Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 981

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
1
EN
A literature review on existing design and analysis methods for composite adhesively bonded joints has been conducted. Methods that might form a basis for development of practical engineering methodology for adhesively bonded joints were selected and described. Starting from the simplest and the fastest analytical methods (closed-form solutions): average shear stress, shear lag model and adhesive beam model through more complex and more time consuming numerical methods supported by finite element analysis: global models, local models, cohesive zone models. Assumptions and applicability of each method was discussed. Simple and fast methods in order to be reliable have to include many conservative assumptions and therefore may lead to over-designed structure (weight penalty). Structural optimization and weight reduction require the usage of more complex and time consuming methods. Therefore, selection of adequate methods should always be balanced against strength, durability, costs and weight.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki przeglądu literatury poświęconemu metodom projektowania oraz analiz wytrzymałościowych kompozytowych połączeń klejonych. Wybrane oraz opisane zostały metody, które mogą posłużyć jako podstawa do opracowania praktycznej inżynierskiej metodologii projektowania połączeń klejonych. Zaczynając od prostych oraz szybkich metod analitycznych: metoda średniego naprężenia tnącego, shear lag model, klejowy model belkowy, poprzez bardziej skomplikowane i czasochłonne metody numeryczne wspierane przez metodę elementów skończonych: modele globalne, modele lokalne, model strefy kohezyjnej. Omówiono założenia oraz odpowiedniość każdej z metod. Proste oraz szybkie metody, aby były niezawodne, muszą zawierać wiele założeń, które prowadzą do przewymiarowania struktury. W celu optymalizacji struktury oraz redukcji jej masy, bardziej złożone i czasochłonne metody muszą zostać użyte. W związku z tym, wybór odpowiedniej metody do danego zagadnienia powinien być zawsze zrównoważony pomiędzy wytrzymałością, trwałością, kosztem oraz masą.
2
Content available remote Kompozyty polilaktydowe z wypełniaczem bioceramicznym
PL
Materiały na bazie polilaktydu są perspektywicznymi surowcami do wytwarzania substytutów kości. Stale poszukuje się nowych rozwiązań poprawiających ich właściwości mechaniczne. Obiecującym kierunkiem jest wprowadzenie bioaktywnej ceramiki, która nie tylko wpłynie na poprawę właściwości, lecz również na biokompatybilność materiału.
XX
The polylactide-based materials are prospective raw materials for the production of bone substitutes. New solutions to improve their mechanical properties are constantly being sought. A promising direction is the implementation bioactive ceramics, which will not only improve properties, but also could improve the biocompatibility of the material.
EN
PVC window and door constructions are more and more popular in architecture. The profile manufacturing technology, structure and materials are constantly being modified. The Author analyses technological changes that have been implemented within the period of the last 20 years on the basis of Polish market experience, where the technology of PVC window and door production was hardly known, in relation to the largest producer and exporter of such products in the European Union at present. The Author also suggests that the area under investigation demands special care within material engineering, transport and ecology.
PL
Konstrukcje okienne i drzwiowe ztworzyw polimerowych są coraz bardziej powszechne w budownictwie. Technologia wykonania kształtowników, jak również ich budowa oraz stosowane materiały podlegają ciągłym modyfikacjom. Na postawie doświadczeń rynku polskiego, w odniesieniu do największego producenta ieksportera tego rodzaju produktów na terenie Unii Europejskiej, przeanalizowano zmiany technologiczne wdrażane wtym obszarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwrócono uwagę na potrzebę objęcia tego obszaru produkcji nadzorem wzakresie inżynierii materiałowej, transportu i ekologii.
