Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investment decision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The aim of this paper is to present the possibilities and purposefulness of the application of fuzzy set theory to the valuation of real options. Owing to temporal fluctuations in the market, some input parameters in a model of a real option cannot always be expressed in a precise sense. Therefore, it is natural to consider them as a fuzzy numbers. Such an approach allows us to keep more information about the possible value of real options. A hybrid (fuzzy-stochastic) model for valuing a switch option is presented. Under these assumptions, the value of a switch option will be a fuzzy random set. This article assesses the incremental benefit of product switch options in steel plant projects. Such options are valued by Monte Carlo simulation and modelling the prices of and demand for steel products using fuzzy geometric Brownian motion. Finally, the value of a product switch option is defined by the upper and lower probability distribution function.
2
Content available Pomiary dynamiczne - czy to się opłaca?
PL
Instalacja systemów monitorowania dynamicznego w czasie budowy generującej drgania wiąże się z wieloma praktycznymi korzyściami, ale także z koniecznością poniesienia pewnych nakładów. Z pewnością koszty związane z wystąpieniem awarii istniejących obiektów będą zawsze większe od kosztów samego systemu, którego zadaniem jest wczesne ostrzeganie o zagrożeniach. Jednak w celu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, konieczne jest uwzględnienie teorii prawdopodobieństwa i niezawodności konstrukcji.
EN
Installation of dynamic structural health monitoring systems during construction generating vibrations is associated with many practical benefits but also with the necessity of some expenses. Certainly, the costs associated with the failures of existing facilities will always be higher than the costs of the system itself, which task is to provide early warning of hazards. However, in order to make optimal investment decisions, it is necessary to consider the theory of probability and structural reliability.
EN
In the steel industry which is subject to significant volatility in its output prices and market demands for different ranges of products the diversification of production can generate important value for switch real options. Therefore, a common practice is to invest in various assets, thus generating the possibility of diversification of production and valuable switch options. The incremental benefit of product switch options in steel plant projects has been assessed. Such options are valued using the Monte Carlo simulation and modeling the prices of and demand for steel products as geometric Brownian motion (GBM). Our results show that this option can generate a significant increase in the net present value (NPV) of metallurgical projects.
EN
Stock right investment decision is expected to provide the expected profit. This research aims to determine the influence of education and experience toward investment decision with moderated financial literacy by individual investors in the city of Medan. This study used primary data by questionnaire and the sample consisted of 250 respondents who are investor active in the city of Medan – Indonesia. Data analysis using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modelling. The results showed that investors with the highest level of education is undergraduate 46.80%. The experience of investors invest in stocks that have been investing in shares over 3 years is the largest number as many as 36.00%. Education and investment experience have no significant relationships directly at alpha 5% toward the investment decision. Financial literacy is found to strengthen the links between education and experience toward investment decisions. The implication is that financial literacy is indispensable for the right investment decision.
PL
Oczekuje się, że właściwa decyzja inwestycyjna zapewni oczekiwany zysk. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu edukacji i doświadczenia na decyzję inwestycyjną określaną przez wiedzę finansową w przypadku inwestorów indywidualnych w Medan, Indonezja. Badanie wykorzystało pierwotne dane zebrane poprzez kwestionariusze badawcze, a próba składała się z 250 respondentów, którzy są aktywnymi inwestorami. Eksploracja danych przeprowadzona została za pomocą opisowej analizy statystycznej oraz modelowania równań strukturalnych. Wyniki pokazały, że inwestorzy o najwyższym poziomie wykształcenia są studentami studiów pierwszego stopnia 46,80%. Największy udział - 36,00% wszystkich inwestorów ma ponad trzy letnie doświadczenie w działaniu na rynkach finansowch. Doświadczenia edukacyjne i inwestycje nie mają znaczących relacji wspólnych i stanowią 5% decyzji inwestycyjnej. Okazuje się, że wiedza finansowa wykazuje silne więzi z wykształceniem i doświadczeniem w decyzjach inwestycyjnych. Wynika to z tego, że wiedza finansowa jest niezbędna do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.
