Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono rozwiązanie problemu badania jakości gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania do symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych, umożliwiającego zadawanie poboru gazu w jednostkach zarówno objętości, jak i energii. Przedstawiono i omówiono wyniki badań symulacyjnych wpływu zatłaczania wodoru na właściwości hydrauliczne sieci gazowej na przykładzie rzeczywistego systemu dystrybucyjnego zawierającego 1167 przyłączy gazowych.
EN
Effect of H₂ injection on hydraulic properties of the gas network was simulated for the real system of gas distribution in Chełmno city (1167 service pipes). The calcns. were carried out by using proprietary software for steady-state simulation of gas networks, allowing to set gas consumption data both as vol. and energy. The network operation parameters were detd. in connection with the appearance of distributed energy sources with different calorific values.
EN
The technologies of indirect foundations frequently replace the traditional methods of dealing with the deficiency of load-carrying capacity, in the foundations carried out in the past. The use of injection piles (micropiles) has become particularly popular, so as to transfer loads from the structure to the stronger layers of soil. The use of the dynamic methods of testing piles, in terms of their quality, has become equally important. As of now, the low-stress SIT (Sonic Integrity Testing) percussion method is the subject of a particularly intense development. Its main advantages include simplicity and a short time of completion, making it possible to test virtually all completed piles. Another benefit is the possibility of testing the piles made in the past and anchored in foundations.
PL
Stale nierdzewne ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowanie w dzisiejszej technice. Odporność na różnego rodzaju korozję, własności mechaniczne czy technologiczne determinują ich stosowanie w szczególnie wymagających środowiskach pracy. Wytwarzanie produktów z tych stali niesie za sobą wysokie koszty związane z ceną materiałów wsadowych. W związku z tym, zaczęto poszukiwać rozwiązań wpływających na obniżenie tych kosztów. Niniejszy artykuł, prezentuje możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wykonania wybranych wyrobów z zachowaniem ich własności, jakości i trwałości.
EN
Due to their specific features, stainless steels find increasing application in today’s engineering. Resistance to different types of corrosion as well as mechanical and technological properties determine their application in particularly demanding working environments. The manufacturing of products of these steels involves high costs resulting from the price of feedstock material. This situation caused the search for solutions which can decrease the costs. The paper presents the possibility and advisability of application of alternate stainless steels to the manufacturing of selected products, with maintaining their properties, quality and durability.
PL
Omówiono definicję klasy zabezpieczenia systemu alarmowego oraz wymagania funkcjonalne decydujące o stopniu zabezpieczenia. Dokonano przeglądu tych cech funkcjonalnych dla różnych elementów system alarmowego włamaniowego, systemu kontroli dostępu, systemu dozorowego telewizji (CCTV). Na podstawie wyników badań elementów systemów alarmowych, prowadzonych od kilku lat w Laboratorium PIE, określono najczęściej spotykane wady badanych obiektów w zakresie zabezpieczenia.
EN
Definition of alarm systems security grades and functional requirements for each grad were discussed. Functional features of different elements of intrusion alarm systems, access control systems and CCTV systems were reviewed. The most frequent defects in the range of security of alarm systems, tested during several years in PIE laboratory, were pointed out.
PL
Przedstawiono wymagania i metody badania jakości elementów systemów telewizji dozorowych (CCTV) stosowanych w zabezpieczeniach osób i mienia. Dokonano przeglądu norm dotyczących badania tych urządzeń. W szczególności podano wymagania, jakie powinny spełniać kamery, monitory ekranowe, urządzenia przełączające i przetwarzające sygnały wizyjne. Zaprezentowano też możliwości badawcze akredytowanego laboratorium Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Przykładowo omówiono metodę badania liniowości kamery.
EN
The requirements and quality testing methods of CCTV system for use in security applications is described. The review of the European standards related to testing of these objects is also given. The special attention is paid to the requirements of the cameras, display monitors and video transmission equipment. The testing ability of accredited laboratory of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented. As an example, the testing method of the cameras linearity is discussed.
PL
Przedstawiono wyniki oceny jakości testowych partii wyprasek z poliamidu, wyrażonej przez jednowymiarowe wskaźniki zdolności potencjalnej Cp i uzyskiwanej Cpk- Podano zasady testowania wytworów, zależności korelacyjne pomiędzy charakterystykami geometrycznymi oraz przeanalizowane statystycznie oceny rozproszenia i położenia średnich. Dane zamieszczone w postaci graficznej (rys. 1 i 2) oraz stabelaryzowanej (tabele 1-7) ukazują wagę problemu wynikającą z występowania niecentryczności pomiędzy średnimi charakterystyk geometrycznych wyprasek a wartościami nominalnymi. Stanowi to główną przyczynę nieakceptowalnej jakości wyrażonej przez wskaźnik Cpt mimo, że środki techniczne oceniane przez wskaźnik C, I były zadowalające. W podsumowaniu przedyskutowano sposoby i zmniejszania pracochłonności testowania wyprasek (min. w przypadku wymiarów geometrycznych - ograniczenie testów do pojedynczych charakterystyk) oraz metody zmniejszania wadliwości wytworów z tworzyw.
EN
Dimensions of PA mold test specimens were measured and the average and variance values were evaluated. Correlations between the dimensional characteristics are given; dispersion estimates (Fig. 1) and average value positions are given (Tables 1-7) . The shift in the average value was found to result in low actual process capacity Cpk/ even if the technical means evaluated in terms of potential process capacity Cp were satisfactory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.