Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Produkcja, spożycie oraz eksport napojów bezalkoholowych w Polsce w ostatnich latach odznaczały się tendencją wzrostową. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim coraz większą produkcją i konsumpcją napojów bezalkoholowych, co jest wynikiem większej świadomości Polaków i propagowania zdrowego stylu życia. Produkcja wód i innych napojów bezalkoholowych zorientowana jest głównie na rynek krajowy i cechuje się sezonowością. Handel zagraniczny nie odgrywa większej roli w kształtowaniu krajowego rynku napojów bezalkoholowych. Eksport stanowi zaledwie 2% ogółu eksportu rolno-spożywczego, a import tylko 1%. Rynek napojów bezalkoholowych zmienia się i jest bardzo perspektywiczny. Znajomość trendów konsumenckich i umiejscowienie innowacji produktowych są głównym stymulatorem rozwoju sektora napojów bezalkoholowych.
EN
Production, consumption and export of non-alcoholic beverages in Poland in recent years has been marked by a positive trend. This increase was mainly caused by the increasing production and consumption of non-alcoholic beverages, which is the result of greater awareness of Poles and promotion of a healthy lifestyle. The production of water and other non-alcoholic beverages is mainly oriented towards the domestic market and is characterized by seasonality. Foreign trade does not play a major role in shaping the domestic market of non-alcoholic beverages. Export accounts for only 2% of total agri-food exports, and imports only 1%. The non-alcoholic beverage market is changing and is very promising. The knowledge of consumer trends and the location of product innovations is the main “driving force” of the development of the non-alcoholic beverages sector in Poland.
PL
Przemysł mleczarski jest jedną z ważniejszych branż przemysłu spożywczego w Polsce. W 2017 roku sytuacja podażowo-popytowa na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce była determinowana dobrą koniunkturą na rynku międzynarodowym, której odzwierciedleniem były wysokie światowe ceny produktów mlecznych, głównie masła i serów. Poprawa koniunktury na rynku światowym była głównym powodem wzrostu cen na wszystkich etapach krajowego łańcucha marketingowego przemysłu mleczarskiego. Duże dostawy surowca oraz wysokie ceny zbytu skutkowały wzrostem produkcji większości produktów mlecznych. Na krajowym rynku mleka utrzymuje się nadwyżka podaży nad popytem, stąd eksport produktów mlecznych odgrywa ważną rolę w kontekście bilansu rynkowego i sytuacji ekonomiczno-finansowej branży mleczarskiej w Polsce. Po czternastu latach członkostwa w UE polski przemysł mleczarski wyróżnia się na tle innych państw unijnych. Polska jest czwartym producentem produktów mlecznych w UE z 8% udziałem.
EN
The dairy industry is one of the most important sectors of food industry in Poland. In 2017, the supply-demand situation on the milk and dairy products market in Poland was determined by the good situation on the international market, which was reflected in the high global prices of dairy products, mainly butter and cheese. The improvement of the global market situation was the main reason for the increase in prices at all stages of the national marketing chain of the dairy industry. Large supplies of raw material and high sales prices resulted in an increase in the production of most dairy products. In the domestic milk market, the excess of supply over demand persists, hence export of dairy products plays an important role in the context of the market balance and the economic and financial situation of the dairy industry in Poland. After fourteen years of membership in the EU, the Polish dairy industry stands out from other EU countries. Poland is the fourth producer of dairy products in EU, with an 8% share.
PL
Procesy globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską zasadniczo zmieniły kierunek rozwoju struktur podmiotowych przemysłu spożywczego. W sektorze tym ponownie zaczęły występować procesy koncentracji produkcji, które polegały na zmniejszeniu liczby czynnych firm, głównie tych najmniejszych, oraz na wzroście liczby, a także udziału w produkcji i zatrudnieniu dużych firm. Po przeszło dziesięciu latach członkostwa w UE struktura podmiotowa polskiego przemysłu spożywczego zbliżyła się do struktury w krajach UE.
