Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorząd terytorialny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest ukazanie aspektu działania państwa szwedzkiego, przez ujęcie jego możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, bądź zagrożenia bezpieczeństwa państwa lecz przede wszystkim w kontekście zagrożenia wojennego czy wręcz wojny. W szczególności analizie poddana została problematyka roli podsystemu obrony cywilnej w szerszym systemie obrony terytorialnej Szwecji, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Podstawowe pytania, jakie przyświecały podjętym rozważaniom, odnosiły się do kwestii realizacji założeń prowadzenia całkowitej obrony państwa w dwóch zasadniczych filarach: militarnym i cywilnym przez obronę cywilną, którego zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej zagrożonej działaniami związanymi z: wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, a także działań podsystemu obrony cywilnej w sytuacji reagowania na potrzeby sfery społecznej (obywatelskiej). W toku procesu badawczego dokonano analizy miejscowych rozwiązań w zakresie współpracy sfery militarnej i cywilnej w aspekcie problematyki planowania cywilnego i koordynacji działań pomiędzy wojskowymi strukturami terytorialnej administracji wojskowej, a komórkami kierowniczymi sił obrony cywilnej oraz elementów pochodnych ze sfery organizacji pozarządowych.
EN
The main aim of this publication is the aspect of the Swedish state's of security, by including its capabilities of crisis management and civil protection in the event of a crisis situation or threat to the security of the state but primarily in the context of a threat of war or even war. In particular, the problem of the role of the civil defense subsystem in the foremost territorial defense system of Sweden was analyzed from the point of view of crisis management and civil protection in peace and during the war. The basic questions that guided the undertaken considerations referred to the issue of implementing assumptions of conducting total defense of the state in two main pillars: military and civil through civil defense, whose main goal is to ensure the protection of civilians threatened by related activities with: occurrence of an emergency situation, threat to national security or war, as well as activities of the civil defense subsystem in responding to the needs of the social (civic) sphere. In course of the research process, local solutions were analyzed in the area of cooperation between the military and civil sphere in the aspect of civil planning issues and coordination of activities between military structures of territorial military administration and management units of civil defense forces and derivatives from the sphere of non-governmental organizations.
PL
Sytuacja międzynarodowa w 2020 roku związana z wybuchem kryzysu epidemicznego na całym Świecie spowodowała, że dotychczasowy porządek funkcjonowania poszczególnych państw został poddany ciężkiej próbie. Kryzys epidemiczny spowodował paraliż działalności zdecydowanej większości instytucji publicznych, w tym polskich, zarówno w wymiarze gospodarczym w skali makro oraz tej części gospodarki, gdzie kapitał prywatny pełni dominującą rolę. Celem niniejszego artykułu było ukazanie działań przeciwkryzysowych podjętych przez Polskę, gdzie wobec skali wyzwania zostały wykorzystane wybrane elementy podsystemu militarnego w postaci m.in. użycia Wojsk Obrony Terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako platformy łączącej środowisko militarne z cywilnym w sferze bezpieczeństwa. Autorzy artykułu zaprezentowali podjęte działania komponentu terytorialnego z punktu widzenia żołnierza tej formacji. Ma to pozwolić czytelnikowi poznać odpowiedź na pytania dotyczące: roli wojsk OT w strukturze bezpieczeństwa Polski czasu pokoju, kryzysu oraz wojny, poznania specyfiki formacji oraz jej elastycznej formy, mogącej się dostosować do zaistniałych potrzeb i realizacji zadań na rzecz składowych podsystemów: ochrony zdrowia, obrony cywilnej i ochrony ludności, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. W toku procesu badawczego, bazującego na danych zbieranych w trakcie własnych badań empirycznych w realnym środowisku bezpieczeństwa poddano analizie rozwiązania podjęte w trakcie realizacji zadań przeciwkryzysowych, w kontekście współpracy struktur wojskowych z administracją publiczną w aspekcie procesu planowania cywilnego, wsparcia pozostałych sił i służb w ramach zarządzania kryzysowego.
