Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 332

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazynowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Ostatni raport Izby Gospodarki Elektronicznej zatytułowany „Co (u)gryzie e-commerce” donosi, że poziom rynku przebił już okrągłą sumę 100 mld zł. Z kolei z analizy „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce” przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12%.
PL
Blisko 400 drzew, 32 miejsca dla rowerów, 5 miejsc do ładowana pojazdów elektrycznych i tyle samo domków dla owadów – to wszystko i jeszcze więcej znajduje się przy magazynie zrealizowanym przez P3 Logistic Parks na terenie parku w Mszczonowie, który otrzymał jeden z najwyższych na polskim rynku wyników wsystemie certyfikacji BREEAM 2016 NC Industrial.
PL
Z menedżerami logistyki rozmawiamy na temat praktycznych możliwości zastosowania idei współdzielenia w ich sektorach działalności.
PL
Spektrum zastosowań wielu form współdzielenia w czasach nieograniczonego dostępu do Internetu jest równie nieograniczone. W związku z tym pomysłowości twórców różnych platform i aplikacji ułatwiających dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr i usług trudno wyznaczyć granice. Ile z pomysłów biznesowych przekształci się w realny biznes, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że w obecnej rzeczywistości usługi kreowane przez platformy pośredniczące wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, a tym samym kreują nowe rynki.
PL
Mając na uwadze kryzys klimatyczny, który w 2021 roku staje się faktem, tworzenie oraz wprowadzanie innowacji technologicznych, powinno być kompromisem pomiędzy celami środowiskowymi, gospodarczymi oraz społecznymi. Rekordowe tempo ocieplania klimatu na przestrzeni ostatnich 2 tysięcy lat determinuje konieczność wdrażania natychmiastowych, efektywnych działań, które ograniczą lub całkowicie wyeliminują negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Zmiany konieczne są w każdej sferze funkcjonowania człowieka, od preferencji konsumentów zaczynając, na polityce wielkich koncernów światowych kończąc. Według Parlamentu Europejskiego, Unia Europejska powinna ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, aby uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku. Co niepokojące, według danych z 2017 roku Polska znalazła się wśród 6 państw o najwyższym poziomie emisji, z czego 8% ma pochodzenie z sektora przemysłu.
PL
Końcowa jakość wyrobów mięsnych w dużym stopniu jest uzależniona od ich warunków przechowywania w magazynach. Wdrożenie odpowiednich systemów zapewnienia jakości jest niezbędnym warunkiem zachowania odpowiednich standardów. Dotyczą one zapewnienia wysokiej czystości mikrobiologicznej mięsa, poprzez wdrożenie odpowiednich procedur. Do nich należy zapewnienie odpowiednich standardów wykonania powierzchni magazynowych, takich jak: podłogi, sufity, ściany i drzwi. Na etapie projektowania magazynów dla przemysłu mięsnego należy zapewnić odpowiednią wielkość drzwi, nienasiąkliwość materiałów wykończeniowych, łatwość mycia i dezynfekcji.
EN
The final quality of meat products largely depends on their storage conditions in warehouses. The implementation of appropriate quality assurance systems is a necessary condition for maintaining appropriate standards. They relate to ensuring high microbiological purity of meat by implementing appropriate procedures. They are responsible for ensuring the appropriate standards for the execution of warehouse spaces such as floors, ceilings, walls, doors. At the stage of designing warehouses for the meat industry, the appropriate size of the door, impermeability of finishing materials, and ease of cleaning and disinfection should be ensured.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.
EN
The aim of the study is to identify the role of reporting the turnover of medicinal products in pharmacies. The basic assumptions of the inventory reporting requirement are presented in relation to individual stakeholder groups related to information about the inventory levels in a pharmacy. The benefits for individual stakeholder groups resulting from the need to prepare such reports were also identified.
