Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
There is a high impact of the solar cells on energy manufacturing. For several years the energy efficiency was limited due to base-materials' structural and technological limits. High increase of energy harvesting of solar cells has been observed since the first solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO₂ films occurred. One of the most promising solutions are used quantum dots (QD) for light energy conversion. In this paper, we described the use of selected characterization techniques for sandwich-type TiO₂/QD composites for a low-cost quantum dots' solar cell in the point of view of mass manufacturer of solar cells and research and development laboratory. Moreover, the increasing role of Raman spectroscopy and mapping for the TiO₂/QD was presented and compared with other necessity techniques for solar cell investigations such as ellipsometry, atomic force microscopy (AFM), and secondary ion mass spectrometry (SIMS).
EN
One of the most difficult problems that appears during the process of archival sound restoration is the detection and reduction of the pulse type noise. This kind of noise is the result of contamination or damage to the analog record material. Pulse interference detection algorithms are prone to false positive results. Therefore, to ensure high reliability of the pulse detection process, more than one algorithm should be used and then the results of these algorithms should be analyzed using advanced methods, including intelligent algorithms. The paper presents the pulse detection algorithm based on the phase scattering. Since the Dirac impulse and white noise have the same amplitude part of their spectra, the phase scattering transforms the pulse to the noise. Then a pulse can be detected by comparing the envelope of the original and processed signals. The proposed algorithm has been tested using synthetic test signals as well as a fragment of the archival recording on the damaged record. The directions of further research are outlined.
PL
Współpraca pomiędzy dwoma różnymi podmiotami – jednostką naukową i przedsiębiorstwem – mającymi różne cele, finansującymi się z różnych źródeł, wymaga otwarcia się na specyfikę drugiej strony. Jest to szansa na skorzystanie z efektu synergii oraz pozyskanie finansowania zewnętrznego, a w konsekwencji na opracowanie innowacji.
4
PL
Artykuł przedstawia wiele informacji na temat działania, postępującej automatyzacji i robotyzacji w świecie, a także szans i zagrożeń z tym związanych. Omówiono również kwestie opodatkowana maszyn i robotów.
EN
The article presents a lot of information about the operation, progressive automation and robotics in the world, as well as the opportunities and threats associated with it. The issues of taxed machines and robots were also discussed.
5
Content available Logistyka informacji odnośnie Internetu
PL
Artykuł objaśnia pojęcia „logistyki informacji”. Przedstawione zostały zasady i dążenia logistyki informacji oraz jej pozycja jako dziedzina nauki.
EN
The article explains about concept of “information logistics”. Rules, aspirations and its position as branch of science has been presented in this article.
6
Content available Komputeryzacja a człowiek
PL
Artykuł przedstawia pojęcie komputeryzacji i jej wpływu na zachowania człowieka. Wiele pozytów jak i negatywów na temat komputeryzacji zostało przedstawionych w tym artykule.
EN
The articles presents concept of computerization and its impact on human behavior. Many positives and negatives has been presented in this article.
7
Content available Autonomiczne pojazdy
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposób działania pojazdów. Przedstawiono wiele obliczeń uzasadniających pozytywne strony pojazdów autonomicznych oraz porównano koszty użytkowania pojazdów autonomicznych z autobusami i tramwajami. Omówiony został również przykładowy system komunikacji z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych.
EN
The following article contains information about how autonomous vehicles works. It presents many calculations justifying positive sides of the autonomous vehicles, also the costs of using autonomous vehicles and trams, buses had been compared. The articles also contains example of city communications system with the use of autonomous vehicles
8
Content available Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie
PL
Artykuł przedstawia wiele informacji na temat działania, zastosowań dronów oraz regulacji prawnych ich dotyczących. Przedstawiono przykład użycia dronów leśnictwie, uzasadniając czemu taki system może być w dzisiejszych czasach stosowany.
EN
The article presents many information on the subject of applications and actions of the drones and legal regulations about them. The example of using drones in forestry has been presented in this article with justify why such a system can be implemented in present times.
