Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  B2B
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article analyzes the service quality of airport complexes, which occupy a leading position in the behavioral economy and are accompanied by increasing safety needs. The peculiarities of the domestic and European airline market are the following prerequisites for the study: the increasing capacity of flights, the growth of air transportation because of the introduction of powerful low-cost airlines to the market, and the development of technical equipment and services at airport complexes. The theoretical basis of the study is the doctrine of the development of perfect monopolistic competition, where the main factor of competition is the qualitative provision and service of, in particular, air carriers. The purpose of the study is to determine the position of selected airport complexes according to the criterion of quality of B2B airport service. The research method was a representative survey of air carriers and a comparative analysis – allow us to rank the providers of airport services. In this work, in order to prove the purpose, the methodology of B2B clients’ evaluation of the quality of airport complex services, ground, and airport servicing of airplanes was used with the help of the main groups of criteria. These criteria are the following: aerodrome and airport safety; aviation ground handling, settlement, and settlement of cargo and mail; organization of support of aircraft fitness, provision of fuel and lubricants, promotion of carrier flights, etc. The results of the study revealed the weak sides of quality assurance at Zaporizhzhia International Airport: in maintaining the airworthiness of aircraft, in the organization of settlements and processing of cargo and mail, and in the ground handling of aircraft. The results of the study show that the quality of services at Zaporizhzhia International Airport in the market of air transportation services is rated at an average level for Ukraine, with a tendency for improvement.
PL
Artykuł jest poświęcony ocenie jakości usług portów lotniczych, która zajmuje przodującą pozycję w ekonomii behawioralnej ze względu na rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Podstawę badań stanowiły charakterystyczne aspekty krajowego i europejskiego rynku linii lotniczych: rosnąca liczba przewozów lotniczych, stymulacja przewozów lotniczych podyktowana wejściem na rynek potężnych tanich linii lotniczych, rozwój wyposażenia technicznego i usług świadczonych w portach lotniczych. Podstawę teoretyczną badań stanowi doktryna rozwoju doskonałej konkurencji monopolistycznej, w której głównym czynnikiem konkurencji jest jakościowe świadczenie usług, w szczególności przewoźników lotniczych. Celem pracy jest określenie lokalizacji wybranych kompleksów lotniskowych według kryterium jakości obsługi lotniskowej B2B. Metodą badawczą było reprezentatywne badanie przewoźników lotniczych i metoda analizy porównawczej, która pozwala na pozycjonowanie świadczących usługi lotniskowe. Pragnąc osiągnąć postawiony cel, w niniejszym opracowaniu wykorzystano metodykę oceny przez klientów B2B jakości usług świadczonych w portach lotniczych, jak też obsługi naziemnej i lotniskowej samolotów z uwzględnieniem wyróżnionych grup kryteriów. Tymi grupami są: wyposażenie lotniska, naziemna obsługa samolotów, organizacja rozliczeń i obsługi ładunków oraz poczty, organizacja wsparcia sprawności technicznej samolotów, zaopatrzenie w paliwo i środki smarne, promocja lotów przewoźników itp. Wyniki badań ujawniły słabe strony w zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez „Międzynarodowe lotnisko Zaporoże”, które są związane z utrzymaniem zdatności samolotów do lotów, obsługą naziemną samolotów, a także organizacją rozliczeń i obsługą przewożonych ładunków. Biorąc pod uwagę poziom jakości usług, „Międzynarodowe lotnisko Zaporoże” sytuuje się na rynku przewozów lotniczych jako przedsiębiorstwo o średnim dla Ukrainy poziomie obsługi naziemnej i lotniskowej linii lotniczych z tendencją do poprawy.
EN
The article is devoted to identifying external and internal factors that shape inter-organizational trust in e-commerce. Studying how trust between e-commerce partners is built, four key B2B trust spheres were analyzed based on literature. After analyzing thirteen research reports, the factors shaping B2B trust are presented due to their frequency of occurrence in the reports. Research has shown that among the many factors determining B2B trust, the greatest value in interactions between e-commerce partners lies in the factors, i.e.: „common values”, „communication”, „experience and qualifications”.
PL
Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które kształtują zaufanie międzyorganizacyjne w handlu elektronicznym. Badając, w jaki sposób budowane jest zaufanie pomiędzy partnerami e-handlu, w oparciu o literaturę, przyjrzano się również czterem, kluczowym sferom zaufania B2B w świetle definicyjnym. Po przeanalizowaniu trzynastu raportów badawczych, przedstawiono czynniki kształtowania zaufania B2B, ze względu na częstotliwość ich występowania w raportach. Badania pokazały, że spośród wielu czynników determinujących zaufanie B2B, największa wartość w interakcjach między partnerami e-handlu, leży po stronie czynników, tj. „wspólne wartości”, „komunikacja”, „doświadczenie i kwalifikacje”.
