Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwa fotowoltaiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
2
Content available remote Influence of dispersed generation on reliability of electric network
EN
The article analyzes the pace of increase in the generation of photovoltaic stations in the context of the combined electricity system of Ukraine and the energy supply company of PJSC "Vinnytsyaoblenergo". An analysis of existing regulatory documents regulating the work of photovoltaic stations has been carried out. Within the framework of the considered documents, the criteria for assessing the reliability of the operation of electric networks, namely, the length of long breaks in electric power supply of consumers of electric energy SAIDI are defined. The interconnection of the change of reliability indices of electric networks operation with the increase in the number and installed capacity of renewable energy sources, in particular photovoltaic stations (PV), is shown. In order to increase the reliability of power supply, a method of its renewal has been proposed, due to the joint use of generation of small hydroelectric power stations and PV stations.
PL
W artykule analizowano kombinowany system energetyczny na Ukrainie zawierający ogniwa fotowoltaiczne. Na podstawie dokumentacji analizowano niezawodność systemu biorąc pod uwagę przerswy w dostawie energii. Zaproponowano poprawę przez dołączenie małych elektrowni wodnych.
EN
The communityall over the Worldhasto tackle the problem of depletion of fossil fuels,overusing the natural resources,and growing emissionof greenhouse gases into the atmosphere. It is related to the growing demand for electricity due to global development in every field. The solution tothis problem can be production clean, solar energy with the use of photovoltaic modules. However, the installation of PV system in urban areasis very oftenimpossible because ofhigh-density citie’s architecture. The objective of this study was to analyze building applied photovoltaic system configurationsfor the flat rooftop of the detached house in Warsaw, Poland. Four configurationswere analyzed taking into consideration the area of the rooftop, different tilt angles of PV modules,and shading areas. The system configuration as well as monthly energy output were carried out by the use of DDS-Cad software.The ecological aspect of the photovoltaic installation was also analyzed. A significant reduction of greenhouse gases wasobservedbased onconducted calculations.
PL
Społeczeństwo na całym świcie musi zmierzyć się z problememamidotyczącymiwyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, zbyt dużego wykorzystywania naturalnych zasobów oraz rosnącej emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Związane jest to bezpośrednio z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną z uwagi na globalny rozwój w każdej dziedzinie. Rozwiązaniem tego problemu może być produkowanie „czystej” energii ze Słońca za pomocą modułów fotowoltaicznych. Jednakże, zastosowaniesystemów fotowoltaicznych na obszarach miejskich bardzo często może być wręcz niemożliwa z powodu bardzo gęstej zabudowy miejskiej. Celem niniejszej pracy była analiza konfiguracji systemów fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku wolnostojącego w Warszawie, Polska. Cztery konfiguracje systemu zostały poddane analizie przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni dachu, kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych oraz stref zacienienia. Konfiguracja systemu, jak również miesięczne uzyski energii elektrycznej zostały wykonane przy pomocy programu DDS-Cad. Ekologiczne aspekty zastosowaniasystemów fotowoltaicznych zostały również przeanalizowane w niniejszej pracy. Znacząca redukcja gazów cieplarnianych została zaobserwowanana podstawie przeprowadzonych obliczeń.
PL
W niniejszej pracy analizie poddano zagadnienie wpływu rozkładu widmowego padającego promieniowania, na charakterystyki prądowo-napięciowe oraz moc wyjściową ogniw i paneli fotowoltaicznych. Zaprezentowano konstrukcję prostego urządzenia pozwalającego na przybliżony pomiar rozkładu widmowego promieniowania, na podstawie sygnału generowanego przez odbiornik wyposażony w diody RGB. Zakres pomiarowy odbiornika rozszerzono poprzez stosowanie filtrów szarych. Dokonano pomiarów rzeczywistych charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw, zarówno przy stosowaniu źródeł LED, jak i w różnych warunkach pogodowych.
