Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy omówiono wszystkie dotychczasowe próby oceny wartości zabytków z XX wieku i wymieniono najważniejsze polskie opracowania dokonujące oceny wartości budowli XX-wiecznych. Przedstawiono też kryteria ochrony architektury opracowane w związku z zapisami wprowadzającymi pojęcie dóbr kultury współczesnej zawarte w uchwalonej w 2003 roku ustawie o planowaniu przestrzennym. W pracy zaproponowano zastosowanie kryteriów oceny wartości budowli XX-wiecznych zgodnych z obowiązującą Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Byłaby to wartość artystyczna – forma obiektu lub zespołu i jego jakość i oddziaływanie – europejskie, ponadregionalne i lokalne, wartość naukowa – autentyzm idei, materiału, funkcji oraz konstrukcja, materiał, nowatorstwo ponadregionalne i lokalne oraz wartość historyczna – miejsca, ludzi, wydarzeń – europejska, ponadregionalna i lokalna. Zaproponowano też zróżnicowanie wartości zabytków na rangę europejską (ponadkrajową), ponadregionalną i lokalną. W wypadku pojedynczych zabytków konieczne byłoby zastosowanie następujących kryteriów: określenie wartości bezwzględnie chronionych, wartości możliwych do przekształcenia oraz wartości utraconych, koniecznych do odtworzenia/rekonstrukcji. Konieczne byłoby zastosowanie zasady, że im wyższa ranga budowli, tym zakres ochrony jest większy. Podstawę do wyboru wyróżniających się zabytków XX wieku powinny stanowić opracowania źródłowe weryfi kowane przez późniejszą literaturę i współczesne opracowania badawcze. Wybór wyróżniających się budowli XX-wiecznych powinien odznaczać się trzema cechami: powinien być prosty i klarowny przez precyzyjnie określone kategorii oraz operujący możliwie najmniejszą liczbą kryteriów wartościujących, powinien być zgodny z obowiązującym w Polsce prawem i musi dokonywać rzeczywistej selekcji, a nie bezrefl eksyjnie mnożyć kolejne grupy wartościowych zabytków i trudnych do zdefi niowania wartości. Ocena wartości zabytków modernistycznych i wybór budowli najcenniejszych powinny stanowić podstawę do ustalenia różnego zakresu ochrony zabytków z tego okresu. Od kilku lat mówi się o potrzebie oceny wartości polskich zabytków i wydzielenia grup budowli najcenniejszych, które zasługują na pieczołowitą ochronę. Mimo szeregu wypowiedzi na ten temat nie ukazały się dotychczas konkretne propozycje dotyczące zasad kompleksowej ochrony budowli modernistycznych w Polsce.
EN
The work discusses all the attempts at assessing the value of the 20th-century monuments so far and mentions the most important Polish studies aimed at evaluating the 20th-century buildings. It also presents the criteria for architecture protection prepared in relation to regulations introducing the notion of contemporary culture heritage included in the act about spatial planning passed in 2003. The work supports using the criteria for assessing the value of 20th-century buildings in accordance to the currently binding Old Monuments Protection Law. Those would involve artistic value – the form of the object or complex, its quality and impact – European, over-regional and local; scientific value – authenticity of idea, material, function; construction, material, over-regional and local novelty; and historic value – of the place, people, events – European, over-regional and local. It was also suggested to diversify the value of monuments into that of European, over-regional and local rank. In case of individual monuments it would be necessary to apply the following criteria: determining the values absolutely protected, values possible to transform, and values lost but needed to recreate/reconstruct. The rule saying that the higher the rank of the building, the larger the range of protection would have to be applied. The basis for selecting outstanding monuments of the 20th-century should be source documents verified by later literature and current research studies. The selection of outstanding buildings of the 20th century ought to possess three features: it should be simple and clear due to precisely defined categories and using the smallest possible number of evaluating criteria; it should conform with the Polish law; and it must allow for actual selection instead of mindless multiplying of subsequent groups of valuable monuments and values difficult to define. Assessing the value of modernist monuments and selecting the most valuable buildings should constitute the basis for establishing the varying degree of protection for monuments from that period.