PL
Optymalizacja, produktywność i wydajność - hasła tak ściśle związane z cyfrową transformacją brzmią fantastycznie w teorii. W praktyce bardziej się kojarzą z powiedzeniem, że stała jest tylko zmiana. Dlaczego tak jest? Przyjrzyjmy się trzem błędom we wdrażaniu rozwiązań chmurowych w branży usługowej B2B, które wpływają na jego efektywność.
PL
Koronawirus mocno wpłynął na rozwój segmentu B2C w branży KEP i znacznie przyspieszył rozwój e-commerce w Polsce.
PL
W słynnym dziele Stanleya Kubricka Odyseja Kosmiczna 2001 dryfująca w przestrzeni stacja kosmiczna przenosi widza w futurystyczną wizję przyszłości, gdzie technologia ma tak wielki wpływ na rozwój ludzkości, że zmienia dotychczasowy sposób życia. Dla odbiorców z lat 60. wizja ta była niemałym szokiem. Dla konsumenta z 2020 roku, połączonego przez większość czasu ze światem zewnętrznym wyłącznie za pomocą Internetu, to niejako pieśń przyszłości, do której próbuje on teraz dostosować własny biznes.
EN
Background: In a rapidly changing competitive environment and increasing customer expectations, an efficient supply chain is a very important success factor. What should be avoided and what should be considered during planning and supply chain management? Is it possible to apply the same solutions to each business model (B2B/ B2C)? The following article presents the perspective of manufacturing companies. In the current situation there is less and less space for companies operating according to only one model. Each company is considering strategies: low profit in B2B models, which due to greater predictability of demand gives lower risk of production planning and omni-channel in B2C models, which by definition are more profitable, but are associated with a higher risk of demand change. The article presents problems and challenges during supply chain management in manufacturing companies that use both business models in the era of e-commerce market. Methods: Based on the available literature, the problems of supply chain management in B2B and B2C relations are presented. The frequency of their occurrence was surveyed and the level of risk of negative impact on the company and its environment was presented. Results: The survey identified the challenges and problems that companies face when managing their supply chains, and those that pose the highest and lowest risks. Conclusions: This article presents the concept of identification of problems and challenges faced by manufacturing companies and models of actions to be applied in order to minimize their effects. The article is two-dimensional, showing a perspective for simple supply chains (B2B) and omni-channel chains (B2C).
PL
Wstęp: W szybko zmieniającym się konkurencyjnym otoczeniu na tle rosnących oczekiwaniach klientów, bardzo ważnym czynnikiem sukcesu jest sprawny łańcuch dostaw. Czego należy unikać i co należy wziąć pod uwagę podczas planowania i zarządzania łańcuchem dostaw? Czy możliwe jest zastosowanie tych samych rozwiązań do każdego modelu biznesowego (B2B/ B2C)? Poniższy artykuł przedstawia perspektywę firm produkcyjnych. W obecnej sytuacji jest coraz mniej miejsca dla firm działających według tylko jednego modelu. Każda firma rozważa strategie: niski zysk w modelach B2B, który ze względu na większą przewidywalność popytu daje mniejsze ryzyko planowania produkcji oraz system multi-kanałowy w modelach B2C, które z definicji są bardziej opłacalne, ale wiążą się z wyższym ryzykiem zmiany popytu. W artykule przedstawiono problemy i wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych, które wykorzystują oba modele biznesowe w dobie rynku e-commerce. Metody: Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono problemy zarządzania łańcuchem dostaw w relacjach B2B i B2C. Zbadano częstotliwość ich występowania oraz przedstawiono poziom negatywnego wpływu na firmę i jej otoczenie. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbce 65 managerów wyższego i średniego szczebla z działów zarządzania łańcuchami dostaw w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyniki: W badaniu zidentyfikowano wyzwania i problemy, przed którymi stoją firmy zarządzające swoimi łańcuchami dostaw. Przedstawia, które problemy wykazują najwyższy i najniższy poziom ryzyka. Wnioski: W artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji problemów i wyzwań stojących przed firmami produkcyjnymi. Dwuwymiarowość artykułu pozwala zademonstrować perspektywę prostych łańcuchów dostaw (B2B) i łańcuchów wielokanałowych (B2C).