EN
Hydrogen is a carrier and energy store. It is becoming the energy supplier. The global energetic-climatic policy forces us to search for the alternative solutions and the sources of cheap electric energy. The implementation of RES (renewable energy sources) and the consequent legal regulations runs laboriously while the hydrogen revolution (although still ineffective) is developing dynamically and gives a chance to stabilization of the situation in energy storage, inter alia, in Poland and will make the pro-ecological activities real. Constantly increasing participation of hydrogen in energy sector, especially in global approach, forces the leading electric energy producers to increase the additional financing of the mentioned research sectors. Unfortunately, the development of hydrogen infrastructure is slow. It is inhibited by a lack of the need (that is, still too low demand) and the prices of hydrogen for final users are highly dependent on, for example, the number of refuelling. The utilization of hydrogen for carbonization purposes requires, however, it obtaining in an emission-free way. At present, the discussed raw material, being mainly used in refinery and chemical industry, is generated almost exclusively in the processes of steam reforming of natural gas or coal re-gasification. The both mentioned methods are connected with CO2 emission, therefore, the product, obtained in this way, is called grey hydrogen. On the other hand, electrolysis is the non-emission generating method; it needs only water and electric energy from the renewable sources. The global energetic-climatic policy forces us to search for alternative solutions and for new sources of cheap electric energy. Aspects of storage and transmission of hydrogen in the industrial scale and optimization of the process of its obtaining (production?) seem to be a priority. We know what hydrogen is, we know its properties, we are able to accumulate and transform it in electric energy. The ideas of its storage are dynamically developing. We hope that after reading this research paper, the question will be generated in the mind of the reader: when “the outbreak of the hydrogen era” is expected? In our opinion, the mentioned period was commenced at the second decade of 21st century. A lot of articles concerning the possibility of utilizing the mechanical vehicles, driven by hydrogen, the planned stations of hydrogen refuelling or construction of underground storehouses of H2 in salt caverns are the premis.
PL
Wodór to nośnik, magazyn energii. Staje się dostawcą energii. Światowa polityka energetyczno-klimatyczna zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań i źródeł taniej energii elektrycznej. O ile wdrażanie polityki OZE i idących za nią regulacji prawnych przebiega żmudnie, o tyle rewolucja wodorowa (choć ciągle nieefektywna) rozwija się dynamicznie i daje szanse na ustabilizowanie sytuacji magazynowania energii m.in. w Polsce oraz urzeczywistni działania proekologiczne. Wciąż wzrastający udział wodoru w sektorze energetycznym szczególnie w ujęciu globalnym, zmusza czołowych producentów energii elektrycznej do zwiększenia dofinansowania tych sektorów badawczych. Niestety rozwój infrastruktury wodorowej jest powolny. Hamuje go brak potrzeby (czyli ciągle zbyt niski popyt), a ceny wodoru dla konsumentów końcowych są wysoce zależne na przykład także od liczby tankowań. Wykorzystywanie wodoru w celu dekarbonizacji gospodarki wymaga jednak pozyskiwania go w sposób niegenerujący emisji. Obecnie surowiec ten, używany głównie w przemyśle rafineryjnym i chemicznym, powstaje niemal wyłącznie w procesach reformingu parowego gazu ziemnego lub regazyfikacji węgla. Obie metody wiążą się z emisją CO2 , dlatego wytwarzany w ten sposób produkt określono jako szary wodór. Niegenerującą emisji metodą jest natomiast elektroliza, do której potrzebne są woda oraz energia elektryczna z odnawialnych źródeł. Światowa polityka energetyczno-klimatyczna zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań i źródeł taniej energii elektrycznej. Priorytetowe zdają się być aspekty magazynowania i przesyłu wodoru na skalę przemysłową oraz optymalizacja procesu jego otrzymywania (produkcji?). Wiemy czym jest wodór, znamy jego właściwości, potrafimy zgromadzić i przeobrazić w energię elektryczną. Idee jego magazynowania rozwijają się w dynamicznym tempie. Mamy nadzieję, że po lekturze tekstu w umyśle Czytelnika zrodzi się pytanie, kiedy nastąpi „wybuch ery wodoru”. W naszej opinii ten okres rozpoczął się w drugiej dekadzie XXI wieku. Setki artykułów dotyczących możliwości wykorzystania pojazdów mechanicznych napędzanych wodorem, planowanych stacji tankowania wodoru czy budowy podziemnych magazynów H2 w kawernach solnych to przesłanka.
PL
Proces magazynowy jest definiowany jako „zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych”. W zarządzaniu łańcuchem dostaw należy rozpatrywać procesy magazynowe zarówno u dostawcy, producenta, jak i dystrybutora ze względu na dążenie do ich integracji.
