Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary współrzędnościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych na odległość
PL
W artykule przedstawiono propozycję ułatwiającą upowszechnienie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych, a także ofertę świadczenia odpowiedniej usługi na odległość.
EN
The paper presents a proposal to facilitate the dissemination of estimating the uncertainty of coordinate measurements as well as an offer of a relevant distance service.
EN
The method of evaluating the accuracy of fitting a curvilinear hole-stub pair is presented. The next stages of the process were presented, including: machining of elements, coordinate measurements of machined parts, analysis of measurement results. A method to improve the degree of fitting of the hole-stub pair is proposed.
PL
Przedstawiono metodę oceny dokładności dopasowania pary otwór–czop krzywoliniowy. Zaprezentowano kolejne etapy procesu obejmujące: obróbkę elementów, współrzędnościowe pomiary kontrolne i analizę wyników pomiarów. Zaproponowano metodę poprawy stopnia dopasowania pary otwór–czop.
PL
Współczesna technika pozwala na projektowanie i wykonanie elementów maszyn o tak skomplikowanej geometrii, że ich weryfikacja z wykorzystaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych jest trudna lub wręcz niewykonalna. Zaprezentowano możliwość zastosowania replik fragmentów geometrii wyrobu do kontroli cech geometrycznych z wykorzystaniem pomiarów stykowych na maszynie współrzędnościowej.
EN
Modern technology allows to design and manufacture machine elements with complex geometry that makes it difficult or even impossible to use coordinate measuring machines for verification of them. The article presents the possibility of using replicas of product geometry to control geometric features using contact measurements on a coordinate machine.
PL
Przedstawiono zakres i wiarygodność pomiarów wykonywanych w akredytowanym laboratorium w Sekcji Pomiarów Długości i Kąta w Zakładzie Metrologii Wielkości Geometrycznych IZTW. Badania i pomiary przeprowadza się w bardzo szerokim zakresie związanym z analizą struktury geometrycznej powierzchni i dokładności wymiarowo-kształtowej oraz kontrolą jakości wyrobów. Scharakteryzowano możliwości wyposażenia i oprogramowania znajdującego się w laboratorium.
EN
The scope and the reliability of measurements performed in the accredited laboratory in the Section of Length and Angle Measurements in Department of Geometrical Quantities Metrology of the IAMT were presented. The scope of services include the performance of tests and measurements in a very wide range related to surface texture analysis, research tests of dimensional and shape accuracy and product quality control. The capabilities of equipment and software available in the laboratory were characterized.
PL
Na przykładzie pomiaru trzech wariantów odchyłki równoległości osi otworów korbowodu przedstawiono jedną z wielu możliwości zastosowania nowej metody szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Jest to kontynuacja artykułu „Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych metodą analizy wrażliwości – podstawy teoretyczne” (Mechanik nr 11, 2018). W pierwszym wariancie pole tolerancji ma postać walca, w pozostałych dwóch wariantach ma postać pary płaszczyzn. W opisanych przykładach budżety niepewności zawierają sześć lub dziewięć czynników wejściowych, ale we wszystkich przypadkach, kiedy osie mierzonych otworów są równoległe do jednej z osi maszyny, tylko dwa czynniki wejściowe mają wpływ na niepewność pomiaru odchyłki równoległości.
EN
The examples of measurement of three variants of the parallelism of the connecting-rod center axes the theoretical basis of a new method for estimating the uncertainty of coordinate measurements. This is a continuation of the article “Estimation of coordinate measurement uncertainty – theoretical fundamentals” (Mechanik 11, 2018). In the first variant, this tolerance field is in the form of a cylinder, in the other two it has the form of a pair of planes. In the examples presented, uncertainty budgets contain six or nine input factors. In all cases, when the axes of the measured holes are parallel to one of the machine axes, only two input factors affect the uncertainty of the measurement of parallelism deviation.
PL
Na przykładzie pomiaru promienia okręgu i promienia łuku okręgu przedstawiono podstawy teoretyczne nowej metody szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Jako informację wejściową wykorzystuje się w tej metodzie wzór na błąd graniczny dopuszczalny pomiaru długości i wyniki wzorcowania maszyny.
EN
Theoretical background of new method for uncertainty evaluation was presented on the examples of measurement of circle and arc radius. The method uses the formula for CMM maximum permissible error of length measurement and the reverification test results as the input data.
