Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 302

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), przedstawionym przez Ministerstwo Klimatu we wrześniu 2020 r., autorzy zaplanowali zbudowanie całkowicie nowego rozproszonego i nieemisyjnego systemu generacji energii elektrycznej już w 2040 r. Istniejące, w większości systemowe, elektrownie węglowe - nieuchronnie dobiegają kresu życia technicznego i założyć należy, że zostaną trwale zamknięte w latach 2030-2035. Otwiera się ogromna szansa na zbudowanie nowego systemu źródeł wytwarzania dopasowanych do rynku odbiorców i opartych o nowe, niemisyjne technologie.
PL
Powstała stosunkowo niedawno teoria fraktalna ukazała odmienne od klasycznego podejście do opisu otaczającego nas świata. Zostały wykształcone nowe narzędzia pozwalające opisywać procesy dotąd trudne do zbadania. Analiza fraktalna jest wykorzystywana w wielu dziedzinach naukowych od biologii i medycyny poprzez geografię, a na informatyce kończąc. W artykule podjęto próbę wykorzystania pewnych elementów tej teorii, z powodzeniem stosowanych w innych dziedzinach nauki do analizy procesów związanych z generowaniem energii elektrycznej przez farmy wiatrowe. Skupiono się głównie na zbadaniu podobieństwa oraz samopodobieństwa procesów. Sprawdzano związki zachodzące między przebiegami prędkości wiatru oraz wytworzonej mocy, a wykładnikiem Hursta. Przeprowadzono badania dotyczące podobieństwa między stochastycznymi szeregami czasowymi jakimi są przebiegi prędkości wiatru oraz generowanej mocy dla danej turbiny wiatrowej. Opracowano model celem stworzenia krótkoterminowych prognoz produkcji energii elektrycznej w farmach wiatrowych. Wykorzystano podejście statystyczne, w którym głównym celem jest uchwycenie relacji między procesami (prędkość wiatru, a moc elektrowni wiatrowej).
EN
The relatively recent fractal theory has disclosed a description of the Word surrounding us different from the classical owe. New tools to describe processes difficult to be examined so far, have been developed. Fractal analysis is used in many areas of science, from biology and medicine to geography and computer science. In the paper an attempt has been made to avail of certain components of this theory, successfully applied in others fields of science, in order to analyze the processes of generating electricity by wind farms. Attention has been focused on examination of similarity and self-similarity. Relation-ships between power versus wind velocity dependencies and hurst exponent have been checked. Studies on similarity between stochastic time series (wind velocity time dependencies) and generated power for a given wind turbine have been carried out. On the basis of the studies a model has been developed in order to create short-term forecasts of electric energy production in wind farms. A statistical approach has been used, whose main goal is to find a relationship between the pro-cesses wind speed – generated energy.
EN
The aim of the paper is to present the classification of stages of development of Demand Side Response (DSR) services in European Union countries, Great Britain, Norway and Switzerland. In this paper the discussion is based on information about legal conditions and accessible market mechanisms influencing the current state of DSR resources in the power sector. The provisions of the EU Efficiency Directive defining the existence of reduction resources were used as a basis for comparative analysis. The assessment was made considering three criteria, such as availability of DSR services on the energy market, possibility to aggregate reduction resources and requirements related to the technical feasibility of DSR products. Based on the obtained results, Finland, France, Ireland and the United Kingdom were identified as the countries with the highest level of implementation and operation of DSR services, pointing to positive actions that favour the development of reduction resources in contrast to the other analyzed entities. Moreover, this publication identifies areas which pose real threats and difficulties in each of the considered aspects for new entrants, i.e. aggregators and their aggregated resources.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji etapów rozwoju usług DSR w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Szwajcarii. Rozważania te oparto na podstawie informacji o uwarunkowaniach prawnych oraz dostępnych mechanizmach rynkowych, wpływających na stan obecny zasobów DSR w sektorze elektroenergetycznym. Jako bazę do analizy porównawczej wykorzystano zapisy unijnej dyrektywy efektywnościowej, definiującej istnienie zasobów redukcyjnych. Oceny dokonano w trzech kryteriach, takich jak: dostępność usług DSR na rynku energii, możliwość agregacji zasobów redukcyjnych oraz wymagania związane z techniczną realizowalnością produktów DSR. Na podstawie otrzymanych wyników wskazano Finlandię, Francję, Irlandię oraz Wielką Brytanię, jako kraje o najwyższym poziomie wdrażania i funkcjonowania usług DSR, wskazując na pozytywne działania sprzyjające rozwojowi zasobów redukcyjnych w kontraście do pozostałych analizowanych podmiotów. Ponadto w publikacji tej wskazano obszary stanowiące realne zagrożenia i trudności w każdym z rozważanych aspektów dla nowych uczestników rynku jakimi są agregatorzy oraz oferowane przez nich zagregowane zasoby.
