Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady pohutnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady hutnictwa metali nieżelaznych stanowią źródło metali transferowanych do środowiska. Żużle i pyły, powstające w procesie technologicznym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A., zawierają w swym składzie metale podstawowe (Zn, Pb) oraz szereg pierwiastków towarzyszących, charakteryzujących się często bardzo wysoką toksycznością (np. Cd, As, Tl). Pierwiastki te mogą występować w środowisku hipergenicznym w formie stabilnej lub mobilnej. O stabilności lub mobilności pierwiastków decydują głównie warunki środowiska oraz formy ich występowania. Na podstawie przeprowadzonych badań mikroskopowych i modelowych stwierdzono, że analizowane pierwiastki (As, Tl, Cd, Sb i Cu), a także ich związki występujące w pyłach i żużlach z procesu Imperial Smelting Process (ISP) otrzymywania cynku i ołowiu, w środowisku gruntowo-wodnym są nietrwałe i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska.
EN
Non-ferrous metallurgy wastes are an important outlet of elements to environment. Slags and dust produced in technological process of Zinc Plant "Miasteczko Śląskie" S.A., contain main metals (Zn, Pb) and many accompanying elements which often are characterized by high toxicity (for ехатріе Cd, As, Tl). In hypergenic environment these elements тау be in the form of stable and unstable. Environmental conditions and forms of occurence of elements decide about metals stability and mobility. On the basis of laboratory and modeling studies was found that anlaysed elements (As, Tl, Cd, Sb i Cu) and their chemical compounds, occurence in ISP process's slags and dust are unstable in ground-water environment and mау be an potential threat.
2
Content available remote Charakterystyka składu chemicznego żużli konwertorowych i wielkopiecowych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę składu chemicznego żużli konwertorowych i wielkopiecowych składowanych na zwałowisku w Dąbrowie Górniczej. Badania przeprowadzono m.in. na podstawie analizy spektralnej, mikroskopii skaningowej oraz rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach. Opierając się na uzyskanych wynikach, wykazano zróżnicowanie składu chemicznego żużli, jak również zmienność składu chemicznego poszczególnych faz tworzących żużle.
EN
Characteristic of chemical composition of converter slags and blast furnace slags, which have been stored on the dump in Dąbrowa Górnicza, was presented. Studies were carried out based on among others: spectral analysis, scanning microscopy and X-ray spectral analysis in microareas; on the basis of the obtained results differences of the chemical composition of slags, as well as variability of the chemical composition of individual phases of slags, were shown.
PL
Przeprowadzono badania składu chemicznego odpadów po hutnictwie żelaza i stali ze zwałowisk Huty Kościuszko w Chorzowie. Na ich podstawie stwierdzono, że odpady zawierają znaczne ilości metali ciężkich, często przekraczające wartości dopuszczalne dla materiałów stosowanych w pracach inżynieryjnych. W związku z tym możliwości wykorzystania badanych odpadów są znacznie ograniczone, gdyż mogą one stać się źródłem zanieczyszczenia środowiska.
EN
In the article there are results of wastes tests presented on the example of wastes after iron and steel industry from Kościuszko Steel Works waste dumps in Chorzów. The waste, despite long storage, still contains considerable amounts of heavy metals. The concentration of heavy metals exceed the admissible values for materials used in engineering purposes. It can be an ecological barrier to use the wastes, because the wastes can be a source of environmental pollution.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ścinanie kruszywa z żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 0-10 i 0-31,5 mm. Kruszywo produkowane jest przez firmę Slag Recycling Sp. z o.o. z odpadów Huty Mittal Steel Poland - Oddział w Krakowie, zalegających na składowisku "Fleszów". Do badań zastosowano standardowy oraz średniowymiarowy aparat do bezpośredniego ścinania gruntów o wymiarach skrzynki odpowiednio 12 x 12 x 7,8 cm i 30 x 30 x 20 cm. Wilgotność próbek była zbliżona do optymalnej dla danego kruszywa oraz o 5% mniejsza i o 2,5% większa od optymalnej, natomiast wskaźnik zagęszczenia wynosił 0,90; 0,95 i 1,00. W wyniku badań określono wpływ wilgotności, zagęszczenia oraz uziarnienia na wartości parametrów, charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie kruszywa. Analiza wyników badań pozwoliła na dokonanie oceny przydatności kruszywa z żużla wielkopiecowego jako materiału konstrukcyjnego w budownictwie drogowym.