PL
Oleje napędowe stanowią obecnie około 60–70% obrotów baz paliw w Polsce. Oleje napędowe magazynowane są w zbiornikach stalowych o osi pionowej z dachami stałymi, niewymagającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, hermetyzacji. Powoduje to emisję do atmosfery gazów zawierających węglowodory, co przy dużych obrotach baz paliw generuje potrzebę określenia stężenia węglowodorów emitowanych ze zbiornika magazynowego do atmosfery oraz wykonania obliczeń stężeń występujących na granicy działki bazy paliw. W artykule zebrano dostępne dane literaturowe oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących emisji węglowodorów do atmosfery, jaka występuje podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiornikach magazynowych, łącznie z określeniem prężności pary nasyconej węglowodorowych składników badanego oleju napędowego w zależności od temperatury. Badania emisji przeprowadzono poprzez pobranie próbek gazowych emitowanych podczas operacji przeładunkowych i napełniania zbiorników magazynowych oleju napędowego. Analizy próbek gazowych, dostarczonych w strzykawkach gazoszczelnych, wykonywano z użyciem chromatografu SRI 8610C wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) i w kolumnę pakowaną wypełnioną modyfikowanym tlenkiem glinu. Analizy próbek oleju napędowego mające na celu oznaczenie składu wykonano metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Do rozdziału substancji zastosowano kolumnę ZB-5HT (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). W badaniach określono zależność wielkości emisji węglowodorów do atmosfery od rodzaju operacji przeładunkowych, stopnia napełnienia zbiornika magazynowego oraz temperatury oleju. Wyniki badań pokazują zależność stężenia węglowodorów w gazach emitowanych ze zbiornika magazynowego od stopnia napełnienia zbiornika. Wyniki obliczeń prężności par oleju napędowego wykazały zbieżność z większością dostępnych danych literaturowych oraz z wynikami pomiarów. Określono ogólne wytyczne projektowe dotyczące ustalania danych niezbędnych do obliczenia poziomu stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone badania miały na celu stworzenie podstawy dla wymaganych obliczeń środowiskowych, istotnych przy niedostatku odpowiednich danych literaturowych, koniecznych do rzetelnego określenia wielkości emisji węglowodorów.
EN
Diesel fuels currently constitute around 60–70% of the turnover of fuel bases in Poland. Diesel fuels are stored in vertical steel tanks with fixed roofs, which, according to applicable legal acts, do not require airtight sealing. This results in the emission of gases containing hydrocarbons to the atmosphere, which at high turnover of fuel bases generates the need to determine the concentration of hydrocarbons emitted to the atmosphere and to perform calculations of concentrations occurring at the boundary of the fuel base site. The article collects available literature data and presents the results of research on the emissions of hydrocarbons to the atmosphere that occur during handling and storage of diesel fuel in storage tanks, including the determination of the saturated vapor pressure of the hydrocarbon components of the tested diesel fuel depending on the temperature. The emissions tests were carried out by taking gas samples emitted during operations on diesel storage tanks. Analyzes of the gas samples supplied in gas-tight syringes were performed with SRI 8610C gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID) and an alumina packed column. Diesel oil sample analysis was performed by gas chromatography using Shimadzu GC-2010 Plus chromatograph equipped with flame ionization detector (FID). ZB-5HT column (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) was used for the separation of the substances. Research has shown the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere depending on the type of loading operations, the degree of storage tank filling and oil temperature. The dependence of the concentration of hydrocarbons emitted from the storage tank depending on the degree of filling of the tank has been determined in the research. Results of calculations of diesel vapor pressure show convergence with most available literature data and measurement results. General design guidelines have been defined to determine the data necessary to calculate the level of hydrocarbon concentrations in atmospheric air. The research was aimed at creating the basis for the required environmental calculations, relevant in the absence of relevant literature data, necessary for the reliable determination of the amount of hydrocarbon emissions.
