Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki bytowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the impact of selected factors on the reduction of organic pollutants, expressed in BOD5 and CODCr, in wastewater treated in a laboratory scale model of moving bed biofi lm reactor (MBBR). The factors included in the experiment: the degree of fi lling the fluidized bed with biomass carriers, hydraulic load, and aeration intensity. The tested model of the bioreactor consisted of five independent chambers with diameter D = 0.14 m and height H = 2.0 m, which were fi lled with biomass carriers at 0%, 20%, 40%, 60%, 70% of their active volume. During the test period, hydraulic loads at the level of Qh1 = 0.073 m3·m-2·h-1 and Qh2 = 0.073 m3·m-2·h-1were applied, which ensured one-day and two-day sewage retention, respectively. The said reactors were subjected to constant aeration at P1 = 3.0 dm3·min-1 and P2 = 5.0 dm3·min-1. The highest efficiency of the reduction of the analysed indicators was demonstrated by reactors filled with carriers in the degree of 40–60%. Based on the statistical analyses (the analyses of the ANOVA variations and the Kruskal-Wallis test) carried out, it was found that the studied factors significantly modified the mutual interaction in the process of reducing BOD5 in treated wastewater of the reactors tested. The significance of the impact of the discussed factors on the values of the studied indicators in treated wastewater depends on mutual interactions between the investigated factors.
PL
Celem badań było określenie wpływu wybranych czynników na zmniejszenie zanieczyszczeń organicznych, wyrażonych wskaźnikami BZT5 i ChZTCr, w ściekach oczyszczanych w modelu reaktora przypływowego ze złożem ruchomym typu MBBR. Czynniki, które uwzględniono w eksperymencie to: stopień wypełnienia złoża nośnikami biomasy, obciążenie hydrauliczne oraz intensywność napowietrzania. Badany model bioreaktora stanowił pięć niezależnych komór o średnicy D = 0,14 m i wysokości H = 2,0 m, które były wypełnione nośnikami biomasy w stopniu: 0%, 20%, 40%, 60%, 70% ich objętości czynnej. W okresie badań zastosowano obciążenia hydrauliczne na poziomie Qh1 = 0,073 m3·m-2·h-1 oraz Qh2 = 0,073 m3·m-2·h-1, co zapewniało odpowiednio jednodobowe oraz dwudobowe zatrzymanie ścieków. Przedmiotowe reaktory poddawane były stałemu napowietrzaniu na poziomie P1 = 3,0 dm,3min-1 oraz P1 = 3,0 dm3min-1 = 5,0 dm3·min-1. Największą skuteczność redukcji analizowanych wskaźników wykazywały reaktory wypełnione kształtkami w stopniu 40–60%. Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych (analiza wariacji ANOVA oraz test Kruskala-Wallisa) stwierdzono, iż badane czynniki istotnie modyfikowały wzajemne oddziaływanie na siebie w procesie zmniejszania BZT5 w ściekach oczyszczonych badanych. Istotność wpływu omawianych czynników na wartości badanych wskaźników w ściekach oczyszczonych, zależy od wzajemnych interakcji między badanymi czynnikami.
PL
W artykule przedstawiono wpływ miąższości warstwy filtracyjnej w filtrze piaskowym o przepływie pionowym na jakość oczyszczonych ścieków bytowych. Miąższość warstw w poszczególnych kolumnach wyniosła 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm oraz 90 cm. Badania efektywności usuwania związków organicznych oraz zawiesiny ogólnej wykonywano w warunkach zwiększającego się obciążenia hydraulicznego w zakresie od 20 dm3.m-2.d-1 do 80 dm3.m-2.d-1. Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków bytowych w filtrze piaskowym o wysokości warstwy filtracyjnej 15 cm pozwoliło na uzyskanie bardzo niskich wartości BZT5 (średnio 8,7 mg O2.dm-3). Skuteczność zmniejszenia BZT5 w tym filtrze ukształtowała się na poziomie 96,4%. W przypadku ChZTCr zauważono wraz ze zmniejszaniem się wysokości złoża filtracyjnego wyraźny wzrost jego średniej wartości od 54,7 mg O2.dm-3do 175,9 mg O2.dm-3. Dla miąższości warstwy filtracyjnej równej 90 cm średnie usunięcie ChZTCr wyniosło 85,5%, natomiast zastosowanie złoża o miąższości 15 cm pozwoliło na średnie zmniejszenie ChZTCr o ponad 53%. Zawiesina ogólna była usuwana w zakresie od 25,7 mg. dm-3 do 29,6 mg. dm-3 niezależnie od wysokości złoża filtracyjnego. Średnia skuteczność zmniejszenia tego wskaźnika wyniosła 72,9%.