2
PL
MOOC-i, czyli masowe otwarte kursy online to nowoczesna, efektywna i bardzo wygodna forma kształcenia docierająca do szerokiego grona odbiorców. MOOC-i umożliwiają prowadzenie zajęć o szerokiej tematyce począwszy od kursów poradniczych, przez popularnonaukowe po wyjaśniające złożone zagadnienia techniczne. Artykuł prezentowany przez Fundację Młodej Nauki poświęcony jest inicjatywie mającej wspierać powstawanie i promowanie polskich MOOC-ów, omawia podjęte już działania i zdobyte doświadczenia oraz ukazuje drogę, jaka stoi przed twórcami polskich kursów.
EN
MOOC, massive open online courses is a modern, efficient and very convenient form of education that reaches a wide audience. MOOCs are dedicated for a broad-themed courses from the courses guidance, by popular after explaining complex technical issues. Article presented by the Foundation of Young Science is an initiative dedicated to support the creation and promotion of Polish MOOC Facilities, discusses the work already undertaken and lessons learned, and shows the way, which is facing the creators of Polish courses.
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasadniczym celem było zaprezento-wanie próby obliczenia parametrów termodynamicznych przy rozruchu silników o zapłonie samoczynnym w obniżonych temperaturach otoczenia.
EN
In conditions of low temperatures starting properties of engines are playing the crucial role about the self-ignition. So far thermodynamic models which would capture the process of the warming up the engine about the self-ignition, are missing especially in lowered environmental temperatures to thermodynamic parameters of the process of the prestressing. This paper constitutes the fragment of examinations in the recalled subject matter. Presenting the attempt to calculate thermodynamic parameters at the start-up of engines about the self-ignition in lowered environmen-tal temperatures was his crucial objective.
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasadniczym celem było zaprezentowanie próby wyprowadzenia równań na ciśnienie temperatury wykładnika politropy w przypadku ucieczki ładunku.
EN
In conditions of low temperatures starting properties of engines are playing the crucial role about the self-ignition. So far thermodynamic models which would capture the process of the warming up the engine about the self-ignition, are missing especially in lowered environmental temperatures to thermodynamic parameters of the process of the prestressing. This paper constitutes the fragment of examinations in the recalled subject matter. Presenting the attempt to lead equations to the pressure of the temperature of the exponent was his crucial objective politropy in case of the escape of the cargo.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2825--2832, CD 1
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasadniczym celem jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących zużycia układu tłok-pierścienie-cylinder dla silnika typu 359 przy rozruchu w niskich temperaturach otoczenia w oparciu o badania doświadczalne.
EN
At low temperatures, the essential role of start-up characteristics of compression ignition engines. So far there is no thermodynamic models that would include starting the process of diesel engine, especially in reduced ambient temperatures thermodynamic parameters of the compression process. This paper is a part of the research in that topic. Its primary aim is to present a study on the wear of piston rings and cylinder-type engine 359 for start-up at low ambient temperatures based on experimental studies.
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasad-niczym celem było zaprezentowanie badań , wykonanych w komorze niskich temperatur, obliczeń maksymalnych ciśnień i temperatur w zależności od temperatury otoczenia, prędkości obrotowej wału korbowego i zużycia układu tłok-pierścienie-cylinder.
EN
At low temperatures, the essential role played by start-up characteristics of compression ignition engines. So far there is no thermodynamic models that would include starting the process of a diesel engine, especially at reduced temperatures on the thermodynamic parameters of the compression process. This paper is a piece of research in that topic. Its principle-like aimed at presenting research carried out in low-temperature chamber, the calculation of the maximum pressure and temperature depending on the ambient temperature, the rotational speed of the crankshaft and wear of the piston rings and cylinder.
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasadniczym celem jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących bilansów cieplnych dla silnika typu 359 przy rozruchu w zależności od warunków rozruchu w oparciu o badania doświadczalne.
EN
At low temperatures, the essential role played by start-up characteristics of compression ignition engines. So far there is no thermodynamic models that would include starting the process of a diesel engine, especially at reduced temperatures on the thermodynamic parameters of the compression process. This paper is a piece of research in that topic. Its primary purpose is to present the results of research on heat balance for the engine type 359 at start-up, depending on the starting conditions based on experimental studies.