PL
Choć na pozór może się wydawać, że kluczowo kosztowne dla całej logistyki są przede wszystkim procesy zaopatrzenia, magazynowania, kompletacji, usług kreujących wartość dodaną, czy też zarządzania zwrotami, to właśnie ostatnia mila stanowi ból głowy ze względu na fakt, że odpowiada za co najmniej 50% wszystkich kosztów poniesionych w ramach łańcucha dostaw. Jak te koszty zoptymalizować? Jedną z takich możliwości jest zaproponowanie dostaw do automatu paczkowego, która jest nie tylko tańsza, ale i znacznie bardziej ekologiczna. Dostawa przesyłki do maszyny paczkowej to najczęściej wybierana forma dostawy w Polsce. Krajowy rynek jest na tym polu absolutnym wyjątkiem w Europie. Według raportu „E-Commerce w Polsce 2020”, przygotowanego przez Gemius, aż 61% kupujących przez Internet korzysta właśnie z takiej formy dostawy. Dopiero na drugim miejscu znalazła się dostawa kurierem bezpośrednio do domu lub pracy. Nie ulega wątpliwości, że warto przyjrzeć się temu fenomenowi i sprawdzić, dlaczego właśnie ta forma dostawy jest tak popularna.
PL
Główne wyzwania, jakim w najbliższych latach muszą sprostać polskie przedsiębiorstwa, to globalizacja oraz coraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy szukają więc rozwiązań, które pozwolą im te koszty optymalizować, a jednocześnie zwiększą wydajność i obniżą koszty jednostkowe produktu. Głównym trendem w magazynowaniu i transporcie jest obecnie automatyzacja i digitalizacja procesów. Ich celem jest wyeliminowanie pracy ludzkiej z prostych, powtarzalnych operacji, dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz wzrost wydajności.
EN
Background: It is observed, in the studies on the factors affecting productivity and performance of the firms, that foreign firms are more successful than domestic firms thanks to their advantages of technological know-how, easy access to capital and modern management practices. Based on these findings, this study aims to measure the efficiency and performance of the companies in transportation and storage sector, which has an increasing share in the GDP of countries, with other industry-specific variables such as nationality and freight volume which are not in the literature. Methods: To reveal the determinants of the freight volume and efficiency of the transportation and storage sector, the study employs Fixed Effect Model for analyzing the aggregate data of the companies in 30 European countries obtained from Eurostat from 2008 to 2018. Results: The main findings in this study indicate that foreign controlled enterprises make a significant difference in terms of both efficiency and freight volume in the sector compared to domestic firms. The empirical results also suggest that investment in tangible goods and apparent productivity of labor serve as factors that are effective on both international and national freight volume. However, we have not found out any evidence for an impact of national enterprises on international and national freight volume. Conclusions: The study shows the importance of nationality of the companies, loaded national and international transportation and apparent labor productivity as the determinants of freight volume and efficiency of the transportation and storage sector. The future researches can extend this study by conducting a firm level analysis.
PL
Wstęp: Na podstawie analizy publikowanych prac dotyczących czynników mających wpływ na ich produktywność można stwierdzić, że firmy o kapitale zagranicznym osiągają większe sukcesy aniżeli firmy krajowe, dzięki posiadanemu technologicznemu know-how, łatwiejszemu dostępu do kapitału oraz nowoczesnych sposób zarządzania. Celem pracy jest, w oparciu o te badania, zmierzenie efektywności i sprawności przedsiębiorstw w sektorze transportowym oraz magazynowym, mający coraz większy udział w GDP w porównaniu do innych specyficznych dla przemysłu zmiennych takich jak narodowość czy wielkość przewozów, niewystępujących jednak w literaturze naukowej. Metody: W celu wytypowania determinantów wielkości przewozów i efektywności dla sektora transportowego i magazynowania, do badania użyto modelu Fixed Effect Model. Za jego pomocą poddano analizie zagregowane dane z przedsiębiorstw w 30 krajach europejskich, uzyskanych na podstawie Eurostatu z okresu 2008-2018. Wyniki: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa zagraniczne wykazują istotną różnice w stosunku do przedsiębiorstwach krajowych w obszarze zarówno efektywności jak i wielkości przewozów w badanych obszarach. Dane empiryczne sugerują, że inwestycje w dobra materialne jak również wzrost produktywności pracy to czynniki mające wpływ na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Nie stwierdzono jednak wpływu czynnika narodowościowego na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Wnioski: Praca wykazuje istotność czynnika narodowościowego dla przedsiębiorstw, udziału krajowego jak i międzynarodowego w transporcie, produktywności pracy, jako determinantów wielkości przewozów oraz efektywności branży transportowej i magazynowej. Badania te powinny być kontynuowane przy uwzględnieniu w analizie poziomu przedsiębiorstwa.