PL
Nowe strategie ogłoszone w 2020 r. przez Komisję Europejską - integracji systemu energetycznego oraz tzw. fali renowacji - już od 2021 r. będą kreować zasadnicze zmiany na rynkach energii i rynkach budowlanych państw UE. Polska ma szansę być jednym z głównych beneficjentów obecnej polityki klimatycznej Unii. Oznacza to ogromne perspektywy rozwoju dla naszej branży budowlanej, szczególnie instalacji HVAC, ale i szereg wyzwań. Jak się do tego przygotować?
PL
W referacie przedstawiono wyzwania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wynikające ze zmian sposobu zapotrzebowania na moc odbiorców końcowych, wpływu zmian technologicznych obejmującą każdy segment systemu elektroenergetycznego (SEE) w całych łańcuchu dostaw: od generacji, poprzez przesył oraz dystrybucję do odbiorcy końcowego. W artykule zaproponowano kierunki działań sektora energetyki, które mogą w przyszłości przyczynić się do zwiększenia elastyczności funkcjonowania KSE wobec zmian w strukturze wytwarzania energii. Wnioski przedstawione w referacie szerzej zaprezentowano w raporcie „Elastyczność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania.” zrealizowanego przy współudziale Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk oraz Forum Energii.
EN
The paper presents the challenges of the National Power Systems (NPS) in the future resulting from the changes in the demand for end users, the impact of technological changes covering each segment of the power system throughout the supply chain: from generation, transmission / distribution to the final recipient. The article proposes directions of activities of the energy sector, which may in the future contribute to increasing the flexibility of the operation of the NPS to changes in the energy mix.
PL
Prowadzenie ruchu jednostek wytwórczych opalanych gazem ziemnym, pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym stanowi coraz ważniejsze zagadnienie, w szczególności w obliczu rosnącego udziału mocy zainstalowanych takich jednostek. W artykule zaprezentowano algorytm prowadzenia pracy elektrowni opalanej gazem ziemnym i pracującej w zakładzie przemysłowym, według kryterium ekonomicznego. Przedstawiono funkcję celu z uwzględnieniem składników wynikających z produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu przemysłowego a także wyniki obliczeń działania algorytmu dla przykładowego okresu historycznego. Wyniki porównano ze scenariuszami alternatywnymi. Zaproponowano modyfikację przedstawionego algorytmu na potrzeby jego praktycznego wdrożenia w analizowanym obiekcie.
EN
The operation of gas-fired power plants operating in the Polish power system is an increasingly important issue, especially in view of the growing share of installed capacity of such units. The article presents the algorithm of running a natural gas-fired power plant operating in an industrial plant, according to the economic criterion. The objective function which is taking into account the components resulting from the production of electricity for the needs of the industrial plant is presented, as well as the results of calculations of the algorithm's operation for an exemplary historical period. The results were compared with alternative scenarios. The modification of the presented algorithm for the needs of its practical implementation for use in the analyzed object has been proposed.