EN
The paper presents the influence of the thickness of the filtration layer in the vertical flow sand filter on the quality of treated domestic wastewater. The thickness of the layers in individual columns was 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm and 90 cm. Studies on the removal efficiency of organic compounds and total suspended solids were carried out in the conditions of increasing hydraulic load within the range from 20 dm-3.m-2.d-1 to 80 dm-3.m-2.d-1. It was found that the treatment of domestic sewage in the sand filter with the height of filtration layer of 15 cm, allowed to obtain very low BOD5 (on average 8.7 mg O2.dm-3). The efficiency of reducing BOD5 in this filter was at the level of 96.4%. In the case of CODCr, a significant increase in its mean value – from 54.7 mg O2.dm-3to 175.9 mg O2.dm-3– was observed with the decreased height of the filter bed. For the thickness of the filtration layer equal to 90 cm, the average removal of CODCr was 85.5%, whereas the use of 15 cm thick filtration bed allowed for an average reduction of CODCr by over 53%. The total suspended solids were removed in the range from 25.7 mg. dm-3 to 29.6 mg. dm-3 regardless of the height of the filter bed. The mean reduction effectiveness of this indicator was 72.9%.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczyszczania ścieków bytowych w biofiltrach wypełnionych rozdrobnionymi mechanicznie odpadami z poliuretanu (PU) lub poli(tereftalanu etylenu) (PET). Stwierdzono, że odpady z tworzyw sztucznych mogą stanowić wypełnienie filtrów o przepływie pionowym, pracujących bez dodatkowego napowietrzania. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych na biofiltrach zachodziło z różną intensywnością w zależności od obciążenia hydraulicznego. Po czterech miesiącach pracy biofiltry wypełnione odpadami z PU o miąższości 90 cm osiągnęły wysoką średnią skuteczność usuwania biochemicznego zapotrzebowania na tlen 81-95%. Średnia efektywność usuwania ChZT zależała od obciążenia hydraulicznego dla obydwu typów odpadów i wahała się znacznie w zakresie 28-89%. Zastosowanie odpadów z PU pozwoliło na średnie usunięcie jonów N-NH4 + w 55-64%. Dla wypełnienia z PET okazało się ono zbliżone i mieściło się w przedziale 48-69%.
EN
Mech. shredded poly(ethylene terephthalate) and polyurethane foam wastes were used as biofilter fillings. The av. efficiency of decreasing the chem. O2 demand in domestic sewage depended on the hydraulic load and fluctuated in the range 28-89%. The use of polyurethane foam allowed to decrease the biol. O2 demand by 81-95%. The N-NH4 + ions were also removed in biofilters filled with polyurethane foam and poly(ethylene terephthalate) flakes by 55-64% or 48-69%, resp.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki efektywności usuwania związków biogennych w filtrach piaskowych. Badania prowadzono w modelowej oczyszczalni ścieków składającej się z osadnika wstępnego i dwóch filtrów piaskowych z poziomym przepływem. Efekty usuwania azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego określono w warunkach obciążenia hydraulicznego ściekami: Q1= 1,44; Q2= 1,08; Q3 = 0,72 dm3∙d-1 w złożu tlenowym – odkrytym (I) i beztlenowym – przykrytym (II). Największą efektywność usuwania azotu amonowego (37%) i azotu ogólnego (39%) odnotowano w warunkach przepływu Q2, natomiast w przypadku fosforu ogólnego największą efektywność stwierdzono w warunkach przepływu Q3 (69%). Większą skuteczność usuwania azotu ogólnego, azotu amonowego oraz fosforu ogólnego uzyskiwano w I złożu tlenowym, natomiast mniejszą w II złożu beztlenowym. Wykazano, że filtry piaskowe z poziomym przepływem ścieków nie zapewniają skutecznego usuwania związków biogennych i nie powinny być stosowane do oczyszczania ścieków, gdyż stanowią zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych. Podstawową przyczyną małej skuteczności usuwania związków amoniaku w tego typu systemach jest niedostateczna zawartość tlenu w oczyszczanych ściekach, co skutkuje nieprawidłowościami w przebiegu procesu nitryfikacji.
