Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skaning laserowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
PL
W pracy opisano proces opracowania numerycznego modelu terenu (NMT) Poznańskiego Węzła Wodnego w celu wygenerowania zestawu danych dla dwuwymiarowego hydrodynamicznego modelu przepływu poznańskiego odcinka rzeki Warty. Zakres prac obejmował pozyskanie podkładów geodezyjnych numerycznego modelu terenu bazującego na lotniczym skaningu laserowym (LIDAR), wykonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych w celu weryfikacji poprawności NMT, wykonaniu pomiarów batymetrycznych dna, generacji przekrojów pośrednich koryta rzeki, scaleniu informacji o batymetrii z NMT wykorzystujących narzędzia GIS (Geographic Information System), generacji siatki metody elementów skończonych (MES) oraz utworzeniu pliku danych w standardzie akceptowalnym przez dwuwymiarowy system modelowania przepływów nieustalonych RISMO2D. W trakcie badań wykorzystano nowoczesną aparaturę pomiarową: ultradźwiękową sondę ADCP StreamPro umożliwiającą pomiar zarówno rozkładu prędkości w przekroju kontrolnym, jak i batymetrii cieku, geodezyjnego sprzętu GPS Sokkia-11 umożliwiającego szybki pomiar trzech współrzędnych wybranego w terenie punktu. Analiza i post-processing danych pomiarowych wymagała wykorzystania narzędzi klasy GIS (wybrano system QGIS) oraz oprogramowania specjalistycznego.
EN
The paper describes the process of developing a digital elewation model (DEM) of the Poznań Waterway System in order to generate a data set for a two-dimensional hydrodynamic flow model of the Poznań section of the Warta river. The scope of work included the acquisition of a digital elevation model based on aerial laser scanning (LIDAR), geodetic height measurements to verify the correctness of DEM, bathymetric measurements, generation of intermediate sections of the river bed, merging information about bathymetry with DEM using GIS (Geographic Information System), generation of the finite element method mesh (FEM) and creation of a data file in a standard acceptable by the two-dimensional transient flow modeling system RISMO2D. During the work, modern measuring equipment was used: an ultrasonic ADCP StreamPro probe enabling measurement of both speed distribution in the control section and water bathymetry, Sokkia-11 geodetic equipment enabling quick measurement of three coordinates of a point in the area. The analysis and post-processing of measurement data required the use of GIS class tools (QGIS system selected) and specialized software.
PL
Współczesne techniki pomiarowe i informatyczne umożliwiają tworzenie dokładnych modeli konstrukcji zarówno nowo projektowanych, jak też istniejących. W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego. Uzyskana chmura punktów posłużyła do zbudowania przestrzennego modelu MES. Przemieszczenia wyznaczone numerycznie zostały zweryfikowane doświadczalnie.
EN
Modern measurement and IT techniques allow to create accurate models of structures, not only newly designed but also existing ones. The article presents the results of inventorying the existing WLBK hall building using laser scanning. The obtained point cloud was used to build the spatial FEM model. Numerically determined displacement has been experimentally verified.
4
Content available Data classification based on photogrammetry
EN
The aim of the paper was to classify data from aerial laser scanning and CIR digital images, which were orientated, connected and aligned by the Agisoft Photoscan software. Then, in order to distinguish the ground a point cloud was generated. This was to create a correct terrain mesh and, in consequence, an orthophotomap. The next stage is to develop a new point cloud using ArcGIS. The land cover from the images was combined with the ground mapped by LiDAR. New heights were calculated relative to the ground surface height 0. The point cloud was converted into a raster form, providing a normalized Digital Surface Model (nDSM). It was the first element of the output composition, which also consisted of the NIR and RED channels, acquired from the cloud point generated in Agisoft. The colour composition obtained in such way was subjected to four object-oriented and pixel-oriented classification methods: I – ISO Cluster, II – Maximum Likelihood, III – Random Trees, IV – Support Vector Machine. Object grouping is possible due to information stored in the display content. This technique is prompted by human ability of image interpretation. It draws attention to more variables, so effects similar to human perception of reality are possible to achieve. The unsupervised method is based on a process of automatic search for image fragments, which allows assigning them to individual categories by a statistical analysis algorithm. In turn, supervised method uses “training datasets”, which are used to “teach” the program assigning individual or grouped pixels to classes [Benz UC et al., 2004]. The area studied for land development was the Lutowiska municipality, in the Podkarpackie Voivodeship, Bieszczady County. As a result of the classification, 11 classes of terrain features were distinguished: class 0 – road infrastructure, class 1 – roads, class 2 – buildings, class 3 – waters, class 4 – meadows, class 5 – arable lands, class 6 – pastures, class 7 – high vegetation, class 8 – medium vegetation, class 9 – low vegetation, class 10 – quarry. The area of research covers an area of about 28 km2. Aerial images were made in 2015. Field vision and photopoint measurement was carried out in May 2018.
