Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość usług medycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
It might seem that marketing and quality are two different worlds, two different management concepts, having separate research fields. However, marketing specialists believe that marketing should not be treated as a separate field of the organization's activity. Marketing approach is used in almost in all areas in organizations and it is the same in a healthcare services. Reflecting on the quality policy, preparing the offer, creating customer service procedures – the patient orientation should be in centered. Modern technologies help to fulfill and satisfy customer needs. Marketing also fulfills the tasks of integrating all areas of management in health care institutions, where the main goal (subject) of the action is the client-patient. Therefore, the use of marketing activities without appropriate quality standards is unjustified and the time and budget allocated for marketing is wasted.
PL
Liczba pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN) rośnie dynamicznie w tempie 5–7% rocznie, co stanowi globalny problem dotyczący jakości świadczonej usługi medycznej przy ograniczonych, publicznych środkach finansowych. Istnieją sposoby polepszenia jakości usługi przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między obsługą chorego dializowanego a płatnikiem NFZ. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W przeglądzie literatury przedstawiono analizę finansową i statystykę wykonywanych procedur medycznych, jak również zaprezentowano metaanalizę badań. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych wykonanych w szpitalu, który wdrożył systemy zarządzania jakością, jak również uzyskał certyfikat akredytacyjny. Badania dotyczą innowacyjnej metody polepszającej jakość dostępu naczyniowego u pacjentów dializowanych. Celem artykułu jest ocena problemu jakości życia pacjentów dializowanych i zaprezentowanie rozwiązania podnoszącego jakość obsługi pacjenta dializowanego w kontekście utrzymania dobrego dostępu naczyniowego, stanowiącego kluczowe wyzwanie dla personelu medycznego i samego pacjenta.
EN
The number of patients suffering from end-stage renal disease (ESRD) is growing dynamically at the rate of 5–7% annually which makes it a global issue regarding the quality of medical services provided in the situation of limited public funds. There are methods to improve the service quality with concurrent maintenance of balance between the service provided to the dialysis patient and the National Health Fund payer. The article is of theoretical and empirical nature. The review of literature presents the financial analysis and statistics regarding the performed medical procedures as well as provides a meta-analysis of research. The article presents results of own investigation carried out at a hospital which has implemented quality management systems and was awarded the accreditation certificate. Investigation is the innovative method improving the quality of vascular access in hemodialysis patients. The purpose of the article is to assess the problem of the quality of life in hemodialysis patients and to present a solution that improves the quality of service provided to a hemodialysis patient in the content of maintenance of good vascular access, being the key challenge for the medical personnel as well as the patients themselves.
PL
Cel pracy: W artykule przedstawiono aktualne poglądy dotyczące architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Metodyka: Dokonano przeglądu literatury z zakresu analizowanego tematu. Przedstawiono aktualne dane zwarte w Evidence Base Design (EBD). Wnioski: W organizacji ochrony zdrowia należy wziąć pod uwagę wpływ architektury obiektów na jakość usługi medycznej. Korzyści z zastosowania EBD przekładają się na zaprojektowanie przyjaznego terapeutycznego środowiska, jak również mają wymiar ekonomiczny. Skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, zmniejszenie liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych, a także podniesienie efektywności pracy personelu i redukcja błędów znacząco obniżają koszty funkcjonowania jednostki medycznej.
EN
Aim of the study: The article presents current views on the architecture of health care facilities and its impact on the quality of medical services, particularly in the field of psychiatric services. Methodology: A review of the literature in the field of the analyzed topic. Current Evidence Base Design (EBD) data are presented. Conclusions: In the health care organization, the impact of object architecture on the quality of health service should be taken into account. The benefits of using EBD not only translate into creating a friendly therapeutic environment, but also have an economic dimension. Shortening the patient’s stay in the hospital, reducing the number of nosocomial infections, as well as increasing the efficiency of personnel work and reducing errors, significantly reduce the operating costs of the medical unit.
EN
The process approach of international standards ISO 9000 with the purpose of their implementation in medical institutions and use in the development and operation of medical information systems, is analyzed in the article. The main stages of medical services are considered. A module of e-Health for the assessment of the quality of health services, with taking into account the views of customers and forming the recommendations of quality improvement, has been designed.
