Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osnowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper suggests a technique for the construction of fabric three-dimensional models based on the piecewise continuous representation of the thread surface. The approach allows to exclude such simulation defects as "interpenetration" of threads in the fabric, and takes into account the geometric features of the thread structure, the possibility of their bending in several planes, and changes in the form and sectional area. The geometric models obtained can be used to analyse the forces and deformations occurring in the fabric with the help of the finite-element simulation programs in various specialised software complexes, such as ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, NASTRAN etc. The structure parameters which are difficult to calculate using standard techniques, e.g. the pore volume and contact area between threads can be calculated with the help of describing the fabric three-dimensional structure.
PL
W artykule zaproponowano technikę konstrukcji trójwymiarowych modeli tkanin w oparciu o odcinkowo ciągłą reprezentację powierzchni nici. Podejście to pozwoliło wykluczyć defekty symulacyjne, takie jak „przenikanie się” nici w tkaninie, a także uwzględniło cechy geometryczne struktury nici, możliwość ich zginania w kilku płaszczyznach oraz zmiany kształtu i pola przekroju. Uzyskane modele geometryczne mogą być wykorzystane do analizy sił i odkształceń występujących w tkaninie za pomocą programów do symulacji elementów skończonych w różnych specjalistycznych kompleksach programowych, takich jak ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, NASTRAN itp. Ponadto parametry struktury, które są trudne do obliczenia przy użyciu standardowych technik, np. objętość porów i powierzchnia styku między nitkami mogą być z powodzeniem określone za pomocą zaproponowanej w pracy techniki konstrukcji trójwymiarowych modeli tkanin.
PL
Szybki rozwój technologii wytwarzania narzędzi metaliczno-diamentowych nastąpił pod koniec lat 50, bezpośrednio po opanowaniu syntezy diamentu na skalę przemysłową. Do końca lat 80, czynnikiem ograniczającym wykorzystanie spiekanych narzędzi diamentowych była bardzo wysoka cena syntetycznego surowca. Późniejszy postęp w projektowaniu wysokociśnieniowych pras umożliwił masową produkcję tanich proszków diamentu. Do połowy lat 90 jako osnowę w spiekach metaliczno-diamentowych powszechnie wykorzystywano kobalt i jego stopy. Drastyczny spadek cen diamentu sprawił, że udział proszków metalicznej osnowy w surowcowych kosztach produkcji narzędzi wzrósł z kilku do kilkudziesięciu %. Dodatkowym czynnikiem, który zachęcił do poszukiwania nowych, tańszych materiałów osnowy, była rosnąca i niestabilna cena kobaltu. W wyniku prac zainicjowanych w latach 90, do chwili obecnej opracowano wiele nowych proszków osnowy, wytwarzanych na bazie żelaza lub miedzi. Równolegle z postępem w zakresie produkcji diamentu i proszków osnowy, opracowano też nowe narzędzia oraz metody ich wytwarzania. Na uwagę zasługuje ciągłe doskonalenie linowej piły diamentowej jako uniwersalnego narzędzia oraz opanowanie metod precyzyjnego pozycjonowania kryształów diamentu w metalicznej osnowie.
EN
The methods of making diamond tools have undergone a remarkable development since the invention of synthetic diamond in the late 1950s. Until the late 1980s, the diamond tool industry had been mainly threatened by a very high cost of diamond. The forthcoming rapid improvements in high pressure equipment and its large-scale implementation for diamond synthesis resulted in tremendous price cuts on the diamond supply side. Until the mid-1990s cobalt-based matrix powders were commonly used in fabrication of sintered diamond tools. The marked decrease in the price of synthetic diamond drastically increased the contribution of cobalt to the overall tool fabrication costs. The sharp rise and instability in the price of cobalt initiated an intensive search for cheaper matrix materials. Since the 1990s a large number of iron- and copper-base powders has been developed to cater for the wide diversity of tool manufacturing techniques and application conditions. Concurrently, new types of tools and tool manufacturing routes have been developed and refined. Continuous improvements of the diamond wire saw and its use as a versatile tool, as well as implementation of methods of positioning diamond crystals within the matrix are worthy of mention.
