Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesiewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Application of a new generation of sieving machines made by PROGRESS ECO is shown, based on Coal Processing Plant at PG Silesia. Screens are used as classifier and dewatering units. Brief characteristics of machines are shown. The article presents the results of the selection of screens in the PG Silesia coal processing plant. The modernization of the PG SILESIA coal mechanical processing plant resulted in the optimization of classification and dewatering processes in order to improve the parameters of the final product obtained. The optimal selection of the designed and delivered screens influenced the economic aspects of this project. The screening efficiency was increased by 95% and the water content after the material dewatering process was increased to less than 6%. Obtaining the above-mentioned optimal results was possible thanks to the effective cooperation of PROGRESS ECO designers with the design office and with the future user himself at every stage of the process.
PL
Przedstawiono zastosowanie nowej generacji przesiewaczy firmy PROGRESS ECO w oparciu o Zakład Przeróbczy PG Silesia. Sita służą jako jednostki klasyfikujące i odwadniające. Przedstawiono krótkie charakterystyki maszyn. W artykule przedstawiono wyniki doboru przesiewaczy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla PG Silesia. Efektem modernizacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla PG SILESIA była optymalizacja procesów klasyfikacji i odwadniania celem poprawienia parametrów otrzymanego produktu końcowego. Optymalny dobór zaprojektowanych i dostarczonych przesiewaczy wpłynął na aspekty ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Podwyższono skuteczność przesiewania o 95% oraz zawartość wody po procesie odwadniania materiału poniżej 6%. Uzyskanie powyższych, optymalnych wyników było możliwe dzięki efektywnej współpracy konstruktorów firmy PROGRESS ECO z biurem projektowym oraz z samym przyszłym użytkownikiem na każdym etapie procesu.
PL
Artykuł omawia metody przetwarzania odpadowych materiałów mineralnych pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych, które są wykorzystywane do obróbki tych materiałów: rozdrabniania i przesiewania. Omawiane są przede wszystkim zestawy mobilne służące do tej formy recyklingu. Zaproponowano również sposoby na usprawnienie pracy takich zestawów przeróbczych.
EN
The article discusses the methods of mineral waste treatment in terms of completing the two basic technological processes that are used for these materials: comminution and screening. Portable sets intended for this type of recycling are primarily presented. Moreover, methods of improving the operation of such sets are proposed.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny – zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.
EN
The paper presents the results of the tests of the screening process of a rotational screen with a conical sieve. It is a machine sieve whose sieve has the shape of a cone and rotates around a vertical or a slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex spiral movement – both in the radial and circumferential directions of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, while moving along the varying radius of the cone sieve. This type of the granular layer movement enables to achieve good processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for screening fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines. The design of the tested screen was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny - zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.
EN
The paper presents the results of the tests of the screening process of a rotational screen with a conical sieve. It is a machine sieve whose sieve has the shape of a cone and rotates around a vertical or a slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex spiral movement - both in the radial and circumferential directions of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, while moving along the varying radius of the cone sieve. This type of the granular layer movement enables to achieve good processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for screening fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines. The design of the tested screen was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, metalurgicznym, energetycznym itp.
EN
Screening is an operation that occurrs commonly in every processing technology. It is used particularly in the manufacture of building materials, where it is applied as the main operation, and in the processing of ores, as an auxiliary operation. It is also commonly used in the food and chemical industries, metallurgy, power industry etc.
PL
Kruszenie i przesiewanie to dwa procesy, które wpisują się w krajobraz niemal każdego zakładu górniczego. Zdarza się, że następują po sobie w układzie technologicznym. Innym razem są od siebie zupełnie niezależne.
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziaren drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The relationship between the yield of fine particles in the feed and the effectiveness of the screening process as well as productivity and the yield of undersize particles has been demonstrated.
EN
Article concerns problems of screen classification of zinc waste. The aim of the paper was to estimate the screening process effectiveness for different types of screens and different operational parameters. The most favorable results for that type of feed material were obtained for the wire screen with mesh size 4x4 mm and the frequency of vibration 65 Hz. Also the values of throwing and dynamic indices were more favorable.
9
Content available remote Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw
PL
Przedstawiono wyniki procesowych badań przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Średnica bębna może zmieniać się w sposób ciągły, jak w przesiewaczu bębnowo-stożkowym, lub skokowo, jak ma to miejsce w przesiewaczu bębnowo-kaskadowym. Bębny obu maszyn przesiewających wykonują ruch obrotowy wokół osi poziomej z możliwością nieznacznego odchylenia od tego kierunku. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje wewnątrz bębna złożony ruch. Jest wówczas poddawana działaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia bębna sitowego. W kolejnych przekrojach bębna o coraz większych średnicach występuje coraz intensywniejszy ruch warstwy przesiewanej, co zapewnia szybkie i dokładne dosiewanie materiału. W końcowej fazie procesu na powierzchni sita występuje już bowiem niewiele ziaren mniejszych od otworu sita. Ten zmienny rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych przesiewacza. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania kruszyw mineralnych drobno- i bardzo drobnoziarnistych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
Conical and cascade drum screens with continuously varying unequal sieve diams. were used for classifying sand and basalt aggregate under rotation around a horizontal axis with a slight deviation from this direction. The layer of granular material fed onto the sieve took a complex movement inside the drum and was subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the drum. In the following sections with increasing diams., the movement of sifted layer was more intense, which ensure fast and accurate classification of the material. In the final phase, only few small grains stayed on the sieve. The variable material movement allowed for achieving good process course.