7
Content available remote Nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji
PL
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest narzędziem do realizacji celów polityki energetycznej – poprawy efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii, szerszego wykorzystania zasobów odnawialnych, rozwoju rynków konkurencyjnych oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji znalazło uznanie w wielu krajach Unii Europejskiej. Kraje te dla stymulowania rozwoju tych źródeł wprowadziły systemy wsparcia. Także Polska posiada znaczny potencjał dla rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. W Polsce, w 2018 roku przyjęto ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wdrożenie ustawy przewiduje się na drugie półrocze 2019 roku. Celem nowych regulacji jest dalszy rozwój wysokosprawnej kogeneracji, gwarantujący możliwość budowy nowych źródeł lub działań związanych z modernizacją lub eksploatacją źródeł już istniejących. W artykule przedstawiono nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, którego wdrożenie przewidziano na 2019 rok oraz perspektywy rozwoju tych źródeł.
EN
Combining heat and power is a measure for realization of energy policy targets – energy efficiency improvement, energy security improvement, diversification of energy generation, wider using of renewable energy sources, development of competition and reduction of emissions from energy sector. Electricity generation from high-efficient cogeneration is supported by many of Member States of the European Union. For cogeneration development countries has adopted different schemes. Also Poland has great potential for development of high-efficient cogeneration. In Poland dedicated Act for promotion of cogeneration was adopted in the end of 2018. Implementation of all measures is planned for second half of 2019. The main aim of new regulation is further development of combining heat and power, especially to stimulate construction of new units or modernization of existing. This paper presents new support scheme for high-efficient cogeneration and development perspective for those generation units.
8
Content available remote Mechanizmy mocowe na rynkach energii elektrycznej
PL
W artykule scharakteryzowano rozliczenia mocowe związane z dostawą energii elektrycznej. Opisano najważniejsze mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Na tym tle przedstawiono zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Omówiono wyniki pierwszych aukcji krajowych. Wskazano na możliwy wpływ funkcjonowania rynku mocy na rynek energii elektrycznej.
EN
The article characterizes capacity settlements related to the supply of electricity. The most important capacity mechanisms were described, focusing mainly on solutions used in European countries. Against this background, the principles of the capacity market in Poland are presented. The results of the first domestic auctions were discussed. The possible impact of the capacity market on the electricity market was indicated.
PL
W ramach pracy dokonano oceny podstawowych czynników fundamentalnych rynku energii elektrycznej oraz przeprowadzono analizę efektywności finansowej węglowego bloku energetycznego klasy 1000 MW na przykładzie elektrowni Ostrołęka C. Analizę wykonano metodą Monte Carlo bazując na symulacjach funkcjonowania rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2053 roku z wykorzystaniem modelu fundamentalnego rynku, który pozwolił na wyznaczenie warunków brzegowych do analiz efektywności finansowej projektu. Symulacje wykonano dla dwóch podstawowych scenariuszy: węglowego oraz zrównoważonego z energetyką jądrową, przy czym każdy ze scenariuszy był odzwierciedleniem zróżnicowanych polityk w zakresie ochrony klimatu.
EN
As part of the work, an assessment of the fundamental factors of the electricity market was made and an analysis of the financial efficiency of the 1,000 MW class coal-fired power unit was conducted based on the Ostrołęka C power plant case. The analysis was carried out using the Monte Carlo method based on simulations of the electricity market operation in the perspective up to 2053 using the fundamental market model, which allowed setting the boundary conditions for the project's financial efficiency analysis. Simulations were carried out for two basic scenarios: coal and sustainable with nuclear energy, with each scenario reflecting different policies in the field of climate protection.
EN
The condition of the Polish energy sector does not inspire any trust of its customers. Outdated machinery and the lack of investment in new technologies make it necessary to take action to ensure the stability and continuity of electricity supplies to the end-user. In Poland, the industrial power sector is based on the use of coal and despite the Government’s announcements to resign from this raw material, more and more power investments are being made to generate energy from coal (Ostrołęka power plant). The solution which compensates for the current state of the Polish power industry is the development of distributed generation. The article presents a description of dispersed sources, power market, its organization and problems arising from its implementation. Distributed energy sources in the form of micro installations, energy clusters and virtual power plants have been described and characterized as well. It also assesses the impact of power market introduction on the development of distributed energy sources. The impact of the power market on the development of distributed sources is very hard to predict and determine. The functioning and further development of the energy sector, including the capacity market, strongly depends on the laws, regulations, as well as the economic and political situation in Poland and Europe. The social factor will also play an important role as the introduction of the capacity market will burden the financial side of each energy consumer. On the basis of the data presented on particular sources and distributed systems, one can only make predictions related to the possible effects of introducing the capacity market for the development of distributed sources.