EN
The paper presents the results of the efficiency of biogenic compounds removal in a sand filters. The investigations were carried out on a model wastewater treatment plant consisting of a preliminary sedimentation tank and two sand filters with a horizontal flow of wastewater. The efficiency of ammonia nitrogen, total nitrogen and total phosphorus removal was analyzed for wastewater hydraulic loads: Q1= 1.44; Q2 = 1.08; Q3= 0.72 dm3∙d-1 on the aerobic (I) and anaerobic (II) bed. The best efficiency of ammonium nitrogen (37%) and total nitrogen (39%) removal was obtained with the Q2 hydraulic load, whereas for phosphorus (69%) was it by the Q3 hydraulic load. I has been observed that the best effects of total nitrogen, ammonium nitrogen and total phosphorus removal were achieved usually in the aerobic bed I but it was worse in the anaerobic bed II. It has been shown that sand filters with a horizontal flow provide a small efficiency of biogenic substances and thus should not be used for sewage treatment since they may pollute groundwater or surface water. The main reason of a small efficiency of ammonium removal in such systems is the lack of oxygen in the treated sewage and that is why the processes of biological removal of nitrogen compounds do not proceed appropriately.
PL
Tematem artykułu jest możliwość zastosowania oczyszczania ścieków bytowych metodą hydrofitową w małych miejscowościach turystycznych. Miejscowości takie charakteryzują się zmienną liczbą mieszkańców w ciągu roku, co wiąże się ze znacznymi wahaniami ilości i jakości dopływających ścieków. W artykule scharakteryzowano i porównano wariantowe konfiguracje oczyszczalni hydrofitowych możliwych do zastosowania jako lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach do 10 000 RLM.
EN
The subject of the article is application of wetland technology for domestic wastewater treatment in small tourist destinations. These localities are characterized by a variable number of residents throughout a year, which results in significant changes in quantity and quality of influent wastewater. The study characterized and compared variant configurations of constructed wetlands suitable for local wastewater treatment plants in towns of up to 10 000 PE (Population Equivalent).
PL
W artykule przedstawiono zasady obliczania ilości ścieków bytowych i opadowych oraz dobór średnic kanałów i kolektorów o przekroju kołowym.
EN
The paper presents of calculating rules amount of domestic sewage and rainwater and selection diameters of sewers and interceptors of circular cross section.
EN
Three different alkaline filtration materials were selected for orthophosphates(V) removal from biologically treated domestic sewage. As early as 35 weeks after starting filter operation one of the materials with typical granular limestone characteristics (calcium content of about 50%) was excluded from the test due to high bed clogging that inhibited its further exploitation. Tests of the two other materials with substantially lower calcium content continued uninterrupted throughout the 96-week research period. An average efficacy of phosphates removal for both materials was 80–90% at filtration rate of 0.6 m/d and 50–55% – at the rate of 1.2 m/d. Phosphates removal from sewage with the alkaline filter beds resulted from chemical precipitation of apatite deposits on the surface of filter material grains. However, such filtration materials could be applied to removal of phosphates (e.g. in household sewage treatment systems) provided that the sewage pH in the filter effluent did not exceed 8.5.
PL
Do usuwania ortofosforanów(V) z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych zastosowano trzy materiały filtracyjne o charakterze alkalicznym. Jeden z tych materiałów, o cechach typowego granulatu wapiennego (zawartość wapnia około 50%), został wyłączony z badań już po 35 tygodniach eksploatacji filtru, ponieważ powodował silną kolmatację złoża, uniemożliwiającą jego dalszą eksploatację. Badania dwóch pozostałych materiałów, zawierających mniejszą ilość wapnia (15–20%), prowadzono bez zakłóceń przez 96 tygodni. Średnia skuteczność usuwania fosforanów z użyciem obu tych materiałów przy prędkości filtracji 0,6 m/d wynosiła 80÷90%, natomiast przy prędkości filtracji 1,2 m/d odpowiednio 50÷55%. Usuwanie fosforanów ze ścieków na alkalicznych złożach filtracyjnych było efektem ich chemicznego strącania w postaci apatytów na powierzchni ziaren złóż. Jednakże takie materiały filtracyjne mogą być stosowane do usuwania fosforanów (np. w przydomowych oczyszczalniach ścieków) pod warunkiem, że wartość pH ścieków w odpływie z filtru nie wzrośnie powyżej 8,5.
9
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie piętnastu użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Analizowano kryteria wyboru i funkcjonalność stosowanych rozwiązań technicznych z punktu widzenia ich właścicieli. Wykazano, że dominującymi kryteriami determinującymi rodzaj zastosowanego indywidualnego systemu kanalizacyjnego są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzeń. Mniejsze znaczenie dla użytkowników mają względy estetyczne czy duża skuteczność oczyszczania ścieków.
EN
The article presents results of the survey on the group of 15 users of household sewage treatment plants. The selection criteria and functionality of applied technical solutions were analyzed from the perspective of their owners. It has been shown that the dominant criteria determining the type of individual sewage system are the investment and operating costs of the equipment. Less important for users are aesthetic considerations or high efficiency of sewage treatment.
