Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Environmental pollution due to humankind’s often irresponsible actions has become a serious concern in the last few decades. Numerous contaminants are anthropogenically produced and are being transformed in ecological systems, which creates pollutants with unknown chemical properties and toxicity. Such chemical pathways are usually examined in the laboratory, where hours are often needed to perform proper kinetic experiments and analytical procedures. Due to increased computing power, it becomes easier to use quantum chemistry computation approaches (QCC) for predicting reaction pathways, kinetics, and regioselectivity. This review paper presents QCC for describing the oxidative degradation of contaminants by advanced oxidation processes (AOP, i.e., techniques utilizing •OH for degradation of pollutants). Regioselectivity was discussed based on the Acid Blue 129 compound. Moreover, the forecasting of the mechanism of hydroxyl radical reaction with organic pollutants and the techniques of prediction of degradation kinetics was discussed. The reactions of •OH in various aqueous systems (explicit and implicit solvation) with water matrix constituents were reviewed. For example, possible singlet oxygen formation routes in the AOP systems were proposed. Furthermore, quantum chemical computation was shown to be an excellent tool for solving the controversies present in the field of environmental chemistry, such as the Fenton reaction debate [main species were determined to be: •OH < pH = 2.2 < oxoiron(IV)]. An ongoing discussion on such processes concerning similar reactions, e.g., associated with sulphate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOP), could, in the future, be enriched by similar means. It can be concluded that, with the rapid growth of computational power, QCC can replace most of the experimental investigations related to the pollutant’s remediation in the future; at the same time, experiments could be pushed aside for quality assessment only.
EN
A method of calculating the deflections of steel plate-concrete composite beams is proposed. In the hybrid work of such beams the properties of reinforced concrete and composite structures are combined. This convention should be followed in considering their ultimate capacity and serviceability limit state. The proposed solution has been verified in experimental studies performed by the authors. Good compatibility of theoretical calculations and experimental results has been obtained. It allows the theoretical solution to be used in the analysis of other cases with parameters different than those of the discussed beams. In the experiments done by the author six beams of total length of 5.20 m and theoretical length of 5,00 m were used. The cross section was rectangular, 0.24 m in width and 0.49 m in height. The steel plate 4.74 m long was 6.10 and 16 mm thick. The diameter of the flexible connectors was 13 mm. Their spacing varied between 80 and 200 mm. Owing to the flexibility of the connectors the interface slip between the steel and concrete parts was included in the theoretical solutions. The results of an in-depth analysis indicate that the deflections of steel plate-concrete composite beams are affected by the compressive strength of concrete and the yield point of steel as well as connectors’ diameter and spacing. This impact varies, that of the yield point of the steel from which the plate is made being the highest.
PL
Zaproponowano metodę obliczania ugięć belek kompozytowych z płyt stalowych i betonu. W pracy hybrydowej takich belek łączy się właściwości konstrukcji żelbetowej i zespolonej. Tej konwencji należy przestrzegać przy rozważaniu ich ostatecznej nośności i stanu granicznego użytkowalności. Zaproponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane w badaniach eksperymentalnych autorów. Uzyskano dobrą zgodność obliczeń teoretycznych i wyników eksperymentalnych. Pozwala to na zastosowanie rozwiązania teoretycznego w analizie innych przypadków o parametrach innych niż omawiane belki. W eksperymentach wykonanych przez autora wykorzystano sześć belek o łącznej długości 5,20 mi teoretycznej 5,00 m. Przekrój był prostokątny, miał 0,24 m szerokości i 0,49 m wysokości. Blacha stalowa o długości 4,74 m miała 6,10 i 16 mm grubości. Średnica elastycznych łączników wynosiła 13 mm. Ich rozstaw wahał się od 80 do 200 mm. Ze względu na elastyczność łączników w rozwiązaniach teoretycznych uwzględniono poślizg między elementami stalowymi i betonowymi. Wyniki dogłębnej analizy wskazują, że na ugięcia belek zespolonych stalowo-płytowych ma wpływ wytrzymałość betonu na ściskanie oraz granica plastyczności stali, a także średnica i rozstaw łączników. Wpływ ten jest różny, przy czym granica plastyczności stali, z której wykonana jest blacha, jest najwyższa.