EN
This paper shows the influence of the selection of photogrammetric control points as natural, identifiable points instead of signalized, premarked control points on the results of aerial triangulation of high-resolution aerial images with GSD below 10 cm. In the experiment, different selections of controls were tested using point-type and linear-type points with measurement of their centre or corner. In the experiment, 2 blocks with GSD of 5 and 10 cm were selected using the same measurements in 4 tested approaches with sets of natural identifiable points used by comparing the result with the reference variant. The experiment proves the possibility of using natural controls instead of premarked controls for images of urban areas. This can significantly reduce the cost of photogrammetric missions in urban areas where it is easy to find uniquely identifiable control points that can be used for image orientation.
PL
Artykuł ukazuje wpływ doboru osnowy fotogrametrycznej w postaci punktów naturalnych zamiast sygnalizowanych na wynik aerotriangulacji obrazów lotniczych o wysokiej rozdzielczości o pikselu rozmiaru poniżej 10 cm. W eksperymencie testowano dobór fotopunktu jako obiektu punktowego, liniowego, pomiaru jego środka lub narożnika. Eksperyment pozwala udowodnić możliwość stosowania osnowy naturalnej zamiast sygnalizowanej, co znacznie zmniejsza koszty misji fotogrametrycznych w obszarach urbanizowanych, w których łatwo znaleźć jednoznacznie identyfikowalnej punkty naturalne, mogące posłużyć orientacji obrazów lotniczych. W eksperymencie wykorzystano 2 bloku zdjęć o GSD 5 i 10 cm, dla których wykorzystano pomiary tych samych 4 zestawów osnowy naturalnej porównując wynik z wariantem referencyjnym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieków otrzymanych z mieszanki elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu poddanych mieleniu w młynie kulowym przez okres 60 godzin. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Zastosowano następujące parametry wytwarzania: ciśnienie 35 MPa, temperatura 900 °C, czas 3 minuty. Badania otrzymanych spieków obejmowały: pomiar gęstości, porowatości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury i przełomów zerwanych próbek przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Badania prowadzono w celu określenia przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Zbadano wpływ składu chemicznego, warunków procesu wytwarzania na mikrostrukturę i własności mechaniczne wytworzonych spieków.
EN
The paper presents the results of investigations of mechanical properties of sinter obtained from a mixture of elementary iron, copper and nickel powders milled in a ball mill for a period of 60 hours. Sintering was done by hot-pressing technique in graphite matrix. The following manufacturing parameters were used: pressure 35 MPa, temperature 900 °C, time 3 minutes. Investigations of the obtained sinterings included: density, porosity, hardness and static tensile test. Observations were also made of microstructure and fracture surface of broken samples using an electronic scanning electron microscope (SEM). The study was conducted to determine the suitability of manufactured composites for the manufacture of metal-diamond tools. The influence of chemical composition, microstructure and mechanical properties of the produced sinters was investigated.
EN
Noise is frequently unnoticed, but it is one of the causes of unhealth for human beings reducing people’s quality of life. There are many materials that can be considered as acoustic absorbents. Textiles can be used to both improve the acoustic quality of and to decorate the room where they have been placed. In this study, we used some fabrics with 15, 20 and 30 ends/cm and 15, 20 and 30 picks/cm. The acoustic absorption coefficient was measured when the fabric was added as a resistive layer on top of a nonwoven made of polyester fiber. Results evidence that these fabrics can be efficiently used to modify the acoustic absorption of the nonwoven. Sound absorption coefficients measured via the impedance tube method show that these modifications occur. The results show how it is possible to improve the acoustic characteristics of a simple nonwoven to obtain sound absorption coefficients close to values of 1 at different frequencies by choosing a fabric with the appropriate combination of warp and weft count.
6
Content available remote Analysis Possibilities of Controlled Transport of Moisture in Woven Fabrics
EN
The article is focused on testing of selected properties of linear and planar textiles from modified cotton yarns. In this article, the influence of woven fabric construction on wettability and possibilities of detection of moisture in the woven fabric is analyzed. Improving the physiological and hygienic properties for woven fabrics can be achieved with a specially designed textile structure in combination with a permanent surface finish of sub-set of yarns. Inserting of hydrophilic and hydrophobic set of threads in the woven structure makes possible controlled water transport. Controlled transport of water ensures good clothing comfort. Using such woven fabric, accumulation of water on the skin does not occur during the process of thermoregulation of the human body. The properties and behavior of the designed fabric will be determined by surface finishing of the warp and weft yarns (sub-set of yarns), which are supporting elements of the fabric.