EN
The study presents the effects of precipitation on the amount and quality of raw sewage entering a sewage treatment plant in Wodzisław Śląski. It covers a six-year period between January 2010 and December 2015. The research period was divided into seven classes of precipitation intensity. The classes were characterized for their basic descriptive statistics of the raw sewage entering the investigated sewage treatment plant (STP). Data obtained from the collected material and derived from an analysis indicated a considerable influence of precipitation on the amount of sewage entering the investigated facility. Mean amount of sewage entering the STP was by 10.5% (884.9 m3∙d–1) greater in B class and by 69.6% (6,153.9 m3∙d–1) greater in G class than during dry weather. Individual classes of precipitation intensity were compared for their mean values of raw sewage contamination. Precipitation intensity was found to significantly affect concentrations of the investigated parameters of raw sewage contamination. Basic parameters of sewage contamination (BOD5, CODCr, total suspended solids) were determined and their basic descriptive statistics, such as median, mean, minimum and maximum value, standard deviation and coefficient of variation were calculated.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu opadów atmosferycznych na ilość i jakość ścieków surowych dopływających do oczyszczalni w Wodzisławiu Śląskim. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2015 r. (6 lat). Dokonano podziału okresu badawczego na 7 grup intensywności natężenia opadu atmosferycznego. Dla analizowanych grup określono podstawowe statystyki opisowe wartości dopływu ścieków surowych do oczyszczalni. Na podstawie zebranego materiału i przeprowadzonej analizy stwierdzono istotny wpływ opadu atmosferycznego na ilość ścieków dopływających do badanego obiektu. Średni przyrost ilości dopływających ścieków w stosunku do dopływu ścieków w okresie bezdeszczowym wyniósł od 10,5% (884,9 m3∙d–1) dla grupy „B” do 69,6% (6 153,9 m3∙d–1) dla grupy „G”. Dokonano porównania średnich wartości wskaźników zanieczyszczenia ścieków surowych w poszczególnych grupach intensywności opadu atmosferycznego. Stwierdzono istotny wpływ natężenia opadu atmosferycznego na stężenia badanych wskaźników zanieczyszczenia ścieków surowych. Określono podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia ścieków (BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna). Określono podstawowe statystyki opisowe wartości badanych wskaźników: mediana, wartość średnia, minimalna, maksymalna, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.
EN
Domestic sewage from unsewered scattered areas presents high environmental risk. Due to the high cost of transporting sewage to the municipal sewage treatment plants, the households try to solve the problem in another way, which is very often dangerous to the nature. Polish legislation authorizes the use of domestic sewage as an organic fertilizer in agriculture, once the proper parameters, mainly sanitary ones, have been reached. The main hazards in sewage include Salmonella bacteria and the eggs of intestinal parasites. That is why in the Institute of Biosystems Engineering at the University of Life Science in Poznań research works are carried out on biological inactivation of domestic sewage by means of exhaust gases from the diesel engine. Liquid or semi-liquid substances of animal origin may also be treated in a similar way. In order to carry out laboratory-scale studies, the project was developed along with the test model for domestic sewage inactivation, and then a full research station was created.
PL
Ścieki bytowe z nieskanalizowanych terenów rozproszonych stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Gospodarstwa domowe z uwagi na koszty związane z ich transportem do miejskiej oczyszczalni ścieków próbują rozwiązać problem w inny, często zagrażający przyrodzie sposób. Ustawodawstwo polskie dopuszcza stosowanie ścieków bytowych jako nawóz organiczny w rolnictwie, po osiągnięciu odpowiednich parametrów, przede wszystkim sanitarnych. Do głównych zagrożeń występujących w ściekach bytowych zalicza się bakterie z rodzaju Salmonella oraz jaja pasożytów jelitowych. Dlatego w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu trwają prace nad metodą inaktywacji biologicznej ścieków bytowych przy pomocy gazów spalinowych z silnika wysokoprężnego. Podobnym zabiegom mogą być poddawane również substancje płynne lub półpłynne pochodzenia zwierzęcego. W celu przeprowadzania badań w skali laboratoryjnej powstał projekt wraz z modelem stanowiska badawczego do inaktywacji ścieków bytowych, a następnie całe stanowisko badawcze.
12
Content available Effluent management on unsewered rural area
EN
Domestic sewage management from unsewered rural areas in accordance with the requirements of environmental protection has become increasingly important in recent years. It is estimated that more than 500 hm3 of sewage are produced annually in rural areas, but only 20% of it are transported through the sewage network to sewage treatment plant. The aim of this study was to analyze the management of domestic sewage in unsewered rural areas. The study was conducted among 43 households. The research results show that more than a half of the raw sewage produced in rural areas goes directly to the environment.
