Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cowshed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Aspekty mikroklimatu w budynkach inwentarskich
EN
The results of microclimate were described when considering two freeground cowsheds in the season of early spring. What is more, there were presented findings of the following parameters of microclimate: internal and external temperature, internal and external relative humidity and gas concentration of CO2, NH3 i H2S.
EN
The paper presents the results of studies on the extraction and processing of heat from ventilation air in a free-stall cowshed with a 3 kW coil, efficiency of about 100 m3 h-1 and a heat pump with a capacity of 8 kW. The heat, in the amount of 0.341 GJ day-1, was used to heat water in a 200dm3 buffer tank. Energy inputs averaged 46.65 kWh per day, and the efficiency index during the period was COP = 2.001. Measurements were taken from August to October, every day at the same time, by reading the heat meter and the thermometer indications. To increase the installation’s efficiency (COP) it is necessary to increase the removal of heat. This is possible by using additional radiators or a boiler for hot water, and reducing the performance of the circulation pump of fan coil by reducing the fluid flow rate to 0.3 m3 ·h-1 .
PL
Przedstawiono wyniki badań pozyskiwania i przetwarzania ciepła z powietrza wentylacyjnego z wolnostanowiskowej obory bydła mlecznego przy użyciu klimakonwektora o mocy 3 kW i wydajności ok 100 m3·h-1 oraz pompy ciepła o mocy 8 kW. Uzyskane ciepło w ilości 0,341 GJdzień-1 wykorzystywano do podgrzewania wody c.o. w zbiorniku o pojemności 200dm3. Nakłady energii elektrycznej wynosiły średnio 46,65 kWh dziennie, a wskaźnik efektywności pracy COP wyniósł w badanym okresie COP = 2,001. Pomiary prowadzono od sierpnia do października 2012r i od lipca do października 2013r., codziennie o ok. 8.00 odczytując dane z ciepłomierzy i termometrów umieszczonych w instalacji. Aby zwiększyć efektywność COP, konieczne jest zwiększenie odbioru ciepła przy tej mocy pompy ciepła poprzez dodatkowe grzejniki lub bojler na ciepłą wodę użytkową i zmniejszenie wydajności pompy obiegowej instalacji klimakonwektora zmniejszając prędkość przepływu cieczy roboczej do poziomu ok. ok. 0,3 m3h-1.
EN
The analysis concerns the size of the ventilation air stream, which is variable in time, in a cowshed with natural ventilation. The research was carried out in two buildings designed for dairy cattle, one has ventilation ducts, the other an air vent. The research covered measurement of internal and external air temperature, which is variable in time, air flow temperatures and velocity in air vents and the wind velocity. Temperature and velocity of air flow in particular ducts differed between each other. In the winter season, average air temperature in ducts was lower than the air temperature in the zone where animals stayed. The ventilation air stream size resulting from the measured flow velocities in ventilation ducts was compared to the theoretical size.
PL
Analiza dotyczy wielkości zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego w oborach z wentylacją naturalną. Badania przeprowadzono w dwóch budynkach dla bydła mlecznego, jeden posiada kominowe kanały wywiewne drugi kalenicową szczelinę wentylacyjną. Badania obejmowały pomiary zmiennych w czasie temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, temperatur i prędkości przepływu powietrza w wywiewnych otworach wentylacyjnych oraz prędkość wiatru. Temperatura oraz prędkość przepływu powietrza w poszczególnych kanałach różniły się między sobą. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza w kanałach była niższa niż temperatura powietrza w strefie przebywania zwierząt. Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego wynikająca z pomierzonych prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych porównano z wielkością teoretyczną.
