Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powierzchnie wewnętrzne gniazd uszczelniająco-odwadniających zaworów hydraulicznych są zwykle odwzorowane przez wkładki wykonane ze stopu miedzi, które są mechanicznie połączone z korpusem zaworu. Wskutek gwałtownych zmian ciśnienia wody, wkładki te mogą ulec poluzowaniu, co powoduje nieszczelność zaworów. W pracy zaproponowano nowe rozwiązanie poprzez zastosowanie powłoki natryskiwanej plazmowo. Przedstawiono wyniki badań odporności na erozję kawitacyjną dotychczas stosowanego materiału wkładki ze stopu CuZn39Pb2Al oraz materiału powłoki wykonanej z proszku WCCoCr 86104. Oceniono strukturę geometryczną powierzchni kraterów kawitacyjnych (parametr Rt). Stwierdzono, że powłoka naniesiona plazmowo charakteryzuje się zdecydowanie wyższą odpornością na erozję kawitacyjną, w porównaniu do dotychczas stosowanego materiału wkładki ze stopu CuZn39Pb2Al.
EN
Inner surfaces of sealing-draining seats in hydraulic valves are usually reproduced by inserts made of a copper alloy joined mechanically with valve housing. As a result of sudden variations in water pressure, they can be subject to loosening which leads to deterioration of valve tightness. In the paper, a new solution is proposed for finishing surfaces of valve seats by application of a plasma-sprayed coating. The solution is validated by results of cavitation erosion resistance test performed for both the CuZn39Pb2Al alloy used earlier for the inserts and the material of coating made of WCCoCr 86104 powder. The resistance assessment was based on geometrical structure of cavitation craters (parameter Rt). It has been found that the plasma-sprayed coating demonstrated a definitely higher resistance to cavitation erosion compared to CuZn39Pb2Al alloy used earlier for valve seat inserts.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące sorpcji chromu(VI) z roztworów wodnych na zeolitach naturalnych pochodzących ze Słowacji (Zeo Cem Company - zeolit K) oraz USA (St. Cloud Company - zeolit C-K), modyfikowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym (HDTMA-Br). Wyznaczono skład mineralogiczny materiałów zeolitowych (analiza XRD), powierzchnię właściwą, porowatość oraz całkowitą i zewnętrzną pojemność kationowymienną. Sorpcję chromu przeprowadzono w warunkach nieprzepływowych, badając wpływ odczynu pH roztworu oraz stężenia na efektywność sorpcji jonów Cr(VI). Ponadto przeanalizowano wpływ warunków modyfikacji i stężenia modyfikanta na skuteczność sorpcji Cr(VI). Największą efektywność: sorpcji Cr(VI) uzyskano na zeolitach, których modyfikację przeprowadzono w warunkach przepływowych. Efektywność modyfikacji w warunkach nieprzepływowych rosła wraz ze wzrostem stężenia HDTMA.
EN
In the present investigation, zeolite-rich tuff (K) from Slovakia (Zeo Cem Company) and (C-K) from USA (St. Cloud Company), which were conditioned with a sodium chloride solution and subsequently modified with a hexadecyltrimethylammonium bromide solutions, were used to evaluate the removal of Cr(V I) from aqueous systems. The zeolitic materials were characterized by X-ray diffraction (XRD). Specific surface area and porosity, as well as total and external cation exchange capacity were determined. Cr(VI) uptake was performed in a batch system in which the influences of the pH and the concentration of chromium ions in the solution on sorption of Cr(VI) were investigated. The removal efficiency of chromium ions from aqueous solution is influenced by efficiency of zeolites modification. The highest Cr(VI) uptake was obtained for zeolites modified under column condition. The results indicated that efficiency of modification increases with increasing of HDTMA concentration.
3
Content available remote Sorpcja jonów Cr(VI) na powierzchniowo modyfikowanych zeolitach naturalnych
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat modyfikacji naturalnych zeolitów kationowymi surfaktantami organicznymi i ich zastosowań w procesie sorpcji jonów Cr(VI). Omówiono mechanizm sorpcji HDTMA na materiałach zeolitowych oraz metody analizy modyfikowanych powierzchni. Dyskusję efektywności modyfikacji oparto na analizie termicznej (DTA, TG) oraz widm FTIR i FT Ramana. Omówiono mechanizm sorpcji jonów Cr(VI) na modyfikowanych zeolitach oraz metody analizy (XRD, spektrofotometria MID). Porównano efektywności sorpcji jonów chromu(VI) na modyfikowanych naturalnych zeolitach.
EN
A review, with 69 refs., of methods for modifying zeolites with cationic surfactants and methods used for anal. of modified materials. An impact of the modifications on sorption efficiency was also presented.