7
Content available remote 3-D Simulation of Double-Bar Plush Fabrics with Jacquard Patterns
EN
A realistic computerized simulation of double-bar plush fabrics can result in a time-saving development process with high quality. Based on basic analysis of jacquard principles, a fast 3-D simulation method of warp-knitted plush fabrics is proposed by using a geometry shader on GPU. Firstly, pile areas and non-pile areas are identified according to the jacquard design graphs and chain notations. According to the directions of observation and raised pile, two layered chips are formed in the geometry shader with an approach of multi-layered textures. To ensure that the simulated piles resemble the real ones, the directions of the piles are randomized with the Perlin noise method. One pile is generated along its length with numerous layers in the plush fabric model. Simulation results of piles on both the technical face and technical back are obtained via the model built above, which is confirmed with practicability and efficiency. This 3D simulation approach improves the visualization appearance of piles just as they are actually raised.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych materiałów narzędziowych w procesie szlifowania materiałów kamieniarskich. Otrzymane spieki metaliczno-diamentowe homogenizowano w Speed-Mixerze i spiekano metodą SPS (spark plasma sintering). Materiał osnowy stanowiły proszki: brąz cynowy Cu-Sn (NAM-40 80/20 z zawartością 20% mas. Sn) oraz proszek żelaza z dodatkiem 20% mas. brązu Cu-Sn. Otrzymane materiały poddano badaniom: gęstości pozornej metodą hydrostatyczną, twardości sposobem Rockwella z wykorzystaniem skali B oraz odporności na zużycie ścierne.
EN
This paper presents the tribological properties of the diamond-impregnated specimens in the grinding process of sandstone materials. Obtained metallic-diamond composites were homogenized in Speed Mixer and sintered by SPS (spark plasma sintering). The matrix was prepared from: Cu-Sn (NAM-40 80/20 containing 20% wt. Sn) and Fe-Cu-Sn powders. After consolidation the diamond-impregnated specimens were tested for density using the hydrostatic method, Rockwell’s hardness using B scale and for wear rate on abrasive sandstone using a testing rig specially designed to simulate the tool application conditions.
PL
Sieć kontrolna służąca badaniu stabilności mostu kolejowego została zaprojektowana z uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych: stabilności podłoża, odpowiedniej lokalizacji punktów oraz warunków geometrycznych, jakie powinna spełniać osnowa do wyznaczania przemieszczeń. Liczbowe parametry projektowe zakładanej sieci to m.in. błąd położenia punktu oraz wskaźniki wyznaczalności oraz niezawodności globalnej. Pomiar sieci wykonany został klasycznymi technikami naziemnymi na bazie stanowisk centrowanych. W celu poprawy parametrów jakości technicznej sieci, zaproponowano wprowadzenie dodatkowych quasi-obserwacji kątowo- liniowych na bazie stanowisk swobodnych (bez centrowania). Kolejną propozycją było wykorzystanie idei sieci modularnych do wyznaczenia położenia punktów sieci kontrolnej. Prace obliczeniowe polegały m.in. na przeprowadzeniu wstępnej analizy dokładności oraz badaniu stabilności punktów osnowy.
EN
The control network used to study the stability of a railway bridge was designed with taking into account the basic technical aspects: the ground stability, the location of the points, and the geometric conditions that should be fulfilled by the control network to determine the displacement. The numerical design parameters of the proposed network include positional error, determinability and global reliability. Measurement of the network was made by classical terrestrial techniques on the basis of the survey stations centered over the marked points. In order to improve the technical quality of the network, additional angular-linear quasi-observations were proposed on the basis of free positions (without centering). Another suggestion was to use the idea of modular networks to determine the position of the control network points. Computational work consisted on, among others, performing a preliminary analysis of accuracy and examining the stability of the network points.
EN
The key feature of organic soils is the acquaintance of organic matter content, which determines the possibility of their classification and possible usefulness for building purposes. Information included in Eurocode 7 (PN-EN 1997-1:2008; PN-EN 1997-2:2009), new classification standards (14688-1, 2:2006) and specifications (PKN-CENISO/TS 17892:2009) are general and do not specify which method should be applied to determine organic matter content. Therefore, the loss on ignition method according to the Polish standard (PN-B-04481:1988) is often used in Poland, although the standard guidelines are not precise enough, because the temperature range suggested for soil roasting is wide, from 600°C to 800°C, and the time recommended for sample roasting is 4 hours and additionally from 3 to 4 hours. The ambiguity of standard conditions for tests was the basis for undertaking research in order to verify the influence of leading parameters, i.e.: temperature and time, on the results of roasting. The tests were conducted on organic soil samples. A number of tests were conducted for temperatures, from 550°C to 850°C and for different time periods from 3 to 9 hours. In total, 756 samples were tested in 63 testing series. The test results revealed that the only main parameter to decide about the outcome of a roasting test is temperature. This, in turn, has a practical meaning, as it enables the test procedure to be facilitated and the roasting process to be shortened.