7
Content available remote Poprawa dokładności wytwarzania powierzchni swobodnych na frezarkach CNC
PL
W artykule przedstawiono metodę poprawy dokładności wytwarzania powierzchni swobodnych. Metoda polega na wykonaniu pomiarów współrzędnościowych wstępnie wytworzonego obiektu oraz na przebudowie jego nominalnego modelu geometrycznego w celu skompensowania występujących błędów obróbkowych.
EN
This article presents a method of increasing the accuracy of the production of free-form surfaces. This method is based on the execution of coordinate measurements of the pre-treated object and reconstruction of its nominal geometric model in order to compensate existing machining errors.
8
Content available remote Korekcja odchyłek obróbkowych profili 2D opisanych krzywymi NURBS
PL
Przedstawiono metodę korekcji odchyłek obróbkowych profili krzywoliniowych. Bazuje ona na wykorzystaniu pomiarów współrzędnościowych wstępnie wytwarzanego obiektu. Wyniki pomiarów zawierają informacje o zaobserwowanych odchyłkach obróbkowych. Dane te są wykorzystywane w przebudowie modelu geometrycznego wytwarzanego profilu.
EN
The method of correction of machining of curvilinear profiles is presented. This method is based on the use of coordinate measurements of the pre-manufactured object. The results of the measurements contain information about the observed machining deviations. These data are used in the reconstruction of the geometric model of the produced profile.
EN
This paper concerns the determination of the initial configuration of a mechanism of a prototypical instrument for measuring the translation and rotation of a steered wheel. It covers the determination of coordinates of characteristic points of the mechanism. They were measured using a ROMER measuring arm. In the paper the methodology of measurements is discussed, and in addition the results obtained are presented and their analysis conducted.
PL
Praca dotyczy wyznaczania konfiguracji początkowej mechanizmu prototypowego przyrządu do pomiaru translacji i rotacji koła kierowanego. Polegało to na wyznaczeniu współrzędnych charakterystycznych punktów jego mechanizmu. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem ramienia pomiarowego firmy ROMER. W pracy została omówiona metodologia pomiarów, przedstawiono uzyskane wyniki oraz przeprowadzono ich analizę.
10
Content available remote Szacowanie niepewności pomiaru – metoda Monte Carlo
PL
Przedstawiono zalety metody Monte Carlo w porównaniu z metodami szacowania niepewności pomiaru typu A i B. Omówiono problem wyznaczania niepewności w przypadku dwóch lub więcej dominujących składników. Zaprezentowano wyniki eksperymentu mającego na celu ocenę wpływu strategii próbkowania na niepewność pomiaru odchyłki okrągłości. Przeanalizowano kwestię „błędu systematycznego” przy szacowaniu niepewności pomiarów współrzędnościowych.
EN
Advantages of Monte Carlo method are presented and compared with A and B type method of measurement uncertainty evaluation. Problem of uncertainty determination, in case of two or more dominant components, is discussed. Results of experiment to evaluate impact of probing strategy on measurement uncertainty of roundness deviation are presented. Issue of ‘systematic error’ in evaluation of coordinate measurement uncertainty is analyzed.
PL
W artykule zaprezentowana została metodyka rekonstrukcji obiektu przestrzennego. Przedstawione zostały kolejne etapy procesu obejmujące: digitalizację kształtów obiektu, budowę jego modelu geometrycznego, ocenę dokładności utworzonego modelu geometrycznego. Dokładność modelu CAD rekonstruowanego obiektu oszacowana została na podstawie pomiarów współrzędnościowych.
EN
The article presents the method of reconstruction of the spatial object. The next stages of the process were described: digitization of the object, the construction of its geometric model, an assessment of the accuracy of the created CAD model. The accuracy of the CAD model of the reconstructed object was estimated on the basis of the coordinate measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodykę, w której korekcję błędów frezowania zarysu krzywoliniowego przeprowadza się na podstawie wyników pomiarów współrzędnościowych. Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe, wyznacza się model CAD odchyłek systematycznych reprezentujący złożoną odchyłkę kształtu. Model ten jest bazą do wyznaczenia poprawek kompensujących wpływy błędów obróbki.
EN
The article presents a methodology, in which an error correction of the curvilinear profile milling is carried out on the basis of coordinate measurements. Applying measurement data the CAD model of systematic deviations representing complex form deviation is determined. This model is the basis to determine the corrections compensating for the effects of the machining errors.