9
PL
Proces rekonstrukcji archiwalnych nagrań składa się z szeregu procedur, których parametry wymagają precyzyjnego ustawienia. Dobór tych nastaw jest na ogół zadaniem eksperta, który znając podstawowe cechy nagrania, takie jak rodzaj nośnika i stopień jego zużycia, ustala je na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. W celu zautomatyzowania tego procesu niezbędny jest algorytm, który na podstawie analizy nagrania będzie mógł dostarczyć tego rodzaju informacji, pozwalając na automatyczny dobór algorytmów rekonstrukcji i określenie ich parametrów. Algorytm tego rodzaju powinien dokonywać analizy nagrania przy użyciu zarówno metod czasowych, jak i częstotliwościowych oraz czasowo-częstotliwościowych. Na podstawie wyników tej analizy powinien zostać określony rodzaj i stopień zużycia nośnika, na którym zapisane zostało nagranie. Algorytm tego rodzaju został opracowany i przetestowany przy użyciu fragmentów archiwalnych nagrań zapisanych na nośnikach magnetycznych i mechanicznych, o różnej jakości i stopniu zużycia. Artykuł przedstawia istotę działania opracowanego algorytmu, wyniki testów oraz kierunki dalszych badań.
EN
The reconstruction process of archival audio recordings consists of several procedures that require precise parameters settings. The selection of these procedures and settings is generally done by an expert who knows the basic characteristics of the recording, such as the media type and degree of wear. The expert can then choose reconstruction procedures and their parameters according to his knowledge and experience. To make this process automatic, an algorithm is necessary, which is able to provide information needed for reconstruction algorithms selection and parameters setting. Such algorithm should analyze the recording using time, frequency and time-frequency analysis methods and then determine the type of media and its wearing level. The paper presents the intelligent classification algorithm which has been developed and tested using fragments of archival recordings stored on magnetic and mechanic media of different quality and degree of wear. The test results and directions for further research are presented.
PL
W artykule omówiono metodę termowizji, zwracając uwagę na zalety wynikające z jej zastosowania. Szczególnie podkreślono nieinwazyjność, powtarzalność wykonywania pomiarów oraz możliwość archiwizacji danych przy pomocy termogramów. Wskazano na przykładach możliwości zastosowania termowizji w wielu dziedzinach medycyny i fizykoterapii. Termowizja znalazła zastosowanie w medycynie jako metoda uzupełniająca diagnostykę, która może ukierunkować diagnozę, służyć do kontroli terapii i monitorować procesy patofizjologiczne. W fizykoterapii termowizja wykorzystywana jest do oceny skuteczności wykonywanych zabiegów, podczas których stosuje się wybrane parametry fizykalne, umożliwia jednorazową ocenę skuteczności zabiegu oraz śledzenie i ocenę zabiegów seryjnych.
EN
The article discusses the method of infrared thermography, noting the advantages of its use. Non-invasiveness of the method, repeatable measurements and the ability to archive data using thermal images have been particularly emphasized. The possibilities of the use of thermal imaging in many fields of medicine, physiotherapy and sports have been indicated based on examples. Thermography has been used in medicine as a complementary diagnostic method that can direct the diagnosis and can be used for controlling the therapy and monitoring pathophysiological processes. Thermography is used in physiotherapy to assess the effectiveness of the treatment, during which the selected physical parameters are applied. It allows for a one-time assessment of the effectiveness of the treatment and to track and evaluate the serial treatment.
PL
W artykule poruszono praktyczne aspekty przygotowania współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorcą. Położono nacisk na kwestie organizacyjne oraz wymieniono ryzyka przygotowania projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto przybliżono etapy rozwoju technologii oraz rolę naukowca i przedsiębiorcy w procesie transferu technologii.
EN
The article discusses the practical aspects of preparing the cooperation of a scientific unit with an entrepreneur. Organizational issues have been emphasized and the risks of R&D projects have been listed. Moreover, the stages of technological development and the role of a scientist and an entrepreneur in the process of the transfer of technology have been presented.
EN
This paper presents results of the research on the efficiency of the Diesel engines of the fleet vehicles fed with the new type of second-generation biofuel BIOXDIESEL at non-stationary and stationary conditions and natural operation on roads. The BIOXDIESEL fuel used for the laboratory testing of physical and chemical properties, engine tests and natural road operation, which is a blend of fatty acid ethyl esters (FAEE) obtained from the waste vegetable and animal fats, bioethanol and Diesel fuel. For the testing, several different types of vehicles have been used: passenger vehicles, small parcel delivery vans, agriculture machines and heavy trucks used for long distance international transport. The results of the vehicles engines testing in non-stationary conditions, results of measurement engines performance on vehicle test bed and results of natural road operation on roads of the vehicles used for testing indicate quasi-identical efficiency of the engines, which were fueled with BIOXDIESEL fuel and standard Diesel. The paper also presents results of initial research, which indicates the direction of future research, which is related to increase the calorific value of the biofuels, which may be obtained by replacement of used bioethanol with the heavier alcohols of renewable resources. Physical and chemical properties of the heavier alcohols indicate the possibility to use them as an additive to the biofuels. The paper presents also results of initial engine tests with a blend of the fuel with different heavier alcohols.