PL
W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań właściwości magnetycznych oraz struktury kompozytów zbudowanych z żywicy epoksydowej Epidian 100 oraz amorficznego wypełniacza o właściwościach magnetycznych magnetycznie miękkich. Na podstawie analizy badań struktury wykonanych za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego można stwierdzić, że badane kompozyty posiadały strukturę amorficzną, co w rezultacie jest potwierdzeniem amorficzności metalicznego wypełniacza. Podstawowe parametry opisujące materiał magnetycznie miękkie, tj. magnetyczna polaryzacja oraz pole koercji w badanych kompozytach zmieniają się w zależności od ilości diamagnetycznego lepiszcza lub frakcji stosowanego wypełniacza. W przypadku kompozytów magnetycznych już niewielka ilość diamagnetycznej żywicy epoksydowej Epidian 100 jest powodem gwałtownego pogorszenia parametrów magnetycznie miękkich.
EN
The paper presents an example of the results of the magnetic properties and structure of composites made of epoxy resin Epidian 100 and amorphous filler with magnetically soft magnetic properties. From the structure analysis made using the X-ray diffractometer can be concluded, that the examined composites had an amorphous structure, which in turn confirms the amorphous content of the filler metal. The basic parameters describing the soft magnetic material, i.e. magnetic polarization and the coercive field in the studied composites vary depending on the amount of binder or on diamagnetic fraction of the filler used. In the case of magnetic composites even a small quantity of Epidian 100 diamagnetic epoxy resin causes rapid deterioration of soft magnetic parameters.
PL
Głównym celem pracy były badania spiekanych materiałów Fe+12%Ni+0,6%C+8%CuSn20 otrzymanych z proszków poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 8 i 120 godz. Metodą prasowania na zimno w sztywnej matrycy pod ciśnieniem 400 MPa wykonano wypraski, które spiekano w dylatometrze Netzsch 402E w temperaturze 850, 900 i 950 °C w atmosferze przepływającej mieszaniny gazów 95%N2-5%H2. Nagrzewanie i chłodzenie realizowane było z prędkością 10 K/min, a czas izotermicznego wygrzewania wynosił 1 godz. Uzyskane spieki poddano badaniom gęstości, twardości oraz mikrostrukturalnym. Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, że materiał uzyskany z proszku mielonego przez 120 godz. bardzo dobrze się spieka już w temperaturze 850 °C i charakteryzuje się drobnoziarnistą mikrostrukturą o małej niejednorodności składu chemicznego. Natomiast proszek mielony przez 8 godz. nie jest podatny na spiekanie w badanym zakresie temperatury.
EN
The main objective of this paper was to study the sintered Fe+12%Ni+0.6%C+8%CuSn20 materials obtained from ballmilled powders for 8 and 120 hours. The cold compacted at 450 MPa samples were sintered in the Netzsch 402E dilatometer at 850, 900 and 950 °C in a 95%N2/5%H2 atmosphere. The heating and cooling rate were 10K/min; specimens were hold at the temperature for one hour. The as-sintered specimens were subjected to density and hardness measurements as well as to microstructural evaluations. The obtained results show that the powder milled for 120 hours has excellent sintering behaviour and despite sintering temperature, sintered material shows homogenous and very fine-grained microstructure. Due to the low sinterability of the ball-milled powder for 8 hours, in order to achieve the near-free pore microstructure, it is necessary to increase sintering temperature above 950 °C.