EN
The paper deals with the analysis of the influence of spectral distribution of incident light (radiation) on current - voltage characteristics and output power generated by photovoltaic cells and panels. The design of simple device that enable for approximate measurements of incident radiation wad detailed. Device uses the receiver composed of three RGB diodes. Measuring range of developed device was extended by using the grey filter. Additionally measurements of real output characteristics were performed using LED light source and sunlight in different weather conditions.
PL
Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infrastruktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów doprowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamontowanych w autobusie dodatkowo wspiera sposobność do wykorzystania coraz dojrzalszych technologicznie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw foto-woltaicznych konwersujących energię promieniowania słonecznego na możliwą do wykorzystania w układach ładowania energię elektryczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji oraz aktów prawnych wspierających proces wprowadzania autobusów elektrycznych w transporcie publicznym oraz budową infrastruktury doprowadzającej energię do baterii pojazdu. Rozważone zostaną dostępnych technologie najczęściej stosowanych układów ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja stacji współpracującej z hybrydowym system wytwórczym opartym na odnawialnych źródłach energii.
EN
The growing interest in the use of zero-emission electric buses in public transport is inextricably linked to the development of charging infrastructure for these vehicles. Possibilities of supporting systems supplying electricity to energy stores installed on the bus additionally supports the opportunity to use well technologically developed renewable energy sources, in particular photo-voltaic cells that convert solar energy into possible for use in electric energy charging systems. The purpose of this article is to present regulations and legal acts supporting the process of introducing electric buses in public transport as well as available technologies and charging systems of such vehicles. In addition, the concept of a station cooperating with based on renewable energy soruces system will be presented.
6
EN
Building designers have to think about new strategies to achieve the best sustainable building designs. Well-planned passive solar heating strategies in building design may reduce a building’s energy consumption significantly. In this paper, a proposed design of the south façade of a room by integrating a hybrid solar wall and a window to passively heat a room is studied. The simulations for the three-dimensional model of BIPV Trombe wall system were carried out for December 10th, 2015. The temperature and velocity distribution of indoor air in different positions inside the room are obtained from the simulation results. The obtained results show that the temperature difference between the inlet and the outlet of the solar wall can reach 9°C. The 3D analysis of the proposed model clearly shows that the window’s thermal effect on the passive heating cannot be neglected. Meanwhile, the simulation’s daily electrical efficiency conversion and average indoor air temperature of this system can reach 18% and 28°C, respectively for maximum solar radiation of 470 W/m2.
PL
Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum w Katowicach to miejsce, w którym innowacyjny biznes łączy się z nauką i nowoczesną technologią, aby rozwijać branżę związaną z odnawialnymi źródłami energii. Na terenie Euro-Centrum znajduje się nowoczesne zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu technologie energooszczędne stale podnoszą swoją jakość.
PL
Przedstawiono tendencje w rozwoju ogniw fotowoltaicznych. Zaprezentowano założenia i przeanalizowano uwarunkowania działania mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach. Przedstawiono schemat procesowy projektowania i doboru elementów składowych instalacji fotowoltaicznej on-grid.
EN
Trends in the development of photovoltaics cells have been presented. The assumptions were presented and the conditions of photovoltaic micro installations in buildings were analyzed. The process diagram of designing and selection of on-grid photovoltaic system components is presented.
PL
Tlenek cynku jest obiecującym materiałem do budowy anod ze względu na możliwość uzyskiwania go w postaci różnych nanostruktur oraz doskonałą ruchliwość elektronów. W celu poprawy działania ogniw fotowoltaicznych otrzymano nanostruktury ZnO i zastosowano je w elektrodach półprzewodnikowych. Jako podłoże warstwy ZnO zastosowano szkło z tlenku cyny domieszkowanego fluorem FTO (fluorine-doped tin oxide). Po wyżarzaniu pokryto je warstwą składającą się z mikrokulek polistyrenowych wytworzonych in situ metodą polimeryzacji wolnorodnikowej. Zarodki ZnO hodowano w mieszaninie azotanu cynku i heksametylenotetraaminy w celu wytworzenia różnych typów nanostruktur ZnO (struktura siatki 3D i struktura nanodrutu-nanocząstki) o dużej powierzchni właściwej. Warstwę kompozytową uczulono barwnikiem N719 i zastosowano w ogniwach słonecznych. Uzyskano efektywność konwersji energii 3,91%.
