Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia BIM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia autorów ze stosowania wybranych technologii BIM w inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych. Omówiono procedurę inwentaryzacji geometrii konstrukcji na podstawie chmury punktów uzyskanej za pomocą skaningu laserowego. Zaprezentowano możliwości modelowania 3D rzeczywistej geometrii konstrukcji na potrzeby oceny jej nośności, a także ograniczenia związane z BIM.
EN
The article presents the authors' experience in the use of selected BIM technologies in the inventory and design of building structures. The inventory procedure of structure geometry based on a point cloud obtained by means of laser scanning was discussed. The possibilities of 3D modeling of the real geometry of the structure for the purposes of assessing its bearing capacity were presented. The article presents both the possibilities and limitations associated with BIM technology.
2
Content available remote Technologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem
3
Content available remote BIM na budowie
PL
Roboty ziemne są nieodzownym elementem każdego procesu inwestycyjnego, a prawidłowy ich przebieg uzależniony jest od wiedzy i kompetencji osób nimi zarządzających oraz wykorzystywanych metod. Ciągły rozwój narzędzi umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i analizę dużych ilości danych umożliwia szybsze, dokładniejsze i bardziej efektywne zarządzanie budową w porównaniu do metod tradycyjnych. W artykule przedstawiono najważniejsze narzędzia technologii BIM wykorzystywane do analizy robót ziemnych prowadzonych na dużej inwestycji geotechnicznej w Polsce, jaką jest budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW Żelazny Most). Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie korzyści i ograniczeń wynikających z zastosowania wybranych narzędzi technologii BIM w procesie inwestycyjnym.
EN
Earthworks are an indispensable element of any investment process, and their proper course depends on the knowledge and competence of its managers and the tools used. The continuous development of tools enabling the collection, processing and analysis of large amounts of data enables faster, more accurate and more effective construction management compared to traditional methods. The article presents the most important BIM technology tools used for the analysis of earthwork carried out on a large geotechnical investment in Poland, which is the construction of the Kwatera Południowa of the mining waste disposal facility Żelazny Most (OUOW Żelazny Most). The analysis allowed to indicate benefits and limitations resulting from the application of selected BIM technology tools in the investment process.
5
Content available Model BIM z chmury punktów
PL
W artykule przedstawiono podejście obiektowe do modelowania architektonicznego z chmury punktów. Coraz częściej wykorzystywana technologia BIM pozwala na projektowanie na różnych poziomach szczegółowości. Celem pracy było zbudowanie modelu BIM budynku kamienicy z zewnątrz na różnych poziomach szczegółowości. Opisane przykłady mogą zostać wykorzystane przez inwestora lub zamawiającego do zdefiniowania pożądanego przez niego poziomu szczegółowości (dokładności modelu). Przedstawione podejście może zostać zastosowane do inwentaryzacji budowli, rekonstrukcji obiektów zabytkowych czy modernizacji instalacji technologicznych.
EN
The article presents an object-oriented approach to architectural modeling from a points cloud. Increasingly used BIM technology allows designing at various levels of developement. The purpose of the work was to build a BIM model of a tenement building from outside at various levels of development. The described examples can be used by the investor or the contracting authority to define the desired level of development (model accuracy). The presented approach can be applied to the inventory of buildings, reconstruction of historic buildings or modernization of technological installations.
PL
Wraz z rozwojem nowych technologii w branży budowlanej, w szczególności technologii BIM, powstają innowacyjne metody zbierania informacji i analizy konstrukcji, w tym rusztowań budowlanych. Kierując się tym spostrzeżeniem, autorzy artykułu zaproponowali metodykę oceny wybranych elementów konstrukcji rusztowania budowlanego z wykorzystaniem narzędzi technologii BIM. Analizie poddano rusztowanie budowlane o powierzchni ok. 1500 m2. Zgromadzony przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego materiał zdjęciowy posłużył do opracowania chmury punktów, której analiza pozwoliła na szczegółową ocenę elementów konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano zalety i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii do analiz konstrukcji rzutowań budowlanych.