EN
In the process of managing participation in fairs, a long-term vision, taking into account a number of non-financial dimensions of the assessment, makes it more complex and risky and, consequently it requires more attention. The article presents the parameters of the process of managing participation in fairs by the exhibitors studied, analyses the relationships between them and identifies key risk factors in trade fairs activity of exhibitors. The article describes the respondents' behaviours in the studied area and highlights the importance of non-financial elements determining the readiness of exhibitors to participate in the fair. The decisions to participate in fairs are more and more often made based, for example, on the assessment of cooperation with organizers. The possibility of achieving non-sales goals during the event is also becoming more and more important, even if the company has difficulty assessing the degree of their implementation.
PL
Autor bada zachowania klientów B2B w specjalistycznym sklepie internetowym pod kątem preferencji w zakresie prezentacji produktów. Przegląd literatury obejmuje aktualny stan informacji na temat rynku zakupów internetowych dla potrzeb biznesu w Polsce i na świecie oraz wybrane pozycje dotyczące zagadnień prezentacji produktów w systemach internetowych. Na bazie logów systemowych, zapisów w koszykach oraz wzajemnych powiązań czasowych autor określa preferencje użytkowników co do sposobu prezentacji produktów. W pracy przedstawiono podsumowanie z perspektywy zarządzania internetowym systemem sprzedaży dla klientów B2B oraz wskazówki dla marketerów.
EN
The author investigates the issue of the preference in product presentation for B2B customers in specialized internet shop. Literature review includes current state of eCommerce business market in Poland and globally as well as selected papers focused on product presentation in internet systems. Basing on system logs and basket log file the author analyzes time relations leading to discover the user preference in case of product presentation. The paper presents also summary from managerial perspective and some suggestions for marketers.
EN
A dynamic progress in development of ICT technologies based on B2B, as well as their application in order to improve business processes carried out between enterprises and their business partners, have gained much importance during recent years. It was influenced by such factors as developing and tightening national and international cooperation, high competitiveness, time pressure and striving for improvement of customer and business partners service quality. While the reference books provide many titles referring to the effectiveness of processes, it turns out that there is not enough research on the volume of this effectiveness on the economic, operational and organizational level, measured after having applied B2B system. Taking into consideration the above reasons, the paper provides an analysis and an assessment of the level of enterprise’s business processes effectiveness, resulting from application of integration platform based on B2B model and created using selected ICT technology of Electronic Data Interchange type.
PL
Dynamiczny postęp w rozwoju technologii ICT opartych na modelu B2B i ich zastosowanie w celu usprawnienia procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami i ich partnerami biznesowymi w ciągu ostatnich lat nabrały dużego znaczenia. Wpływ na to mają takie czynniki jak rozwój i zacieśnianie współpracy krajowej oraz międzynarodowej, wysoka konkurencyjność, presja czasu, dążenie do poprawy jakości obsługi klientów i kontrahentów. O ile w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele pozycji dotyczących efektywności procesów to okazuje się, że brakuje badań o wielkości tej efektywności na poziomie ekonomicznym, operacyjnym i organizacyjnym mierzonej po zastosowaniu systemu informatycznego typu B2B. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, w artykule dokonano analizy i oceny poziomu efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania platformy integracyjnej opartej na modelu B2B zbudowanej z wykorzystaniem wybranej technologii informatycznej ICT typu Electronic Data Interchange.
10
Content available remote Specyfikowanie wymagań jako bariera wdrażania systemów klasy B2B
EN
Evaluation of grant applications presents a unique opportunity for access to real projects documentation of real systems in real companies. The author has evaluated 45 projects for funding B2B IT systems. Analysis of errors in these proposals and given by Polish Agency for Enterprise Development negative data on the criteria evaluated in over 600 projects allowed to say that the applicant must have a basic knowledge of software engineering. Requirement specification is one of the main barriers to obtaining financing. The study identified the areas of requirements specification which concern the lack of basic knowledge. The results of this paper base on big number of real IT project documentation. It is unique because IT projects are the secrets of business. The obtained results can help companies applying for funding in the proper preparation of project documentation.
EN
Increasingly use of information technology in logistics brings about dissemination of e-logistics and solutions used in its framework. In the beginning of a paper authors explain basic terminology concerning e-logistics. A main part o the paper constitutes review of solutions functioning in elogistics. Authors describe among other things: data base, electronic exchange of documents (Electronic Data Interchange), identification technology RFID (Radio Frequency Identification), integrated information systems (from MRP to ERP), as well management of e-supply chain. In the end of the paper authors emphasize meaning of growth and use of information technology in logistics, what causes progressive growth of e-logistics (in the framework of changing business model).