PL
Popioły lotne pochodzące ze spalania biomasy są nowym odpadem przemysłowym. Z powodu regulacji prawnych ich utylizacja jest obecnie trudna. Dotychczasowe badania pokazują, że popioły ze spalania biomasy mogą stanowić materiał atrakcyjny dla branży betonów. W celu zwiększenia ich użyteczności można popioły poddawać obróbce. W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu aktywacji popiołów lotnych z biomasy drzewnej na właściwości kompozytów cementowych. Zastosowano popiół przesiany, mielony oraz nieaktywowany. Dozowanie popiołu wynosiło 20; 40 lub 60% masy spoiwa. Dodatek 40% przesianego popiołu lotnego zwiększył o 46% wytrzymałość 90-dniową w porównaniu z popiołem nieaktywowanym. Mielony popiół lotny do 23% zwiększył odporność na ścieranie betonu.
EN
Fly ashes obtained from biomass combustion are a new form of industrial waste. Their utilization is troublesome due present law acts. Research done on biomass fly-ashes suggest that they can be an attractive material for concrete industry. To enhance their properties fly-ashes can be treated. The article presents a research on the influence of fly-ash activation on the cement composites properties. Sieved, grounded and non-treated fly-ashes were used. The dosage of fly-ashes was either 20; 40 or 60% binders mass. 40% addition of sieved fly-ash has increased the 90 days compressive strength by 46% comparing to control specimens. Ground fly-ash increased abrasion resistance up to 23%.
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdziału. Omówiono zakresy czynności do wyznaczenia takich wskaźników.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The screening process factors, such as quantitative, qualitative and technological effectiveness, performance and load of screen, screening cut point and separation accuracy, have been characterized in the paper. Practical steps for the determination of these indicators have been also discussed.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesowych przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
The paper presents the results of the screening process carried out by the rotation of a conical drum sieve. It is a machine sieve, wherein the sieve has the shape of a drum and rotates around a horizontal or slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex movement. This type of movement allows to achieve satisfactory processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for the screening of fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dotąd niestosowanej w przemyśle innowacyjnej metody produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W innowacyjnym układzie technologicznym można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%, nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.
EN
The aim of the article is to present an innovative method of aggregate production, which has not been previously used in the industry. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of the feed), however in fine particle fractions of aggregates irregular grains occur, and their average content is approximately 10%. The innovative technological circuit can produce aggregates with the content of irregular grains below 3%, even in a single- or two-stage crushing circuit.
14
EN
The most time consuming and the least mechanized process of potato cultivation is its harvesting. Therefore, now, as never before, we have faced a problem concerning the improvement of the existing and construction of new devices for potato harvesting and their provision to the cultivation industry. It requires further development of theoretical, complex and extensive research on the phenomenon of separation of the potato stack, which will enable justification of optimal work modes of the existing separating devices and will be used for the synthesis of basically new, more advanced separators.
PL
Najbardziej czasochłonnym a jednocześnie najmniej zmechanizowanym procesem uprawy ziemniaków jest jego zbiór. Dlatego teraz, jak nigdy dotąd, powstaje problem z udoskonaleniem istniejących i stworzeniem nowych narzędzi do zbioru ziemniaków i ostatecznie dostarczeniem tych nowoczesnych, wydajnych i niezawodnych narzędzi do przemysłu uprawnego. Rozwiązanie tego problemu wymaga dalszego rozwoju badań teoretycznych, kompleksowego i obszernego badania zjawiska separacji sterty ziemniaka, co pozwoli na uzasadnienie optymalnych trybów pracy istniejących urządzeń separujących, a także na syntezę zasadniczo nowych, bardziej zaawansowanych separatorów.
PL
Przesiewanie jest operacją klasyfikacji ziarn wg ich wymiarów Jest to zapewne najstarsza i najbardziej rozpowszechniona operacja kontrolna, znana i stosowana niemal w każdym gospodarstwie domowym i przemysłowym do oddzielenia tego, co nadaje się do dalszych operacji, od tego, co nie spełnia kryteriów jakościowych określonej technologii produkcji.
PL
W zdecydowanej większości kopalina użyteczna po jej pozyskaniu z górotworu nie przedstawia większych wartości użytkowych. Przed dalszym jej wykorzystaniem należy ją, adekwatnie do swojego przeznaczenia, przetworzyć. Jak robić to najefektywniej?
PL
Przesiewacze rotacyjne o obrotowym sicie to maszyny, w których sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub poziomej, z możliwością nieznacznego odchylenia od tych kierunków. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych.
PL
Różne czasy wytrząsania mają znaczący wpływ na proces analizy składu granulometrycznego materiałów uziarnionych. Równocześnie czas, jaki powinien zostać dobrany do analizy, zależeć powinien od granulacji badanej nadawy.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, w której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny, zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka. Ten rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych przesiewaczach. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.
EN
The paper presents the results of the screening process by rotation of a conical sieve. It is a machine sieve, wherein the sieve has the shape of a cone and is rotating around a vertical axis or slightly inclined from the vertical. The layer of granular material fed to the sieve takes the complex movement of the spiral – both in the radial and circumferential cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the cone sieve. This type of movement of granular layer allows to achieve good processing results of the screening machine. Machines of this type should be used for screening materials, fine and very fine grained. Such materials are difficult to classify in a typical, commonly used screening machines. The design of the test screening was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza stożkowego o obrotowym sicie. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów niniejszego artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.
EN
The paper presents the results of the screening process conducted by the rotation of a conical sieve. It is a machine sieve which has the shape of a cone and rotates around a vertical axis or slightly inclined from it. The layer of granular material fed to the sieve makes the complex movement of the spiral – both in the radial and circumferential direction of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the cone sieve. The design of the test screening was developed by the authors of the article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.