EN
The aim of this study was to present the results of the examinations of the structure and thermomechanical properties of PA6/NanoBent composite. NanoBent composites composed of minerals from the smectite group (mainly montmorillonite) were used for modification of polyamide 6. PA6 composite with content of 1, 3, 5% of NanoBent was prepared in a Theysohn TSK 75-N twin screw extruder. The samples were prepared using the injection technology by means of a Krauss-Maffei KM65-160 C1 injection molding machine. The samples of composites obtained at different injection temperatures and injection mold temperatures were used for the examinations. Degree of crystallinity was examined using the DSC method whereas the material structure was examined with an optical microscope. DSC studies showed a reduction in the value of the degree of crystallinity with the increasing content of nanofiller in the polymer material. The narrowing of the peak was recorded in the DSC thermograms for nanocomposites with greater percentage of the nanofiller. Dynamical properties of polyamide 6 nanocomposite were also determined in relation to temperature and frequency. The samples were bended at frequencies of 1 Hz and 10 Hz over the temperature range from –100°C to 180°C and the heating rate of 2K/min. A significant increase in storage modulus was observed for PA6 samples with the content of 5% of NanoBent obtained at the injection temperature of 270°C and mold temperature of 70°C. smaller size of spherulites and arrangement of structural elements in clusters along the line of polymeric material flow in the mold cavity at higher contents of NanoBent were observed during structural examinations of the composites.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z masą samochodów elektrycznych, metodą ich ładowania oraz zasięgiem. Zaprezentowano rodzaje kompozytów oraz wybrane rozwiązania i innowacyjne koncepcje skupiające się na wykorzystaniu kompozytów, głównie z udziałem włókien węglowych w rozwiązaniach strukturalnych. Pokazano, jak wykorzystuje się materiały naturalne we wnętrzu samochodu elektrycznego marki BMW.
EN
The article presents the problems related to the mass of electric cars, their charging method and range. The paper presents types of composites as well as selected solutions and innovative concepts focusing on the use of composites mainly with the participation of carbon fibres in structural solutions. The use of natural materials in the interior of a BMW electric car is also illustrated.
EN
This paper presents an analysis of DSC/TG/DTG thermal studies for PA6 polyamide, coal fuels and polyamide composites with these materials. The test results are aimed at comparing the thermal effects and behavior of these materials under high temperature conditions and are the basics to know of the creation and use of polymer composites with various coal fillers.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
EN
This study investigates the impact of the type and amount of liquid phosphorus flame retardant additive on the flammability and mechanical properties of epoxy compositions dedicated to the infusion process. To this purpose, epoxy resin (EP) compositions containing 10 and 20 wt % of liquid ammonium polyphosphate (APPL) and dimethyl methylphosphonate (DMMP) were obtained. Mechanical properties and flame resistance of obtained epoxy compositions were determined in terms of their use as a matrix in laminate infusion technology. Based on the results obtained, it was found, that the flame resistance increases, while the mechanical properties decreases with flame retardant loading. The best flame resistance results were obtained for a composite containing 20 wt % APPL: limiting oxygen index LOI = 23.9% instead of 19.8% – EP, peak of heat release rate pHRR = 427.3 kW/m2 instead of 1046.3 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju i ilości dodatku ciekłych uniepalniaczy fosforowych na palność i właściwości mechaniczne kompozycji epoksydowych przeznaczonych do zastosowania w procesie infuzji. Wytworzono kompozycje żywicy epoksydowej (EP) zawierające 10 i 20% mas. ciekłego poli(fosforanu amonu) (APPL) oraz metylofosfonianu dimetylu (DMMP). Określono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych kompozycji epoksydowych w kontekście ich zastosowania w charakterze osnowy w technologii infuzji laminatów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem zawartości uniepalniaczy zwiększała się odporność na płomień, natomiast pogarszały się właściwości mechaniczne kompozycji. Najlepszą odporność na płomień wykazywał kompozyt z udziałem 20% mas. APPL: graniczny indeks tlenowy LOI = 23.9% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 19.8%) oraz maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 427.3 kW/m2 (w porównaniu do pHRR żywicy 1046.3 kW/m2).
EN
β-Ni(OH)2/ZnO composite powders were successfully synthesized by hydrothermal method at 180 °C for 15 h whereas NiO/ZnO composite powders formed after the as-prepared powders were calcined at 800 °C for 1 h in air. The X-ray diffractometer (XRD), scanning electron microscope (SEM), UV-Vis spectrophotometer were used to characterize the phase, particle shape as well as size and optical properties, respectively. In this system, it was found that ZnO is a major phase while β-Ni(OH)2 and NiO are a minor phases. The altered particle shape of ZnO was influenced by addition of Ni(CH3COO)2ˑ6H2O whereas the particle shape of the minor phase was changed due to the calcination process. The optical band gap decreased when the amount of minor phase increased. For photocatalytic study, it was found that 6 mol% β-Ni(OH)2/ZnO composite powders exhibited the best decolorization of methylene blue aqueous solution.