EN
The processes of globalization and Polish integration with the European Union have fundamentally changed the directions of the development of subjective structures of the food industry. The processes of concentration of production, which returned to the sector, led to reduction in the number of active firms, mainly the small ones and resulted in an increase in the number and share of production and employment of large companies. After more than ten years of membership in the EU, economic structure of Polish food industry has conformed to the EU.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2015 r. Mimo wielu niekorzystnych okoliczności, jakie dotknęły polski sektor rolno-spożywczy w ostatnich latach, eksport polskiej żywności nie załamał się, a wręcz przeciwnie – nadal wykazuje tendencję wzrostową. W 2015 r. wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosły o 7,7% do 23,6 mld euro, wydatki na import zwiększyły się zaś o 4,7% do 15,9 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem osiągnęła nienotowaną wcześniej wartość 7,7 mld euro, wobec 6,7 mld euro w 2014 r. Głównym odbiorcą polskiej żywności są kraje UE, ale obserwuje się rosnącą dywersyfikację rynków zbytu. Rośnie znaczenie odległych krajów Afryki, Azji, Ameryki Płn., a także Bliskiego Wschodu. Są to rynki perspektywiczne dla polskich eksporterów żywności.
EN
The aim of the present article is to show the results of Polish foreign trade in agri-food products in 2015. Despite many unfavorable circumstances that affected Polish agri-food sector in the recent years, the export of Polish food products is not break down; on the contrary, it continues to show an upward trend. In 2015, revenues from export of agri-food products increased by 7.7% to 23.6 billion Euros, while expenditure on imports increased by 4.7% to 15.9 billion Euros. The surplus of exports over imports reached value, being not recorded earlier, i.e. 7.7 billion Euros, against 6.7 billion Euros in 2014. The EU countries are the main recipient of Polish foods, but the increasing diversification of markets is observed. The importance of remote countries of Africa, Asia, the North America and the Near East is increasing. They are the perspective markets for Polish exporters of food products.
PL
Polskie drobiarstwo od lat umacnia swoją pozycję na rynku krajowym i unijnym. W latach 2000-2014 produkcja mięsa drobiowego w Polsce wzrosła ponad trzykrotnie do prawie 1,9 mln t, tym samym nasz kraj stał się jednym z głównych jego producentów w UE. Taki rozwój sektora był w znacznym stopniu efektem dostosowań, jakie przeszła polska branża drobiarska w związku z integracją z Unią Europejską. Nastąpiły korzystne zmiany strukturalne, umożliwiające powstanie nowoczesnego sektora drobiarskiego, wytwarzającego wysokiej jakości produkty, które szybko zdobyły rynek europejski. Obecnie Polska jest drugim eksporterem drobiu w Unii Europejskiej.
EN
Polish poultry sector has strengthened the position in the domestic market and in the EU market for many years. In the period of 2000-2014, the production of poultry meat in Poland increased more than three times to almost 1.9 million tons, thereby advancing our country to the main producers of this meat in the EU. The mentioned development of the sector resulted from the adjustments of the Polish poultry sector to the EU requirements in connection with the integration with the European Union. There have been favorable structural changes, enabling the emergence of the modern poultry industry, producing high quality products, which won quickly the European market. Currently, Poland is the second exporter of poultry in the European Union.
PL
W artykule przedstawiono aktualną sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu. Przeprowadzono analizę struktury geograficznej i towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego. Mimo splotu wielu niekorzystnych zewnętrznych uwarunkowań, jakie zaistniały w 2014 r., eksport produktów rolno- -spożywczych z Polski nie załamał się, a wręcz przeciwnie – odnotowano wzrost jego wartości o 4,5%, do 21,3 mld euro. Przewiduje się, że w 2015 r. wpływy z eksportu rolno- -spożywczego mogą wynieść ok. 22,4 mld euro i będą o 5% większe niż rok wcześniej. Najważniejszymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych są kraje UE, gdzie trafia 80% eksportu. Do niedawna duże nadzieje polscy eksporterzy wiązali z krajami WNP, jednak embargo rosyjskie i konflikt na Ukrainie spowodowały załamanie eksportu do tych krajów. Sytuacja ta wymusiła dywersyfikację rynków zbytu polskiej żywności. Pojawiły się nowe kierunki eksportu, m.in. do Afryki, Azji, na Bliski Wschód, a także do Ameryki Północnej.
