Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet of everything
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Postępy techniczne i technologiczne informatyki oraz telekomunikacji pozwalają na dalsze modyfikowanie i rozszerzanie funkcji sterowania pracą urządzeń, już nie tylko w domu (mieszkaniu) ale również w procesach technologicznych – w przemyśle, także w energetyce. Istotną rolę w działaniu systemu elektroenergetycznego (SE) spełnia telekomunikacja udostępniająca media transmisyjne o przepustowości gwarantującej dostęp adresata do informacji w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem transportowym, które nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo automatycznej regulacji parametrów instalacji. Te cechy wynikają z zastosowania techniki obliczeń w „chmurze”, Internetu 5G jako medium oraz cech Internetu Rzeczy (IoT), który coraz powszechniej ewoluuje do Internetu Wszystkiego (IoE). W artykule opisano wybrane elementy struktury nowoczesnej instalacji inteligentnej prosumenta.
EN
Technical progress in the fields of computing science and telecommunications allow for further modification and extension of the control functions of devices. This become possible not only in the house (apartment) but also in technological processes in both industry and energy sector as well. Transmission media with a wide bandwidth guarant access to real time information to the recipient, with a transport delay that does not affect the quality and safety of automatic control of installation parameters. Such solution become available due to the use of computing techniques in the “cloud”, use of 5G Internet and features of the Internet of Things (IoT), which is increasingly evolving to the Internet of Everything (IoE). The article describes selected elements of the prosumer smart installation structure.
EN
Internet-based technologies are moving faster and faster into many spheres of our lives and at the same time are a key component of the ongoing technological revolution, which is why there are many ongoing scientific projects aimed at their development. The article presents a discussion on the development of Internet-based technologies known as the Internet of Everything (IoE). The paper presents the areas in which these technologies are most often used. A multi-layered reference model and a procedure for subsequent actions in designing innovative solutions in this area are presented.
PL
Technologie internetowe wkraczają coraz szybciej w liczne sfery naszego życia i jednocześnie stanowią kluczowy komponent trwającej dziś rewolucji technologicznej, dlatego też prowadzonych jest obecnie wiele projektów naukowych ukierunkowanych na ich rozwój. Artykuł przedstawia dyskusję dotyczącą rozwoju technologii internetowych znanych pod nazwą Internetu wszechrzeczy (IoE). W pracy pokazano obszary, w których technologie te znajdują najczęściej zastosowania. Przytoczono wielowarstwowy model referencyjny oraz procedurę kolejnych działań przy projektowaniu nowatorskich rozwiązań w tym zakresie.
EN
The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are presented. New idea of the so called transactive energy being developed in New York region is presented with proposition of Internet of Everything application.
PL
We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Energii wprowadzanej w okręgu Nowego Jorku wraz z propozycją zastosowania Internetu Wszystkiego.
EN
The main aim of this article is to present characteristics of a new methodology for the identification and analysis of wild cards, using grounded (selected) methodical achievements of future studies, in particular, the Delphi method, SWOT analysis, STEEPVL analysis, and the method of weak signals. The novelty of this approach refers to (1) minimizing the subjectivity effect and (2) using a complex approach to study phenomenon. An additional aim is to characterize the practical application of the new method in analysis for the complex developing phenomenon – the Internet of Everything. This complexity affects the occurrence of many areas of uncertainties. In the author's opinion, the use of a comprehensive analysis of prospective areas whose development is burdened with a high degree of uncertainty will minimize this phenomenon (uncertainty) through multi- preparation for sudden changes. According to the author, by the implementation of the elements of the above-mentioned research approaches, to the methodology of the analysis of the unprecedented events, it is possible to popularize the process of the exploration of wild cards, especially in a Polish (Central European) research environment.
PL
Głównym celem artykułu jest charakterystyka nowatorskiej metodyki identyfikacji i analizy dzikich kart, wykorzystującej wybrany, ugruntowany dorobek metodyczny badań przyszłości – a w szczególności metody delfickiej, analizy SWOT, analizy STEEPVL oraz słabych sygnałów. Nowatorstwo ujęcia na minimalizacji efektu subiektywizmu przy jednoczesnym kompleksowym (zbliżonym do holistycznego) ujęciu badanego zjawiska. W opinii autora poprzez implementację elementów wyżej wymienionych podejść badawczych do metodyki analizy zdarzeń bezprecedensowych możliwe jest spopularyzowanie metody dzikich kart, zwłaszcza w polskim (europejskim) środowisku badawczym. Celem dodatkowym jest charakterystyka praktycznego zastosowania nowej metody poprzez analizę złożonego rozwojowego zjawiska, jakim jest Internet Wszechrzeczy. Złożoność ta wpływa na występowanie bardzo wielu obszarów niepewności. W opinii autora zastosowanie kompleksowych analiz obszarów, których rozwój obarczony jest dużą dozą niepewności, pomoże to zjawisko (niepewności) zminimalizować poprzez przygotowanie się do trudno przewidywalnych zmian.