PL
Z uwzględnieniem asymetrii i odkształceń przebiegów elektromagnetycznych w zlinearyzowanym transformatorze zasilającym układ prostownikowy, artykuł przedstawia w postaci analitycznej zależności pomiędzy operatorowymi funkcjami przebiegów, jak również uogólniony schemat zastępczy strony wtórnej transformatora. Przedstawione zostało przejście z określonej funkcji operatorowej na postać czasową metodą symboliczną przy pomocy programu Matlab.
EN
Taking into account the asymmetry and distortion of electromagnetic functions in a linearized transformer supplying a rectifier system, the paper presents in analytic form the dependences between operator forms of the functions, as well the generalized equivalent circuit diagram of the transformer secondary site. The transition from determined operator form to the time form with the use of the symbolic method in MATLAB was presented.
PL
W artykule omówiono: przygotowania dwu żelbetowych kominów o wysokości 120 i 100 m do wyburzenia z użyciem MW; opis obiektów w sąsiedztwie obalanych kominów; charakterystyka pomierzonych drgań gruntu i zagrożonych obiektów na skutek upadku masy kominów; oceny stopnia szkodliwości pomierzonych drgań dla badanych obiektów.
EN
The paper deals with: preparation of two tall RC-chimneys to the blast demolition; description of structures in the proximity of demolition chimneys; characterization of the measured ground and hazard structure vibrations as an effect of falling chimney masses; evaluation of harmfulness of measured vibrations for the investigation structures.
EN
Commutation processes in power electronic converters are significantly dependent on the leakage inductances of the transformer. The calculations of the leakage inductance matrix where preformed with use of the finite element method (3D). The eddy current losses were taken into consideration. The mono harmonic calculations for different frequencies where performed. The dependence of magnetical inductance main, component zero and leakage were showed from frequency. This caused rotational currents in the core of the autotransformer and in the conductors of windings is. The way of the fusion of these inductances was introduced ladder arrangements. Adaptation of these inductances to the calculations of courses transitory converters district methods was the aim. The article presents ladder circuits, which synthesize zero component inductance and leakage inductance of the transformer. They are also used to complement [8] (remove imperfection) substitute diagram of the main magnetic circuit of the transformer. Including the substitute diagram they can be used for fast calculations of the transient states in clean power multi-pulse rectifiers circuits. This way of calculations represents proper conditions of the diodes commutation and allows for studying of the circuits higher harmonics.
PL
W artykule przedstawiono w formie analityczncj sposób obliczania funkcji napięć, prądów i strumieni magnetycznych w 3-falowym autotransformatorze z uzwojeniami połączonymi w trójkąt, zasilającym 6-cio pulsowy mosikowy układ prostownikowy. Uwzględniono niesmusoidalność i niesymetrie napięć zasilających, niesymetrie prądów i strumieni magnetycznych, a także zlinearyzowany prąd magnesujący.
EN
The article presents in analytical form the determination of functions of voltages, currents and magnetic fluxes m 3-phase autotransformer with winalings in triangle system which is characterized by linearized magnetic circuit and which supply a nonlinear power electronic system. Distortions and asymmetry of supplying voltages, asymmetry of currents and magnetic fluxes, as cell as linearized magnetizing current were taken into consideration (Electromagnetic functions in autotransformer supplying a rectifier system).
PL
W artykule przedstawiono w zarysie główne elementy tectinologii wyburzania różnych grup obiektów; elementy te zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń autora. W artykule przedstawiono również usystematyzowaną problematykę ochrony otoczenia przed skutkami strzelań i upadku, z wypunktowaniem t/cli zjawisk i problemów, które wymagają najpilniejszego rozwiązania, tak by projektantowi dać do ręki dobre i pewne narzędzie pozwalające na w miarę dokładne prognozowanie skutków.
EN
The paper shows the main elements of demolition technology. These elements were worked out on author's experiences. The paper also shows technology of surroundings' protection In demolition works using blasting technique.
PL
Artykuł przedstawia w formie analitycznej obliczenie funkcji napięć, prądów i strumieni magnetycznych w 3-fazowym autotransformatorze autotransformatorze zlinearyzowanym obwodzie magnetycznym, zasilającym nieliniowy układ energoelektroniczny. Uwzględniono niesinusoidalność i niesymetrię napięć zasilających, niesymetrię prądów i strumieni magnetycznych oraz zlinearyzowany prąd magnesujący.