EN
The aim of the present article is to show the current situation in Polish foreign trade in agricultural products, with particular emphasis on exports. An analysis of geographical and commodity structure of the Polish agri-food exports was performed. Despite many unfavourable external conditions that occurred in 2014, exports of agri-food products from Poland did not collapse; on the contrary, it recorded 4.5% growth in value to EUR 21.3 billion. It is expected that in 2015 the proceeds from agri-food exports may amount to approximately EUR 22.4 billion and will be by ca. 55 higher than in the previous year. The main recipients of the Polish agri-food products are the EU countries which account for 80% of exports. Until recently, Polish exporters had their high hopes regarding the CIS countries but the Russian embargo and conflict in Ukraine has led to the collapse of exports to the mentioned countries. The mentioned situation forced diversification of the markets for Polish food. New trends in exports have appeared, including inter alias, countries of Africa, Asia, the Near East and the North America.
PL
Polski sektor żywnościowy jest jednym z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej, a polskie produkty pochodzenia zwierzęcego odznaczają się wysoką jakością i są konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Świadczą o tym m.in. bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego tymi produktami. W latach 2010-2013 eksport produktów pochodzenia zwierzęcego Polski sektor żywnościowy jest jednym z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej, a polskie produkty pochodzenia zwierzęcego odznaczają się wysoką jakością i są konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Świadczą o tym m.in. bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego tymi produktami. W latach 2010-2013 eksport produktów pochodzenia zwierzęcego wzrósł o 43% do ponad 7 mld euro, a import o 42% do 4,2 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 2,7 mld euro wobec 1,9 mld euro w 2010 r. Wyniki handlu zagranicznego żywnością pochodzenia zwierzęcego świadczą o wysokiej samowystarczalności tych produktów i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
EN
Polish food sector is one of the most modern ones in the European Union and the Polish animal products are of a high quality and are competitive on foreign markets. This is evidenced by, among others, a very good performance of foreign trade in these products. In the period of 2010-2013, the export of animal-origin products increased by 43% to more than 7 billion Euros, and imports by 42% to 4.2 billion Euros. The excess of exports over imports amounted to 2.7 billion Euros compare to 1.9 billion Euros in 2010. The results of foreign trade in food of animal origin provide a high self-sufficiency in these products and their competitiveness on the international market.
PL
Eksport produktów rolno-spożywczych od lat jest ważną częścią polskiego handlu zagranicznego. Udział eksportu rolno-spożywczego w całym polskim eksporcie w 2013 r. wyniósł 13,1%, wobec 12,5% w 2012 r. Saldo obrotów handlowych osiągnęło niespotykaną wcześniej wartość 5,7 mld euro, wobec 1,4 mld euro w 2008 r. Eksport produktów rolno-spożywczych w 2013 r. osiągnął wartość 20 mld euro i był 11,5% większy niż rok wcześniej, a w porównaniu z 2008 r. wzrósł o ponad 70%. Głównym odbiorcą polskich produktów żywnościowych są kraje UE, gdzie trafia prawie 80% eksportu rolno-spożywczego naszego kraju.
EN
The export of food products has been an important part of the Polish foreign trade for years. The share of agri-food exports in the whole Polish exports in 2013 amounted to 13.1%, compared to 12.5% in 2012. The trade balance reached unprecedented value of 5.7 billion Euros, against 1.4 billion in 2008. Export of agri-food products in 2013 reached a value of 20 billion Euros, 11.5% higher than a year earlier, and compared with 2008 increased by over 70%. The main recipients of Polish food products are the EU countries, which make up almost 80% of agri-food exports of our country.
PL
Eksport polskich produktów rolno--spożywczych, w ciągu dziewięciu lat naszego członkostwa w UE, zwiększył się prawie czteroipółkrotnie (z 4 do 17,9 mld euro), import zaś czterokrotnie (z 3,5 do 13,5 mld euro). Saldo obrotów handlowych wzrosło w tym okresie ponad ośmiokrotnie, do 4,3 mld euro. O wzroście eksportu zadecydowała głównie duża podaż produktów rolno-spożywczych. w naszym kraju, utrzymujący się duży popyt na polskie produkty żywnościowe za granicą (głównie w krajach UE) oraz korzystne ceny i wysoka jakość oferowanych produktów. Tak dynamiczny wzrost eksportu był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu znacznych środków z funduszy unijnych, a także napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polskich przedsiębiorstw sektora spożywczego.
EN
The export of Polish agri-food products, during nine years of our membership in the EU, increased by almost four and a half fold (from 4.0 to 17.9 billion euros) and import - four-fold (from 3.5 to 13.5 billion euros). The trade balance has increased during the discussed period more than eight times, to 4.3 billion euros. The growth in exports has been mainly determined by large supply of agri-food products in our country, the continuing high demand for Polish food products abroad (mainly in the EU) and the favorable price and high quality of the offered products. This dynamic growth of exports was possible thanks to the acquisition of substantial resources from the EU funds, as well as the inflow of direct foreign investments in Polish food enterprises.