PL
W pracy przedstawiono drogę postępowania, gwarantującą przejrzystość i obiektywność realizacji grupowego procesu podejmowania decyzji wraz z uwzględnieniem zasad wnioskowania rozmytego oraz zasadniczej roli jednostek decydujących. Warunkiem niearbitralności postępowania jest demokratyzm wyboru, zatem pewne zasadnicze parametry procesu były ustalane na zasadzie porozumienia między decydentami, według określonych reguł. Strategię decyzyjną, jej poszczególne elementy i powiązania pokazano między nimi w postaci schematu blokowego, w którym zostały połączone dwa, dobrze teoretycznie uzasadnione sposoby postępowania - metoda analizy hierarchicznej (metoda AHP ang. "Analytic Hierarchy Process") oraz modelowanie rozmyte. W celu stworzenia algorytmu należy po pierwsze nadać rangi poszczególnym uczestnikom procesu decyzyjnego. Dokonano tego poprzez mianowanie grupowe z wykorzystaniem elementów metody AHP, po drugie należy określić wagi poszczególnych kryteriów oceny danej inwestycji inżynierskiej. Następnie ustalone rangi i wagi należy wprowadzić do modelu rozmytego, który składa się z trzech bloków: bloku fuzyfikacji, inferencji oraz defuzyfikacji (ang. "fuzzification", "inferences", "defuzzification"). Zaproponowany algorytm przedstawiono na przykładzie budowli piętrzącej w postaci zapory ze zbiornikiem wodnym. Grupa 6 decydentów ma dokonać wyboru najlepszego projektu, których jest 5. Każdy z projektów jest oceniany ze względu na przyjęte kryteria: koszt inwestycji, osiągnięcie pożądanych celów gospodarczych, wpływ na środowisko naturalne oraz akceptacja społeczna. Po przeprowadzeniu obliczeń okazało się, że oferta nr 3 jest najwłaściwsza. Na odpowiednim poziomie spełnia wszystkie kryteria i uwzględnia opinie całej grupy.
EN
In the paper the road map has been shown, which guarantees transparency and objectivity in implementing group decision making process. The principles of fuzzy deduction and the role of decisive individuals were taken into consideration. Democratic choice is the precondition of a non arbitrary procedure; therefore some essential process parameters were established based on consent between the decision makers, according to the defined rules. The decision making strategy, its particular elements and links between them are shown in the block diagram, in which two well theoretically justified procedures: analytic hierarchy process (AHP method) and fuzzy modelling were combined. In order to create the algorithm one should rank each participant of the decision process. It was done by the group nomination using elements from the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Then, one should determine the weights of particular criteria for evaluation of a given engineering investment. Afterwards one should introduce the established ranks and weights to the fuzzy model, which consist of 3 blocs: fuzzification, inferences, defuzzification. The proposed algorithm was illustrated by an example of a hydraulic structure - the dam with water reservoir. The group of 6 decision-makers has to select the best project out of 5 project proposals. Each project is evaluated in view of accepted criteria: investment costs, achievement of desired economical objectives, an impact on the environment and social acceptance It was found, after calculation, that the offer no 3 was most suitable. It fulfilled, at the proper levels, all criteria, and considered the opinion of the whole group.
EN
A company must raise sufficient capital to supply its long-term needs for fixed--asset investments and its must do so at the lowest possible cost. Capital can be taken from two sources: from debt by borrowing long-term funds in the market, and from equity by issuance of common or preferred stock, or by retaining and accruing earnings. The mix of long-term debt and equity is referred to as the firm's capital structure. This structure is partly determined by, and it partly determines, the cost of the different sources of capital, and it strongly influences the per-share profitability of the firm. The cost of capital is the return that must be generated from all the assets to cover the interests and provide the owners the appropriate rate to return on equity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.