EN
This paper presents the logistic system of fuel life cycle, covering diesel oil and the mixture of rapeseed oil and butanol (2:3 ratio), using the Life-Cycle Assessment (LCA) method. This method is a technique in the field of management processes with a view to assessing the potential environmental hazards. Our intention was to compare the energy consumption needed to produce each of the test fuels and emissions of selected substances generated during ithe production process. The study involved 10,000 liters of diesel and the same amount of rapeseed oil and butanol mixture (2:3 ratio). On the basis of measurements the following results were obtained. To produce a functional unit of diesel oil (i.e. 10,000 liters) it is necessary to extract 58.8 m3 of crude oil. The entire life cycle covering the consumption of 10,000 liters of diesel consumes 475.668 GJ of energy and causes the emission to air of the following substances: 235.376 kg of COx, 944.921 kg of NOx, 83.287 kg of SOx. In the ease of a functional unit, to produce a mixture of rapeseed oil and butanol (2:3 ratio) 10,000 kg of rapeseed and 20,350 kg of straw should be used. The entire life cycle of 10,000 liters of a mixture of rapeseed oil and butyl alcohol (2:3 ratio) absorbs 370.616 GJ of energy, while emitting the following air pollutants: 105.14832 kg of COx, 920.03124 kg of NOx, 0.162 kg of SOx. Analysis of the results leads to the conclusion that it is oil refining which is the most energy-intensive and polluting process in the life cycle of diesel. The process consumes 41.4 GJ of energy, and causes a significant emission of sulfur oxides (50 kg). In the production of fuel that is a mixture of rapeseed oil and butyl alcohol (2:3 ratio), rape production is the most energy-intensive manufacturing process is (absorbs 53.856 GJ of energy). This is due to the long operation time of the farm tractor and combine harvester. The operation of these machines leads also to the emission of a significant amount of pollution in the form of COx (2.664 kg) and NOx (23.31 kg).
PL
W artykule przedstawiono ocenę systemu logistycznego cyklu życia paliwa, dla mieszanki oleju napędowego i oleju rzepakowego z butanolem (w stosunku 2:3), wykorzystując metodę LCA. Metoda ta jest techniką w zakresie procesów zarządzania, wykorzystywaną do oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Celem artykułu było porównanie zużycia energii potrzebnej do wy-tworzenia każdego z badanych paliw i emisji wybranych substancji powstających podczas procesu produkcyjnego. Badania przeprowadzono dla 10.000 litrów oleju napędowego i takiej samej ilości mieszaniny oleju rzepakowego i butanolu (w stosunku 2:3). Na podstawie pomiarów uzyskano na-stępujące wyniki. W celu wytworzenia założonej ilości oleju napędowego (10,000 litra), wymagane jest wydobycie 58,8 m3 ropy naftowej. Podczas całego cyklu życia paliwa zużywa się 10.000 litrów oleju napędowego, co wymaga nakładu 475,668 GJ energii. Następuje wtedy emisja następujących ilości szkodliwych substancji do atmosfery: CO=235,376 kg, NOx=944,921 kg, SOx=83,287 kg. Aby zapewnić funkcjonalność urządzenia przeznaczonego do wytwarzania mieszaniny oleju rzepakowego i butanolu (2:3) należy wykorzystywać 10000 kg rzepaku i 20350 kg słomy. Podczas całego cyklu życia 10.000 litrów mieszaniny oleju rzepakowego i alkoholu butylowego (2:3) zużywa się 370,616 GJ energii. Emisje wybranych substancji do powietrza są następujące: CO=105,14832 kg, NOx=920,03124 kg , SOx=0,162 kg. Analiza wyników prowadzi do wniosku, że najbardziej energochłonnym i emitującym najwięcej zanieczyszczeń procesem w cyklu życia diesel'a jest rafinacja ropy naftowej. Proces ten zużywa 41,4 GJ energii i prowadzi do emisji znacznych ilości tlenków siarki (50 kg). Przy produkcji mieszanki oleju rzepakowego i alkoholu butylowego (stosunek 2:3) najbardziej energochłonny jest proces produkcji rzepaku (pochłania 53,856 GJ energii) ze względu na długie czasy pracy ciągnika rolniczego i kombajnu. Podczas pracy tych maszyn emitowane są do środowiska duże ilości CO (2,664 kg) i NOx (23,31 kg).
