Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyethylene pipes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Polyethylene plastics are used in various branches of the global industry, mainly in extrusion and injection technology, in form of pipes, foils, various types of packaging. The properties of polymer materials largely depend on the conditions of use: temperature, load time, type of deformation, atmospheric conditions, UV radiation, as well as design solutions, parameters of the soil in which the pipeline works, pressure from the soil and external forces, e.g. car traffic. The above-mentioned factors can significantly affect the chemical, physical, mechanical and aesthetic properties of polymer materials [1, 2]. The paper presents DSC measurements for polyethylene, thermal analysis of dynamic mechanical properties, and results of experimental examinations of pipe loading with the forces of 500N, 1000N, 1500N and 2000N acting on the ground. Using resistance strain gauges at equal intervals on the pipe, lateral strains on the lower and upper surface of the pipe were measured at the moment of loading and after 10 minutes.
PL
Tworzywa polietylenowe znajdują zastosowanie w różnych gałęziach światowego przemysłu, głównie w technologii wytłaczania i wtrysku, w postaci rur, folii, różnego rodzaju opakowań. Właściwości materiałów polimerowych w dużej mierze zależą od warunków użytkowania: temperatury, czasu obciążenia, rodzaju odkształcenia, warunków atmosferycznych, promieniowania UV, a także rozwiązań konstrukcyjnych, parametrów gruntu, w którym pracuje rurociąg, parcia od gruntu i zewnętrznej siły, np. ruch samochodowy. Wymienione czynniki mogą mieć istotny wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne i estetyczne materiałów polimerowych [1,2]. W niniejszej pracy przedstawiono pomiary DSC polietylenu, analizę termiczną dynamicznych właściwości mechanicznych, oraz wyniki badań doświadczalnych obciążenia rury działającymi siłami: 500 N, 1000 N, 1500 N i 2000 N. Za pomocą tensometrów oporowych rozmieszczonych w równych odstępach na rurze zmierzono odkształcenia boczne, na dolnej i górnej powierzchni rury, w momencie obciążenia i po 10 minutach.
2
Content available remote Aktualne procedury kwalifikacji personelu zgrzewającego rury i kształtki z PE
PL
Ciśnieniowe rurociągi z polietylenu projektowane są przy założeniu ich minimalnego czasu eksploatacji wynoszącego 50 lat. Głównym parametrem branym pod uwagę jest długoczasowa wytrzymałość rur polietylenowych dla danej temperatury, która standardowo wynosi do 20°C. Dostępne obecnie wysokiej jakości surowce polietylenowe pozwalają na produkowanie wyrobów umożliwiających nie tylko spełnienie tego podstawowego warunku, ale również na stosowanie np. alternatywnych technik budowy rurociągów. Gwarancją bezawaryjnej ich pracy w zakładanym okresie jest nie tylko stosowanie wyrobów z materiałów o wysokiej jakości. Niemniej ważne jest spełnienie podstawowych wymagań związanych z budową tych rurociągów, obejmujących np. transport i składowanie wyrobów, prawidłowe postępowanie z wyrobami na placu budowy oraz układanie rur w wykopach, zgodnie z dopuszczalną dla nich technologią. Uzyskanie niezbędnej wytrzymałości i trwałości rurociągu zależeć będzie jednak w głównej mierze od prawidłowego wykonania połączeń zgrzewanych. Aby uzyskać wymaganej jakości połączenia zgrzewane, niezbędne jest stosowanie wyrobów o potwierdzonych właściwościach przy wykorzystaniu odpowiedniej jakości urządzeń do zgrzewania oraz wykonanie zgrzewów, zgodnie z uznanymi procedurami zgrzewania, przez personel posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności. Potwierdzenie kwalifikacji personelu wykonującego połączenia zgrzewane wyrobów z tworzyw termoplastycznych, jakim jest polietylen, regulują w Polsce przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470). W artykule przedstawiono aktualne wymagania dla personelu wykonującego połączenia zgrzewane rurociągów z polietylenu oraz przedstawiono rodzaje szkoleń w tym zakresie, realizowane przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.