EN
Why cobalt outperforms other matrix materials in its capacity for diamond retention in cutting tools is considered. To this end diamond loading conditions were modelled to establish the magnitude of stress and strain in the matrix surrounding a working diamond crystal. Only at 315 N did the contact force in Co result in plastic strain of 4-8%, which has a destructive influence on diamond retention. The strain field generated in a poorly performing Cu-40%Co-6%Sn matrix under a load of 190 N closely resembled that generated by 315 N in Co. It is postulated that diamond retention is related to the yield strength and work hardening characteristics of the metallic matrix.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników decydujących o bardzo dobrych własnościach retencyjnych kobaltu w odniesieniu do kryształów diamentu w spiekanych materiałach narzędziowych. W tym celu przygotowano komputerowy model kryształu diamentu osadzonego w osnowie i poddanego działaniu zewnętrznego obciążenia dla ustalenia wielkości naprężeń i odkształceń pojawiających się w osnowie. Stwierdzono, że siła 315 N działająca na diament umieszczony w kobalcie powoduje odkształcenie plastyczne osnowy w zakresie 4-8%, co ma negatywny wpływ na retencje. W przypadku stopu Cu-40%Co-6%Sn podobne wartości odkształceń zaobserwowano pod działaniem siły 190 N. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji komputerowych można stwierdzić, że własności retencyjne materiału osnowy uzależnione są od jego granicy plastyczności oraz zdolności do umocnienia wywołanego odkształceniem plastycznym.
EN
The fluctuation process of warp movement is analysed by the nonlinear vibration method. Based on Newton’s Law, a differential equation of warp axial/cross direction movement is established. This paper separates the time variable from the space variable by the variable- separating method, then it gives a numerical solution of the motion equation by the fourth-order Runge-Kutta method. Also this paper discusses influencing factors and variable trends for warp vibration. Finally a method for the control of vibration is introduced.
PL
Proces drgań przy ruchu osnowy jest analizowany przez nieliniową metodę określania drgań. Równanie różniczkowe poprzecznego i osiowego kierunku ruchu osnowy oceniane jest na podstawie prawa Newtona. W pracy tej zmienna czasowa i zmienna przestrzenna rozdzielone są metodą rozdziału zmiennych, co daje rozwiązanie numeryczne równania ruchu przy pomocy metody Runge-Kutty 4-tego rzędu. W artykule omówiono również wpływ czynników i tendencji zmien na drgania osnowy, jak również przedstawiono metodę kontroli drgań.
16
Content available remote Prediction of woven fabric properties using software ProTkaTex
EN
Fabric properties and fabric structure prediction are important in each industry domain. Generally all professional CAD packages for woven textiles system will be able to achieve basic fabric simulation and production output. A good CAD system should enable you to create design (dobby and jacquard woven fabric) ideas quickly and easily to enhance the way you work. The differences among competing systems fall mainly into the following categories: ease of use; speed of operation; flexibility of operation; advanced features; technical support; and ongoing software development. Computer simulation or prediction is oriented on standard woven fabrics, technical textiles, and composites. This article focuses on the presentation of software ProTkaTex and its use in the prediction of woven fabric properties. The software implements a generalized description of the internal structure of woven fabric on the unit cell level, integrated with mathematical models of the fabric relaxed state. User can calculate selected mechanical and end-use properties of dobby and jacquard woven fabric as well as can evaluate fabric behavior before real weaving. The major challenge is to develop software that industry will use in design centers for creation and development of new fabric structures for technical as well as clothing application.
PL
Zdolność betonów samolejnych do płynięcia pod wpływem działania siły grawitacji zależy od wielu czynników, m.in. od składu ziarnowego, ilości wody oraz od rodzaju i ilości upłynniacza. W opracowywaniu betonów samolejnych należy również uwzględnić własności reologiczne osnowy (wielkość cząstek <45 μm)- Lepkość osnowy powinna być niska na tyle, aby zapewnić dostateczne płynięcie betonu, ale jednocześnie na tyle wysoka, aby zapobiec sedymentacji kruszywa. Celem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy lepkością osnowy a rozpływem i zjawiskiem sedymentacji w betonach samolejnych. Badano możliwość zastosowania prawa Stokes'a w prognozowaniu segregacji kruszywa. Wyniki obliczeń porównano z rezultatami doświadczeń.
EN
The essence of the self-flow castables is their ability to flow under the gravity force. This feature depends on many factors like, particle size distribution, amount of water as well as type and amount of dispersant. In designing of self-flowing castables, the rheological properties of matrix (particle size <45 μm) also must be taken into account. The viscosity of matrix should be low enough to ensure self-flowing of castables, but high enough to prevent sedimentation. In this work, usefulness of Stokes law in predicting segregation of coarse particles in the self-flow castables was investigated. Calculations were compared with experimental results. Additionally, the effect of matrix viscosity on the free-flow value of castables was determined.
