Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszych rozważań jest wybiórczy opis istniejących mierników jakości życia ujmowanych w kontekście rozwoju społecznego. Analiza będzie miała charakter teoretyczny, obejmie ona takie zagadnienia jak, definicje rozwoju, jakości życia, subiektywnych, obiektywnych i zintegrowanych koncepcji pomiaru jakości życia. Przyjmuje się, że refleksja ta pomoże zwrócić uwagę na konieczność ciągłego dostosowywania mierników jakości życia do tego co społecznie uznaje się za rozwój.
EN
The main purpose of these consideration is a selective describe of existing measures of quality of life in the context of social development. The analysis will have a theoretical character, it will cover such issues as, definitions of development, quality of life, subjective, objective and integrated concepts of measuring the quality of life. It is assumed that this reflection will help to draw attention to the necessity of constant adjustment of the quality of life measures to what is socially considered as development.
PL
Celem artykułu jest opis kompetencji komunikacyjnych, istotnych z punktu wiedzenia konieczności wypracowywania środowiska społecznego otwartego na różnorodność, którą należy uznać obecnie za nieusuwalną cechę społeczeństwa, rozumianego zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Do badań wykorzystano analizę teoretyczną teorii kontroli niepokoju/niepewności Willama Gudykunsta. Zaproponowane narzędzia badawcze mają wymiar praktyczny, bowiem wskazują na rozwijanie konkretnych kompetencji komunikacyjnych, korzystnych w ograniczaniu zachowań ksenofobicznych. Za novum analizy należy uznać zastosowanie instrumentów komunikacyjnych do przełamywania negatywnych postaw społecznych.
EN
The main goal of this article is to examine the communication competences, relevant from the necessity to develop an open society for diversity that should be now regarded as an indelible feature of society, in local and global aspects. The theoretical analysis of Willam Gudykunst's anxiety/uncertainty management theory was used. The proposed research tools have a practical dimension because they indicate the increasing specific communication competencies that are beneficial in reducing xenophobic behavior. The novum of this analysis is using the communication instruments to overcome negative social attitudes.
PL
Problematyka prowadzonych w niniejszym artykule rozważań skupia się wokół inteligentnych specjalizacji i ich roli w realizacji planów rozwojowych, opartych na zasadach inteligentnego, zrównoważonego i włączającego społecznie wzrostu, analizowanych w kontekście desing user experience. W artykule założono, że UX (user experience), jako inteligentna technologia kreacyjna, ma szansę być zarówno źródłem innowacji, jak i efektywnym narzędziem upowszechniania innowacji. W artykule wykorzystano analizę teoretyczną, dzięki której ustalono instrumenty przydatne w projektowaniu prodyfuzyjnego środowiska społecznego. Poczynione ustalenia teoretyczne należy traktować jako wskazania do działań praktycznych.
EN
The main subject of this considerations focus on the smart specialization and their role in implementation of development plans based on the principles of smart, sustainable and inclusive growth, analyzed in the context of design user experience. This article assumes that the UX as the smart creative technology is likely to be both, a source of innovation, and an effective tool for promoting innovation. Used theoretical analysis, which has established instruments useful in the design of pro-diffusion social environment. Theoretical assumptions should be treated as indications of practical actions.
PL
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół komunikacyjnych podstaw innowacji społecznych i ich roli w tworzeniu środowiska sprzyjającego inteligentnym specjalizacjom, które obecnie uznaje się za istotne narzędzie wspierające rozwój i warunkujące wypracowywanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, regionu, kraju. W artykule przyjęto, że w procesach innowacyjnych, obok rozwiązań o charakterze technicznym, równie istotny jest klimat społeczny otwarty na te rozwiązania, a tworzenie takiego klimatu jest możliwe dzięki zastosowaniu określonych instrumentów komunikacyjnych.
EN
The main subject of this considerations focus on the communications instruments of social innovation and their role in creating the social environment conducive to intelligent specializations, which are now regarded as a significant tool to support the development and competitiveness of the enterprises, regions and countries. The article assumes that in innovation processes important is not only technical solution, but also the social climate open to these solutions, and creating such a climate it is possible through the use of specific instruments of communication.
5
Content available Aksjologiczne dylematy inteligentnego rozwoju
PL
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół analizy aksjologicznych założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz ewentualnych dylematów wartości, które te założenia mogą skrywać. Dylematy wartości są nieodłącznym elementem każdego systemu wartości, ale świadomość ich zachodzenia pomaga w przezwyciężaniu ich.
EN
Considerations of this analysis focus on the issues of the axiological assumptions of Operational Programme Intelligent Development, and the dilemmas of values which these assumptions can hidden. Dilemmas of values are an integral part of any system of values, but awareness of their existence can help to make positive changes in the systems.