PL
Prawie 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej korzystnie wpłynęło na rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego. W całym okresie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzyipółkrotnie, natomiast saldo obrotów wzrosło aż siedmiokrotnie. Tak dynamiczny wzrost wymiany handlowej żywnością świadczy o wysokiej konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych. Żywność w ostatnich latach stała się motorem polskiego eksportu. Najbliższe lata powinny być okresem dalszego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i poprawy naszej konkurencyjności.
EN
Almost 10 years of functioning of Poland in the frameworks of the European Union has positively affected the development of the trade exchange of agro-food products. Very good results of the foreign trade are the evidence of this fact. During the entire period of the membership of Poland in the European Community, the value of export of agro-food products increased fourfold, and that of import three-and-half times, however the balance of turnovers increased as high as seven times. Such dynamic growth of the trade exchange of food is an evidence of the high competitiveness of Polish food producers on foreign markets. The food in final years has become a driving force of the Polish export. The nearest years should be a period of the subsequent development of the Polish food industry and the improvement of our competitiveness.
PL
Polski sektor rolno-spożywczy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, a produkty rolno-spożywcze są najwyższej jakości. Polska żywność ma silną i pewną pozycję na rynku europejskim, gdzie trafia prawie 80% eksportu i skąd pochodzi prawie 70% importu. Obserwuje się jednak wzrost eksportu do krajów rozwijających się, w tym do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oraz Azji. Są to rynki bardzo chłonne i perspektywiczne dla polskich eksporterów. W 2011 r. wartość eksportu żywności z Polski wzrosła do 15,2 mld euro, w tym wpływy z eksportu do krajów UE-27 wyniosły 11,9 mld euro, do WNP 1,5 mld euro, a do pozostałych krajów 1,8 mld euro. Import wzrósł do 12,6 mld euro, z tego z UE-27 wyniósł 8,8 mld euro, z krajów WNP 0,5 mld euro, z pozostałych krajów zaś 3,3 mld euro. Saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi uległo dalszej poprawie i wyniosło 2,6 mld euro. Oznacza to, że z roku na rok wzrasta znaczenie polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych.
EN
Polish agri-food sector is one of the most modern food branches in the world and Polish agri-food products are of the highest quality. Polish food has a strong and well-established position on the European market where more than 80% of exports are directed and from where almost 70% of import comes. However, a rise of export to developing countries, including that one to the Commonwealth of Independent States (CIS) and Asia, is being observed. The mentioned markets are very absorptive and perspective for Polish exporters. In 2011, value of food export from Poland increased up to 15.2 billion EUR, including the export to the EU-27, being equal to 11.9 billion EUR; export to CIS - amounted to 1.5 billion EUR and to the remaining countries - 1.8 billion EUR. The import to Poland increased to 12.6 billion EUR, including import from EU-27 - 8.8 billion EUR, from CIS countries - 0.5 billion EUR and from the remaining countries - 3.3 billion EUR. Balance of the trade exchange of food products was further improved and was equal to 2.6 billion EUR. It means that the role of Polish food products on foreign markets is increasing year by year.
PL
Przedstawiono konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) na podstawie analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2000-2010. W tym czasie eksport żywności do krajów WNP zwiększył się prawie trzykrotnie z 0,5 do 1,4 mld euro, podobnie import z 0,1 do 0,3 mld euro. Najważniejszymi krajami WNP, z którymi Polska prowadzi ożywioną wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi są: Rosja, Ukraina i Białoruś. Wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki ww. krajów i umocnienie się na nich pozycji polskich producentów żywności w ostatnich latach nie byłyby możliwe, gdyby nie mieli oni przewag komparatywnych nad producentami z innych państw.
EN
The paper discusses the competitiveness of the Polish food producers on the Commonwealth of Independent States (CIS) countries' markets. In the material, the competitiveness was analyzed on the ground of the results of foreign trade in agricultural products in the period 2000-2010. During ten years the export of agro-food products increased from 0.5 to 1.4 billion euro, import increased from 0.1 to 0.3 billion euro. The major CIS countries with which Poland is conducting the revived foreign trade of agri-food products are: Russia, Ukraine and Belarus. The increase in export of Polish agro-food products to CIS countries and consolidating on them of item of Polish food producers in the recent time would not be possible, if they did not have comparative edges above the producers from other countries.