PL
Stan polskiej energetyki nie budzi zaufania odbiorców. Przestarzały park maszynowy, brak inwestycji w nowe technologie sprawiają, że istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu zapewnienie stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. W Polsce energetyka zawodowa oparta jest na węglu i pomimo zapowiedzi rządowych, że będziemy odchodzić od tego surowca, to tworzone są kolejne inwestycje energetyczne wytwarzające energię z węgla (elektrownia Ostrołęka). Rozwiązaniem rekompensującym istniejący stan w polskiej energetyce jest rozwój generacji źródeł rozproszonych. W artykule scharakteryzowano źródła rozproszone, rynek mocy, przedstawiono jego organizację oraz problemy wynikające z jego wdrożenia. Opisano i scharakteryzowano rozproszone źródła energii w postaci mikroinstalacji, klastrów energetycznych oraz wirtualnych elektrowni. Dokonano także oceny wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój rozproszonych źródeł energii. Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych jest trudny do przewidzenia i określenia. Funkcjonowanie i rozwój sektora energetycznego w tym rynku energii w dużej mierze uzależnione jest od przepisów, uregulowań prawnych oraz sytuacji gospodarczo-politycznej Polski oraz Europy. Czynnik społeczny będzie także odgrywał istotną rolę, gdyż wprowadzenie rynku mocy będzie obciążało od strony finansowej każdego odbiorcę energii. Na podstawie przedstawionych informacji o poszczególnych źródłach i systemach rozproszonych, można jedynie dokonać przewidywań związanych z ewentualnymi skutkami wprowadzenia rynku mocy dla rozwoju źródeł rozproszonych.
PL
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą prądową” lub „ustawą o cenach energii elektrycznej” (dalej „Ustawa prądowa”), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. Ustawa prądowa od dnia 1 lipca 2019 r. umożliwia w stosunku do części odbiorców końcowych powrót do rynkowych cen energii, gwarantując prawo „zamrożonych” cen energii na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. jedynie dla części odbiorców końcowych. W niniejszym artykule wskazuję, jakich podmiotów dotknie w drugim półroczu 2019 r. wzrost cen energii, jakie prawa i obowiązki nałożono na odbiorców końcowych oraz na przedsiębiorstwa obrotu, a także jakie wsparcie przysługuje odbiorcom końcowym w związku ze wzrostem cen energii.
PL
Odnawialne źródła energii (wiatr, słońce, biogaz) charakteryzują się przeważnie niestabilnością ich pozyskiwania, co bardzo obniża dyspozycyjność systemów produkujących na ich bazie energię. Prowadzi to do sytuacji, że systemy te nie mogą być wykorzystywane jako w pełni samodzielne źródło energii dla zaspokojenia lokalnych potrzeb energetycznych. W artykule przedstawiono różne metody wspomagania układów energetycznych zasilanych z odnawialnych źródeł energii za pomocą układów zasilanych gazem ziemnym, LNG lub gazami płynnymi propan-butan. Przedstawiono symulacje wyrównywania parametrów energetycznych biogazu z biogazowni rolniczych i komunalnych stosowanych do zasilania układów kogeneracyjnych oraz symulacje pracy układów gazowo-wiatrowych i gazowo-solarnych (fotowoltaika). W wyniku tego wspomagania uzyskuje się efekt synergii polegający na wzmocnieniu pozycji rynkowej energii ze źródeł odnawialnych poprzez zwiększenie pewności i stabilności jej dostarczania. Z drugiej strony istnieje możliwość lokalnego wykorzystania gazów kopalnych (w tym gazów odbiegających jakością od wymagań stawianych gazom sieciowym) w układach, w których cena wyprodukowanej energii jest niższa niż w przypadku układów samodzielnych. W artykule przedstawiono przykładowe obliczenia opłacalności ekonomicznej dla wyżej wspomnianych układów energetycznych dla różnych warunków uzyskiwania odnawialnych źródeł energii. Jakkolwiek opłacalność układów składających się z elektrowni wiatrowych i gazowych urządzeń kogeneracyjnych jest silnie uzależniona od warunków pracy takich układów, tak wspomaganie biogazowni gazami z lokalnych źródeł gazu ziemnego, których opłacalność włączenia do sieci kwestionowana ze względu na słabą wydajność źródła i konieczność dostosowania jego jakości do parametrów sieciowych, jest w pełni uzasadniona i opłacalna. Przedstawione w artykule badania pokazały, że popularne domowe urządzenia gazowe mogą być bezpiecznie użytkowane w stosunkowo dużym zakresie zmienności parametrów zasilającego je gazu, co pozwala na efektywne użytkowanie różnych mieszanin biogazu z gazami kopalnymi.