EN
Along with the development of new technologies in the construction industry, in particular BIM technology, innovative methods of collecting and analyzing structures, including construction scaffolding are created. Based on this observation, the authors of the article proposed a methodology for assessing selected elements of the construction scaffolding structure using BIM technology tools. A building scaffolding with an area of approximately 1500 m2 was analyzed. The photographic material collected with the help of an unmanned aerial vehicle was used to develop a point cloud, the analysis of which allowed for a detailed assessment of structural elements. The research allowed to indicate advantages and limitations resulting from the application of this technology for the analysis of construction projections.
PL
W artykule opisano rozwiązanie polegające na połączeniu dwóch systemów – jeden obsługuje obieg dokumentów wszelkiego typu, które mogą powstać w trakcie procesu inwestycyjnego, drugi zaś poszerza te możliwości o narzędzia technologii BIM. Powstały w ten sposób system BIM Files Connect można zaliczyć do rozwiązań klasy CDE. Rozwiązanie jest dostępne w Polsce w języku polskim, jak również w wielu innych językach. Podano kilka przykładów wdrożeń elementów systemu w kraju i na świecie.
EN
The article describes a solution that consists in combining two systems – one supports the circulation of documents of all types that may arise during the investment process, while the other extends these capabilities with BIM technology tools. The resulting BIM Files Connect system can be classified as a CDE-class solution. The solution is available in Polish as well as in many other languages. There are several examples of system elements implementation in Poland and worldwide.
PL
Procesowi upowszechniania się w branży oprogramowania CAD towarzyszyły różne wątpliwości. Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie projektów w BIM. I również teraz ten, kto już poznał nowe narzędzia, nie będzie chciał z nich zrezygnować. Na razie projekt instalacji można szybciej wykonać tradycyjnie niż w BIM, ale czas potrzebny do jego wykonania to nie wszystko – coraz bardziej liczy się cały proces inwestycyjny i późniejsza eksploatacja. A tego zwykły CAD nie zapewni.
PL
Standardy wykorzystywane w modelowaniu budynków są dojrzałe, ale aktualnie nie obejmują metod modelowania obiektów infrastrukturalnych. Należy się zatem spodziewać rozszerzenia standardu IFC o nowe klasy obiektów reprezentujących obiekty infrastrukturalne w najbliższym czasie. Zanim jednak to nastąpi będą pojawiały się modele BIM obiektów infrastrukturalnych wykorzystujące dostępne obecnie klasy IFC. Analiza dostępnych autorom modeli BIM obejmujących obiekty infrastrukturalne wykazała, że do budowy modelu są wykorzystywane klasy obiektów stanowiących elementy budynku. W procesie analizy modelu BIM, jak również w procesie integracji danych BIM i GIS należy uwzględnić sytuację, w której klasy obiektów nie będą odzwierciedlały rzeczywistości. Ponadto istniejące już modele BIM obiektów infrastrukturalnych najprawdopodobniej nie zostaną przebudowane po wprowadzeniu rozszerzonego modelu IFC, zatem semantyka tych modeli będzie niepoprawna. Budowa spójnych systemów informacji przestrzennej obejmujących dane pochodzące z modeli BIM musi zatem uwzględniać konieczność translacji klas użytych w tych modelach do ich właściwych odpowiedników.
EN
The standards used in Building Information Modelling are mature, but currently they do not include methods for modelling of infrastructural objects. It is expected that the IFC standard will be extended with new classes of objects representing infrastructural objects in the near future. However, before this happens, BIM models of infrastructural objects will appear that will use the currently available IFC classes. The analysis of BIM models available to the authors, including infrastructural objects, showed that the classes of elements of a building are used to build the model. When the BIM model is analysed, as well as when BIM and GIS data are integrated, attention should be paid to such cases when object classes will not reflect the reality. In addition, existing BIM models of infrastructural objects are unlikely to be rebuilt after the introduction of the extended IFC model, so the semantics of these models will be incorrect. Development of coherent spatial information systems including data from BIM models must therefore take into account the need to translate the classes used in these models to their respective counterparts.
PL
Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.
PL
Na temat wykorzystania technologii BIM w infrastrukturze komunikacyjnej, stopnia zaawansowania wdrożenia BIM w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także na temat aktualnych działań Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w rozmowie z Marleną Machurą mówi Piotr Dudek, wiceprezes STP.