PL
Celem opracowania jest klasyfikacja danych na podstawie lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć cyfrowych CIR. Do opracowania posłużyło oprogramowanie Agisoft Photoscan, w którym dokonano zorientowania, połączenia i wyrównania zdjęć. Następnie wygenerowano z nich chmurę punktów, z której wydzielono grunt. Miało to na celu poprawne utworzenie siatki terenu, a w konsekwencji ortofotomapy. Kolejny etap pracy to utworzenie nowej chmury punktów przy wykorzystaniu programu ArcGIS. Pokrycie terenu ze zdjęć połączono z gruntem z LiDAR. Obliczono nowe wysokości względem powierzchni terenu, któremu nadano wysokość 0. Dokonano konwersji chmury punktów do postaci rastrowej, uzyskując Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu. Był to pierwszy element kompozycji wyjściowej, która składała się także z kanału NIR oraz RED, pozyskanych z chmury wygenerowanej w Agisoft. Otrzymaną w ten sposób kompozycję barwną poddano czterem metodom klasyfikacji obiektowej i pikselowej: I- ISO Cluster, II- Maximum Likelihood, III- Random Trees, IV- Support Vector Machine. Grupowanie obiektowe jest możliwe dzięki informacji zapisanej w treści zobrazowania. Technika ta wykorzystuje podejście zainspirowane zdolnością interpretacji obrazu przez człowieka. Zwraca uwagę na więcej zmiennych, dzięki czemu można uzyskać efekty zbliżone do postrzegania rzeczywistości przez ludzi. Metoda Unsupervised bazuje na procesie automatycznego wyszukiwania fragmentów obrazu i przyporządkowania ich do poszczególnych kategorii za pomocą algorytmu wykorzystującego analizę statystyczną. Z kolei Supervised wykorzystuje „pola treningowe”, za pomocą których „uczy” program, do której klasy przyporządkować pojedyncze, czy też zgrupowane piksele [Benz U. C. i in., 2004]. Obszarem poddanym analizie jest gmina Lutowiska, w województwie podkarpackim, powiecie bieszczadzkim, na której dokonano analizy zagospodarowania terenu. W wyniku klasyfikacji wyodrębniono 11 klas form terenu: klasa 0- infrastruktura drogowa, klasa 1- drogi, klasa 2- budynki, klasa 3- woda, klasa 4- łąki, klasa 5- grunty orne, klasa 6- pastwiska, klasa 7- roślinność wysoka, klasa 8- średnia roślinność, klasa 9- roślinność niska, klasa 10- kamieniołom. Obszar opracowania stanowi powierzchnię ok. 28 km2. Zobrazowania lotnicze zostały wykonane w 2015r. Wizję terenową oraz pomiar fotopunktów przeprowadzono w maju 2018r.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) jest nowoczesną technologią pomiarową, dzięki której można szybko uzyskać zbiór danych o obiekcie. Otrzymane informacje są bardzo szczegółowe, dzięki czemu zakres ich zastosowania jest szeroki. Skanery laserowe świetnie sprawdzają się w inwentaryzacji i identyfikacji uszkodzeń obiektu. Wykonanie takich analiz i określenie ich zasięgu odbywa się dzięki wykorzystaniu trójwymiarowej chmury punktów. W procesie postprocessingu można odczytać np. długości spękania w murze bez dodatkowych pomiarów w terenie. To daje pogląd na stan techniczny budynku. Na podstawie tych informacji można zaplanować prace remontowe. Utrzymanie obiektów jest jednym z etapów w cyklu życia budynku. Zaś chmura punktów stanowi podstawę do wykonania modelu budynku 3D. Może on posłużyć do opracowania modelu BIM tego obiektu. Praca skupia się na przedstawieniu problematyki wykorzystania naziemnego skanera laserowego 3D do zebrania danych w celu identyfikacji i pomiaru uszkodzeń budynku zabytkowego.
EN
Terrestrial Laser Scanning 3D is a modern measurement technology that allows you to quickly obtain data about an object. Laser scanners are great for inventory and identification of object damage. The analysis is carried out thanks to the use of a three-dimensional point cloud. In the postprocessing process, you can read, e.g. crack lengths in the wall, without additional field measurements. It gives an overview of the technical condition of the building. Building maintenance is one of the stages in a building's life cycle. And the point cloud is the basis for making a 3D building model. It can be used to develop the BIM model of this object. The work focuses on presenting the issues of using a 3D terrestrial laser scanner to collect data to identify and measure damage to a historic building.