PL
Celem badań było wyznaczenie równowagi sorpcji jonów chromu (VI) z roztworów wodnych na modyfikowanych zeolitach naturalnych pochodzących z Włoch i USA. Do syntezy organo-zeolitów zastosowano HDTMA-Br w ilości dwukrotnej pojemności kationowymiennej zeolitów (2,0 ECEC). Badania przeprowadzono w warunkach nieprzepływowych przy odczynie pH równym 3,0; 4,0 i 5,0 w temperaturze pokojowej. Największą efektywność sorpcji jonów Cr(VI) uzyskano dla chabazytu przy pH=4 i uziarnienia poniżej 0,25 mm, kiedy w roztworze dominowały jony wodorochromianowe HCrO4
EN
The objective of the study was to determine the equilibrium of sorption of ions of chromium (VI) from aqueous solutions on modified natural zeolites from Italy and the USA. For the synthesis of organo-zeolite HDTMA-Br was used in an amount twice the cation exchange capacity of zeolite (2.0 ECEC). The studies were conducted under static at a pH of 3.0; 4.0 and 5.0 at room temperature. The highest sorption efficiency of Cr(VI) was obtained for chabazite at pH = 4 and grain size below 0.25 mm when the solution was dominated by the hydrogen chromate ions HCrO4-.
5
Content available remote Zastosowanie minerałów ilastych do usuwania metali ciężkich
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury na temat sorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na minerałach ilastych. Przedstawiono charakterystykę najważniejszych przedstawicieli należących do tej grupy minerałów: kaolinitu, montmorillonitu, bentonitu oraz chlorytu. Omówiono właściwości fizyczne, elektrochemiczne i zastosowanie naturalnych oraz modyfikowanych minerałów ilastych. Porównano efektywność usuwania jonów metali ciężkich na wybranych sorbentach naturalnych i poddanych modyfikacji.
EN
The article presents a review of heavy metal ions removal adsorption on natural clay minerals. The characteristics of the mineral specifications such as montmorillonite, bentonite, kaolinite and chlorite has been presented. The physical, electrochemical properties as well as a practical application of natural and modified clay minerals has been discussed. The adsorption affinity of natural and chemical modified clay minerals towards heavy metals ions has been compared.
PL
Przedstawiono technologię zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem nowych środków produkcji własnego pomysłu. Technologię opracowano dla potrzeb produkcji roślin energetycznych i przemysłowych, a zastosowane środki techniczne służą mechanizacji prac, z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
EN
Technology of bringing into cultivation a municipal sewage sludge by use of new production means was presented. The technology was developed for energetic and industrial plants production. Adopted technical tools serve a work mechanization according to environmental protection rules.
7
Content available remote Wybrane możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych
PL
W opracowaniu skrótowo przedstawiono podstawowe, najczęściej stosowane w praktyce, sposoby utylizacji komunalnych osadów ściekowych. Wymienione technologie spełniają krajowe wymogi prawne oraz dyrektywy obowiązujące w krajach UE. Opisano fragment wieloletnich badań wykonywanych we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i gminą Trzebownisko, dotyczących przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków typu Lemna.
EN
The paper is an abridged presentation of some basic, most frequently applied in practice methods of utilization of communal sewage sediment. All technologies presented here are in agreement with domestic legal demands and directives valid in EU countries. A part of long-term investigations carried out in cooperation with Rzeszow University and Trzebownisko commune, referring to natural utilization of sewage sediment from communal sewage plant of Lemna type has been described.
8
Content available remote Wykorzystanie biomasy w połączeniu z energią słoneczną
PL
W opracowaniu zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych do nawożenia plantacji wierzby energetycznej. Wyprodukowana biomasa wykorzystywana jest jako paliwo w procesie zgazowania. Przedstawiono również sposób wykorzystania pieca specjalnej konstrukcji do spalania odpadów drzewnych we współpracy z kolektorem słonecznym. Zaprezentowano podstawowy schemat technologii zagospodarowania niebezpiecznych odpadów organicznych.
EN
In the thesis problem of communal sewage sludge utilization to fertilize plantation of energetic willow has been presented. The produced biomass is being used as a specific fuel in a gasification process. The cooperation of specific construction wood combustion stove and solar collector was also presented in the thesis. As well as the basic technology of utilization dangerous organic waste products.
9
Content available remote Wykorzystanie procesu pirolizy w utylizacji masy organicznej
EN
In the thesis the use of pyrolysis processes as a organic mass utilisation method has been presented. The basics of pyrolysis process and its influent of enviromental as well as the use in economy was described. Additionally, the application of pyrolysis gases in energy production has been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.