13
Content available remote Porównanie dokładności wybranych skanerów laserowych
PL
W pomiarach współrzędnościowych [1, 2] zamiast głowic (sond) pracujących stykowo coraz częściej stosuje się skanery laserowe, które na podstawie dużej liczby punktów powalają wyznaczyć wymiary przedmiotu. Takie pomiary skaningowe są stosunkowo wydajne i kompleksowe. Jaka jest jednak ich dokładność? Autorzy artykułu poszukiwali odpowiedzi na to pytanie i w tym celu zbadali dwa typy skanerów firmy Nikon Metrology [15]: MMDx100 i MMCx160.
14
Content available remote Poprawa dokładności frezowania powierzchni swobodnych
PL
W referacie przedstawiono metodykę poprawy dokładności geometrycznej powierzchni swobodnych otrzymywanych w procesie frezowania. Metodyka polega na korekcji off-line systematycznych błędów obróbki. Korekcję wykonuje się wprowadzając do programów obróbkowych poprawki kompensujące te błędy. Efektem systematycznych błędów obróbki są odchyłki zdeterminowane powierzchni, których model przestrzenny można wyznaczyć na podstawie współrzędnościowych danych pomiarowych. Do estymacji powierzchniowych modeli odchyłek zdeterminowanych zaproponowano metodykę wykorzystującą analizę regresji, statystykę przestrzenną, procedurę iteracyjną i modelowanie NURBS.
EN
The present paper presents a methodology of improving accuracy of freeform surfaces obtained in the milling processes. The methodology consists in correction of systematic machining errors. Such correction is performed off-line by introducing alterations compensating these influences to machining programmes. The effect of systematic influences of machining are deterministic deviations of surfaces, whose spatial models can be determined on the basis of coordinate measurement data, and which can be later compensated for. For estimating surface models of deterministic deviations, the methodology is proposed, in which the regression analysis, spatial statistics, an iterative procedure, and NURBS modelling are applied.
PL
W artykule przedstawiono metodę podwyższenia dokładności elementów wytwarzanych na obrabiarkach CNC. W metodzie tej na podstawie nominalnego modelu geometrycznego wytwarzanego obiektu generowane są programy obróbkowe. Po obróbce wstępnej przeprowadza się pomiary współrzędnościowe. Na podstawie wyników pomiarów przebudowuje się nominalny model geometryczny elementu i tworzy się skorygowane programy obróbkowe. Następnie powtórnie przeprowadza się obróbkę i pomiary. Opisana metoda sprawdzona została na przykładzie profilu krzywoliniowego wytwarzanego na elektroerozyjnej wycinarce drutowej.
EN
The article presents a method of the accuracy increasing of the components produced on CNC machine tools. In this method, part programs are generated based on the nominal geometrical model of the produced object. After preliminary treatment coordinate measurements are carried out. Based on the results of measurements it rebuilds nominal geometric model of the element and creates a corrected part programs. Then re-treatment and measurements are carried out. The described method was verified on the example of the curvilinear profile produced on the wire cut EDM machine.
16
Content available remote Identification of base plane parameters by means of Hough transform
EN
Hough Transform is a widely used method of recognizing shapes and objects from digital images. It was originally used for line detection from binary images, but together with the development of computational method, it was subsequently used for detecting more complex objects. In the paper, method of determination of geometrical parameters describing average machined or to-be-machined surfaces of casts, which can be created based on the clouds of points from coordinate machine measurements, was explained. The point cloud parameterization and its transformation into Hough space is explained. The identification of a shape is conducted by “voting”. Any characteristic point “votes” i.e. adds a certain value to the value of points in Hough space which represent the surfaces on which that point lies. The paper describes the constraints of space accumulation due to the limitations of memory size. The method of its minimization was presented. The final set of values contained maxima which represented parameters of the surfaces from the original cloud of points. In addition, presented are the results for a cast which was a part of frame structure of machine tool.
PL
Transformacja Hougha jest metodą szeroko stosowaną do rozpoznawania kształtów i obiektów ze zdjęć. Początkowo była ona wykorzystywana do detekcji linii z obrazów binarnych, a wraz z rozwojem technik obliczeniowych zaczęto ją stosować do detekcji coraz bardziej skomplikowanych obiektów. W artykule przedstawiono metodę określania parametrów geometrycznych opisujących uśrednione powierzchnie obróbkowe odlewów otrzymane na podstawie analizy chmury punktów pomiarowych uzyskanych z pomiarów współrzędnościowych. Opisano sposób parametryzacji chmury punktów i ich przekształcenie do przestrzeni Hougha. Kształt był identyfikowany przez głosowanie. Charakterystyczny punkt „głosował”, tj. dodawał pewną jednostkową liczbę do wartości tych punktów w zbiorze powierzchni, które reprezentowały powierzchnie przechodzące przez ten punkt. W artykule przedstawiono ograniczenia akumulacji przestrzeni ze względu na wielkość pamięci obliczeniowej oraz sposób minimalizacji tej przestrzeni. Wynikowy zbiór zawierał maksima reprezentujące powierzchnie wykryte w oryginalnej chmurze punktów reprezentującej odlew. Opisaną metodę zastosowano do automatycznej identyfikacji powierzchni obróbkowych odlewu stanowiącego fragment struktury nośnej obrabiarki.