EN
Renewable energy sources (wind, solar, biogas) are characterized mainly by the instability of their acquisition, which greatly reduces the quality of production systems producing energy based on them. This leads to the situation that these systems cannot be used as a fully independent source of energy to meet local energy needs. The paper presents various methods of supporting energy systems powered by RES supported by natural gas, LNG or LPG. Simulations were presented of balancing the energy parameters of biogas from agricultural biogas plants and municipal waste used for power cogeneration systems and simulations of operating systems the gas – wind turbines and the gas-solar (photovoltaics) system. As a result of this support, a synergy effect is achieved which, on the one hand, reinforces the market position of energy from renewable sources by increasing the stability and certainty of its delivery; on the other hand, there is the possibility of using fossil gases locally (including the gas that does not meet the quality requirements laid on network gases) in systems where the price of generated energy is lower than in case of stand-alone systems. The article presents exemplary calculations of economic viability for the aforementioned energy systems for different conditions for obtaining renewable energy sources. However, the profitability of the systems consisting of wind farms and gas cogeneration plants is strongly dependent on the working conditions of such systems, thus assisting biogas plants with gas from local sources of gas, whose viability is questioned due to the poor efficiency of the source, and the need to adjust its quality to the network parameters, is fully justified and profitable. The research presented in the article showed that popular home gas appliances can be safely used in a relatively large range of variability of the gas supplying them, which allows the effective use of various biogas mixtures with fossil gases.
PL
Czy zakłady przemysłowe, decydujące się na stawianie własnego źródła energii, muszą pozyskać koncesję dla budowanych instalacji?
PL
W najbliższym czasie rynek energii będzie podlegał istotnym zmianom. Przyczyną tego jest wprowadzanie technologii wytwórczych bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dzięki różnego rodzaju programom pomocowym, ale też ze względu na uwarunkowania płynące z polityki klimatycznej, technologie oparte o OZE dynamicznie weszły na rynek produkcji energii elektrycznej, co spowodowało również duży wpływ na pracę konwencjonalnych źródeł, zarówno tych istniejących, jak i budowanych oraz planowanych. Sytuacja ta otworzyła duże możliwości inwestycyjne w nowe technologie wytwórcze, jak i w modernizacje układów istniejących.
PL
Niezależnie od wyniku nieustającej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal będzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, że kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
PL
Na przykładzie klastra ORE widać, że potrzeby energetyczne w monizmie elektrycznym OZE mogą być zaspokajane bez udziału paliw kopalnych. Konieczna jest tylko (albo aż) zmiana mentalności użytkowników.
17
Content available remote Monitorowanie Rynku Bilansującego w świetle wymagań REMIT
PL
Obowiązek monitorowania rynku bilansującego nakłada na PSE unijne rozporządzenie nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Intencją autora jest przybliżenie uczestnikom rynku oraz wszystkim zainteresowanym osobom działalności Biura Monitorowania Rynku Bilansującego (BM), jednostki PSE powstałej 1 stycznia 2019 r., realizującej obowiązki operatora systemu przesyłowego wynikające z REMIT. Naszym priorytetem, jako BM, jest zapewnienie przejrzystości reguł funkcjonowania RB oraz uczciwej konkurencji. W dalszej części tekstu przedstawimy podstawowe cele i zadania BM, strategię monitorowania rynku bilansującego oraz obszary, w których prowadzimy działalność.