EN
The global situation in 2020, linked to the outbreak of an epidemic crisis around the world, has put the current order of operation of individual countries to a severe test. The epidemic crisis has paralysed the activities of the vast majority of public institutions, including Polish ones, both in economic terms on a macro scale and in the part where private capital plays a dominant role. The aim of this article was to show the anti-crisis actions taken by Poland, where in the face of the scale of the challenge, selected elements of the military subsystem were used in the form of, among others, the use of the Polish Territorial Defense Forces as a platform connecting the military and civil environment in the sphere of security. The authors of the article showed the activities of the territorial component from the point of view of the soldier of this formation. This is to allow the reader to know the answer to questions about: the role of territorial troops in the security structure of Poland's time of peace, crisis and war, getting to know the specificity of the formation and its flexible form, which can adapt to the existing needs and tasks for the benefit of the components of the subsystems: health protection, civil defence and civil protection, internal and external security. In the course of the research process, based on the data collected during empirical research in the real security environment, the solutions undertaken during the implementation of anti-crisis tasks were analysed in the context of cooperation of military structures. with the public administration in terms of civil planning process, support to other forces and services in crisis management.
PL
Samorząd terytorialny w ramach przyznanej prawem samodzielności realizuje zadania publiczne także w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które wynikają ze źródeł obowiązującego powszechnie w Polsce prawa. Konieczne jest, aby ochrona dziedzictwa kulturowego była efektywna. Dziedzictwo kultury musi być sprawnie zarządzane przez organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego. Na płaszczyźnie normatywnej sprawność działania administracji samorządowej powinna być poddana ocenie poprzez analizę treści przepisów, z których dekodowane są normy prawne wyznaczające cele i zadania poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dziedzictwa kultury. Celem artykułu jest analiza norm prawnych wynikających ze źródeł prawa pod kątem sprawnego zarządzania dziedzictwem kultury przez jednostki samorządu terytorialnego, a także sformułowanie uwag de lege lata oraz de lege ferenda w tym zakresie.
EN
The local government, in the domain of its inde-pendence as given by law, performs public tasks, including in the scope of the cultural heritage, which comes from the legal source materials which are commonly in force in Poland. It is necessary for cultural heritage protection to be effective. Cul-tural heritage should be efficiently managed by the public government, especially by local government. From a prescriptive point of view, the efficiency of the local government should be verified by analysis of the content of regulations, which are sources of legal norms that define the aims and tasks of local government bodies in the area of cultural heritage. The aim of the paper is to analyze the regulations coming from sources of law which are commonly in force in Poland in terms of efficient cultural heritage management. It also includes remarks de lege lata and de lege ferenda for the field in question.
PL
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały udostępnione założenia dotyczące projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Projektowana ustawa ma stanowić podstawę prawną nowego instrumentu „lokal za grunt”, określanego też mianem „grunt za mieszkanie”.
PL
Nie poradziliśmy sobie z pandemią COVID-19, ale wiemy o niej już znacznie więcej niż na początku roku. Obecna fala zakażeń była prognozowana i dlatego wszyscy zareagowaliśmy na nią znacznie spokojniej niż wiosną, również branża komunalna. Nie oznacza to jednak bierności w działaniu. Jakie scenariusze przyjęto?
PL
Odpowiedzialność i skuteczność działania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju jest silnie zależna od organizacji pracy w wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. Determinuje go również stopień posiadanej wiedzy i doświadczenie pracowników, a także zakres przydzielonych obowiązków zawodowych i stopnień dostosowania struktury organizacyjnej do wymiaru wykonywanych zadań. W niniejszym artykule uwagę skupiono na urzędach powiatowych i gminnych badając, czy zatrudnieni tam pracownicy są właściwie przygotowani do pełnienia funkcji związanych z systemem obronnym.
EN
Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state security and defense are strongly dependent on the organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment of the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article, the attention was focused on district and village offices examined in terms of proper preparation of employees to perform their functions.