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z korekcją błędów obróbkowych powierzchni krzywoliniowych wytwarzanych na frezarkach CNC. Korekcja ta wykonywana jest obecnie dwiema metodami. Pierwsza z nich, zwana on-line, wymaga stałego korygowania toru narzędzia w trakcie obróbki. Podejście takie wymaga stosowania rozbudowanych układów sterowania adaptacyjnego. Druga metoda - off-line polega na korygowaniu programu sterującego obróbką poza obrabiarką (na podstawie wyników pomiarów kontrolnych). W artykule przedstawiona została propozycja metodyki korekcji błędów obróbki powierzchni techniką off-line (bez stałego bezpośredniego połączenia z obrabiarką CNC). Metoda ta bazuje na wykorzystaniu systemów CAD/CAM, frezarek sterowanych numerycznie oraz współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Proponowany w artykule sposób postępowania zweryfikowany został na przykładzie powierzchni krzywoliniowej opisanej techniką NURBS. Realizacja proponowanej metodyki korekcji błędów obróbkowych wykazała istotną poprawę dokładności wytworzonej powierzchni kształtowej.
EN
The present paper is devoted to the issues connected with correcting errors in processing curvilinear surfaces produced with the use of CNC milling machines. At present, such a correction is performed with two methods. The first of them, called an on-line method, requires constant correcting of the tool path during processing. In this approach, it is necessary to apply sophisticated adaptive control systems. In the second, off-line method, correcting the programme which controls the processing is performed outside the machine tool (on the basis of the control measurement results). The paper presents a suggestion of a methodology for correcting surface processing errors using the off-line technique (without a constant direct connection to a CNC milling machine). The suggested methodology is based on using CAD/CAM systems, numerically controlled milling machines, and coordinate measuring machines. The suggested procedure was verified on the example of a curvilinear surface described with the NURBS method. Implementing the suggested methodology of correcting processing errors resulted in a significant improvement in the accuracy of the produced shape surface.
PL
Opisano metodykę wyznaczania przestrzennych modeli CAD śladów pozostawianych przez procesy obróbkowe na powierzchniach swobodnych. Podstawą wyznaczania modeli są lokalne odchyłki wyznaczane w pomiarach współrzędnościowych przeprowadzanych według regularnej siatki punktów. Do estymacji modeli zaproponowano stosowanie autorskiej metodyki wykorzystującej analizę regresji, statystykę przestrzenną, procedurę iteracyjną i modelowanie NURBS.
EN
The methodology of determining CAD models of spatial patterns left by machining processes on the free-form surfaces is presented. The basis for determining the models are local deviations determined in coordinate measurements carried out along a regular grid of points. To estimate the proposed models applying proprietary methodology that uses regression analysis, spatial statistics, iterative procedure and NURBS modelling is proposed.
EN
EMU software functional capacities and operating instruction.
PL
Przedstawiono możliwości i sposób obsługi oprogramowania EMU. Wszystkie potrzebne dane dotyczące maszyny i jej błędów są wprowadzone przez dostawcę oprogramowania. Użytkownik wybiera z menu odpowiednie charakterystyki geometryczne i dla każdej z nich wprowadza współrzędne kilku charakterystycznych punktów przedmiotu.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne umożliwiające opracowanie oprogramowania do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Niepewność pomiaru jest wyznaczana metodą typu B. Bilans niepewności jest tworzony dla każdej charakterystyki geometrycznej zgodnie z jej modelem i obejmuje błędy kinematyczne, głowicy i temperatury.
EN
Presented are theoretical principles applicable in development of the software that could be used for evaluation of the coordinate measurement results. Measurement uncertainty is determined by means of the method B. The balance of uncertainty is established for each and every geometric characteristic according to its model to cover the errors occurring due to kinematics, head function and temperature changes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.