PL
Artykuł przedstawia zarys problemu antropogenicznych anomalii grawitacyjnych. W odróżnieniu od innych prac, koncentrujących się głównie na anomaliach pochodzenia górniczego, podjęto w nim próbę całościowego ujęcia tematu. W początkowej części artykułu zwrócono uwagę na problemy związane z wyznaczeniem przyspieszenia siły ciężkości oraz znaczenie tej wielkości dla konstrukcji geoidy i dokładności pomiarów geodezyjnych. Zdefiniowano antropogeniczną anomalię grawitacyjną i podano opracowaną przez autora systematyczną klasyfikację jej źródeł. Sformułowano uproszczone modele obliczeniowe dla charakterystycznych typów źródeł. Używając tych modeli, oszacowano wartości anomalii grawitacyjnych, powodowanych przez wymienione w klasyfikacji, reprezentatywne przykłady źródeł i przedyskutowano ich znaczenie.
EN
This article presents the outline of the anthropogenic gravity anomalies problem. In contrast to other papers concerning mining-related anomalies, here a holistic approach to the subject was attempted. In the introductory part of the article, the attention is given to the problems with determination of the gravity acceleration, and the importance of this estimation to the geoid construction and accuracy of measurements in land surveying. An anthropogenic gravity anomaly was defined and a systematic classification of its sources was developed and given by the author. Simplified computational models for the characteristic source types were formulated. Using those models, the values of gravity anomalies were estimated. The anomalies are caused by enumerated in the classification representative examples of sources and their significance was discussed.
PL
Artykuł dotyczy ważnego problemu zagrożeń dla elektronicznych instrumentów geodezyjnych powodowanych przez rozproszone w środowisku pola elektromagnetyczne. Różne źródła tego pola, np. wyładowania atmosferyczne, radiowe stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, zostały wyodrębnione i krótko opisane. Zebrano podstawowe dane charakteryzujące wspomniane źródła. Przyjęto trzy modele obliczeniowe do wyznaczania parametrów pola elektromagnetycznego generowanego przez te źródła. Wyznaczanymi parametrami są: natężenie pola elektrycznego i magnetycznego oraz gęstość mocy. Wyniki otrzymane dla wyodrębnionych źródeł zostały porównane z normami obecnie obowiązującymi w Polsce. W końcowej części artykułu przedyskutowano również znaczenie zagrożeń powodowanych przez wybrane źródła i możliwości ochrony instrumentów geodezyjnych.
EN
This article presents important problem of the dangers for electronic geodetic instruments caused through the electromagnetic field dispersed in environment. Different sources of the field, for example atmospheric discharges, broadcasting centers, cellular phone stations, are enumerated and shortly described. Basic data which describing of the sources are given. Three computational models to estimation of the parameters of the field produced through mentioned sources are accepted. Estimated parameters are intensities of the electric and magnetic field and the power density. Obtained results for enumerated sources are compared to limits obligatory present in Poland. Significance of dangers cased through the selected source and protection methods of the geodesic instruments are also discussed in the final parts of this article.
PL
W artykule omówiono zasady obliczania na przebicie płyt żelbetowych w świetle procedur PN-EN 1992-1-1 oraz Europejskich Aprobat Technicznych (ETA). Przedstawiono różnice w sposobie wymiarowania i rozmieszczania zbrojenia poprzecznego w formie trzpieni dwugłówkowych. Zamieszczono przykłady obliczeniowe, w których rozważano różne położenia słupa (połączenia wewnętrzne, krawędziowe i narożne). W przypadku podpór skrajnych stwierdzono duże zróżnicowanie ilości zbrojenia na przebicie ustalonego według PN-EN 1992-1-1 oraz ETA, co wynika przede wszystkim z odmiennej definicji współczynnika empirycznego, a także różnic w sposobie ustalania naprężeń stycznych na zewnętrznym obwodzie kontrolnym.