PL
W artykule odniesiono się do zagadnień pomiaru zużycia przekroju stalowych elementów nawierzchni szynowych (kolejowych i tramwajowych) stanowiących styk pojazdu z drogą, w oparciu o nową technologię wykorzystującą technikę skaningu laserowego. Przedstawiono budowę, podstawowe parametry oraz sposób obsługi laserowego systemu pomiaru profili szyn i rozjazdów. Opisano sposób wykonania pomiarów i analizy ich wyników przeprowadzonych tym urządzeniem na krzyżownicy kolejowej w warunkach laboratoryjnych. Określono odmienność zarówno geometryczną jak i konstrukcyjną krzyżownic tramwajowych w stosunku do kolejowych. Opisano sposób wykonania analogicznych pomiarów i analizy ich wyników przeprowadzonych na krzyżownicach tramwajowych w warunkach terenowych. W podsumowaniu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
In article the problems of measurement methods of transverse section wear of steel railroad elements (railway and tram) on vehicle-road interface, basing on new technology using laser scanning was concerned. Construction, basic parameters and manner of service of laser system for rail and turnout profile measurement were presented. The manner of realisation of measurements and its results analyses passed with this device on railway crossing in laboratory conditions were described. The dissimilarity as well as geometrical and constructional tram crossings in relation to railway were evaluated. The manner of realisation of analogical measurements and its results analyses passed on tram crossings in real conditions were described. In summary conclusions from effected investigations were formulated.
EN
The purpose of the work described in the article was to find the optimal location of the pumping station for the mining area Krzyżowice III Hard Coal Mine “Pniówek”. Mining exploitation causes lowering of the area and changes in water relations. Hence, it is necessary to perform a gravitational, and if it is impossible, forced outflow of water. Localization of the pumping station should assure removal of excess water and prevent flooding. Not only was the present relief taken into account, but also the entire period of the mine’s existence. On the basis of the results of airborne laser scanning a digital terrain model (DTM) was generated. Then a catchment division was made for the entire analyzed area. The article presents the workflow of performing the simulation as the area will be changed due to forecasted mining operations. A practical way to solve the problem of simplifying large amounts of data was also shown. The obtained source materials were developed with the use of the Geolisp software. The system operates in a CAD graphic environment and allows for automation of the most frequently performed works in the field of mining map preparation. The Geolisp cooperates with EDN-OPN program. Thanks to this fact it is possible to combine the obtained results of calculations of predicted deformations of the mining area and the rock mass with the digital map.
PL
Celem pracy było znalezienie optymalnego umiejscowienia pompowni dla obszaru górniczego Krzyżowice III Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”. Eksploatacja górnicza powoduje obniżenie terenu i zmianę stosunków wodnych. Stąd konieczność wykonania grawitacyjnego, a jeżeli to niemożliwe, wymuszonego odpływu wody. Konieczne stało się więc znalezienie takiego miejsca dla pompowni, żeby usunąć nadmiar wody i nie dopuścić do powstania zalewiska. Należało uwzględnić nie tylko aktualną rzeźbę terenu, ale cały okres życia kopalni. Na podstawie posiadanego lotniczego skaningu laserowego wykonano numeryczny model terenu. Następnie wykonano podział na zlewnie całego przedmiotowego obszaru. W artykule przedstawiono proces wykonania symulacji, jak teren będzie się zmieniał wskutek prognozowanej eksploatacji górniczej. Dodatkowo podano praktyczny sposób rozwiązania problemu upraszczania dużej ilości danych. Uzyskane materiały źródłowe zostały opracowane za pomocą oprogramowania Geolisp. System ten działa w środowisku graficznym CAD i pozwala na automatyzację najczęściej wykonywanych prac z zakresu opracowywania map górniczych. Geolisp współpracuje z programem EDN-OPN. Dzięki temu możliwe jest połączenie uzyskanych wyników obliczeń prognozowanych deformacji obszaru górniczego i górotworu z mapą numeryczną.
PL
W artykule zaprezentowano obecnie prowadzone w „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego prace, których celem są badania prowadzące do opracowania urządzeń pozwalających na eksploatację węgla brunatnego metodą hydro-otworową. Przedstawiono wyniki pomiarów hydro-cięcia węgla z powierzchni terenu oraz metody oceny jego efektywności.
EN
The article presents current research at the „Poltegor-Institute” Institute of Opencast Mining, leading to the development of devices enabling exploitation of lignite with use of a hydro-cutting method. The measurement results of the hydro-cutting of coal from a land surface and methods of assessing its effectiveness are presented.