EN
ZnO was deposited from Zn(OAc)2 soln. on F-doped SnO glass substrate by spin coating. After the procedure was repeated 4 times, the layer was annealed at 400°C for 1 h and covered with template layer consisting of polystyrene microspheres in-situ produced by free radical emulsion polymerization. The seed layer was grown in the mixt. of Zn(NO3)2 and hexamethylenetetramine to produce ZnO of nanowire-nanoparticle structures with high sp. surface area. The template layer was then removed by heating at 500°C for 1 h under formation of ZnO nanostructures. Di(tetrabutylammonium)cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’- bipyridyl-4,4’-dicarboxylato)ruthenium(II) (N719 dye) was then deposited from its soln. on the composite surface and sensitized in dark for 1 h. The product was characterized by X-ray diffractometry, elec. impedance spectroscopy and scanning electron microscopy and then successfully used as a semiconductor electrode in a solar cell of improved performance.
PL
W pracy przedstawiono model fotoogniwa dedykowany dla programu SPICE. Model ten uwzględnia zjawiska optyczne, elektryczne i cieplne. W szczególności uwzględniono wpływ na charakterystyki fotoogniwa kąta padania promieni światła na powierzchnię tego fotoogniwa. Zaprezentowano zarówno postać modelu, jak i zastosowane stanowisko pomiarowe. Praktyczną przydatność opracowanego modelu zbadano dla fotoogniwa monokrystalicznego.
EN
In the paper the model of the solar cell dedicated for the SPICE software is presented. This model takes into account optical, electrical and thermal phenomena. The influence of the angle of incidence of shafts on its surface on characteristic of solar cells are considered. Both the form of the model and the worked out measuring set-up are presented. The practical usefulness of the worked out model is examined for the monocrystalline solar cell (Modelling characteristics of mono-crystalline solar cells operating under different luminous conditions).
11
Content available remote Wytwarzanie i badanie cienkich warstw dla fotowoltaiki organicznej
PL
Artykuł przedstawia proces wytwarzania cienkich warstw organicznych metodą powlekania wirowego (spin-coatingu). Analizowany w pracy związek organiczny był nakładany na podłoża szklane. Podczas procesu modyfikowano parametry, takie jak: prędkość wirowania, czas wirowania, stężenie procentowe związku, rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika oraz objętość próbki. Uzyskane warstwy organiczne poddano badaniom fizykochemicznym. Pomiar grubości wykonano za pomocą profilometru optycznego, a następnie podjęto próbę weryfikacji otrzymanego wyniku na profilometrze mechanicznym. W kolejnym kroku zmierzona została charakterystyka transmitancji na spektrofotometrze. Proces miał na celu opracowanie technologii otrzymywania warstwy organicznej o grubości 100-120 nm na podłożu szklanym oraz przeprowadzenie wstępnej analizy właściwości optycznych otrzymanych próbek.
EN
The article presents results of investigation of organic film for photovoltaic applications. The organic material was applied in spin coating method. In this process the time of spin coating,the rotation speed and amount of organics substance were varied. The investigated organic layers were measured by optics and mechanic profilometers and spectrophotometer. In all of process we tried to obtain 100-120 nm of thickness of organics thin-film.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne badania wpływu energii kwantu i strumienia fotonów na gęstości mocy dla fotonów padających na powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego. Przedmiotem badań są ogniwa fotowoltaiczne zbudowane na bazie germanu, krzemu i arsenku galu. Wykazano, że ogniwa fotowoltaiczne oświetlane monoenergetyczną wiązką fotonów zmieniają się w szerokim zakresie wartości gęstości mocy, która jest proporcjonalna do iloczynu strumienia i energii fotonów oraz jest liniowa względem energii kwantu lub strumienia fotonów. Pokazano, że gęstość mocy odgrywa fundamentalną rolę w poszukiwaniu nowych materiałów do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych.