PL
W pracy została dokonana analiza podejścia procesowego standardów międzynarodowych serii ISO 9000, w celu ich wprowadzenia do działalności placówek medycznych, oraz wykorzystania podczas tworzenia i eksploatacji systemów informatyczno-medycznych. Rozpatrzone zostały podstawowe etapy świadczenia usług medycznych. Stworzony został moduł systemu E-health do oceny ich jakości, z uwzględnieniem opinii konsumentów i kształtowaniem zaleceń do polepszenia jakości.
PL
Satysfakcja pacjenta to miara spełnienia oczekiwań osoby chorej i leczonej w placówce medycznej lub mającej inny kontakt z opieką zdrowotną. Jest ona istotnym wyznacznikiem jakości opieki medycznej w placówkach opieki zdrowotnej. Celem badań jest określenie poziomu satysfakcji pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Cele szczegółowe: 1. Jak czas oczekiwania pacjentów na poradę w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wpływa istotnie na poziom ich satysfakcji? 2. 2.W jakim stopniu według pacjentów są respektowane prawa pacjenta? 3. Czy pacjenci są zadowoleni z udzielanych świadczeń medycznych przez lekarzy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych? 4. Jaka jest satysfakcja pacjentów przebywających w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych z opieki pielęgniarskiej? 5. Jakie są oczekiwania pacjentów przebywających w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wpływające na zwiększenie poziomu ich satysfakcji? Metodą badań będzie sondaż diagnostyczny w oparciu o sformułowaną ankietę autorską. Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów przebywających w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych dwóch Klinicznych Szpitali w Lublinie. Liczebność próby to 210 osób. Termin badań: marzec 2013 r.- wrzesień 2013 r.
EN
Patient satisfaction is a measure of the fulfillment of the expectations of the sick person and treated in a medical facility or having other contact with health care. It is an important indicator of quality of care in health care. The aim of the study is to determine the level of satisfaction of patients in Hospital Emergency Departments. Specific objectives: 1. As the waiting time of patients on the advice of Hospital Emergency Departments significantly affect their level of satisfaction? 2. To what extent are respected by patients, patient rights? 3. Are patients satisfied with the medical services provided by doctors in Hospital Emergency Departments? 183 4. What is the satisfaction of patients in Hospital Emergency Departments of nursing care? 5. What are the expectations of patients in Hospital Emergency Departments reported to increase their level of satisfaction? Test method is a diagnostic survey based on a questionnaire formulated author. The research was conducted among patients in Hospital Emergency Departments of two Clinical Hospital in Lublin. The sample size is 210 people. The term studies March 2013 - September 2013.
EN
In this article, we analyzed the criteria of health services' quality. We suggested the matrix of criteria of health Service quality's estimation, illustrated estimation of its numerical meaning and suggested the general method of calculating the health service's quality.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczące wpływu kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Kapitał społeczny w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej to kompetencje, podzielane społeczne normy, w tym zaufanie i zaangażowanie, które dzięki sieci powiązań przyczyniają się do skutecznego funkcjonowania tych placówek. Realizacja celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej ukierunkowana jest na orientację na pacjentów i ich potrzeby, dostarczenie wysokiej jakości usług oraz racjonalne gospodarowanie posiadanym budżetem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż kapitał społeczny wpływa na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Wykorzystanie znajomości kapitału społecznego jest kluczowe dla realizacji celów placówek służby zdrowia, między innymi dla realizacji funkcji społecznej, jaką są: ochrona zdrowia, świadczenia wysokiej jakość usług oraz generowania zysku.
EN
Social capital is one of the key intangible resources of the organization which can contribute to survival and development as well as to achieve success by hospitals. Social capital in hospitals is defined as competences, social norms including trust and involvement which due to social networks contribute to effective running. Targets realization in hospitals are patient oriented, directed to high quality of medical services delivery and to manage the budget in a rationale way. On the basis of the research affirmed that social capital has impact on targets realization in hospitals. Make the most of social capital knowledge is essential to targets realization of hospitals, among others for realization of social function which is health protection, high quality medical services and profit generation.
EN
The hospital, achieving the adequate accreditation, informs around about the correct, proper functioning and capability to realize the expectations of patients (being customers of that hospital). But the accreditation is not obligatory. In Poland was established officially a Centre for Quality Monitoring in Medical Services. Presently 65 Polish hospitals are accredited by this Centre. In comparison, it should be mentioned, in the USA over 80% of hospitals possess appropriate accreditation. In other countries this process is rapidly disseminated, because competition in Health Service is increasing. These problems are discussed in the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.