11
Content available Composite Nonwovens with Natural Additives
EN
Various methods of nonwoven composite materials manufacturing are known. One such method is the well-known technique called spun-bonding. The production technology for composite nonwoven by the spun-bond method is known, but the technique of introducing an additive in the form of shredded wastes of natural origin so as to obtain a composite nonwoven fabric with interesting functional properties is new. The article describes a method of producing an innovative composite nonwoven using the spun-bond technique. As a result of incorporating various additives into the nonwoven structure, composite nonwovens with modified properties are obtained. Composite nonwovens, depending on the additive used, can be utilised as filtration material in the construction, agriculture or automotive industry.
PL
Znane są różne metody wytwarzania włókninowych materiałów kompozytowych. Jednym z takich sposobów może być dobrze znany sposób, tak zwany wiązany. Technologia wytwarzania kompozytowej włókniny metodą spun-bond jest znana, ale nowa jest metoda wprowadzania dodatku w postaci rozdrobnionych odpadów pochodzenia naturalnego, aby uzyskać kompozytową włókninę o interesujących właściwościach funkcjonalnych. W artykule opisano sposób wytwarzania innowacyjnej włókniny kompozytowej przy użyciu techniki spun-bond. W wyniku wprowadzenia różnych dodatków do struktury włókniny uzyskuje się włókniny kompozytowe o zmodyfikowanych właściwościach. Kompozytowe włókniny, w zależności od zastosowanego dodatku, mogą być stosowane jako materiał filtracyjny w budownictwie, rolnictwie lub przemyśle motoryzacyjnym.
EN
Composites based on tetragonal zirconia polycrystals modified with corundum inclusions ATZ (alumina toughened zirconia), are one of the basic and more commonly used ceramic structural materials. They are used especially willingly as parts of devices and machinery working in both dry and wet wear conditions in the presence of hard abrasive particles intensifying wear processes. The mechanical properties of such composites, strength and fracture toughness mainly, strongly depend on their chemical and phase compositions as well as microstructure. The aim of the present work was to investigate an innovative type of ATZ material composed of a mixture of two ZrO2 powders with different chemical composition and a small addition (2.3 vol.%) of nanometric corundum powder. The proper composite materials additionally contained 10 or 20 vol.% commercially available corundum particles. Tests were carried out on the mentioned materials for abrasive wear susceptibility according to the ASTM Dry Sand Test and ASTM Miller Test, using silicon carbide particles as the abrasive medium. As a reference materials, typical TZP (tetragonal zirconia polycrystals) material prepared using commercial powder and ZTA (zirconia toughened alumina) material containing 5 vol.% zirconia dispersed in an alumina matrix were used. The obtained results allowed the usability of the individual composite materials to be verified under various operating conditions.
PL
Kompozyty na osnowie tetragonalnego dwutlenku cyrkonu, modyfikowane wtrąceniami korundowymi (alumina toughened zirconia, ATZ), są jednym z podstawowych i częściej stosowanych ceramicznych tworzyw konstrukcyjnych. Szczególnie chętnie są stosowane jako elementy maszyn i urządzeń pracujące w warunkach tarcia suchego lub w obecności wody, często w obecności twardych cząstek intensyfikujących procesy zużycia. Właściwości mechaniczne tego typu kompozytów, głównie wytrzymałość i odporność na kruche pękanie, silnie zależą od ich składu chemicznego, fazowego i mikrostruktury. Celem niniejszej pracy było zbadanie innowacyjnego typu kompozytów ATZ, w którym jako osnowę zastosowano mieszaninę dwóch proszków ZrO2 o różnym składzie chemicznym z niewielkim (2,3% obj.) dodatkiem nanometrycznego proszku korundu. Właściwe materiały kompozytowe zawierały ponadto komercyjnie dostępne ziarna korundu w ilości 10 lub 20% obj. Wykonano dla tych materiałów testy podatności na zużycie ścierne luźnym ścierniwem węglika krzemu według norm ASTM - Dry Sand Test i Miller Test. Jako materiałów odniesienia użyto typowego materiału TZP (tetragonal zirconia polycrystals) uzyskanego z komercyjnego proszku oraz materiału typu ZTA (zirconia toughened alumina). Otrzymane wyniki pozwoliły zweryfikować użyteczność poszczególnych typów kompozytu w różnych warunkach pracy.