PL
Archiwalne nagrania dźwięku na nośnikach magnetycznych o niskiej jakości charakteryzują się wysokim poziomem szumów i ograniczonym pasmem przenoszenia dla sygnału użytecznego. Ponieważ poziom składowych sygnału o wyższych częstotliwościach jest w takich przypadkach niższy niż poziom szumów nośnika, proces redukcji szumu powoduje ich utratę. Problem ten dotyczy zarówno składowych sygnału o charakterze harmonicznym (dźwięki), jak i stochastycznym (szmery). Aby przywrócić właściwe brzmienie rekonstruowanego nagrania, składowe te powinny zostać odtworzone. Ponieważ metody takiej rekonstrukcji różnią się dla dźwięków i szmerów, proponowany algorytm opiera się o podział sygnału na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tak uzyskane dwie części pierwotnego sygnału mogą wtedy zostać poddane rekonstrukcji przy użyciu metod dobranych niezależnie dla każdej z nich.
EN
The archival sound recordings on magnetic media, recorded with low quality equipment have high level of noise and limited bandwidth for the useful signal. The level of high frequency signal components is lower than the medium noise, so they will be lost after the noise reduction process. This problem affects both harmonics components of the signal (sounds) and stochastic components (noises). These components should be then restored to improve the quality of the reconstructed sound recording. Since such reconstruction methods differ for harmonic and stochastic components of the signal, the proposed algorithm is based on splitting this signal into harmonic and stochastic components. These t two parts of the original signal can then be reconstructed using methods selected independently for each of them.
PL
Sygnał dźwiękowy zapisany na płytach analogowych podatny jest na zakłócenia impulsowe, słyszalne jako trzaski. Powstają one zarówno na skutek uszkodzeń materiału, związanych z procesem wielokrotnego odtwarzania tych płyt, jak również na skutek niewłaściwego obchodzenia się z tego rodzaju nośnikiem. Jednym z problemów związanych z redukcją tego rodzaju zakłóceń jest ich detekcja na tle sygnału o wysokiej amplitudzie. W celu poprawy jakości tego procesu zaproponowany został algorytm opierający się na możliwości oddzielenia wolnozmiennych składowych harmonicznych od pozostałej części rekonstruowanego sygnału. Część ta zawiera wówczas większość energii zakłóceń impulsowych. Artykuł przedstawia algorytm detekcji zakłóceń impulsowych opierający się na powyższych spostrzeżeniach, wyniki testów proponowanego algorytmu oraz kierunki dalszych badań.
EN
The sound signal recorded on analog records is susceptible to impulse noise, which can be heard as crackling. These cracklings arise either as a result of damage to the material while playing those records on the low quality equipment, as well as due to incorrect handling of them. One of the problems associated with the reduction of such distortion is the crackle detection in high amplitude signal. The proposed algorithm is based on the separation of the slowly varying harmonic components of the signal being reconstructed. The remaining part of the signal contains the majority of the impulse noise energy. The article presents the crackle detection algorithm based on the above observations, the test results of the proposed algorithm and directions for further research.
PL
Artykuł przedstawia system w układzie programowalnym FPGA z mikrokontrolerem P8X32A Propeller. Kod tego mikrokontrolera został opublikowany w sierpniu 2014 r. na otwartej licencji GPL w wersji 3. System, zawierający sterowniki grafiki i dźwięku, a także klawiatury, myszy komputerowej i pamięci masowej, przeznaczony jest do zastosowań związanych z przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych. Przedstawiona została struktura zaprojektowanego systemu oraz możliwości jego zastosowań.
EN
The paper presents the system on FPGA programmable chip using the Propeller P8X32A microcontroller. The microcontroller code was published in the August 2014 on the GPL v. 3 open source license. The system contains graphics and sound drivers, as well as the keyboard, mouse, and storage drivers. It is designed for applications involving the processing of audio signals. The paper presents the structure of the designed system and its possible applications.