EN
The article presents in analytical form the determination of functions of voltages, currents and magnetic fluxes in 3-phase autotransformer which is characterized by linearized magnetic circuit and which supply a nonlinear power electronics system. Distortions and asymmetry of supplying voltages, asymmetry of currents and magnetic fluxes, as well as linearized magnetizing current, were taken into consideration.
16
PL
W pracy przedstawiono trzy sposoby wyznaczania indukcyjności rozproszeń uzwojeń autotransformatora metodą elementów skończonych. Do obliczeń wykorzystano model autotransformatora 3D oraz dwa modele 2D. W pracy wyodrębniono różnice występujące pomiędzy macierzami indukcyjności rozproszeń uzyskanymi opisywanymi metodami, oraz przeanalizowano ich wpływ na obliczenia symulacyjne wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych.
EN
This article presents three procedures of calculating an autotransformer's leakage inductance matrix with the use of the finite element method. The calculations were performed in ANSYS application. The differences between the autotransformer's leakage inductance matrices obtained with the described methods were isolated, also the analysis of their influence on multi-pulse electronic power converter calculations were made.
EN
The article presents a generalized equivalent circuit diagram of 3-phase transformers supplying rectifier systems, with regard to asymmetry and distortions of supplying voltages, asymmetry of currents and linearized magnetizing current. Parameters of the circuit diagram were calculated basing on linearization of transformer magnetic circuit.
PL
Artykuł przedstawia uogólniony schemat zastępczy 3-fazowych transformatorów zasilających układy prostownikowe, z uwzględnieniem niesymetrii i odkształceń napięć zasilających, niesymetrii prądów oraz zlinearyzowanego prądu magnesującego. Parametry schematu obliczone zostały w oparciu o linearyzację obwodu magnetycznego transformatora.
PL
Przedmiotem badań był 18-to pulsowy przekształtnik z autotransformatorem różnicowo-widełkowym o pięciu uzwojeniach na każdej kolumnie i mocy wyjściowej 50kW. Obliczenia macierzy indukcyjności rozproszenia uzwojeń wykonano dla 120 (5!) możliwych kombinacji ich ułożenia w oknie autotransformatora z wykorzystaniem programu Ansys. Z przebiegów dynamicznych, obliczonych z uwzględnieniem zjawiska nasycenia obwodu magnetycznego, zjawiska histerezy magnetycznej oraz strat wiroprądowych, uzyskano wartości THD prądów sieci przekształtnika z zakresu 4-8%.
EN
This article reports the results of a study of 18-Pulse AC/DC converter with differential fork autotransformator with 5 windings on each column and 50kW of effective power. The authors use Ansys application to perform the calculations of a leakage inductance matrix for 120 (5!) possible combinations of windings placement in autotransformer window. Next, THD values of corwerter phase currents of 4-8% range were obtained from dynamic transient calculations with the consideration of magnetic saturation, magnetic hysteresis and eddy current losses.
20
Content available remote Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwie
PL
W artykule podano zasady bezpiecznego prowadzenia robót wyburzeniowych metodą wybuchową, sposoby likwidacji obiektów prostych, wysokich (wieże różnego rodzaju, kominy), skomplikowanych lub znajdujących się w trudnej sytuacji terenowej (floatacje, płuczki, zakłady przeróbcze, wieże węglowe itp.), metalowych (wieże szybowe, koparki, inne obiekty metalowe) oraz podano nietypowe sposoby likwidacji różnych obiektów metodą wybuchową, które to zadanie jest na pozór niewykonalne z użyciem tej metody. Odniesiono się również do istniejącego systemu prawnego w tej materii. W referacie zawarto również uwagi dotyczące innych zagadnień związanych z robotami wyburzeniowymi. Artykuł jest syntezą całej problematyki robót strzelniczych w budownictwie.
EN
The safety principles in blasting works carried out in demolition of constructions are given. The lecture enumerates methods for demolition of undemanding plants, tall ones (various towers, chimneys), compound or lying in tough environments (flotation or sluice facilities, dressing plants, coal towers, etc.) and metal constructions (shaft towers, pylons, excavators and other metal plants). Furthermore unique ways of demolition of different structures by blasting are given, which commonly are considered impossible to be done. A reference is also made to the laws binding in this subject. Other subjects related to the demolition works are also referred to. The paper makes a synthesis of all the issues encountered in the blasting works applied in civic constructions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.