EN
In the paper the principles of punching shear design of reinforced concrete slabs in the light of PN-EN 1992-1-1 and European Technical Approvals (ETA) procedures were discussed. Differences in the design and arranging of the punching shear reinforcement in the form of double-headed studs were presented. Working examples were included, in which different position of the column (internal, edge and corner connections) was considered. In the case of outer support zones a large variation in the amount of punching reinforcement calculated according to PN-EN 1992-1-1 and ETA was found, which resulted mainly from the different definition of the empirical coefficient as well as the differences in the method of determining the shear stresses in the outer control perimeter.
6
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
7
Content available remote Decentracja pryzmatyczna
PL
Gdy spojrzymy przez soczewkę poza jej środkiem optycznym, pojawi się działanie pryzmatyczne. Im dalej od środka optycznego, tym działanie to będzie większe. Można policzyć wartość działania pryzmatycznego oraz wyznaczyć jego zwrot, korzystając ze wzoru Prentice’a.
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z przegrodami stykającymi się z gruntem w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Zostały w nim zaprezentowane przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, jak również metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu. Uwzględniono określenie wymiaru charakterystycznego podłogi na gruncie, grubości ekwiwalentnej, współczynnika przenikania ciepła U, wpływ izolacji krawędziowej, a także współczynnik przenoszenia ciepła przez grunt w stanie ustalonym między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym. Wywody poparto przykładami obliczeniowymi.
EN
The subject of the article are issues related to barriers in contact with the ground according to the heat and humidity requirements, which will be in force from 1 January 2021. It presents examples of construction and material solutions as well as calculation methods used in design process. The determination of the characteristic dimension of the floor on the ground, the determination of the equivalent thickness, the determination of the heat transfer coefficient U, the influence of the edge insulation, as well as the heat transfer coefficient through the ground in the state established between the internal and external environment were taken into account. The arguments were supported by computational examples.
EN
Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular orbitals (FMO) indicates the possibility of more efficient electron capture by the anthraquinone molecule than by the anthracene molecule while maintaining stability in the conditions prevailing in electrochemical cells. Differential scanning calorimetry (DSC) studies indicate the temperature stability of anthraquinone above the melting point up to 300°C. The glass transition is determined at about 100°C.
PL
Obliczenia kwantowo-chemiczne wskazują, że długości wiązań w szkielecie antracenowym antrachinonu w zewnętrznym pierścieniu benzenowym są krótsze niż odpowiadające im wiązania w niepodstawionym antracenie. Świadczy to o zwiększeniu energii rezonansu w zewnętrznych pierścieniach benzenowych cząsteczki antrachinonu. Kształt orbitali zewnętrznych (FMO) wskazuje na możliwość bardziej efektywnego przejmowania elektronów przez cząsteczkę antrachinonu niż przez cząsteczkę antracenu z zachowaniem stabilności w warunkach panujących w komórkach elektrochemicznych. Badania DSC wskazują na stabilność chemiczną antrachinonu powyżej temperatury topnienia aż do 300°C. Antrachinon w pobliżu temperatury 100°C wykazuje przemianę zeszklenia, poniżej tej temperatury nie wykazuje przemian fazowych. Własności elektryczne i termiczne antrachinonu wskazują na duży potencjał tego związku dla zastosowań w elektronice organicznej.
PL
W celu zagospodarowania piasku odpadowego opracowano drobnokruszywowy kompozyt z dodatkiem włókien stalowych (Steel Fibre Reinforced Waste Sand Concrete – SFRWSC), których zawartość wynosi 1,2%. Aby wykazać przydatność fibrokompozytu do wytwarzania elementów konstrukcyjnych, przeprowadzono badania zginanych belek żelbetowych w skali naturalnej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i obliczeń szerokości rozwarcia rys prostopadłych i ugięć takich elementów. Ostatecznie dokonano oceny wybranych metod obliczeniowych.