EN
Presented are theoretical studies on influence of quantum energy and photon flux on power density for photons falling onto a PV cell surface. The object of theses studies are PV cells built on the basis of germanium, silicon and gallium arsenide. Proved is that PV cells illuminated with a monoenergetic beam of photons change in the wide range of power density which is proportional to the product of the flux and photon energy and is linear in relation to the quantum energy or the photon flux. Shown is that the power density plays a fundamental role in the search of new materials to be used in PV cells.
PL
Przedstawiono wymagania dla budynków wg warunków technicznych obowiązujących obecnie oraz wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 roku. Wykonano optymalizację konstrukcji przegród budowlanych, systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego. W budynku wykorzystane zostały również nowoczesne technologie generujące ciepło oraz energię ze źródeł odnawialnych. Wykonano analizę kosztów realizacji zaproponowanych przedsięwzięć budowlanych dla usprawnień, spełniających wymagania WT 2017 oraz WT 2021, oraz czasu zwrotu poniesionych nakładów finansowych potrzebnych na ich sfinansowanie.
EN
The article presents the requirements for buildings according to the current technical regulations and coming into force as of January 1, 2021. The optimization of the building partitions, the heating system and the preparation of hot water for the multi-family building. Modern building technologies generate heat and energy from renewable sources. The costs of proposed improvements and the time spent to reimburse the financial resources needed to finance them have been analyzed.
15
Content available remote Analiza efektywności wybranych instalacji fotowoltaicznych w północnej Polsce
PL
W artykule przedstawiono konfiguracje czterech instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w północnej Polsce. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów dokonano oceny efektywności badanych systemów, w zakresie sprawności energetycznej przetwarzania energii, jak i efektywności ekonomicznej działających instalacji, oraz uwarunkowań pozatechnicznych związanych z wytwarzaniem energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
EN
The article presents the configuration of four photovoltaic systems installed in northern Poland. Based on the results of the measurements, the effectiveness of the systems under investigation, in terms of efficiency of energy conversion and economic efficiency of the installations operating, as well as non-technical determinants related to the production of energy from renewable sources were assessed.
PL
W artykule przedstawiono przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonym do zastosowań w systemach fotowoltaicznych. Dławik sprzężony oraz szeregowo umieszczony z nim kondensator umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika wzmocnienia napięciowego. W przekształtniku wykorzystano pasywny obwód tłumiący przepięcia spowodowane zmianami prądu w indukcyjności rozproszenia. Umożliwiło to uzyskanie znacznie mniejszego napięcia pracy tranzystora mocy, pozytywnie wpływając na sprawność całego układu. W artykule został opisany sposób działania przekształtnika. Przeprowadzono badania symulacyjne w programie PSpice potwierdzające prawidłowe działanie układu.
EN
This paper present high step–up converter with coupled inductor for photovoltaics systems. High voltage gain has been achieved by coupled inductor and series capacitor. In converter has been used passive regenerative snubber for absorbing energy from leakage inductance. Additional serial capacitor allows for a higher coefficient voltage gain. This capacitor also reduce a transistor voltage stress. The control is done by pulse width modulation. In this paper theoretic analysis of converter has been presented. In article has been presented simulation studies confirmed properly theoretical analysis of converter.