PL
Zagospodarowanie ścieków bytowych z nieskanalizowanych terenów wiejskich zgodnie z wymogami ochrony środowiska nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Szacuje się, że na terenach wiejskich wytwarzane jest rocznie ponad 500 hm3 ścieków, z czego tylko 20% trafia siecią kanalizacyjną do oczyszczalni. Celem pracy była analiza zagospodarowania ścieków bytowych na nieskanalizowanych terenach wiejskich. Badania przeprowadzono wśród 43 gospodarstw domowych. Wyniki badań wskazują, ze ponad połowa surowych ścieków wytworzonych na terenach wiejskich trafia bezpośrednio do środowiska.
EN
The subject of research consists in a rotational biological contactor with a rotor characterized by a bi-directional longitudinal flow as an element of synchronized system of disposal and biological treatment of sanitary wastewater in small-bore sewerage. The rotor design is based on a system of corrugated protective pipes, arranged in coils wound around its rotation axis. The corrugated pipes have two purposes. On the one hand, they ensure and enable the aeration of activated sludge, and provide the surface for biofilm development on the other. The special winding of corrugated pipes enables a bi-directional flow of the liquid medium. During the rotation of the rotor, the RBC is simultaneously emptied and filled with wastewater. The structure of the rotational biological contactor aims to provide intensive aeration of the transported wastewater, which would allow for a greater development of microorganisms participating in the hybrid treatment of wastewater, i.e. the activated sludge method and by means of a trickling filter. Design solutions of the rotor pertaining to coil arrangement and the drive system were analyzed and tracer studies of hydrodynamics were performed in regard to the selection of appropriate structural parameters of the device. The obtained results indicate a clear influence of the design solution and its kinematics on the aeration time of the flowing medium, which is one of the parameters governing the efficiency and quality of RBC operation.
PL
Wprowadzenie systemu atI_Radocha II przyniosło oszczędności rzędu 18% ogólnego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania reaktorów biologicznych. To tylko jeden z przykładów zastosowanych w ostatnim czasie rozwiązań na Oczyszczalni Ścieków "Radocha II" w Sosnowcu. Jakie jeszcze działania poczyniła spółka, aby obiekt był bardziej efektywny energetycznie?
EN
The study provides a comparative analysis of the quality of sewage discharged from selected sewerage systems. The analyzed data were collected from 10 agglomeration sewerage systems discharging sewage into collective wastewater treatment plants (WTP). The investigated pollution indicators included BOD5, CODCr, total suspended solids and biogenic indicators such as total nitrogen and total phosphorus. These results were compared with the outcomes reported in commonly available research papers on sewage disposal. Considering the concentration of individual pollution indicators, more detailed categories of sewage pollution were adopted in this work. The sewage was divided into five basic groups: I – highly concentrated, II – concentrated, III – moderately concentrated, IV – diluted, and V – highly diluted. The sewage categories accounted for the following pollution indicators: BOD5, CODCr, total suspended solids, total phosphorus and total nitrogen. Mean BOD5, CODCr and total suspended solids in raw sewage were higher than average values reported in the referenced literature. Contrary to that, concentration of total phosphorus in raw sewage was significantly lower than reported by other authors. The outcomes of this study suggest that the predictions concerning pollution degree of raw sewage made at WTP design stage should not be based exclusively on general values provided in literature reports.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą jakości ścieków odpływających wybranymi systemami kanalizacyjnymi. Badania przeprowadzono w dziesięciu wybranych aglomeracjach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do oczyszczalni zbiorczych. Analizie poddano podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia ścieków (BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna) oraz biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny). Porównano średnie wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia ścieków odpływających z wybranych aglomeracji kanalizacyjnych. Uzyskane wyniki porównano z wartościami zestawionymi w ogólnodostępnej literaturze związanej z tematyką unieszkodliwiania ścieków. Do badań przyjęto podział ścieków ze względu na koncentrację poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia. Ścieki podzielono na pięć zasadniczych grup (I – ścieki bardzo stężone, II – ścieki stężone, III – ścieki średnio stężone, IV – ścieki rozcieńczone, V – ścieki bardzo rozcieńczone). Uzyskane średnie wartości BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej w ściekach surowych były większe od wartości średnich przedstawianych w analizowanej literaturze. Natomiast stężenie fosforu ogólnego w ściekach surowych było zdecydowanie mniejsze niż podają inni autorzy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że podczas projektowania oczyszczalni ścieków należy zachować pewną ostrożność w prognozowaniu stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych wyłącznie na podstawie uogólnionych wartości podawanych w literaturze.