EN
. The paper presents results of investigation of shear strength of furnace slag aggregate of granulation of 0-10 and 0-31.5 mm. The aggregate has been produced by Slag Recycling Sp. z o.o. from slag from steelworks Mittal Steel Poland - Kraków Subsidiary that are dumped in the dumping ground "Fleszów". Standard and medium size direct shear apparatuses, with the box dimensions respectively 12 x 12 x 7.8 cm and 30 x 30 x 20 cm, were used for the tests. Moisture content of samples was close to the optimum one for the given aggregate as well as by 5% less and by 2.5% greater than optimum one, whereas compaction index was 0.90; 0.95 and l .00. As a result of the tests, the influence of moisture content, compaction and the apparatus used on the values of parameters characterizing the shear strength of aggregate was determined. The analysis of the tests results enabled made it possible to assess the usability of the furnace slag aggregate as a structural material in road structures.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę hydrograficzne hydrochemiczną wypływów wód odciekowych wybranych składowisk odpadów przemysłowych. Były to zarówno składowiska odpadów górniczych, jak i hutnictwa rud metali nieżelaznych. Wykazano, że wypływy wód odciekowych mogą mieć charakter punktowy (skoncentrowany), a wydajność poszczególnych odcieków może przekraczać 10 dm3/s. Wyprowadzenie wód może się odbywać grawitacyjnie lub pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Wody odciekowe charakteryzuje wysoki stopień zmineralizowania. Stężenia poszczególnych jonów, głównie siarczanów i sodu, przekraczają dopuszczalne normy stawiane ściekom wprowadzanym do wód i gleby.
EN
The article presents hydrographical and hydrochemical characteristics of leachate from selected industrial waste sites. These comprised dumping sites of waste both from mining and smeltry of non-ferrous metal ores. It has been shown that leachate may occur as point source and the flow rate of particular leachates may exceed 10 dm3/s. The outflow of waters may be gravitational or due to hydrostatic pressure. Besides, leachates are featured by high mineralization. Concentrations of certain ions, mainly sulphates and sodium, exceed standards for wastewaters discharged to water and soil.
8
Content available remote Geotechniczne uwarunkowania eksploatacji odpadów pohutniczych
PL
Dynamiczny rozwój zagospodarowania surowców wtórnych wywołuje tendencje do wykorzystywania również żużli z hut i stalowni. Nagromadzone miliony ton niepotrzebnych niegdyś odpadów w naszym kraju, stają się obecnie cennymi surowcami w różnych działach gospodarki. Poznanie zachowania się skarp żużlowych i ich geotechniczne uwarunkowania są treścią tego artykułu.
EN
Dynamic development of developing of secondary raw material causes trends to use blastfurnice and steel slag . Accumulated millions in our country needless tone wastes formerly, they become valuable raw materials in different sections of economies presently. Knowledge of behavior slag slope and there is content of this article geotechnical conditionality.
PL
Przedstawiono wyniki niektórych badań odpadów procesu hutniczego, zgromadzonych na zwałowiskach rejonu bytomskiego, pod kątem wykorzystania ich dla potrzeb robót inżynieryjnych a także budownictwa drogowego.
EN
The paper presents results of some studies of the metallurgic discards, accumulated on the dumping grounds of the Bytom-region, for their utilization in engineering and road works.
PL
Przeprowadzono badania terenowe i laboratoryjne nad zmianami składu mineralogicznego, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i fizykochemicznymi w tworzących się glebach na zwałowisku odpadów kopalni węgla kamiennego i zwałowisku odpadów pohutniczych pod wpływem roślinności trawiastej. Stwierdzono, że roślinność trawiasta powoduje istotny wzrost retencyjności wodnej powstających gleb. Wykorzystanie roślinności trawiastej do biologicznej rekultywacji na utworach o wadliwych właściwościach chemicznych umożliwia uzyskanie w najkrótszym czasie pozytywnych rezultatów.
EN
Field and laboratory studies were carried out to examine the changes in mineralogical, physical, chemical and physico-chemical properties of soils developed on the surface of coal-mining and metallurgical waste dumps. It was found that graminaeous plants play an important role in increasing water retentioncapacity of developing soils. After 11-yers time, when dump surfaces were covered by grass, the significat change were noted in soil sorption properties. Graminaeous plants can be used for biological reclamation of chemically unfavourable parent materials, which enables obtaining the positive results in relatively short time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.