EN
The design of pressure pipelines made of polyethylene assumes their minimum service life of 50 years. The main parameter taken under consideration involves the long-term durability of polyethylene pipes for a given temperature, which is typically up to 20°C. The currently available high quality polyethylene materials allow the manufacturing of products enabling not just the fulfilment of this basic condition, but also the use of, e.g. alternative techniques for the construction of pipelines. Their trouble-free operation during the assumed time period is guaranteed not only by the use of products made of high quality materials. It is equally important to fulfil basic requirements related to the construction of these pipelines, including, e.g. the transport and storage of products, proper handling of products at the construction site and the laying of pipes in trenches, according to the technology which is permitted for them. However, the achievement of necessary toughness and durability of a pipeline will depend mainly on the proper preparation of welded joints. In order to obtain the required quality of welded joints, it is necessary to use products with confirmed properties while utilising proper quality devices in welding, and to have the welds prepared according to recognised welding procedures by personnel having proper knowledge and skills. In Poland, the confirmation of qualifications of personnel preparing welded joints of products made of thermoplastic, such as polyethylene, is regulated by provisions presented in the resolution of the Minister of Economy dated 27 April 2000 on occupational health and safety during welding operations (Journal of Laws 2000, no. 40, item 470). The paper presents the current requirements for personnel preparing welded joints of polyethylene pipelines, along with the types of associated training implemented by the Oil and Gas Institute - National Research Institute.
PL
W artykule opisano metodykę zgrzewania elektrooporowego w ujemnych temperaturach otoczenia, polegającą na ustaleniu parametrów wstępnego nagrzewania poprzez zastosowanie obniżonego napięcia zgrzewania w określonym czasie. Celem tego działania było uzyskanie dodatniej temperatury kształtki i rury, tak aby można było rozpocząć właściwy proces zgrzewania. Opracowaną metodykę zweryfikowano doświadczalnie.
EN
The paper describes the developed method of electrofusion welding in sub-zero ambient temperatures, consisting of the setting of preheating parameters taken by applying a reduced welding voltage at a given time. This process was supposed to cause positive temperature of the fitting and the pipe so that the proper welding process could be started. The developed methodology was verified experimentally.
4
Content available remote Własności rur polietylenowych stosowanych w gazownictwie. Zalety i wady
PL
Rosnące wymagania użytkowników branży gazowniczej wynikające z konieczności podnoszenia jakości, niezawodności i efektywności budowy i użytkowania sieci dystrybucyjnej, a także coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii polietylenowej przez branże wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, stanowią siłę napędową ciągłego rozwoju technologii polietylenowej i technik z nią związanych. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze własności polietylenu stosowanego do budowy gazociągów, podkreślając zalety i wady tego tworzywa. Artykuł może być przydatny dla projektantów i użytkowników sieci gazowych wykonanych z polietylenu.
EN
The increasing demands of the gas industry, resulting from the need to improve the quality, reliability and efficiency of the construction and operation of the distribution network, and the increasing use of polyethylene technology by the water, sewerage and district heating industries, are the driving force behind the continued development of polyethylene technology and related technologies. This article presents the most important properties of polyethylene used in gas pipeline construction, highlighting the advantages and disadvantages of this material. This article may be useful for designers and users of gas networks made of polyethylene.
PL
Na podstawie dostępnej literatury, obowiązujących aktów normatywnych i instrukcji oraz własnych doświadczeń zostały opracowane wytyczne do oceny funkcjonalności zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych stosowanych do łączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Jednolite wytyczne mogą przyczynić się do poprawy jakości połączeń zgrzewanych, a tym samym do zwiększenia niezawodności pracy sieci gazowych.
EN
On the basis of the available literature, normative acts, instructions and own experiences, guidelines have been developed to assess the functionality of butt and electrofusion welding used to connect plastic pipes. Uniform guidelines can help to improve the quality of welded joints and thus increase the reliability of gas networks.
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące stosowania rur PE na terenie szkód górniczych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałości zgrzewów doczołowych na rozciąganie i zginanie.
EN
The article discusses the requirements for the application of PE pipes in areas of mining damages as well as the results of the research on the strength of butt welds in tension and bending.
EN
The results of laboratory and numerical studies of benzene propagation migrating from PEHD pipe to water in turbulent flow conditions have been presented. Laboratory studies were performed on 30 meter long closed-loop installation consisting of PEHD 80 32×3.0 mm polyethylene pipes during the 168 h of experiment. Measurements of benzene concentration in water were conducted by the gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS) method. Numerical calculations of benzene propagation in water were performed with the Fluent, Ansys Inc. Our studies showed a clear increase of benzene concentration in water resulting from its migration to water from the pipe material. The developed numerical model was positively validated.
PL
W artykule omówiono kwestię budowy gazociągów polietylenowych technikami alternatywnymi. Przedstawiono analizę zjawiska powolnej propagacji pęknięć, które może powstać w wyniku dodatkowych oddziaływań zewnętrznych na powierzchnię rury PE. Odniesiono się do zakresu wymagań nowego wydania normy PN-EN 1555-2 oraz przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych jakimi są rury polietylenowe przeznaczone do budowy gazociągów technikami alternatywnymi.