PL
W 2012 roku przeprowadzono analizę wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie krów mlecznych. Celem badań była ocena rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych stosowanych w chowie bydła mlecznego na terenie powiatu łomżyńskiego. Dokonano oceny warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla bydła, systemów utrzymania zwierząt, zadawania pasz, usuwania odchodów oraz pozyskiwania mleka. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpiły istotne zmiany, które wpłynęły na stosowane technologie oraz rozwiązania funkcjonalne budynków inwentarskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wdrożenie nowoczesnych technologii poprawiło dobrostan zwierząt, co przełożyło się na zwiększenie ich wydajności mlecznej, poprawę jakości otrzymywanego surowca, a także znacznie skróciło czas pracy rolnika. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolnicy przekonani są co do istoty i ważności inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne.
EN
In 2012, analysis of the selected farms specialising in dairy cows breeding was carried out. The objective was an assessment of technological and functional solutions used in the dairy cattle breeding on the area of Łomżyński province. Assessment of environmental conditions in facilities for cattle, systems of animals maintenance, feeding, removal of excrements and obtaining milk was carried out. Based on the research which was carried out, one should state that within the range of the last ten years, significant changes occurred, which influenced applicable technologies and functional solutions of livestock buildings of farms specialising in milk production. Implementation of modern technologies improved animals welfare, which translated into the increase of their milk efficiency, improvement of the quality of the obtained raw material and also considerably shortened farmer's work time. Based on the research, it was found out that farmers are convinced about the significance and importance of investing in modern technological solutions.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ekonomicznej rozwiązań technicznych i technologicznych ciągu funkcjonalnego ścielenia legowisk, usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborach wolnostanowiskowych. Obejmuje ona następujące elementy: wskaźnik funkcjonalności ciągu, poziom jego mechanizacji, analizę statystyczną, koszty eksploatacji technicznej i inne koszty, nakłady robocizny oraz kryteria wyboru rozwiązania najkorzystniejszego.
EN
The economical evaluation method of manure removing from cowsheds (especially from free stall cowsheds) and storage solutions were presented in the paper. The main elements of this method are: functionality coefficient, mechanization level, human work, exploitation costs and other inputs, statistic analyze, criteria of optimal solution choice.
PL
Produkcja mleka wysokiej jakości wymaga spełnienia wielu warunków dotyczących higieny doju, przechowywania mleka oraz jego transportu. Stan techniczny dojarek i dojami oraz schładzarek i system transportu mleka istotnie wpływają na jakość mleka, co potwierdziły badania na dużej próbie 50 gospodarstw. Badania te wykazały istotne zależności wpływu rodzajów urządzeń udojowych i schładzarek oraz transportu mleka na jego jakość.
EN
Production of high quality milk requires numerous conditions to be fulfilled as regards the hygiene of milking, milk storage and transportation. Technical state of milking machines and milking parlours as well as the system of milk transport significantly affect the quality of milk, what has been confirmed by the survey covering as large number as 50 dairy farms. The investigations proved significant effects of milking equipment, milk cooler types and milk transport system on the quality of milk.
PL
Zarówno bogate doświadczenia terenowe, jak i badania naukowe zgodnie stwierdzają, że optymalną formą organizacji produkcji bydła mlecznego jest cykl zamknięty, zapewniający analogię warunków i systemów chowu. Opierając się na badaniach własnych opracowano metodę określania potrzebnej liczby stanowisk w oborze lub fermie dla poszczególnych kategorii bydła. Zaprezentowana metoda została oparta na rocznym obrocie stada, uwzględniającym sezonowość wycieleń krów, zdeterminowaną czynnikami fenologicznymi. Zestawienie w tabeli 3 przejrzyście przedstawia liczbę stanowisk dla poszczególnych kategorii bydła przy odpowiedniej wielkości stada podstawowego krów i może być pomocne dla projektantów, producentów - hodowców i doradców.
EN
On the basis of extensive practical experience as well as the experimental results it may be stated that the optimum organization form for dairy cattle production is the closed cycle system; it ensures the analogy of conditions and procedures of raising. On the basis of own research experience the method to determine the necessary number of stalls in a cow-shed or on the farm, for particular cattle categories, was elaborated. Presented method was grounded on annual herd turnover, considering seasonal calving of cows determined by phonological factors. Table 3 summarized clearly the number of stalls required for particular cattle categories at adequate magnitude of basic cow herd, what may be instrumental in activities of designers, producers - breeders and zootechnical advisors.