EN
Septic tanks are common devices for primary wastewater treatment, however, they are prone to periodically raised effluent solids concentration, which can accelerate the clogging process in specific conditions. The aim of the study was to identify the impact of the secondary filter on the reduction of TS load and possibility to increase the operation time. The study was carried out in two series using six filters. In each series six filters (pipes with filtering material installed on the bottom) were used: three filters with filter mesh and the other three - with non-woven geo-textile. The filters were being filled with wastewater until clogging was achieved (wastewater table in pipes rising up to 50 cm). For the hydraulic conductivity estimation of falling water table tests were performed. Similar values of accumulated TS to dosed TS ratios were observed during the both series for the both filtering material types. The particle size distributions in the both filtering materials were similar. The fact of accumulation of particles of very small dimension (over 73% smaller than 5 μm), much smaller than the filtering material pores diameter might suggest that the process taking place was that of cake filtration. Despite the higher cumulated dry mass of filter cake and inside the filtering layer, the average hydraulic conductivity of non-woven geo-textile was higher than the average hydraulic conductivity of filter mesh. Probably thanks to the higher porosity of geo-textile higher amount of solids can be trapped inside the filtering material itself. The study showed the relatively low ratio of accumulated solids to supplied solids load; however, the accumulated mass seems to be significant for clogging prevention, especially in the case of several filtering layers usage. This way much more solids can be removed from the septic tank effluent (e.g., using four layers - about 10÷20%) and clogging process can be slowed down (two - three years longer operation time).
PL
Osadniki gnilne to powszechnie stosowane urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków, jednak są one podatne na okresowe odprowadzanie zwiększonych stężeń zawiesin, co może w specyficznych warunkach przyspieszać procesy kolmatacji. Celem badań było określenie wpływu filtra wtórnego na zmniejszenie obciążenia zawiesiną i możliwość zwiększenia czasu eksploatacji. Badania przeprowadzono w dwóch seriach przy użyciu sześciu filtrów. W każdej serii użyto sześciu filtrów (rury z materiałem filtrującym zainstalowanym na dnie): trzy filtry z filtrem siatkowym, a pozostałe trzy - z geowłókniny. Filtry były zapełniane ściekami aż do uzyskania kolmatacji (zwierciadło ścieków w rurach sięgało do 50 cm). Dla oszacowania przewodności hydraulicznej opadającego zwierciadła wody zostały przeprowadzone testy. Zaobserwowano podobne wartości zawiesin zgromadzonych proporcjonalnie do dozowanych podczas obu serii oraz dla obu typów materiałów filtrujących. Rozkład wielkości cząstek w obu materiałach filtracyjnych był podobny. Fakt zgromadzenia cząstek o bardzo małych wymiarach (ponad 73% poniżej 5 μm), znacznie mniejszych niż średnica porów materiału filtracyjnego, może sugerować, że odbywający się proces dotyczy placka filtracyjnego. Pomimo wyższej skumulowanej suchej masy placka filtracyjnego i tej wewnątrz warstwy filtracyjnej, średnie przewodnictwo hydrauliczne geowłókniny było wyższe niż średnie przewodnictwo hydrauliczne filtra siatkowego. Prawdopodobnie dzięki wyższej porowatości geowłókniny większa ilość zawiesin możne zostać zatrzymana wewnątrz samego materiału filtrującego. Badania wykazały stosunkowo niski współczynnik nagromadzonych cząstek stałych do dostarczonych; jednak skumulowana masa wydaje się istotna dla zapobiegania kolmatacji, zwłaszcza w przypadku wykorzystania kilku warstw filtrujących. W ten sposób o wiele więcej zawiesin można usunąć z odpływu z osadników gnilnych (na przykład dla czterech warstw - około 10÷20%) i proces kolmatacji może zostać spowolniony (dwa-trzy lata dłuższy okres użytkowania).
PL
W pracy dokonano analizy zmienności dopływu ścieków do oczyszczalni w Dębicy. W tym celu określono podstawowe statystyki opisowe dotyczące dopływu ścieków do oczyszczalni: wartość średnia (Qdśr), mediana (Mo), wartość minimalna (Qdmin), wartość maksymalna (Qdmax), odchylenie standardowe, współczynnik zmienności (Vzm), rozstęp (Ro). Określono histogram liczby dopływów ścieków do oczyszczalni dla zadanych przedziałów obserwacji. Zestawiono szczegółowe dobowe dopływy ścieków surowych do oczyszczalni w Dębicy w latach 2019-2015 na tle wartości dopuszczalnej z pozwolenia wodno-prawnego oraz wartości średniej. Zestawiono średnie dobowe wartości przepływów ścieków dla poszczególnych miesięcy roku dla okresu 2009-2015. Dokonano zestawienia średnich dobowych przepływów ścieków w poszczególnych latach badanego okresu. Zestawiono średnie dobowe wartości przepływów ścieków w poszczególnych dniach tygodnia dla okresu 2009-2015. Ponadto pozyskano dane opadowe ze stacji w Tarnowie (najbliższa stacja opadowa od badanego obiektu) i na tej podstawie określono średnie wartości dobowego opadu atmosferycznego dla poszczególnych miesięcy w latach 2009-2015. Następnie dokonano podziału dób okresu badawczego ze względu na wielkość opadów atmosferycznych na 7 zasadniczych grup. Określono wpływ opadów atmosferycznych na ilość ścieków dopływających do badanego obiektu. Stwierdzono znaczący wpływ opadów atmosferycznych na dopływ ścieków do oczyszczalni w Dębicy.