EN
The continuous development of the technologies used in the construction of wind turbines makes them a promising and widely used source of energy. Wind turbines keep getting bigger, resulting in increases in their production capacity. However, both the wind turbines and their support structures are exposed to huge loads that cause the deformation of the rotor blades, vertical deflection, or vibration of the support structure and rotor blades. In this context, the issue of monitoring the technical condition of the structures of such facilities becomes important, particularly in terms of reliability and the service life of the whole system. This document shows a method of measuring a wind power station using the Leica P40 terrestrial laser scanner. The object of the research was a few-years-old wind turbine located in the village of Kluczewsko (near Włoszczowa). The examined wind turbine is 35 m high measured to the turbine base and has rotor blades that are almost 13 m long. The measurements were performed at two stages: during turbine operation and with the wind turbine at rest. This enabled us to determine the changes in the geometry of the object at dynamic loads during the operation of the plant. Each series of measurements was made from three stations evenly arranged around the entire facility, which allowed for a full recording of the wind turbine geometry as well as of its supporting structure. The measurements taken at rest and during operation of the turbine were recorded on the basis of the same points of reference, which allowed us to obtain data on the same coordinate system. The measurements were used to determine the deflection of the turbine support from the vertical axis at rest and the change of deflection under wind pressure during the turbine’s operation. The vibration amplitude of the turbine’s support during operation was also determined. In addition, an attempt was made to determine any changes in the geometry of the rotor blades under wind pressure. The obtained results are presented in a tabular and graphical manner.
PL
Ciągły rozwój technologii stosowanych w budowie turbin wiatrowych sprawia, że jest to coraz bardziej obiecujące i powszechniej występujące źródło energii. Budowane są coraz większe elektrownie wiatrowe umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jednakże zarówno turbiny wiatrowe, jak i ich konstrukcje nośne narażone są na wysokie obciążenia powodujące odkształcenia łopatek wirnika, wychylenia od pionu czy też drgania konstrukcji nośnej. Pojawia się więc zagadnienie monitoringu stanu technicznego konstrukcji tego typu obiektów, szczególnie istotne w aspekcie niezawodności i czasu żywotności całego systemu. W niniejszym artykule przedstawiono sposób pomiaru elektrowni wiatrowej przy użyciu naziemnego skanera laserowego Leica P40. Obiektem badawczym była kilkuletnia elektrownia wiatrowa, znajdująca się w miejscowości Kluczewsko niedaleko Włoszczowy. Badana elektrownia wiatrowa jest obiektem o wysokości 35 m mierzonej od podstawy turbiny i długości łopat wirnika wynoszącej prawie 13 m. Pomiary wykonano przy dwóch stanach elektrowni: w trakcie pracy turbiny i w stanie spoczynku, co umożliwiło określenie zmian geometrii obiektu przy obciążeniu dynamicznym w trakcie pracy elektrowni. Każda z serii pomiarowych została wykonana z trzech stanowisk rozmieszczonych równomiernie wokół całego obiektu, co pozwoliło na pełną rejestrację geometrii turbiny wiatrowej, jak również konstrukcji jej podpory. Pomiary turbiny w stanie spoczynku i w trakcie jej pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tych samych punktów nawiązania, co pozwoliło uzyskać dane w jednolitym układzie współrzędnych. Na podstawie wykonanych pomiarów określono wychylenie od pionu podpory turbiny w stanie spoczynku oraz zmianę tego wychylenia pod naporem wiatru podczas pracujący turbiny. Wyznaczono również amplitudę drgań podpory w czasie pracy turbiny oraz przeprowadzono próbę określenia zmian geometrii łopat turbiny pod naporem wiatru. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w sposób tabelaryczny i graficzny.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie skaningu laserowego jako narzędzia do inwentaryzacji architektonicznej. Obecne rozwiązania o wysokich osiągach pod względem ilości pozyskiwanych danych, dokładności i szybkości działania, kierowane są przede wszystkim do użytku geodezyjnego. W pracy zaprezentowano nową metodę automatycznego, bieżącego inwentaryzowania obiektów architektonicznych dzięki wykorzystaniu ich charakterystycznych cech geometrycznych.
EN
The paper presents a usage of civil laser scanning systems in architecture. Nowadays high performance equipment in terms of data acquisition, accuracy and speed is primary dedicated for surveyors. A new method of automated, current inventories of architectural objects is presented by using their characteristic geometrical features.