PL
Przeprowadzone wśród dostawców mleka spółdzielni w Czarnkowie badania ankietowe dotyczyły stanu wyposażenia gospodarstw w urządzenia do doju i schładzania mleka. W 2003 roku rolnicy stosowali najczęściej dojarki rurociągowe (58,8%). Zmniejsza się też szybko liczba przestarzałych dojarek bańkowych i oceniono, że ich udział na koniec 2004 roku powinien wynosić 19,6%. Najlepiej przedstawia się stan wyposażenia gospodarstw w urządzenia do schładzania mleka. W 2003 roku w 84,6% przypadków stosowano schładzarki zbiornikowe, głównie typu otwartego. Stan ten powinien ulegać dalszej poprawie.
EN
The poll of providers of milk to the cooperative in Czarnków was carried out. This research referred to the condition of the equipment of farms to devices for milking and refrigerating to milk. In 2003 farmers used the pipeline milking machines (58.8%) the most often. The number of out-of-date backet milking machines' is decreasing fast. Their participation in the end 2004 should be 19.6%. The condition of the equipment of farms to devices for refrigerating to milk presents the best. In 2003 to 84.6% of cases was used modern refrigerated bulk milk tanks, of mainly open type. This condition should improve in the future.
PL
Przedstawiono moduł projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła, uwzględniający zależności pomiędzy rozwiązaniami technologicznymi a rozmieszczeniem stanowisk w hali zwierząt. Prezentowana w pracy struktura bazy danych, umożliwia wprowadzenie do systemu, danych inwentaryzacyjnych dowolnego badanego obiektu, ułatwia modyfikację poszczególnych wartości w zależności od aktualnej produkcji maszyn i urządzeń czy też materiałów budowlanych. Stworzono podstawy kompleksowego projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła.
EN
A module for designing technical equipment in buildings for cattle was presented, taking into consideration the relations between technological solutions and the distribution of stands in the animal house. The database structure presented in the work, makes it possible to introduce inventory data of any examined object to the system, facilitates the modification of the specific values, depending on the current production of machines and equipment or construction material. The foundations for comprehensive design of technical equipment in buildings for cattle have been created laid.
PL
Celem pracy była analiza zachowania krów mlecznych w pomieszczeniach obory z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Na podstawie materiału filmowego, ilustrującego różne formy aktywności krów określono czas spędzony przez zwierzęta na stanowiskach boksowych. Wyodrębniono grupy stanowisk o najkrótszym i najdłuższym czasie ich zajmowania przez krowy w ciągu doby. Wskazano na zróżnicowanie preferencji w wykorzystaniu boksów legowiskowych przez zwierzęta w zależności od położenia w obrębie grupy boksów i wynikające stąd konsekwencje, m.in. potrzebę dostosowania zakresu obsługi boksów do ich wykorzystania przez krowy.
EN
Study analysed the behaviour of dairy cows in a cowshed of free-stall housing system. On the basis of film material illustrating different forms of animals' activity, the time spent by cows within lying boxes was recorded. Lying stands were divided into groups longest and shortest occupied by the animals within 24 hrs. Differentiated preferences in using of particular lying stands by the animals, as affected by stand localization in a row of boxes were pointed out as well as some resulting consequences, e. g. the need of adjusting box services to their real use by the cows.
PL
Przedstawiono przykładowe rozwiązanie obory stanowiskowej dla gospodarstw do 30 krów i obór wolnostanowiskowych powyżej 30 krów. Są to obiekty o wysokim poziomie mechanizacji z prawidłowo zaprojektowanym układem funkcjonalno-technologicznym spełniające wymagania z zakresu dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
EN
Example of solutions of cowshed for 30 cows with tied-up animal keeping system and free stall cowshed for above 30 cows were presented. These are livestock buildings with high level of mechanisation (high-tech) and proper arrangement from functional and technological point of view. The requirements of animal welfare and environment protection were fulfilled.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.