EN
Background: Order-picking is a fundamental warehousing activity that accounts for in excess of 60% of total warehousing costs. Movements of pickers consume as much as half of the picking time. Thus determining picking paths is crucial. The most frequently used method is the S-shape one. Material and methods: The average picking path length for 240 variants of the storage area (depot location, storage strategy), inventory (ABC-storage class sizes, probability of retrieving) and customer order (number of lines- 5, 10, 15) parameters was calculated. 100 simulations were carried out each time. MS Excel spreadsheet, along with macros (VBA) were used. Results: The comparison were made of path lengths for a single block warehouse with 320 storage locations, Within-Aisle/Random storage strategies and low-level picking. Depot locations in the corner of a warehouse and in the middle of a front aisle were considered. The path lengths significantly varied with the variants that were analyzed. The shortest paths were observed for the Within-Aisle strategy, corner located depot, order sizes 5 or 10 and sizes of ABC-storage classes equal to 5/35/60% or 10/35/55% of all 320 storage locations under a retrieving probability of 90/5/5%. Conclusions: Better and worse picking variants exist, influencing significantly the length of picking paths determined using the S-shape method. In general, the depot location is less important, even though the best variant assumed a corner location, while a location in the middle of a front aisle gives shorter paths on average. A much more important factor is the storage strategy. Lack of the strategy (randomness) substantially extends path lengths (by 50% on average)
PL
Wstęp: Kompletacja to podstawowa czynność realizowana w magazynach. Koszty kompletacji stanowią ponad 60% kosztów magazynowania, a jej najbardziej pracochłonnym elementem jest przemieszczanie się pracowników. Dlatego planowanie ścieżek kompletacji odgrywa tak ważną rolę. Najczęściej stosowną tu metodą jest metoda S-shape. Metody: Celem oceny długości ścieżek kompletacji dla różnych parametrów strefy składowania (lokalizacja pola odkładczego, strategia składowania), składowanych zapasów (wielkość grup asortymentowych ABC i prawdopodobieństwo pobrania) i zamówień klientów (liczba linii– 5, 10, 15) zdefiniowano 240 wariantów analizy i dla każdego z nich wykonano 100 symulacji ścieżki kompletacji wyznaczając jej średnią długość. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz makr (VBA). Wyniki: Zestawienie długości ścieżek kompletacji dla magazynu jednoblokowego o 320 miejscach składowania (wg strategii Within-Aisle i losowej) oraz kompletacji z poziomu podłogi. Uwzględniono lokalizację pola odkładczego w narożniku magazynu oraz na środku przedniej alejki głównej. Długość ścieżek kompletacji okazała się mocno zmienna zależnie od analizowanego wariantu. Najkrótsze ścieżki kompletacji zaobserwowano dla strategii składowania Within-Aisle, pola dokładczego zlokalizowanego w narożniku magazynu, liczby linii na zamówieniu 5 lub 10 oraz grup asortymentowych ABC o wielkości 5/35/60% lub 10/35/55% wszystkich 320 lokacji przy prawdopodobieństwie pobrania asortymentów z każdej z grup 90/5/5%. Wnioski: Istnieją lepsze i gorsze warianty kompletacji wpływające istotnie na długość ścieżek planowanych metodą S-shape. Generalnie mniejsze znaczenie ma tu lokalizacja pola odkładczego (jakkolwiek najlepsze rozwiązanie uzyskano dla lokalizacji w narożniku magazynu, to lokalizacja na środku przedniej alejki głównej daje przeciętnie krótsze ścieżki kompletacji), a większe strategia składowania. Brak tej strategii (losowość) istotnie wydłuża długość ścieżek kompletacji (średnio o 50%).
15
Content available remote The process of storing aviation parts in the context of flight safety
EN
The article describes the general principles of storing aviation products as well as a classification of individual groups of stock range. Moreover, the general characteristics of storage processes are covered. The main factors that have an influence on the quality of stored products are discussed. The option to use an IT system for warehouse management is also mentioned. The main part of this manuscript analyzes the risk of storage processes. Based on this analysis, the cause-and-result relationships between product storage errors and authorization of a faulty product to use. Hence, the most probable storage errors and their sources are indicated. This enabled to determine the methods to improve flight safety due to reduction of errors in storage management.