PL
Szybowy zespół wyciągowy stanowi podstawę działalności każdego podziemnego zakładu górniczego. Jego sprawność i poprawne działanie podlega restrykcyjnym regulacjom prawnym, i jest na co dzień kontrolowane przez zespoły szybowe oraz energomechaniczne. Ponadto, w interwale wskazanym w przepisach, zespół szybowy podlega dokładnej inwentaryzacji, w której skład wchodzi określenie zależności geometrycznych pomiędzy maszyną wyciągowa a wieżą szybową oraz szybem i jego obudową. Do pomiarów inwentaryzacyjnych w przypadku szybów i wież wykorzystuje się znane od lat klasyczne metody geodezyjne, obejmujące pionowanie mechaniczne lub laserowe oraz pomiary tachymetryczne. Do pomiaru wałów maszyn wyciągowych i kół linowych wykorzystuje się dodatkowo niwelację precyzyjną. Ciągłe unowocześnianie technologii pomiarowych daje możliwość implementacji kolejnych metod do wymienionych powyżej celów. Autorzy dokonali porównania dokładności oraz ekonomiki wykonywania pomiarów w oparciu o wieloletnie doświadczenia z kompleksowych inwentaryzacji urządzeń wyciągowych z wykorzystaniem różnych technik badawczych.
EN
The shaft hoist assembly is the foundation of any underground mine. Its efficiency and correct operation are subject to restrictive legal regulations and are monitored on a daily basis by shaft and energomechanics units. In addition, at the regulatory interval, the shaft hoist assembly is subject to thorough inventory, which includes the determination of the geometrical relationship between the lifting machine and shaft and its housing. Inventory measurements for shafts and towers are performed with the help of conventional geodetic methods used for years, including mechanical or laser plating, and tachymetric measurements. For measuring hoisting machines and rope wheels transmission shafts precision levelling is also used. Continuous modernization of measurement technology gives the possibility to implement further methods for the abovementioned purposes. Based on many years of experience and measurements of the same object by use of classical methods and laser scanner, the authors have compared the accuracy and economics of performing comprehensive inventory of lifting equipment using the abovementioned research techniques.
EN
The article presents the technology and an analysis of results of engineering structure displacements and deformation measurements. Two measuring technologies using the TDRA65000 laser station from Leica and the FARO Focus M scanner were applied during the tests. Use of the laser station enabled us to define horizontal and vertical displacements of a control network established on the tested facility. Owing to this, it was also possible to transform scanner measuring stations into one integrated unit. The described measurement methodology ensures a high accuracy of scanner station fitting which translates directly into the accuracy of determination of deformations in structural components of a facility. Integration of methods applied in the tests makes it possible to monitor not only displacements of control network points but also the structure as a whole in a uniform coordinate system.
PL
W artykule przedstawiono technologię oraz analizę wyników pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu inżynierskiego. W trakcie badań zastosowano dwie technologie pomiarowe wykorzystujące stację laserową TDRA6000 firmy Leica oraz skaner FARO Focus M. Wykorzystanie stacji laserowej pozwoliło na wyznaczenie przemieszczeń poziomych i pionowych sieci kontrolnej założonej na badanym obiekcie oraz posłużyło do transformacji stanowisk pomiarowych skanera do jednolitego układu. Opisana metodologia pomiaru zapewnia wysokie dokładności wpasowania stanowisk skanera co przekłada się bezpośrednio na dokładność wyznaczenia odkształceń elementów konstrukcyjnych obiektu. Integracja zastosowanych w badaniach metod pozwala na monitorowanie nie tylko przemieszczeń punktów sieci kontrolnej, ale również konstrukcji jako całości w jednolitym układzie współrzędnych.
EN
Protection of cultural heritage in recent times is of a very important significance. The priority task is to secure the existing facilities in such a way that they can now and in the future serve as a representations of the areas and be a treasure house of knowledge for both current and future generations. Through the development of new technologies and applying them by maintenance staff and those working to protect the national heritage, digitization has become widespread. Photogrammetry and laser scanning proved to be useful tools in a non-invasive process of heritage digitizing. In the article the author describes the process of creating a three-dimensional model of an architectural detail, the model of “acanthus leaf ” which is the final product of the study. The methodology described by the author outlines the problems occurring during the measurement and subsequent data processing stages. The final product is an important database, useful when creating the reconstruction and renovation of similar facilities.