EN
According to article 15 of EU Regulation on wholesale energy market integrity and transparency No 1227/2011 (REMIT), persons professionally arranging transactions (PPAT) in wholesale energy products shall establish and maintain effective arrangements and procedures to identify breaches of Article 3 or 5. PSE SA are the PPAT in the sense of REMIT, because of organizing transactions in Balancing Market. This paper presents the main goals, duties and market monitoring strategy of Market Monitoring Department in PSE SA (Polish Transmission System Operator).
PL
Nowelizacja ustawy o Odnawialnych źródłach energii z 2016 r. stworzyła podwaliny budowy, a w dalszej perspektywie rozwoju energetyki w wymiarze lokalnym i regionalnym w ramach tzw. klastrów energii. Zapisy ustawy dookreśliły jednak wyłącznie ogólne ramy tworzenia klastrów, pozostawiając dużą swobodę działań i nie precyzując szczegółów wsparcia dla tego rodzaju budowy energetyki obywatelskiej. Inicjatywy klastrowe napotykają zatem na szereg wyzwań m.in. natury prawnej, regulacyjnej oraz rynkowej, a w tym aspektów optymalizacyjnych. W artykule przedstawiona została przykładowa wieloscenariuszowa analiza optymalizacji doboru uczestników klastra analizowana przez pryzmat kilku kryteriów brzegowych.
EN
The amendment of the Renewable Energy Sources Act from 2016 invented the foundations of generation, and in the further perspective the local and regional development within so called energy clusters. However, the act regulations defined only the general framework of the clusters’ formation, allowing a lot of freedom for the actions and not specyfying the details of suport for this kind of society energy. The cluster initiatives encounter therefore the numer of challenges of the legal, regulatory and market nature, together with the optimization aspects. In this thesis there is presented an exemplification of the multi- scenario analysis of the optimization the selection of the cluster’s participants analyzed by the prism of the boundary criteria.
PL
Rozwój energetyki odnawialnej w wybranych krajach europejskich spowodował konieczność prowadzenia usług systemowych (US) nie tylko przez jednostki konwencjonalne, ale także przez duże odnawialne źródła energii. Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie problematyki wprowadzenia dużej generacji niesterowalnej w kontekście rynku usług systemowych. W pracy zaprezentowano doświadczenia krajów europejskich oraz problemy wynikające z pracy źródeł niesterowanych i sposoby ich rozwiązywania.
EN
The development of renewable energy resources in selected European countries made it necessary of the ancillary services provided not only by the conventional generation units but also by big units of renewable energy resources. The following paper is aimed to analyze the challenge of high penetration of variable generation from the ancillary services point of view. The paper presents the experience of European countries and technical problems related to the performance of variable generation and the way of its solving.
PL
Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową źródła, w celu wypracowania dodatkowych zysków na rynku energii elektrycznej. Został zaproponowany algorytm zarządzania produkcją przykładowego małego układu kogeneracyjnego, składającego się z dwóch silników o łącznej mocy elektrycznej 2 MW, współpracującego ze szczytowymi kotłami węglowymi w elektrociepłowni zasilającej przykładowy miejski system ciepłowniczy. Przedstawiono obliczenia efektu ekonomicznego proponowanego prowadzenia ruchu obiektu na podstawie historycznych cen energii elektrycznej.
EN
A characteristic feature of gas sources is their high operational flexibility, in comparison to the majority of conventional and renewable sources. This feature can and should be used to improve the economic indica-tors of the object. To this end, it is necessary to analyze the possibilities offered by running the source not in the standard of operation with the forced demand for heat, but just to maximize the flexibility of the source, in order to generate additional profits on the electricity market. An algorithm for production management of an exemplary small cogeneration system was proposed, consisting of two engines with a total electrical power of 2 MW, cooperating with peak coal boilers in a CHP plant supplying an exemplary district heating system. Calculations of the economic effect of the proposed operation of the facility on the basis of historical electricity prices are presented.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.