EN
In the article the issue of the construction of polyethylene pipelines with the use of alternative techniques was discussed. An analysis of the phenomenon of slow crack propagation, which may arise as a result of additional external influences on the PE pipe surface was presented. Reference to the new edition of the PN-EN 1555-2 was made. The current legal status in the marketing of construction products such as polyethylene pipes for gas pipelines construction with the use of alternative techniques was described.
PL
Gazociągi z tworzyw sztucznych buduje się głównie z rur polietylenowych. Ze względu na ich niską odporność na zarysowania i oddziaływania punktowe pochodzące od stałych elementów znajdujących się w gruncie wymagane jest ich instalowanie w podsypce i obsypce piaskowej, przy zastosowaniu tradycyjnych metod układania. Dostępność nowych, alternatywnych technologii budowy gazociągów umożliwiających ograniczenie kosztów inwestycji oraz skrócenie jej czasu trwania spowodowała potrzebę opracowania nowego surowca do produkcji rur, charakteryzującego się podwyższoną odpornością na oddziaływania zewnętrzne. W artykule przedstawiono opracowaną w INiG metodę badania odporności nowych konstrukcji rur polietylenowych na oddziaływania punktowe.
EN
Gas pipelines are built mainly from polyethylene pipes. Because of their low resistance to scratches and pointed impact from the fixed elements in soil, it is required to install a protective sand bedding, using traditional methods of laying. New, alternative techniques for gas pipeline construction, requires new raw material characterized by increased resistance to external impact. This paper presents a method developed in INiG for testing pointed impact resistance of newly contructed polyethylene pipes.
10
Content available remote Renowacje rurociągów rurami polietylenowymi
PL
Znaczna część funkcjonującej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce dożywa swych dni. Liczne inwestycje z lat 70. i 80. bazowały na rurach żelbetowych, stalowych i żeliwnych, które dziś wymagają ciągłych napraw, renowacji lub wymiany. Podczas gdy naprawy są rozwiązaniem prowizorycznym, a wymiany - kosztownym, sensownym kompromisem stają się renowacje – zwłaszcza wykonywane w technologiach bezwykopowych. Stąd w ostatnich latach ich popularność stale rośnie. W takich realizacjach wykorzystuje się m.in. różnorodne metody renowacji rurami polietylenowymi.
11
Content available remote Rury polietylenowo - stalowe
PL
Artykuł opisuje rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe trójwarstwowych rur polietylenowych składających się z dwóch warstw polietylenu i stalowego rdzenia, którego budowa umożliwia nawijanie rur na bęben. Przedstawiono dostępne średnice, specyfikacje poszczególnych klas ciśnienia oraz asortyment kształtek. Zaprezentowano sposób łączenia i urządzenie do jego wykonywania. Przedstawiono technologie budowy, w których może znaleźć zastosowanie omawiane rozwiązanie. Zaprezentowano dwie inwestycje, w których zostały użyte omawiane rury i korzyści jakie dzięki ich zastosowaniu osiągnięto.
EN
The article describes the construction and material solution of polyethylene three-layer pipes consisting of two layers of polyethylene and steel core. Construction of the core allows to spool the pipe. The available diameters, specifications of each class of pressure and the assortment were presented. The way of connection and device for its implementation were showed. Available technologies, where this type of pipes can be used were described. Two investments, in which the pipes were used were presented.
PL
Warunek utraty stateczności powłoki rur z tworzyw sztucznych ułożonych w gruncie poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz stosowanych po bezwykopowej renowacji przewodów kanali-zacyjnych. Przykłady utraty stateczności rur polietylenowych ułożonych w gruncie.
EN
The condition of stability of the coating of plastic pipes laid in the soil below the groundwater table and used in the trenchless renovation of sewers. Examples of loss of stability of polyethy-lene pipes laid in the ground.
13
Content available remote Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych - cz. I.
PL
Wskazano na szereg własności rur polietylenowych odróżniających je od innych rur nie lepkosprężystych, takie jak występowanie w nich zjawisk pełzania i relaksacji, zależność przenoszonych naprężeń od temperatury i czasu itp. Następnie zestawiono niektóre problemy dotyczące projektowania rur polietylenowych, wskazano na rozbieżności w zaleceniach dwu najczęściej stosowanych w Polsce metod ich projektowania, a także na braki w zakresie niektórych parametrów tych rur niezbędne do ich projektowania.
EN
A number of polyethylene pipes features, distinguishing them from other nonviscoelastic pipes, such as creep and relaxation occurrence, transferred stress dependence on temperature and time, etc., was shown. Moreover, some problems concerning PE pipe design were listed, and discrepancy between recommendations of two often used design methods in Poland were presented. Besides this, lack of some pipe parameters, which are essential to their proper design, was indicated.