PL
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół analiz kreatywności pracowników i jej roli w kształtowaniu innowacyjnych organizacji. Przyjęto, że nowe podejście do organizacji opartej na potencjale innowacyjnym wymaga rozpoznania optymalnych społecznych uwarunkowań procesu twórczego. W analizach odwołano się do sformułowanego przez M.A. West i N.R. Anderson założenia bezpieczeństwa uczestnictwa jako społecznej podstawy kreatywności pracowniczej. Kategoria bezpieczeństwa uczestnictwa jest podstawą rozumienia istoty środowiska społecznego sprzyjają-cego kreatywności.
EN
Considerations of this analysis focus on the issues of the employee creativity and its role in building innovative organization. It was assumed that, new kind of organization requires optimal conditions of the process of creation. To analyze used the N.R. Anderson assumptions of participative safety as a social basis of employee creativity.
7
Content available Zaufanie – kapitał negocjacyjny
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia roli zaufania w procesie negocjacyjnym. Zaufanie jest rozumiane jako rodzaj kapitału negocjacyjnego.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, the role of trust in a negotiations process. The trust is treated as kind of negotiation capital.
PL
W artykule autorki próbują przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia roli deinfluentyzacji w kształtowaniu innowacyjnych organizacji oraz wpływ uwarunkowań kulturowych na podejmowanie działań związanych ze świadomym redukowaniem lub zrzekaniem się wpływu.
EN
In the article authors try to approach the range of issues, which are necessary to understand the role of deinfluentization process in the creation of an innovative organization. The other aspect is the culture impact on undertaking activities connected with conscious influence regulation.
9
PL
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół analiz komunikacji w organizacji i jej roli w kształtowaniu innowacyjnych organizacji. Przyjęto, że nowe podejście do organizacji opartej na innowacyjności wymaga nowego rozumienia zagadnień przepływu informacji i komunikacji. W analizach odwołano się do koncepcji organizacji uczącej się P. Sengego oraz koncepcji systemów informacyjnych Karla Weicka.
EN
Considerations of this analysis focus on the issues of the communication and its role in creating innovative organization. It was assumed that, leaning on innovation the new kind of organization requires a new approach to the flow of information and the organizational communication. To analyze used Peter Senge's vision of the learning organization and Karl Weick's information system theory.
10
Content available remote Komunikacja niewerbalna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia tego, czym jest komunikacja niewerbalna. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość stosowania tych samych kryteriów opisu w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych elementów komunikacji.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the nonverbal communication is. The main reason demonstrates these analysis is a ąuestion - ifs is possible using the same category of describing to verbal and nonverbal communication.
11
Content available remote Graffiti - znaki miasta
PL
W artykule tym autorka próbuje przybliżyć zjawisko graffiti. Prowadzone tu analizy mają na celu pokazać ewentualne możliwości interpretowania znaczeń inskrypcji pozostawianych przez writerów w przestrzeni miejskiej.
EN
In this article the author tries to approach the phenomenon of graffiti. The main reason for this analysis is to demonstrate the possible meaning of inscriptions created by writers in urban environment.
12
Content available remote Perswazja - charakterystyka procesu
PL
Artykuł ten jest próbą ponownego zdefiniowania pojęcia perswazji. Autorka poprzez sformułowanie elementów konstruujących ten rodzaj komunikacyjnej sytuacji wyznacza obszar możliwego użycia tego terminu. Zostają również opisane środki i warunki konieczne do zachodzenia tego typu interakcji.
EN
This article is an attempt to redefme the notion of persuasion. Through formuilation of fundamental elements which constitutes this sort of communicational situation, the author designates the sphere (area) of possible usage of this term. In this analysis the author describes also the instruments and the conditions which are necessary for persuasion.
13
Content available remote Teorie aktów mowy
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć teorie, które rozpatrują język w kategoriach jego użycia. Podstawą do stworzenia tych teorii było rozpoznanie wykonawczej funkcji języka, natomiast same teorie są próbą zrozumienia możliwości zachodzenia tego typu czynności. Artykuł opisuje dwie teorie, Austina oraz Searle'a.
EN
In this article the author tries to approach theories which present language in category of its using. The basis for creation of these theories are an attempt to understanding this kind of acting. The article describes two theories: Austin's and Searle's.
14
Content available remote Negocjacje - charakterystyka problemu
PL
Artykuł jest próbą ponownego zdefiniowania pojęcia negocjacji Autor poprzez sformułowanie elementów konstruujących ten rodzaj komunikacyjnej sytuacji wyznacza obszar adekwatnego użycia tego terminu. Zostają również określone czynniki warunkujące przebieg tego typu interakcji oraz jej fazowy charakter wraz z rodzajami działań podejmowanych w każdej z nich. Dzięki temu może stanowić on teoretyczną podstawę, mającą zastosowanie w konkretnych sytuacjach negocjacyjnych.
EN
This article is an attempt of redefining the notion of negotiation Through formulation of fundamental elements which constitutes this sort of communicational situation, the author designates the sphere of adequate using of this term. This analysis could be also a basic to practical implication in actual negotiations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.