PL
Coraz większe wykorzystanie technologii informacyjnych w logistyce powoduje upowszechnianie się e-logistyki i rozwiązań stosowanych w jej ramach. Na początku opracowania autorzy wyjaśniają podstawową terminologię dotyczącą e-logistyki. Zasadniczą część artykułu stanowi przegląd rozwiązań funkcjonujących w e-logistyce. W tym m. in.: bazy danych, elektroniczna wymiana dokumentów (Electronic Data Interchange) , technologia identyfikacji RFID (Radio Frequency Identification), zintegrowane systemy informatyczne (od MRP do ERP), jak również zarządzanie e-łańcuchem dostaw. Na zakończenie artykułu autorzy podkreślają znaczenie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych w logistyce, a co za tym idzie postępujący rozwój logistyki (w ramach zmieniającego się modelu biznesu).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań autorów przeprowadzone w grupie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na tych o wysokim stopniu kastomizacji produktów i niskiej powtarzalności produkcji. Na początku artykułu postawiono hipotezę, że istnieje zapotrzebowanie na system optymalizacji i wspomagania zaopatrzenia we wszystkich organizacjach, a szczególnie zwinnych. W dalszej części próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami badań wspartych analizą prowadzoną według metodyki myślenia sieciowego. Wnioski oraz sugestie wypływające z przeprowadzonych badań ukierunkowano na problematykę procesu dokonywania zakupów i poszukiwania możliwości obniżania kosztów w tym obszarze
EN
The article presents results of studies of the authors conducted in a group of selected companies. Focus was put on conditions of high customization of products and low repeatability of production. At the beginning of the article, a hypothesis was made that there is a demand for a support and optimization system of supply in agile companies. In the next part, it is attempted to justify the hypothesis made, by using the results of studies supported by analysis of the network thinking methodology. Conclusions and suggestions coming from the studies were directed on the matter of process of making purchases and searching possibilities to lower the costs in this area
EN
According to requirements of the market a great number of small companies are forced to offer a wide product variety and often to respond to the market with customized solutions. At the same time, fast delivery is often a key to win orders. Recent developments in Information Technology (IT) made available also for small companies a class of software tools called product configurators. This paper presents a method of confirming orders for configurable products, focusing on data preparation for IT systems. The method enables efficient management of a large number of product variants. The empirical evidence suggests that, in order to exploit the full potential advantages of product configuration, changes in the organization and support IT systems are needed. This paper reports a case study of the implementation of a product configuration software in small and medium (SME) manufacturing enterprises. The example of the manufacturing roller shutter was chosen.
14
Content available remote Marketing internetowy w sektorze B2B w Polsce
PL
W artykule omówiono dostęp do Internetu w polskich przedsiębiorstwach oraz potencjał marketingu internetowego w kanale B2B. Następnie przedstawiono i poddano analizie wyniki badań nt. „Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstw", przeprowadzonych w I półroczu br.
EN
The access to the internet in Polish enterprises ant the potential of the internet marketing in B2B channel is discussed in the paper. The results of research on "Use of Internet in marketing activity of enterprises" led in the first half of current year are presented and discussed.
15
Content available remote Quo Vadis, B2B?
PL
Artykuł przedstawia kilka potencjalnych dróg rozwoju systemów B2B. Omówiona jest sytuacja bieżąca wraz ze wskazaniem słabości istniejących rozwiązań. Wśród analizowanych ścieżek ewolucji sposobu prowadzenia biznesu w Internecie znajdują się między innymi sieci peer-to-peer, systemy agentowe i globalne rejestry danych. Dodatkowo poruszona jest problematyka zupełnie nowego narzędzia - marketingu kontekstowego, oraz sposobu, w jaki zmieniać się będą istniejące już portale by usprawniać prowadzenie interesów w sieci. Artykuł prezentuje ogólne spojrzenie na problematykę dostosowywania rozwiązań w raczej konserwatywnym sektorze przedsiębiorstw do bardzo szybko zmieniającej się technologii i agresywnie promowanego e-biznesu. Jest oczywiste, że dużo się tu zmieni. Pytanie brzmi: dokąd to wszystko zmierza?
EN
The article presents several potential ways of evolution of B2B systems. Current solutions are being analyzed and their weaknesses pointed out. Article covers among others peer-to-peer networks, agent systems and global data registries. A brand new tool - contextual marketing - is also presented. In addition the article tries to show how will current portals evolve in order to support and facilitate doing business through the Web. In general this article is an overview of a set of problems linked to tuning existing solutions used by rather conservative sector of enterprises to rapidly changing environment and technology and aggressively promoted e-business. It's clear everything's going to change in this domain. The question however is where it all will go?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.