PL
Ochrona dziedzictwa kulturowego w aktualnych czasach ma bardzo ważne znaczenie. Priorytetowym jej zadaniem jest zabezpieczenie istniejących obiektów w taki sposób, aby mogły one teraz i w przyszłości pełnić funkcję reprezentacyjną danych obszarów oraz być skarbnicą wiedzy dla aktualnych i przyszłych pokoleń. Poprzez rozwój nowych technologii i zastosowanie ich przez konserwatorów oraz osoby zajmujące się ochroną dziedzictwa narodowego cyfryzacja stała się powszechna. Fotogrametria oraz skaning laserowy okazały się przydatnymi narzędziami w nieinwazyjnym procesie digitalizowania dziedzictwa narodowego. W artykule autor opisuje proces tworzenia trójwymiarowego modelu wybranego detalu architektonicznego, modelu „liścia akantu”, który jest produktem finalnym badania. Metodologia opisana przez autora przedstawia problemy występujące podczas wykonywania pomiaru i w kolejnych etapach obróbki danych. Produkt finalny jest ważną bazą danych, przydatną podczas tworzenia rekonstrukcji i renowacji podobnych obiektów.
PL
W styczniu 2015 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku wydała postanowienie o zasięgnięciu opinii Instytutu Geodezji i Kartografii w sprawie możliwości istnienia jam grobowych, powstałych w okresie co najmniej od lipca 1945 roku, na terenie Augustowa, dróg pomiędzy miejscowościami: Giby, Stanowisko, Rygol a Kaletami oraz na terenie sąsiadującym z miejscowością Kalety. Celem badania było ustalenie, czy dostępne dane przestrzenne (archiwalne zdjęcia lotnicze z lat 1953-1989, dane z lotniczego skaningu laserowego oraz dane satelitarne o dużej, podwyższonej i wysokiej rozdzielczości) pozwalają na identyfikację miejsc naruszeń terenu, wskazujących na możliwość istnienia jam grobowych, w których mogłyby zostać pogrzebane ofiary „Obławy Augustowskiej”. W celu realizacji badania po skompletowaniu i przetworzeniu dostępnych danych przestrzennych, utworzeniu szczegółowego NMT i map mikrorzeźby, przeprowadzono analizę danych i wypracowano (z wykorzystaniem wiedzy z zakresu geografii fizycznej kompleksowej) klucz fotointerpretacyjny. Dysponując wynikami tego etapu prac możliwe było dokonanie identyfikacji miejsc naruszeń terenu, wskazujących na możliwość istnienia jam grobowych. Przeprowadzona weryfikacja terenowa umożliwiła wstępną ocenę prawdopodobieństwa obecności jam grobowych, zaś analiza spektralna i klasyfikacja nadzorowana pozwoliła na ilościową ocenę wiarygodności badanych obiektów oraz ekstrapolację uzyskanych wyników na terenie polskiej i białoruskiej części Puszczy Augustowskiej. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie 4 obiektów o bardzo dużym prawdopodobieństwie obecności jam grobowych w Augustowie, 44 obiektów na terenie polskiej części Puszczy Augustowskiej (w tym 4 o bardzo dużym prawdopodobieństwie, 5 o dużym prawdopodobieństwie, 4 średnim prawdopodobieństwie, 6 o niskim i 25 o bardzo niskim prawdopodobieństwie) oraz 85 obiektów na terenie części białoruskiej (w tym 4 o bardzo dużym prawdopodobieństwie, 14 o dużym prawdopodobieństwie, 21 o średnim prawdopodobieństwie, 25 o małym prawdopodobieństwie obecności jam grobowych). Pełna lista zidentyfikowanych obiektów (wraz a ich współrzędnymi geograficznymi) oraz ich katalog, zawierający wycinki map topograficznych, zdjęć lotniczych, kompozycji w barwach umownych na podstawie danych satelitarnych został zawarty w raporcie przekazanym IPN. Sondowanie, przeprowadzone na jednym obiekcie, pozwoliło na odkrycie szczątków dwóch osób. Przeprowadzone prace wykazały, iż optymalne wyniki w zakresie wykorzystania panchromatycznych zdjęć lotniczych i multispektralnych danych satelitarnych do identyfikacji jam grobowych można osiągnąć w przypadku dysponowania materiałem zarejestrowanym w ciągu 4-5 lat od chwili wydarzeń. Pozwoliły one jednak stwierdzić, że w przypadku terenów leśnych możliwa jest detekcja tego typu obiektów również z wykorzystaniem danych zarejestrowanych znacznie później (zdjęć lotniczych po 8 latach, danych satelitarnych o dużej i bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej odpowiednio po 59 i 69 latach, danych ze skaningu laserowego po 70 latach).