EN
In order to manage the waste sand, a fine-grained composite with the addition of steel fibers has been developed. As steel fibers constitute 1,2% of the composite, it has been called Steel Fiber Reinforced Waste Sand Concrete (SFRWSC). In order to prove SFRWSC’s usefulness in the production of construction elements, experimental investigations on flexural behavior of full-scale conventionally reinforced concrete beams have been carried out. The article presents selected results of experimental investigations and calculations of the crack openings and deflections of such elements. Finally, the evaluation of selected calculation methods has been made.
11
Content available remote Kształt dachu a współczynnik przenikania ciepła
PL
Omówiono zasady PN-EN 1992-1-1 dotyczące analizy przebicia płyt z otworami w sąsiedztwie podpór wewnętrznych. Porównano trzy metody określania współczynnika uwzględniającego wpływ nierównomiernego rozkładu naprężeń stycznych w przekroju kontrolnym, podając różnice i zalecenia praktyczne. Na podstawie wyników analizy porównawczej dokonano oceny metod uproszczonych w świetle metody ogólnej. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym, w którym porównano zapotrzebowanie na zbrojenie poprzeczne w sąsiedztwie podpory wewnętrznej płyty bez otworu oraz z jednym otworem.
EN
In the paper the PN-EN 1992-1-1 procedure regarding to the punching shear analysis of flat slabs with openings in the vicinity of internal supports was discussed. Three methods of determining the coefficient accounting the effect of uneven distribution of shear stresses in the control cross-section were compared. The differences were indicated and the practical recommendations were given. Based on the results of the comparative analysis, the assessment of simplified methods in the light of the general method was made. The considerations were exemplfied by a working example, in which the required shear reinforcement within internal support zone of flat slab without and with one opening was compared.
EN
The aim of the work is to check the possibility of applying the Monte Carlo method to the calculation procedure of internal combustion engines. This has been accomplished by modifying existing algorithms in such a way that the variables responsible for the main parameters of the engine are selected in a random manner using Solver written in Microsoft Excel. It turns out that this method can actually be implied, however, it has some limitations related to the high complexity of calculations.
EN
The article presents calculation methodology for stiffness coefficient of the ground under the railway subgrade. The preparation of numerical models and the determination of the stiffness coefficient using numerical analyses are discussed. The relationship between generating vibrations in the function of the structural cross-section of the railway subgrade and material parameters of individual foundation layers is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania współczynnika sztywności gruntu pod podłożem kolejowym. Omówiono przygotowanie modeli numerycznych i wyznaczenie współczynnika sztywności za pomocą analiz numerycznych. Przedstawiono związek między generowaniem drgań w funkcji przekroju strukturalnego podłoża kolejowego a parametrami materiałowymi poszczególnych warstw fundamentowych.
PL
W artykule przedstawiono implementację nowych zasad obliczeń w odniesieniu do słupów linii elektroenergetycznych 400 kV. Weryfikację założeń teoretycznych do obliczeń nośności elementów słupów kratowych przeprowadzono podczas testów konstrukcji na poligonie badawczym. Wyniki badań potwierdziły z dużą dokładnością zgodność oszacowania teoretycznej nośności prętów ściskanych z realnie wyznaczoną nośnością graniczną ustrojów kratowych, ulegających zniszczeniu w wyniku utraty stateczności. Potwierdzono praktyczną skuteczność procedur normowych zawartych w PN-EN 1993-3-1 w zakresie modyfikacji wymiarowania prętów ściskanych o stałym przekroju.
EN
In the article the implementation of new rules of calculations in reference to tower of over heading power lines 400 kV was shown. The verification of foundations of theoretical calculations of the capacity of elements of latticed towers one carried out during tests of constructions on the field tests. Results of tests confirmed with the large accuracy the conformity of the estimation of the theoretical capacity of elements with the really designated limit capacity of systems lattice-tower, consumable as result of the loss of the stability. One confirmed the practical effectiveness of standard procedures contained in standard PN-EN 1993-3-1 within the range the modification of the dimensioning of compressed elements with constant cross section.