EN
The publication addresses the issue of financing the activities of city counties in Poland. City counties are municipalities executing county tasks based on principles under the relevant act. Their area covers territories of bigger cities. Cities entitled to the rights of a county include those which in December 31, 1998 had more than 100,000 inhabitants, those which lost their right to be the seat of a voivodeship, unless the relevant authorities at the request of a city council refused to grant county rights to a city, and those which were given the status of a county in the first state’s administrative division into the counties. City counties constitute a specific combination of a municipality and a county, as they fulfill not only municipality tasks but also county functions. They constitute a substantial part of the structure of the Polish self-governmental administration. The legislator imposed a significant number of tasks on it. Their execution requires possessing necessary funds of an adequate amount by a unit. Incomes of city counties encompass three groups – own incomes, general subsidies and grants. Due to the dual construction of city counties, municipality and county incomes can be distinguished in their profit structure as well. Management of varied sources of incomes can create problems that are to be overcome by authorities of the so-called district cities. The theoretical part of the article characterizes city counties as an element of the Polish self-governmental administration. Furthermore, the review of sources financing their activities is conducted, whereas the experiential part is presented in the form of the case study attempting to assess the income side of the budget of Swinoujscie City.
PL
Publikacja przedstawia problematykę finansowania działalności miast na prawach powiatu w Polsce. Miasta na prawach powiatu są gminami wykonującymi zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie. Swoim obszarem obejmują teren większych miast. Prawa powiatu przysługują bowiem miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Miasta na prawach powiatu stanowią specyficzne połączenie gminy i powiatu, ponieważ wypełniają nie tylko zadania gminy, ale także zadania przynależne powiatowi. Stanowią one istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Ustawodawca nałożył na nie znaczną ilość zadań. Ich realizacja wymaga posiadania przez jednostkę niezbędnych środków pieniężnych w odpowiedniej kwocie. Dochody miast na prawach powiatów obejmują trzy grupy – dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. Dualna konstrukcja miast na prawach powiatu sprawia również, że w strukturze ich dochodów wyróżnione mogą zostać dochody gminne i dochody powiatowe. Zarządzanie różnorodnymi źródłami dochodów powodować może problemy, którym sprostać muszą włodarze tzw. powiatów grodzkich. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowane zostały miasta na prawach powiatu jako element polskiej administracji samorządowej. Dokonany został również przegląd źródeł finansowania ich działalności. Część empiryczna przyjęła natomiast postać studium przypadku, w którym podjęta została próba oceny strony dochodowej budżetu miasta Świnoujście.
PL
Przepisy prawa samorządowego zawierają szereg ograniczeń związanych z pełnieniem funkcji w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, o których warto pamiętać na początku kolejnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
PL
Kwestia stosowania monitoringu przez organy publiczne, w tym zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, urzędy czy też szkoły i przedszkola od dawna budziła kontrowersje co do jej zgodności z prawem.
PL
W niniejszym artykule omówiono część danych pozyskanych w ramach badań terenowych realizowanych wiosną i latem 2018 roku w obwodzie chmielnickim na Ukrainie. Autorki prezentują dane empiryczne na temat funkcjonowania i aktywności samorządu lokalnego w warunkach decentralizacji, na przykładzie gminy Hannopol. Celem artykułu jest przybliżenie społecznego wymiaru reformy samorządowej w odniesieniu do konkretnego, badanego przypadku. Studium ma charakter empiryczny.
EN
This article discusses some of the data obtained during fieldwork carried out in the spring and summer of 2018 in the Khmelnytsky region of Ukraine. The authors present empirical data on the functioning and activity of local self-government in the conditions of decentralization, on the example of the Hannopol municipality. The aim of the article is to show the social dimension of local government reform with reference to a specific case being examined due to empirical data.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania oprogramowania komputerowego CapePack do wspomagania planowania paletyzacji i załadunku w przedsiębiorstwach, a także omówienie podstawowych elementów procesu transportowego oraz warunków formowania jednostek ładunkowych i ich głównych cech. Dodatkowo, w opracowaniu scharakteryzowano poszczególne moduły programu CapePack wraz z możliwościami ich wykorzystania, a także zaprezentowano jego praktyczne zastosowanie do planowania dowozu środków bojowych i materiałowych podczas ćwiczeń wojskowych.