12
Content available remote Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii
PL
W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu. Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
EN
In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
13
Content available remote Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM
PL
Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych. Na jego podstawie można określić straty cieplne danej przegrody. Obliczane współczynniki U (przenikania ciepła) i R (opór cieplny) to istotne parametry całego modelu trójwymiarowego projektowanego budynku, który jest analizowany pod kątem efektywności energetycznej. Dzięki technologii BIM wymienione współczynniki mogą być obliczane w sposób automatyczny i być użyteczne podczas tworzenia zestawień czy oznaczania etykietami. Dostępne w aplikacjach BIM formatowanie warunkowe umożliwia identyfikację ścian niespełniających obowiązujących norm. W artykule przedstawiono obliczenia dotyczące pięciu najpopularniejszych ścian zewnętrznych.
EN
Heat transfer coefficient is a very important parameter of walls. On its basis, thermal losses can be determined for a given partition. The calculated coefficients U (heat transfer) and R (thermal resistance) are important parameters for the entire 3D model of the designed building, which is analyzed in terms of energy efficiency. In BIM technology, these factors can be calculated automatically and can be accessed when creating collations or marking views with labels. The conditional formatting available in BIM applications makes it possible to identify walls that do not meet the applicable standards. The article presents calculations for the five most popular external walls.
PL
W artykule opisano możliwości edycyjne i wpływ wybranych metod modelowania na kompletność i użyteczność trójwymiarowego odwzorowania rzeczywistych obiektów mostowych. Powstałe w ten sposób modele można wykorzystać w bardziej rozwiniętych formach zarządzania informacją, objętych ramami technologii BIM. W kontekście budownictwa infrastrukturalnego przeanalizowano luki w istniejących zasobach narzędziowych, funkcjonalnych i standardach, w większości przystosowanych dziś do dziedziny budownictwa kubaturowego.
EN
The article describes the editing features and influence of selected modelling methods on model completeness and its further usability based on real bridge constructions. The created models may be then used in more developed forms of information management being a part of the BIM technology. Gaps and inadequacies in existing tools, functionalities and standards used for buildings are analysed in the context of infrastructural engineering.
PL
Artykuł zawiera opis technologii BIM oraz standardu IFC ze szczególnym uwzględnieniem branży mostowej. Główny nacisk został położony na specyfikację i związane z nią standardy. Wprowadzony został opis dokumentu IDM określający zakres danych zawartych w formacie IFC. Opis IFD wyjaśnił wątpliwości dotyczące definicji przechowywanej informacji. Wprowadzenie do IFC w obiektach mostowych zostało pokazane na przykładzie projektowania i inspekcji.
EN
The article contains a description of the BIM technology and the IFC standard, with particular emphasis on the bridge industry. The beginnings of the this data exchange format are discussed. The main emphasis has been placed on its specification and related standards. A description of the IDM document, which specifies the scope of data contained in the IFC format, was introduced. The IFD description explained doubts concerning the definition of stored data. Based on the IFC4 code the main structure of the format is presented, along with the examples of the code. The introduction to IFC in bridge structures is shown based on the example of design and inspection. A summary concerning the development of the standard is presented.
PL
W niniejszym artykule ujęto problem parametryzacji oraz możliwości jej wdrożenia w podejściu BIM na przykładzie rzeczywistej konstrukcji helikalnego mostu dla pieszych. Przedstawiono podstawowe paradygmaty programowania oraz opisano wykorzystanie wybranego środowiska programowania graficznego do tworzenia sparametryzowanych algorytmów modelujących.
EN
Computer Aided Design (CAD), as a concept based on digital drawing tools, does not allow to gather a huge resource of information in one place. Such resources are created, completed and modified in the whole life cycle of buildings. Using CAD, they are usually multiplied, partial, dispersed and incoherent. Dataflow between more and more advanced engineering software does not lead to effective methods of project management and optimization, one of most significant part of which is parametric design. The BIM concept is based on information gathered in a central, three-dimensional model of a building that allows for better communication between different kinds of engineering software, including the environment of visual programming. In the article, questions regarding parametric design and possibilities of its implementation in BIM using visual programming have been presented. An example of a real complex helix footbridge has been included, which shows an analytical model and the BIM model creation. The authors have presented basic software paradigms and described the usage of a selected visual programming language applied for parametric modeling algorithms.
18
Content available remote BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych
19
Content available remote BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.