EN
To guarantee the save transport of the spoils of war from the former East Prussia to Grodno by Soviet Army the head of NKVD L. Beria have decided to eliminate the members of the Polish resistance Home Army (1939-1945) Armia Krajowa in Augustów region (Poland). The operation was carried out by the Red Army, the NKVD and the Main Directorate of Counter-Intelligence ‘SMERSH’ with the assistance of Polish officers of the Ministry of Public Security in July 1945. 592 of 7049 arrested persons who have disappeared are presumed to have been executed and buried in former Byelorussian Soviet Socialist Republic. Despite many Polish diplomatic notes issued since 1946 the location of the mass graves remained unknown. In January 2015 the Polish Institute of National Remembrance was asking the Institute of Geodesy and Cartography (IGiK) to carry out the prospection of places implying an existence of grave pits of the victims of Augustów roundup in Byelorussian and Polish parts of Augustów Forest. The goal of analysis was to test the potential of spatial data to identify the locations of places of decayed soils, implying the possibility of existence of grave pits. To achieve this goal it was necessary to complete and to process the available spatial data (i.e.: archive and recent aerial photographs, old low resolution and recent very high resolution multispectral satellite data, airborne laser scanning data), to produce detailed DTM and microrelief maps, to analyze the spatial data and to elaborate the photointerpretation key. Having this it was possible to identify the locations of places, implying the possibility of existence of grave pits and to estimate the reliability of those places by field check, as well as to extend the results of research with satellite data supervised classification. The investigations allowed to identify 4 reliable places of decayed soils, implying the possibility of existence of grave pits in Augustów, as well as 44 places of potential grave pits of transport fugitives in Polish part of Augustów forest (4 of very high probability, 5 of high probability, 4 of medium probability, 6 of low and 25 of very low probability). In Byelorussian part of Augustów forest it was possible to identify 85 places of decayed soils. Four of them near Kalety and Giedź can be (presumably) the grave pits. Fourteen objects were classified as a very probable grave pits, 21 others – as a medium probable burial places. Forty six objects were judged as low probable places of grave pits. The full list of objects with coordinates and extracts of maps, aerial and satellite orthophotomaps was included into the report submitted to the Polish Institute of National Remembrance. The control dig carried out in the case of one object in Polish part of the Augustów forest allowed to find the grave of 2 persons. The carried research have revealed, that the best results of investigations of grave pits identification can be achieved when the aerial photographs and/or satellite data acquired 4-5 year after the burial are available. However, it should be stressed that in the case of forest areas even analysis of remote sensing data recorded after much longer period (aerial photos after 8 years and 36 years, high and very high resolution satellite data – after 59 and 69 years, airborne laser scanning data – after 70 years) can allow to identify the objects of probable grave pits.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości wykorzystania skanera Faro Focus X330 do badania pionowości obiektu wysmukłego o znacznej wysokości. Zazwyczaj panoramiczne skanery fazowe stosuje się do rejestrowania danych na znacznie krótszych odległościach. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły przydatność tego urządzenia do zinwentaryzowania położenia osi komina o wysokości przekraczającej 200 m, co przedstawiono w analizie wielowariantowej. Badania te umożliwiły również zweryfikowanie pomiarów realizowanych klasycznie w odstępach rocznych. Zaprezentowane wyniki wskazują na spełnienie warunków dokładnościowych związanych z tego rodzaju badaniami. Zastosowanie przyrządu o tych parametrach jest dobrą alternatywą dla metod stosowanych powszechnie w pomiarach odchylenia obiektu od pionu. Dodatkową zaletą wykonanego skaningu jest możliwość stworzenia pełnego modelu wektorowego 3D i na jego podstawie wykorzystanie technik inżynierii odwrotnej.
EN
This paper presents an analysis of the possibilities of using the laser scanner Faro Focus X330 to study the verticality of a slender object of considerable height. Usually panoramic phase scanners are used to record data at much shorter distances. Conducted experiments confirmed the usefulness of this device to generate the position of the axis of the chimney with a height exceeding 200 m, as shown in the multivariate analysis. These studies also helped to verify the measurements carried out by conventional methods at yearly intervals. Presented results show that the precision of such tests is sufficient to the specified conditions. The use of instrument with this parameters is a good alternative to the methods commonly used in the measurement of the deviation of the vertical object. An additional advantage of scanning is the possibility to create a complete 3D vector model and on its basis - the use of reverse engineering techniques.
EN
The paper discusses the problem of quick acquire height data for calculation of escarpment stability. In past the slope of profile was obtainedfrom classical land survey methods (like Total Station, GNSS, etc.), carto- metric measurement on maps or measurements based on a Digital Terrain Modelfrom aerial photography. Now we have a new method that is Airborne Laser Scanning (LiDAR-ALS). In 2011-2014 almost all country was measured in this method. The declared accuracy of height measurement on the durable surfaces is about 0.10-0.15 m. Author compared this method with classical method Global Navigation Satellite System - Real Time Network (GNSS-RTN) on two wooded and bushy areas. The comparison was based on the measurement characteristic points on the profiles and acquisition of height data from LiDAR-ALS data. Data in this method were obtained in two ways: from point cloud and from DTM createdfrom this point cloud. In the next step, height differences were calculated and these data were subjected to basic statistical calculations. The result of the study was a mean error of height data from LiDAR-ALS and conclusions about its usefulness in acquire height data for calculation of escarpment stability.