EN
The present research is focused on the characterization of the composites from Al2O3-Cu-Ni system. Two methods of ceramic-metal composite forming were applied: uniaxial powder pressing and Pulse Plasma Sintering (PPS). To obtain the samples the powder mixtures containing 85 vol.% of Al2O3 and 15 vol.% of metal powders were used. Influence of the sintering process on microstructure and mechanical properties of the two series of the composites was analyzed in detail. The selected physical properties of samples were characterized by Archimedes immersion method. Vickers hardness and the fracture toughness of the composites was determined as well. The microstructure of the composites was characterized by XRD, SEM, EDX. Fractography investigation was carried out as well. Independently on composite production method Al2O3, Cu, Ni, and CuNi phases were revealed. Fractography investigation results revealed different character of fracture in dependence of fabrication method. Pulse Plasma Sintered samples were characterized by higher crack resistance and higher Vickers hardness in comparison to the specimens manufactured by uniaxial pressing.
EN
The paper presents the results of research on the production and application of sintered copper matrix composite reinforced with titanium-copper intermetallic phases. Cu- Ti composites were fabricated by powder metallurgy. The starting materials for obtaining the sintered composites were commercial powders of copper and titanium. Experiments were carried out on specimens containing 2.5, 5, 7.5 and 10 % of titanium by weight. Finished powders mixtures containing appropriate quantities of titanium were subjected to single pressing with a hydraulic press at a compaction pressure of 620 MPa. Obtained samples were subjected to sintering process at 880°C in an atmosphere of dissociated ammonia. The sintering time was 6 hours. The introduction of titanium into copper resulted in the formation of many particles containing intermetallic phases. The obtained sinters were subjected to hardness, density and electrical conductivity measurements. Observations of the microstructure on metallographic specimens made from the sintered compacts were also performed using a optical microscope. An analysis of the chemical composition (EDS) of the obtained composites was also performed using a scanning electron microscope. Microstructural investigations by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) showed that after 6 hours of sintering at 880°C intermetallic compounds: TiCu, TiCu2, TiCu4, Ti2Cu3, Ti3Cu4 were formed. The hardness increased in comparison with a sample made of pure copper whereas density and electrical conductivity decreased. The aim of this work was to fabricate copper matrix composites reinforced with titanium particles containing copper- titanium intermetallic phases using powder metallurgy technology and determine the influence of the titanium particles on the properties of the sintered compacts and, finally, analyse the potentials application for friction materials or electric motors brushes.
EN
This article presents the preparation of composite casts made using the technology of precise casting by the method of melted models. The composite was reinforced with the ceramic sinter from Al2O3 particle shaped in a printed polystyrene female mould, which was fired together with precured ceramics. The resulting ceramic preform, after being saturated with paraffin and after the filling system is installed, was filled with liquid moulding sand and fired together with the mould. The reinforcement was saturated by means of the counter-pressure exerting action on the metal column, being a resultant of pressures inside and outside the chamber. The preliminary assessment showed no apparent defects in the shape of the cast. The casting was measured and the figures were compared with the dimensions of the matrix in which the reinforcing preform was made, the preform after firing and after saturation with paraffin. The results were presented in a table and dimensional deviations were determined. The composite casting was subjected to metallographic tests, which excluded any porous defects or damage to the reinforcement. It can therefore be said that, according to the predictions resulting from the previous calculations, the pressure values used allowed for complete filling of the reinforcement capillaries. The proposed method is therefore suitable for the preparation of precision composite castings with complex shapes.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.