PL
W ostatnich latach Chiny stały się jednym z najważniejszych rynków świata. Stopniowemu otwarciu gospodarki chińskiej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. towarzyszyło rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy lokowali tam miliardy dolarów przyczyniając się tym samym do niezwykle szybkiego rozwoju gospodarczego tego kraju. W ten sposób Chiny stały się jednym z największych odbiorców inwestycji zagranicznych, a wymiana towarowa tego kraju z zagranicą z roku na rok wzrastała. Chiny są ważnym partnerem handlowym Polski. Dynamicznie, z roku na rok wzrasta import towarów z Chin do Polski przy utrzymującym się ujemnym bilansie handlowym. Obroty towarami rolno-spożywczymi w ostatnich latach wzrosły trzyipółkrotnie - z 124 mln w 2000 r. do 440 mln USD w 2010 r. - za sprawą dynamicznie rosnącego importu (z 120 do 403 mln USD). Polska jest importerem netto produktów rolno-spożywczych z Chin.
EN
In the recent years, China has become one of the most important markets of the world. Gradual opening of the Chinese economy on the turn of seventies and eighties of the XIX c. was accompanied by a growing interest of foreign investors, who invested there billions of dollars, contributing to the process of extremely fast economic development of this country. In this way, China became one of the biggest recipients of foreign investments, and the the foreign commodity exchange of this country has been increasing with from the year to the year. China is an important commercial partner of Poland. Import of the commodities from China to Poland has been constantly increasing every year, with the maintained negative trade balance. Turnover of agro-food products during the recent years has grown three-and-half times from 124 million USD in 2000 to the 440 million USD in 2010 due to the dynamically growing import (from 120 to 403 million USD). Poland is a net importer of agro-food products from China.
PL
Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej przewiduje wspieranie działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej prowadzonej na rynku produktów rolno-spożywczych. W ramach tego mechanizmu można uzyskać dofinansowanie do realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Celem działań prowadzonych w ramach tych programów jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów żywnościowych wytwarzanych na terenie Wspólnoty Europejskiej i zwiększanie na nie popytu przez wzmocnienie wizerunku produktu, zwłaszcza w odniesieniu do jakości, wartości odżywczej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz metod produkcji.
EN
Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union provides support for the information, advertising and promotional activity on the agro-food products market. In the framework of this mechanism it is possible to get partial funding for implementations of promotional and/or information programs. As part of those programs is increasing the knowledge of consumers about advantages of foodstuffs produced in European Community. Moreover, the aim of conducted action should be increasing demand for food by strengthening the product image, in particular with reference to the quality, nutritional value, food safety and production methods.
PL
Ukraina jest ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Polski. W latach 2000-2008 odnotowano wzrost znaczenia handlu towarami rolno-spożywczymi między tymi krajami. W 2008 r. wzajemne obroty handlowe tymi produktami wyniosły prawie 650 mln euro i były cztery razy wyższe niż w 2000 r. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę w latach 2000-2008 wzrosła ponad trzykrotnie (ze 133 do 422 mln euro). Import w tym okresie wzrósł ponad dziewięciokrotnie - z 24 mln w 2000 r. do 222 mln euro w 2008 r. W strukturze eksportu rolno-spożywczego na Ukrainę dominują przede wszystkim: mięso i jego przetwory, żywe zwierzęta oraz świeże owoce i warzywa. Polska importuje z Ukrainy głównie zboża i rośliny oleiste.
EN
Ukraine is one of the most significant economic and trade partners of Poland. During 2000-2008 the foreign trade in agri-food products between Poland and Ukraine increased considerably. In 2008 the value of turnovers of foreign trade in agricultural products between Poland and Ukraine amounted almost to 650 mln Euro and were four-time higher then that in 2000. Value of exports of agri-food products from Poland to Ukraine during the years 2000-2008 increased over threefold (from 133 to 422 mln Euro). Import in this period increased over nine folds from 24 mln Euro in 2000 to 222 mln Euro in 2008. In structure of export to Ukraine dominate first of all: meat and its products live animals, fresh fruits and vegetables. Poland imports from Ukraine mainly: cereals and plant oils.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.