PL
Zbadano mosty wiszące: technologiczny o rozpiętości głównego przęsła 165 m i zabytkowy o rozpiętości 27,7 m. Analiza uzyskanych wyników skanowania laserowego nie pozwoliła na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń pierwszego mostu ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i związaną z tym zbyt małą gęstość skanów. W przypadku drugiego mostu wyniki wskazały, że zmniejszona odległość od mostu (około 40 m) pozwala na uzyskanie zadowalających wyników inwentaryzacji elementów mostu.
EN
The suspension bridges were tested: technological bridge with effective main span of 165 m, and a historic bridge with span of 27.7 m. The analysis of the obtained results of the laser scanning did not allow to estimate obtained displacements of the first bridge due to too long distance between the scanner and the bridge and too low density of scans. In the case of the second bridge, the results clearly indicate that reduced the distance to the bridge (40 m) allows to obtain satisfactory results, i.e. a full inventory of the bridge elements.
PL
Artykuł przedstawia przykłady i koncepcje wykorzystania danych w górnictwie odkrywkowym gromadzonych przy pomocy wybranych technologii masowej rejestracji danych: skaningu laserowego, metody stereofotogrametrii cyfrowej. Prezentowane przykłady dotyczą m.in. aspektów geologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych i górniczych. Zaprezentowane zostaną m.in. przykłady dokumentowania budowy geologicznej i warunków geologiczno-inżynierskich.
EN
The paper presents examples and concepts of using data in open-pit mining using selected mass-data recording technologies: laser scanning, digital stereophotogrammetry. Presented examples include: geological, hydrogeological, geotechnical and mining aspects. There will be presented, among others: examples of documentation of geological structure, geological-engineering conditions.
EN
The edge effect is a measurement error resulting from the reflection of the laser beam on the adjacent walls, or by its breaking on the edges. Coordinates of points in such cases are determined by averaging the measurements in several areas, resulting in their incorrect positioning in space. Corner points are determined with the same accuracy as the other (flat) elements of the scanned object. This effect is frequently mentioned in publications, which typically state the reasons and mechanisms of the error thus occurred. However, there is a lack of specific examples, showing the impact of the edge effect on the quality and accuracy of geodetic and cartographic reports. In this paper, the authors present sample case studies of the 2D and 3D representation of the test object. The selected corner elements, as well as the vector elements fitted into a cloud of points, show the discrepancy between the breaking points in the drawing (model), and the curved surface of the point cloud. On the basis of the known geometry of the building, distances were determined between the corner points and their representatives on the cloud. In this way, we were able to determine the accuracy of corner points’ presentation by means of the cloud of points, and therefore, we were able to determine the size of the edge effect in specific cases.
PL
Efekt krawędziowy jest błędem pomiarowym wynikającym z odbicia wiązki promienia laserowego na sąsiednich ścianach, bądź poprzez załamanie jej na krawędziach. Współrzędne punktów w takich wypadkach zostają wyznaczone poprzez uśrednienie pomiarów w kilku miejscach, co skutkuje ich błędnym położeniem w przestrzeni. Punkty narożne nie są wyznaczane z tą samą dokładnością co pozostałe (płaskie) elementy skanowanego obiektu. Efekt ten jest wielokrotnie wspominany w publikacjach, w których podawane są powody oraz mechanizmy powstawania tego błędu. Brakuje jednak konkretnych przykładów przedstawiających wpływ efektu krawędziowego na jakość i dokładność wykonywanych opracowań geodezyjno-kartograficznych. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają przykładowe opracowania 2D i 3D obiektu testowego. Zaznaczone elementy narożne, a także wpasowane w chmurę elementy wektorowe, przedstawiają rozbieżności pomiędzy załamaniami rysunku/modelu, a zaokrągloną powierzchnią chmury punktów. Na podstawie znanej geometrii budynku zostały wyznaczone odległości pomiędzy punktami narożnymi a jego reprezentantami na chmurze. W ten sposób zostaje określona dokładność przedstawienia punktów narożnych przez chmurę punktów i tym samym wyznaczenie wielkości efektu krawędziowego w konkretnych przypadkach.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.