PL
W artykule opisano ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych oraz podział poszczególnych grup asortymentu magazynowego. Ponadto przedstawiono ogólną charakterystykę procesów magazynowych. Omówiono główne czynniki mające wpływ na jakość przechowywanych wyrobów. Wskazano również możliwość wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania magazynem. W części głównej artykułu dokonano analizy ryzyka procesów magazynowania. Na tej podstawie wyszukano związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy błędami w magazynowaniu wyrobów i faktem dopuszczenia do użytkowania wyrobu wadliwego. W ten sposób wskazano najbardziej prawdopodobne błędy w magazynowaniu oraz ich źródła. Na tej podstawie określono metody poprawy bezpieczeństwa lotów wynikające z redukcji błędów w gospodarce magazynowej.
PL
Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymalizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfikację procesów w zakresie implementacji i stosowania metody 5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymusza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Takie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazynowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod, które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę konkurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.
EN
The objective of this article is to determine the level of implementation and use of the 5S concept as one of the methods of warehouse management optimization in BMI Icopal production company. The main emphasis was placed on the identification of processes in the implementation and use of the 5S method by the employees of the storage department. This is mainly due to a very dynamic environment and increasing competitiveness, which forces companies to systematically search for optimization at all levels of functioning. Such solutions are particularly desirable in the area of warehousing. Therefore, modern companies more and more often decide to implement modern methods, which not only cause improvements in the functioning of the department, but above all build a competitive advantage on the market through cost efficiency.
PL
Dotychczasowy brak możliwości magazynowania dużych ilości energii elektrycznej jest podstawową przyczyną ukształtowania sektora elektroenergetycznego w obecnej, scentralizowanej formie. W artykule przedstawiono dostępne obecnie technologie i konieczne do podjęcia działania, aby magazynowana w systemie energia mogła wzrosnąć, przedstawiono również szacunkowe koszty takich inwestycji.
EN
Selected energy storage methods and their application in the power system The current inability of electricity store in large amounts is the basic reason for shaping the electricity sector in its centralized current form. This article presents the currently available technologies and actions necessary to be taken in the near future to increase the energy stored in the system, as well as the estimated costs of such investments.
19
Content available remote Problematyka uzupełniania obszarów kompletacji w magazynach dystrybucyjnych
PL
Proces kompletacji jest podstawowym czynnikiem kosztotwórczym i determinantą jakości w procesie magazynowym w łańcuchu dostaw. Efektywna kompletacja wymaga odpowiedniego układu technologicznego, dopasowanego do realizowanego zadania logistycznego, oraz strategii uzupełniania obszaru kompletacji, która będzie jednocześnie efektywna kosztowo i będzie zapewniała terminową realizację zadań kompletacji. W artykule przedstawiono problematykę uzupełniania obszarów kompletacji i omówiono podstawowe elementy strategii uzupełniania w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy.
EN
Order-picking process is the basic cost driver and warehouse process quality determinant in the supply chain. Effective picking requires a suitable technological system, tailored to the logistic task to be done, and a strategy for picking area replenishment, which will be both cost-effective and ensure timely completion of picking tasks. The paper presents the problem of replenishing picking areas and discusses the basic elements of the replenishment strategy with reference to the current state of knowledge.