EN
The article discusses selected issues of front loader modelling for the needs of FEM calculations. Particular attention was paid to the necessity of correct modelling clevis pin connections and hydraulic cylinders. In the case of hydraulic actuators, the effects of a different approach in modelling the actuators on the quality of the structure under operating load were demonstrated. Differences in the modelling cylinders equipped with a hydraulic lock and cylinders connected in parallel without locks were taken into account. The results of calculations obtained on the examples are discussed and the methodology of self-control of the results of FEM computations is presented. Some examples of various machines and possible errors during strength analyzes were also presented.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia modelowania ładowacza czołowego dla potrzeb realizacji obliczeń MES. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność prawidłowego modelowania połączeń sworzniowych oraz siłowników hydraulicznych. W przypadku siłowników hydraulicznych wykazano skutki różnego podejścia w modelowaniu siłowników na jakość pracy konstrukcji pod obciążeniem eksploatacyjnym. Uwzględniono różnice w modelowaniu siłowników, wyposażonych w zamek hydrauliczny i siłowników połączonych równolegle bez zamków. Omówiono wyniki uzyskanych obliczeń na przykładach oraz przedstawiono metodykę samokontroli wyników obliczeń MES. Przedstawiono także kilka przykładów różnych maszyn i możliwych do popełnienia błędów podczas analiz wytrzymałościowych.
PL
Porównano, na przykładzie konkretnego masztu, wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej z wykorzystaniem zastępczego i dokładnego modelu obliczeniowego masztu. W celu oszacowania wpływu rodzaju skratowania na wytężenie elementów konstrukcji uwzględniono trzy różne warianty skratowania trzonu masztu. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano pewne uwagi i wnioski praktyczne.
EN
The paper compares the results of the static-strength analysis with using an equivalent and an accurately computational model of the mast structure, on the example of a specific guyed mast structure. In order to estimate the influence of the type of lacing on the effort of the structure elements, three different variants of the mast shaft lacing have been included. The obtained results have been led to the formulation of some practical remarks and conclusions.
PL
Nowelizacja Rozporządzenia „kolejowego” z czerwca 2014 roku wprowadziła konieczność stosowania systemu norm PN-EN w projektowaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz gradację klas obciążeń kolejowych za pomocą współczynnika obciążeń sklasyfikowanych αk według PN-EN 1991-2: Eurokod 1. Stosowanie metodyki projektowania zgodnej z PN-EN wiąże się ze zwiększeniem pracochłonności obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji oraz rozszerzeniem zakresu analiz o zagadnienia dynamiczne. W artykule omówiono wybrane aspekty projektowe i konstrukcyjne kratownicowego obiektu inżynieryjnego o rozpiętości 75,0 m. Zaprezentowano wnioski i spostrzeżenia wynikające z obliczeń na podstawie norm PN-EN. Skomentowano wybrane procedury obliczeniowe, wymagania i zalecenia Eurokodów w nawiązaniu do dotychczasowej krajowej praktyki projektowej.
EN
The amendment of the “railway” regulation dated June 2014 introduced the necessity of applying the PN-EN standard system in designing of railway engineering structures and the gradation of railway load classes using the factor of classified loads αk according to PN-EN 1991-2: Eurocode 1. The use of PN-EN designing methodology involves increasing the workload of static calculation and dimensioning of structural components and extending the scope of analysis to the dynamic issues. In this paper the selected aspects of designing and construction of a railway truss bridge with a span of 75.0 m, due to the necessity of using Eurocodes are discussed. The conclusions and comments derived from the design calculations based on PN-EN standards are presented. Some calculation procedures, requirements and recommendations of Eurocodes in reference to existing national design practice are commented.
20
Content available remote Algorytm obliczeń stopnia akcyjnego turbiny parowej
PL
W artykule zawarto szczegółowy przykład obliczenia stopnia akcyjnego turbiny parowej. Obliczenia są przeprowadzone metodą jednowymiarową. W wyniku obliczeń uzyskujemy wymiary części przepływowej stopnia. Obliczany jest stopień pośredni.
EN
Article presents detailed example of impulse steam turbine stage design. Mean-line calculation are presented, as a result a main dimensions of flow channel geometry were obtained. All considerations presented herein regard intermediate stage.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.