PL
W artykule przedstawiono algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwięku, wykorzystujący podział sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tego rodzaju podział sygnału na składowe pozwala na obniżenie poziomu szumów w nagraniu przy ograniczeniu występowania zjawiska znanego jako musical noise. Proponowany algorytm został przetestowany przy użyciu kilku sygnałów, w tym fragmentu rzeczywistego nagrania zapisanego na nośniku magnetycznym. Przedstawione zostały wyniki testów oraz zarysowane zostały kierunki dalszych badań.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
18
Content available Using LCA method to describe logistic system of fuel
EN
This paper presents the life cycle of the fuel with the use of LCA. This method is taken from the management theory allows to describe and predict the impact of production processes, transport and use of fuels on the environment. The aim of the study is to compare the energy consumption of the test fuels (diesel, a blend of rapeseed oil and butyl alcohol) in the process of their production. The results indicate that most energy is consumed during the processing of crude oil. This process produced a large quantity of sulphur oxides. Very energy intensive (53,859 GJ per 10 k litres of fuel produced) part of the production is rape culture. This is due to the long working hours of agricultural tractors and combines. In this process, are secreted large amounts of exhaust gas: CO (2.664 kg), NOx (23.31 kg). Inter alia, environmental life cycle assessment, schematic structure of the LCA, the energy balance of the life cycle of diesel oil, the energy balance of the life cycle of rape oil mixed with butyl alcohol, the balance of raw material sourcing, the balance of the materials necessary to production of a mixture of rape oil and butanol alcohol are presented in the paper.
PL
Stare nagrania dźwięku na taśmach magnetycznych charakteryzują się zakłóceniami spowodowanymi nierównomiernością przesuwu taśmy oraz jej mechanicznymi odkształceniami. W celu ich redukcji można wykorzystać zawsze obecne w takich nagraniach zakłócenia quasistacjonarne, takie jak przydźwięk sieciowy. Artykuł przedstawia algorytm, wykorzystujący wahania częstotliwości tych zakłóceń w celu oszacowania nierównomierności przesuwu taśmy i redukcji spowodowanych tym zniekształceń. Przy użyciu sygnału testowego zostało zbadane zachowanie się proponowanego algorytmu i jakość redukcji zakłóceń. Zostały również zarysowane kierunki dalszych badań nad udoskonaleniem i wykorzystaniem opracowanego algorytmu.
EN
Old audio recordings on magnetic tape are characterized by distortions caused by its mechanical deformations and non-uniformity of the tape feed. In order to reduce these distortions the ever-present quasi stationary noise, such as 50 Hz hum, can be used. The article presents an algorithm that uses this noise fluctuation to estimate the non-uniformity of the tape feed and to reduce the distortions caused by that non-uniformity. The behavior of the proposed algorithm and the quality of non-uniformity tape feed distortions reduction was examined. The directions for further research and refinement of the developed algorithm were outlined.
PL
W artykule przedstawiono algorytm redukcji zakłóceń w nagraniach dźwięku, takich jak przydźwięk sieciowy lub częstotliwość odchylania poziomego telewizji analogowej. Zakłócenia tego rodzaju są często spotykane w starych nagraniach na nośnikach magnetycznych. Ze względu na niepożądane zjawiska, takie jak odkształcenia nośnika i nierównomierność prędkości przesuwu, częstotliwość i amplituda tego rodzaju zakłóceń nie jest stała, co utrudnia ich redukcję z zastosowaniem filtrów pasmowozaporowych. W artykule zostało przedstawione zachowanie się opracowanego algorytmu oraz jakość redukcji zakłóceń w zależności od parametrów testowanego sygnału. Działanie algorytmu zostało zbadane na przykładach kilku sygnałów testowych. Zostały również zarysowane kierunki dalszych badań nad udoskonaleniem algorytmu.
EN
The paper presents the noise reduction algorithm in audio recordings, capable of reducing noises such as 50 Hz hum or analog television horizontal deflection frequency. Disturbances of this kind are often found in old recordings on magnetic media. Because of phenomena such as the deformation and the unevenness of the carrier feed speed, frequency and amplitude of such interference is not constant, which hampers their reduction with band-rejection filters. The article presents the behavior of the developed algorithm and the quality of noise reduction depending on the parameters of the test signal. The algorithm has been tested on several examples of test signals. Directions for further research to improve the algorithm are outlined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.