EN
Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state security and defense is strongly dependent to organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article the attention was focused on poviat and gmina offices examined in terms of properly preparation of employees to perform functions related to the defense system. The way of work organization, adjustment of conducted trainings to educational needs and the level of knowledge and skills were analyzed. Also the reception of these employees by supervisors, colleagues or the local community were checked. The basis of the study was both expert interviews with representatives of poviats specialized in security matters, as well as an online questionnaire survey addressed to communes in the Mazowieckie province. The applications received allowed to diagnose some aspects of organization a self-government offices, leading to the conclusion about some required corrections. They were discussed in the article.
PL
Wiadukty zwiększają bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia emisji spalin. Rząd oraz kolej uważają, że administracją, a także zarządzaniem przynajmniej setką wiaduktów drogowych powinny zajmować się samorządy. Te jednak nie chcą się zgodzić na tego typu rozwiązanie.
PL
Istotną rolę w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce mają odegrać jednostki samorządu terytorialnego. Czy samorząd poradzi sobie z nowym wyzwaniem? Warto nad tym zastanowić się już dziś.
PL
Nowe przepisy mogą spowodować, że do kontroli spółki uprawnionych może być nawet kilkuset radnych różnych samorządów.
PL
Nawałnice, podtopienia, powodzie, ekstremalne temperatury czy inne anomalie pogodowe mogą wpłynąć na destabilizację warunków w przestrzeni miejskiej. Obecnie 44 miasta w Polsce starają się jak najlepiej zapobiec w przyszłości skutkom tych zjawisk, wprowadzając program Ministerstwa Środowiska – Miejski Plan Adaptacji.
PL
Odpowiedź na pytanie o możliwości i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości nie jest oczywista. Z jednej strony wsparcie takie stało się częstym rodzajem aktywności władz publicznych i rozumiane jest jako ich oczywiste działanie. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, czy wspieranie przedsiębiorców ze strony administracji przynosi czytelne rezultaty.
PL
Prezydent RP powołał specjalny zespół do spraw wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Jakie będą jego zadania?
PL
Błędy w procedurze uchwalania planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 są przyczyną jego unieważnienia. Takie rozstrzygnięcie powinno być przestrogą przy uchwalaniu kolejnych WPGO we wszystkich województwach.
PL
Reforma Prawa wodnego dotyka m.in. regulacji związanych z ochroną przed powodzią. Zmiany w tym zakresie będą istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.
PL
Globalna gospodarka rynkowa stwarza przedsiębiorstwom możliwość prowadzenia swojej działalności z najbardziej odpowiadającego realizacji ich celów biznesowych miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa są przekonywane przez państwa, miasta oraz różne jednostki podziału terytorialnego do wyboru danej lokalizacji za pomocą kompleksowych ofert inwestycyjnych podsumowujących możliwe korzyści do osiągnięcia przez działalność w wybranym miejscu. Do promocji tych ofert wykorzystywane są różne narzędzia marketingowe, w tym nowoczesne formy promocji internetowej. W artykule poddano analizie działania polskich jednostek samorządu terytorialnego prowadzone w największym na świecie serwisie społecznościowym skierowanym do odbiorcy biznesowego - LinkedIn. Opisano wykorzystywane sposoby prezentacji oferty oraz powiązane z nimi instrumenty. Podjęto również próbę określenia stopnia rozwoju tej formy terytorialnej promocji inwestycyjnej w Polsce i jej perspektyw na przyszłość w porównaniu do przykładów wykorzystania LinkedIn przez jednostki administracji z Europy i świata.
EN
The global market economy provides companies with the opportunity to do business from the most appropriate location in the world to meet their business goals. Countries, cities and other territorial divisions persuade firms to choose a particular location using complex investment offers summarising the possible benefits to be achieved operating in the selected location. Various marketing tools are used to promote these offers, including modern forms of Internet promotion. The paper includes the analysis of the activities of Polish local government units carried out in the world's largest social media service addressed to the business user - LinkedIn. The methods used to present the offer and related instruments are described. Also, the author tried to determine the development of this form of territorial investment promotion in Poland and its prospects compared to the use of LinkedIn by administrative units from Europe and the world.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.