PL
Artykuł zawiera propozycję uniwersalnej reprezentacji komponentów działających w heterogenicznych środowiskach a także ich funkcjonalności udostępnianych w postaci usług. Potrzebę semantycznej zgodności w takich systemach można zauważyć obserwując gwałtowny rozwój Internetu Rzeczy i możliwości płynących z automatycznego wykorzystania urządzeń w takiej sieci. Proponowana koncepcja systemu HODS, wraz z uniwersalnym protokołem komunikacyjnym BTP, pozwala na automatyzację realizacji zadań z wykorzystaniem urządzeń Internetu Rzeczy, ale nie ogranicza się tylko do nich. Wykorzystane mogą być usługi świadczone przez inne komponenty istniejące w środowisku (np. roboty), a także świadczone przez ludzi. Takie środowisko można nazwać Internetem Wszechrzeczy.
EN
The article proposes a universal representation of components Operating in heterogeneous environments, as well as their functionality provided in the form of services. The need for semantic compatibility in such systems can be seen by observing the rapid development of the Internet of Things and opportunities arising from the use of devices in such a network automatically. The concept of the HODS system, along with a universal communication protocol (ABTP), allows for automatic tasks realization using the Iot devices (but is not limited to them). Services provided by people and by other components existing in the environment (eg. robots) may also be used. Such an environment can be called the Internet of Everything.
EN
This paper introduces a fuzzy logic (FL) based decision support system (DSS) for a three-phase bidirectional AC-DC grid converter, working in a modern grid-like smart grid or smart industry. It is assumed that the appliances connected to that grid interact as in the Internet of Things (IoT) or like in the Internet of Everything (IoE) i.e. with a human being located in the chain of data flow. A power electronics AC-DC converter, operating as a shunt active power filter (SAPF) is selected for the case study. A harmonics reduction algorithm is presented as an implementation sample of the DSS. The operation of the SAPF is described and analysed. Experimental results showing the tuning process and operation of the laboratory model are also presented and discussed. Finally, it is shown that the DSS is an elegant and intuitive interface, which can simplify a human’s or machine’s decision-making process. Thanks to the DSS, the meaning of transferred data is translated into linguistic variables that can be understood by non-experts. Hence, it is expected that the amount of transferred data in the smart grid and in the IoE would be reduced. But in the same time, the high quality of the controlled process is retained, as shown by the example of a conventional SAPF.
7
Content available remote Internet of Everything (IoE) in Smart Grid
EN
The paper consists of three parts: the first one briefly presents the history and the main characteristics of Smart Grid (SG), the second is devoted to big data generation, while the third introduces the idea of Internet of Things, Internet of Everything and their role in the whole life cycle of the SG.
PL
Artykuł składa się z trzech części: pierwsza przedstawia krótką historię i główne właściwości sieci inteligentnej, druga poświęcona jest problemowi dużych zbiorów danych, zaś trzecia wprowadza pojęcia: Internet rzeczy , Internet wszystkiego i ich zastosowanie w całym cyklu życia sieci inteligentnej.
8
Content available remote Technologiczne perspektywy i wyzwania rozwojowe Internetu Rzeczy w logistyce
PL
Celem artykułu jest analiza jednego z ważniejszych wyzwań technologicznych w kontekście rozwoju logistyki jakim jest Internet Rzeczy (IR). Scharakteryzowano jego kluczowe aspekty i technologie. Szczególna uwaga została poświęcona rozwojowi nowego standardu dla sieci 5 generacji (5G), bez której efektywne funkcjonowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy byłoby w dużym stopniu ograniczone. Przedstawiono kilka rzeczywistych i koncepcyjnych przykładów rozwiązań Internetu Rzeczy w działaniach logistycznych. Przeanalizowano potencjalne korzyści i ograniczenia z tym związane. Zasygnalizowano konieczność zwrócenia uwagi na nowe zjawisko, które może mieć bardzo duży wpływ na rozwój logistyki, tj. „Internetu Wszystkiego”. Jest to kolejna faza rozwoju Internetu Rzeczy jako nowego gospodarczo-technologiczego ekosystemu, w skład którego mogą wchodzić takie podsystemy jak: dane informacyjne, rzeczy, ludzie i procesy.
EN
The article presents one of the most important technology challenge in the context of the development of logistics – the Internet of Things (IoT). Particular attention was paid to the development of a new standard – 5G network, without which the effective functioning of the entire structure of the Internet of Things would be largely limited. Article shows some examples of real and conceptual solutions to Internet of Things in logistics operations. Analyzes the potential benefits and limitations of using IoT in logistics. Author described new phenomenon that will have a very large impact on the development of logistics, i.e. The "Internet of Everything". It is the next stage of development of the Internet of Things as a new economic and technological ecosystem which may include such subsystems as: information data, things, people, processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.