14
Content available remote Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych - cz. II
PL
Zestawiono kolejne (po omówionych w części I opracowania) problemy dotyczące projektowania rur polietylenowych, wskazano także kolejne rozbieżności w zaleceniach dwu najczęściej stosowanych w Polsce metod dotyczących ich projektowania, na błędy popełniane przy hydraulicznym i statyczno–wytrzymałościowym projektowaniu rur polietylenowych oraz na braki w zakresie informacji o parametrach rur PE niezbędnych do ich projektowania.
EN
Some problems concerning PE pipe design (additional to those presented in the first part of the study) were listed, and discrepancy between recommendations of two often used design methods for polyethylene pipes in Poland was also presented. Mistakes made by hydraulic and static strength polyethylene pipe design were shown. Besides this, lack of some information about pipes parameters, which are essential to their proper design, was indicated.
15
Content available remote Rury polietylenowe WehoPipe w sopockim projekcie
PL
Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to jedna z wielu inwestycji proekologicznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce. Podobnie jak przy innych projektach, których celem jest dostosowanie lokalnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych do wymogów unijnych, tak i tu ogromne znaczenie miała wysoka jakość zastosowanych materiałów, oszczędność nakładów i szybki postęp prac. Zastosowanie rur polietylenowych WehoPipe pozwoliło na spełnienie tych warunków.
EN
In his subsequent article, the author approaches implementation details of the 1st stage of a large rainwater draining system modernisation project in Sopot. That investment project was necessary to protect the housing estates in lower Sopot against underflooding episodes, as well as to improve water cleanliness level within the Sopot beach areas, before contaminated by waters flowing down from the urban areas. In the 1st stage, two outlet systems were constructed, draining water from 6 streams, flowing through the town. All the works were completed without any disturbances in December 2009.
PL
Artykuł zawiera analizę techniczną różnych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń do prostowania i likwidowania owalności rur polietylenowych dostarczanych na miejsce budowy w zwojach lub na bębnach. Podkreślono również potrzebę stosowania wyżej wymienionego wyposażenia w Polsce przy budowie gazociągów z polietylenu.
EN
The paper includes technical analysis of the different constructions of the equipment for straightening and rerounding of polyethylene pipes delivering to the place of construction in coils or reels. The need of the use of the above mentioned equipment in Poland during construction of polyethylene gas pipelines is also outlined.
17
Content available remote Nowe konstrukcje rur z PE do budowy i modernizacji sieci wodoci
PL
Omówiono konstrukcje rur polietylenowych z warstwami ochronnymi, których właściwości predestynują je do stosowania w budowie i przywracaniu sprawności technicznej sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacji ciśnieniowej metodami bezwykopowymi. Zwrócono uwagę na zjawisko pękania rur z PE w wyniku zarysowań lub nacisków punktowych i opisano jego mechanizm. Omówiono stosowane badania rur polietylenowych z warstwami ochronnymi i obszary ich zastosowań.
EN
The constructions of polyethylene pipes with protection layers, which characteristics determine their application in building engineering and restoring the technical efficiency of water networks, gas and pressure sewage systems without excavation works, were presented. The PE pipe cracking effect in consequence of scratches and point pressures was described as mechanism. The applied studies concerning polyethylene pipes with protections layers and their area of usage were discussed.
18
Content available remote Zgrzewanie rur z polietylenu
PL
W artykule omówiono metody zgrzewania rur polietylenowych doczołową, mufową i elektrooporową. Omówiono parametry procesów łączenia oraz warunki tworzenia się połączenia.
EN
The paper presents the methods of pressure welding: butt-, electrofusion- and muff welding methods. Presented are the principal parameters of the processes of binding, and the evaluation the joints obtained.
19
Content available remote Nowe trendy w zakresie rozwiązań rur tworzywowych
PL
Wskazano na nowe trendy w zakresie konstruowania rur z tworzyw sztucznych, w tym głównie rur polietylenowych. Dodatkowe zewnętrzne i wewnętrzne powłoki tych rur przyczyniają się do zwiększenia ich odporności na niekorzystne oddziaływania różnych czynników zewnątrz- i wewnątrzrurowych. Poszerza to zakres ich zastosowań oraz wydłuża ich trwałość.
EN
New tendencies concerning the construction (designing) of plastic pipes, including polyethylene pipes were indicated. Additional external and internal coatings contribute to increase these pipes’ resistance to the different, unfavourable inner and outer-pipe factors. It widens the range of their use and elongates their durability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.