EN
Research on the impact of the storage process on the quality parameters of diesel oil containing 7% (V/V) FAME was carried out and six test stands for fuel storage were designed and constructed as part of the work. Their construction was based on materials resistant to diesel oil containing fatty acid methyl esters. The tests involved the selection of additives (two defoaming agents and one depressant, which can be added to the fuel at each stage of its production in the form of a package or as independent additives), which are suspected of drop out of the diesel fuel formulation during storage, which favors instability of its physicochemical and utility properties. Based on the diesel fuel purchased at the petrol station, the abovementioned additives were used to compose six samples. The authors assumed that the storage conditions represented the average annual temperature and humidity in Poland. In order to ensure the above conditions, the test stands together with the tested fuel samples were placed for a period of six weeks in a climatic chamber. The scope of physicochemical and applied tests was wide and selected in such a way as to monitor the properties of diesel oil for their constancy during storage. The test properties included mainly those that allowed to confirm the hypothesis regarding problems with the stability of defoamers and depressants in fuel. The initial samples and the samples collected after three and six weeks of storage in the climatic chamber from the upper layer and the bottom layer of the test stands were subjected to testing. The tests outcome quite ambiguous. The results of the determination of the foaming tendency of the tested diesel oil samples did not allow for unambiguous confirmation or refutation of the hypothesis of the work. In the case of a depressant, based on the results of low temperature properties, mainly the temperature of blocking the cold filter, a slight tendency to accumulate it in the lower layers of fuel in test stands could be observed. Oxidation stability of the tested fuel samples was maintained throughout the storage period at an almost constant, high level. There were no significant differences between the results determined for the samples taken from the upper and lower layers, which allows to conclude that antioxidant additives remain in the fuel regardless of the time of storage. The results of the determination of tendency to blocking the filter indicate a small amount of impurities and components in the tested diesel fuels that would impair its filterability. On the other hand, the results of the determination of the tendency to blocking the filter after cooling down CSFBT (–1) may indicate problems with the depressant fast enough integration into fuel formula. In spite of the relatively high humidity, varying in a fairly wide range, the water content in the tested diesel fuel samples did not change to a large extent during storage.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu procesu magazynowania na parametry jakościowe oleju napędowego zawierającego 7% (V/V) FAME, zaprojektowano i skonstruowano sześć stanowisk badawczych do przechowywania paliwa. Do ich budowy wykorzystano materiały odporne na działanie olejów napędowych zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych. Do badań wytypowano dodatki (dwa przeciwpienne i jeden depresator, które mogą być dodawane do paliwa na każdym etapie jego produkcji w postaci pakietu lub jako niezależne dodatki) podejrzane o wypadanie z formulacji oleju napędowego w czasie magazynowania i przyczynianie się w ten sposób do niestabilności jego właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Z udziałem wyżej wymienionych dodatków zestawiono sześć próbek na bazie oleju napędowego zakupionego na stacji paliw. Autorzy przyjęli, że warunki magazynowania będą odpowiadały średniej rocznej temperaturze i wilgotności powietrza w Polsce. W celu zapewnienia powyższych warunków stanowiska badawcze wraz z badanymi próbkami paliwa umieszczono na okres sześciu tygodni w komorze klimatycznej. Zakres prowadzonych badań fizykochemicznych i użytkowych był szeroki i dobrany w taki sposób, aby monitorować właściwości oleju napędowego pod kątem ich niezmienności w czasie magazynowania. Głównie chodzi o właściwości, które pozwalały na potwierdzenie hipotezy dotyczącej problemów ze stabilnością dodatków przeciwpiennych i depresatorów w paliwie. Przebadano próbki wyjściowe oraz próbki pobrane po 3 i 6 tygodniach przechowywania w komorze klimatycznej z warstwy górnej i warstwy dennej stanowisk badawczych. Uzyskano dość niejednoznaczne wyniki badań. Wyniki oznaczenia skłonności do pienienia badanych próbek olejów napędowych nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie lub obalenie stawianej w pracy hipotezy. W przypadku depresatora na podstawie wyników właściwości niskotemperaturowych, głównie temperatury zablokowania zimnego filtru, można zauważyć niewielką tendencję do kumulowania się go w niższych warstwach paliwa w stanowiskach badawczych. Stabilność oksydacyjna badanych próbek paliw utrzymywała się przez cały okres magazynowania na niemal niezmiennym, wysokim poziomie. Nie zaobserwowano zdecydowanych różnic pomiędzy wynikami oznaczonymi dla próbek pobranych z warstwy górnej i z dolnej, co pozwala na stwierdzenie, że dodatki przeciwutleniające utrzymują się w paliwie niezależnie od czasu magazynowania. Wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra świadczą o niewielkiej ilości zanieczyszczeń i składników w badanych olejach napędowych, które pogarszałyby ich filtrowalność. Z kolei wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra po wychłodzeniu CSFBT(-1) mogą świadczyć o problemach z odpowiednio szybkim wkomponowywaniem się depresatora do formuły paliwa. Pomimo stosunkowo dużej wilgotności powietrza, wahającej się w dość szerokim zakresie, zawartość wody w badanych próbkach oleju napędowego nie zmieniała się w dużym stopniu w czasie magazynowania.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.