EN
The paper analyzes the variability of sewage inflow to a treatment plant in Dębica. For this purpose, the following basic descriptive statistics of the sewage inflow to the treatment plant were determined: mean value (Qdm), median (Mo), minimum value (Qdmin), maximum value (Qdmax), standard deviation, coefficient of variation (Vzm), range (Ro). Histogram of a number of sewage inflows to the treatment plant for the specified observation intervals was determined. Detailed diurnal raw sewage inflows to the treatment plant in Dębica were summarized for the period of 2009-2015 compared to the limit value specified by the water-legal permit and the to the mean value. Mean diurnal sewage flow values for individual months from the period of 2009-2015 were also summarized. Mean diurnal sewage flows in individual years of the studied period, as well as mean diurnal sewage flow values in each day of the week were compared. Moreover, runoff data were obtained from the Tarnów station (the nearest rainfall station to the studied facility) and on this basis mean values of diurnal precipitation for individual months in the period of 2009-2015 were determined. Subsequently, the days of the study period were divided into 7 major groups based on the amount of atmospheric precipitation. The effect of precipitation on the amount of sewage flowing into the studied facility was examined and it was found that the precipitation has a significant effect on the sewage inflow to the treatment plant in Dębica.
PL
Procesy mechanicznego oczyszczania ścieków można zaliczyć do najstarszych metod oczyszczania ścieków. Już w starożytności w ówczesnych aglomeracjach (Babilon, Efez, Rzym) odprowadzano ścieki bytowe oraz nadmiar wód opadowych poprzez systemy kanalizacyjne, zaś przed odprowadzeniem ścieków do odbiornika oczyszczano je w osadnikach. Później wprowadzono procesy cedzenia na statycznych kratach. Jednak, wraz z późniejszym rozwojem cywilizacji oraz intensywnym wzrostem demograficznym, mechaniczne sposoby oczyszczania ścieków stały się niewystarczające. Po wprowadzeniu biologicznych oraz chemicznych procesów oczyszczania ścieków procesy mechanicznego oczyszczania straciły na znaczeniu, stanowiąc tylko wstępne oczyszczanie przed bardzo efektywnym oczyszczaniem biologicznym wspomaganym procesami chemicznymi.
19
Content available remote Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”
PL
W pracy przedstawiono analizę skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”. Jest to mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Obiekt został zaprojektowany na 251 818 RLM i na przepływ średniodobowy wynoszący 80 000 m3•d-1. W procesie biologicznym wykorzystywany jest trójfazowy reaktor biologiczny, w którym jest prowadzony proces niskoobciążonego osadu czynnego technologią Bardenpho (zmodyfikowaną). Badaniami objęto okres od stycznia 2009 roku do listopada 2014 roku. Analizie poddano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, Nog., Pog.. Uwzględniając wartości poszczególnych wskaźników obliczono stopień redukcji zanieczyszczeń. Dodatkowo obliczono współczynnik niezawodności oczyszczalni dla analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. W pracy obliczono podstawowe statystyki opisowe dotyczące wartości badanych wskaźników w ściekach surowych, oczyszczonych oraz ich redukcji. Na podstawie zebranego i przeanalizowanego materiału należy stwierdzić, że oczyszczalnia ścieków „Kujawy” pod względem zmniejszania podstawowych wskaźników zanieczyszczenia ścieków działa poprawnie, natomiast należy zwiększyć skuteczność usuwania azotu ogólnego.