PL
Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu) należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częściej wypierają z rynku ogniwa krzemowe Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania warstwy buforowej CdS (siarczku kadmu), zastosowanej w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych typu CIGS. Przyjęto dwa rozwiązania technologii nanoszenia: warstwa okna CdS uzyskana metodą rozpylenia magnetronowego oraz warstwa okna CdS uzyskana metodą kąpieli chemicznej (CBD– Chemical Bath Deposition). Struktura ta powinna posiadać odpowiednią wielkość przerwy energetycznej, która pozwali na większą absorpcję fotonów, a także wymaga się, aby była cienka (mniej niż 100 nm) i jednolita. Warstwy CdS zostały nałożone przez osadzanie w kąpieli chemicznej CBD na szklanych podłożach pokrytych Mo/CIGS (naniesione warstwy metodą sputteringu magnetronowego). Uzyskano dzięki temu warstwę emitera o grubości 80 nm po czasie osadzania 35 minut. Dla porównania warstwy CdS zostały nałożone poprzez sputtering magnetronowy na podłożu Mo/CIGS, uzyskanym tą samą metodą. Następnie oba rozwiązania zostały przebadane pod względem morfologii powierzchni na elektronowym mikroskopie skaningowym, jak również przeprowadzono analizy składu pierwiastkowego warstw. Zarówno jedna, jak i druga metoda prowadzi do otrzymania warstwy emitera CdS dla zastosowań w ogniwach CIGS.
EN
Thin-film photovoltaic cells created based on the structure of CIGS (a mixture of the elements copper, indium, gallium and selenium) belong to the second generation of photovoltaic cells. They show the effectiveness of a level similar to the cells of the first generation, but due to lower material consumption, they increasingly forcing out silicon solar cells. The article presents the results of research of the method for obtaining a CdS buffer layer, used in thin-film CIGS photovoltaic cells. Two technology solutions of application were adopted: layer of CdS window obtained by the magnetron sputtering and layer of CdS obtained by chemical method (CBD- Chemical Bath Deposition). CdS layer has been imposed by the deposition in the chemical bath on glass substrates covered with Mo/CIGS (layers applied by magnetron sputtering). Allowing an emitter layer having a thickness of 80 cm after 35 minutes of deposition time. For comparison, a CdS layer was applied by magnetron sputtering on the substrate Mo/CIGS obtained by the same method. Subsequently, both solutions were examined in the SEM microscope to check the surface morphology, and also to analysis the elemental composition of the layers. Both methods leads to receive CdS emitter layer for use in CIGS cells.
18
Content available remote Doświadczenia eksploatacyjne instalacji z ogniwami PV
PL
W artykule zawarto informacje o instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi, wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb inwestora oraz odsprzedaży. Instalacja pracuje w miejscowości Krzyżanowice na południu Polski. W części doświadczalnej tej pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych instalacji PV.
EN
This paper contains basic information regarding the use of installations comprising photovoltaic cells for electricity generation for investor and for its resale. The installation under study is located in Krzyżanowice in the south of Poland. The experimental part of this paper reports on the results of operational tests of PV installations.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat możliwości zastosowania instalacji ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla zaspokajania potrzeb własnych warsztatu, w których prowadzone będą naprawy autobusów. W jego pierwszej części omówiono warunki słoneczne panujące w Polsce oraz typowe rozwiązania,, stosowane w takich instalacjach. W drugiej części pracy przedstawiono obliczenia ekonomiczne oraz ekologiczne efektów, które można uzyskać po zamontowaniu i uruchomieniu 70 paneli PV o łącznej mocy 26,6 KWp. Wykazano, że pracująca instalacja przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne w postaci zmniejszenia ilości kupowanej energii od aktualnego dostawcy oraz ekologiczne w postaci obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery u wytwórcy energii elektrycznej.
EN
This paper contains information on the potential for a photovoltaic cell installation use in the production of electricity for the demand of a bus service station. The first part discusses the solar conditions prevailing in Poland and the typical solutions applied in such installations. The later part of the paper contains the results of economic calculations of the effects that can be gained by installing and launching 70 PV panels with the total capacity of 26.6 kWp. The study shows that the installation can offer tangible economic benefits in terms of reducing the volume of electricity purchased from the current power supplier and can leads to the improvement of the ecology aspects represented by reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere by electricity supplier.
EN
The text presents the basic issues of offset printing and shows instances of state of the art technological solutions from main three european manufacturers. The main objects of interest are solutions which will grant profitable production of packaging products. The modern machines allow to increase production flexibility. Innovative technology facilitates cheaper machine exploitation and reduces ecological impact. Automation in production processes lead to faster and cost-effective production which improves competitiveness in printing industry market.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.