systemu. Przedstawiono strukturę sieci CAN, a także możliwości zastosowań nowo opracowanych sterujących pulpitów wynośnych. Opisano również kierunki dalszych prac.
EN
Paper presents the newest approach to control system development in OBRUM – Gliwice for one of the military vehicle. System is based on two mobile controllers and one main controller . There is described the internal and external. CAN network structure was presented and new solution of movable control console and further activities in this matter was presented.
19
Content available remote Sterowanie rozproszone systemem zasilania bezprzerwowego
PL
W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy sterowania poszczególnymi modułami zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką jakość napięcia wyjściowego przy obciążeniu odbiorami zarówno liniowymi jak i nieliniowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu z modułami o mocy 5kVA.
EN
The paper presents the single phase uninterruptible power supply (UPS) system with galvanic separated DC-AC-DC-AC converters operating in parallel. The CAN physical layer based system of communication between converters has been developed and applied, which allow to utilize a decentralized master-slave control providing high availability factor of the whole UPS system. The control system of particular converters has been developed to ensure a high quality of the output voltage for both linear and nonlinear load. The selected simulations and experimental results obtained for 5kVA prototype modules are presented.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literaturowy górniczych systemów dyspozytorskich: SMoK oraz Zefir, oraz koncepcję sterowania systemu ścianowego. W artykule zamieszczono wybrane algorytmy sterowania rozproszonego oraz schematy obwodów sterujących. Opracowany system sterowania rozproszonego został częściowo sprawdzony w warunkach laboratoryjnych, a procedury sterowania systemu zostały zweryfikowane symulacyjnymi programami komputerowymi.
EN
The paper present's a literature review of mining dispatcher system's: SMoK and Zefir, and also an idea of the wall control system. The paper present's a selected algorithms of distributed control and scheme of the control circuit. Treated system of the distributed control was partially verified in laboratory experiments, and procedures of the control system were verified of computer simulation programm.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.