EN
The paper presents the analysis of operation effectiveness of the “Kujawy” sewage treatment plant. It is a mechanical-biological treatment plant with increased removal of nutrients. This facility was designed for 251,818 PE and average daily flow of 80,000 m3•d-1. The biological process uses a three-phase biological reactor, in which the modified Bardenpho technology with low loading rates of activated sludge is carried out. The study covered the period from January 2009 to November 2014. The following pollutant indicators were analyzed in this study: BOD5, CODCr, total suspended solids, Ntot., Ptot.. The degree of pollution reduction was calculated by taking into account the values of each indicator. Additionally, the reliability coefficient of the treatment plant was calculated for the analyzed sewage pollution indicators. Basic descriptive statistics were also calculated for the values of the examined indicators in raw sewage, treated sewage and for reduction of these indicators. Based on the collected and analyzed material it can be concluded that in terms of reduction of basic sewage pollution indicators, the operation effectiveness of the “Kujawy” sewage treatment plant is proper, however the efficiency of total nitrogen removal should be improved.
EN
Carbon dioxide sequestration and its long-term immobilisation in biomass is recently an extremely significant problem. Its greatest reserves occur in forests growing all over the globe. A human being, through their conscious action, ought to affect, among other things, the amount of carbon dioxide discharged into the atmosphere and its rational management. Here, quite a good solution seems to be the immobilisation of CO2 in biomass of plants, and in particular, in trees, characterised by their longevity, which are used most frequently for that purpose. Such carbon dioxide management allows for its several-decade immobilisation within living plants, while a further processing of wood mass allows for halting it for consecutive years in products manufactured. Additionally, in the case when within a selected land planted with trees the effluent irrigation is being carried out, simultaneous sewage treatment is also an advantage. By using plants characterised by intense increment in biomass within facilities, also biogens occurring in effluents may be effectively removed. In the analysed case, sewage treatment consisted in entry of household sewage into a prepared surface which was previously subject to mechanical purification. All the sections were sown with grass mixture and plantings of poplar were used. Observations were made during the period of 17 years. The effluents entered onto the surface of the sections and the effluents outflowing from the facility were subject to a physicochemical analysis in order to determine the operational efficiency of a plant - soil treatment system. Also, a threefold inventory of a forest stand was made in order to determine the increment in trees. The last inventory was made in 2014. Based on dendrological characteristics, the average volume of wood mass obtained from the land irrigated with effluents was assessed. A rational management of effluents on the grounds without any central drainage allows for a parallel solution to some problems. First of all, purification of effluents in a natural environment by closing the matter cycle, and additionally contributing to the limitation of carbon dioxide emission by its halting in plant biomass.
PL
Sekwestracja dwutlenku węgla, jego długotrwałe unieruchomienie w biomasie jest ostatnio problemem niezwykle istotnym. Największe jego rezerwy znajdują się w lasach porastających kule ziemską. Człowiek poprzez swoje świadome działanie powinien wpływać między innymi na ilość dwutlenku węgla odprowadzanego do atmosfery oraz na racjonalne gospodarowanie nim. Dość dobrym rozwiązaniem zdaje się tu być unieruchomienie CO2 w biomasie roślin, a w szczególności w charakteryzujących się długowiecznością drzewach, które wykorzystywane są w tym celu najczęściej. Taka gospodarka dwutlenkiem węgla pozwala na kilkudziesięcioletnie unieruchomienie go w żywych roślinach, natomiast dalsza przeróbka masy drzewnej na zatrzymanie go przez kolejne lata w wytworzonych produktach. Dodatkowo w przypadku kiedy na wybranym, obsadzonym drzewami terenie prowadzi się nawodnienia ściekami, korzyścią jest również równoczesne oczyszczanie ścieków. Przy wykorzystaniu na obiektach roślin charakteryzujących się intensywnym przyrostem biomasy można również efektywnie usunąć biogeny znajdujące się w ściekach. W analizowanym przypadku oczyszczanie ścieków polegało na wprowadzeniu na przygotowaną powierzchnię ścieków bytowych, poddanych wcześniej mechanicznemu oczyszczeniu. Wszystkie kwatery obsiano mieszanką traw oraz zastosowano nasadzenia topolowe. Obserwacje prowadzono przez okres 17. lat. Analizie fizykochemicznej poddawano ścieki wprowadzane na powierzchnię kwater oraz odpływające z obiektu celem określenia skuteczności pracy oczyszczalni roślinno-glebowej. Przeprowadzono również trzykrotną inwentaryzację drzewostanu w celu określenia przyrostu drzew. Ostatnią inwentaryzację wykonano w roku 2014. Na podstawie charakterystyki dendrologicznej oszacowano średnią miąższość masy drzewnej uzyskanej z terenu nawadnianego ściekami. Racjonalna gospodarka ściekami na terenach bez centralnej kanalizacji pozwala na równoległe rozwiązanie kilku problemów. Przede wszystkim oczyszczanie ścieków w środowisku naturalnym poprzez zamykanie obiegu materii, a dodatkowo przyczynianie się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez zatrzymywanie go w biomasie roślin.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.