18
Content available remote Modelowanie komputerowe retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie metalicznej
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie metalicznej. Cząstki diamentów stanowią elementy skrawające spieków metaliczno-diamentowych wytwarzanych za pomocą technologii metalurgii proszków. W wyniku procesu prasowania na gorąco otrzymuje się spieki popularnie nazywane segmentami metaliczno-diamentowymi, w osnowie których rozmieszczone są cząstki diamentów. Segmenty lutuje się do stalowych tarcz i stanowią one elementy tnące pił (rys. 1) służących do cięcia materiałów budowlanych i kamieni naturalnych. Istotną właściwością materiału osnowy jest retencja, czyli utrzymywanie cząstek diamentu (rys. 2, 3) przez otaczającą osnowę podczas pracy narzędzia metaliczno-diamentowego. Cząstki diamentu są utrzymywane w osnowie w wyniku połączenia chemicznego lub mechanicznego podczas procesu prasowania na gorąco. Na styku diament-osnowa mogą zachodzić reakcje chemiczne, które prowadzą do zwiększenia współczynnika tarcia, co zwiększa retencję cząstki diamentu w osnowie. Natomiast połączenie mechaniczne jest wynikiem różnicy współczynnika rozszerzalności cieplnej pomiędzy diamentem a materiałem osnowy. Cząstka diamentu jest zakleszczana przez otaczającą osnowę, która ulega odkształceniu sprężystemu oraz plastycznemu. Uzyskanie odpowiedniego połączenia mechanicznego zależy od własności sprężystych i plastycznych materiału osnowy. Analiza retencji cząstki diamentu w zależności od właściwości mechanicznych osnowy została przeprowadzona metodą elementów skończonych z wykorzystaniem programu Abaqus. Wyznaczono pola mechaniczne naprężeń i odkształceń w cząstce diamentu oraz w osnowie otaczającej cząstkę. Obliczono energię sprężystą i plastyczną osnowy, jako parametry retencji cząstki diamentu.
EN
The results of computer simulation of retention and working of diamond particle in metallic-diamond segments has been presented in the paper. The segments constitute the working elements of a saw are produced by means of the technology of powder metallurgy. The process of producing metallic-diamond sinters consists in mixing the powder constituting the metallic matrix with the diamond powder, synthetic or natural, pressing fittings, and then sintering or hot pressing them. As a result of those operations one receives sinters commonly known as metallic- diamond segments. The segments are soldered to steel disks (Fig. 1) and they constitute cutting elements of circular saws used for cutting materials The effective use of diamond impregnated tools is strongly depended on the retentive properties of the metal matrix, which must hold diamond grits firmly (Fig. 2, 3). The diamond retentive capability in a matrix is a complex property, affected mainly by chemical or mechanical interactions during hot pressing and then cooled to room temperature. Due to mismatch between thermal expansion coefficients of the matrix and diamond, the stress/strain field is generated in the matrix at diamond surroundings, which plays a major role when retentive properties are considered. It is postulated that the potential retentive capability of a matrix can be associated with the amount of elastic and plastic deformation energy and the size of a deformated zone which occurs in the matrix around diamond particles. The stress and the strain field generated in the diamond particle and in a matrix have been obtained using the Abaqus software. It was attempted to find any relationship between energy of elastic and plastic deformation of the matrix and its retentive capabilities.
PL
Przedstawiono realizację idei nowego systemu wytwarzania płaskich bezsplotowych wyrobów włókienniczych przy ciągłym ruchu organów wyko-nawczych urządzenia wytwórczego - bez tworzenia przesmyku. Brak splotu wyrobu tekstylnego uzyskano przez zaplatanie nitki wątkowej (rowingu szklanego z powłoką PCV) na wynoszonych lokalnie kołkach na obwodzie bębna pobierającego z ramy natykowej nitki osnowowe (takie same jak nitka wątkowa) i dociskanie nimi przez opasanie wątku do powierzchni bębna. Przewidziano konsolidację termiczną wyrobu płaskiego w postaci siatki budowlanej. Dla uzyskania postępu zaplatania rowingu wątkowego zaplanowano wysuwanie po jednej stronie bębna pojedynczego kołka, a po drugiej - dwóch jednocześnie. Jako mechanizm wodzący wątek przewidziano przekładnię cięgnową o stałej prędkości obwodowej z wodzikiem przymocowanym do cięgna. Wykonano projekt stanowiska badawczego do tworzenia bezsplotowych wyrobów płaskich składającego się z posadowionych na ramie następujących zespołów: - bębna z układem napędowym, - zespołu wodzenia nitki wątkowej, - zespołu odbioru wyrobu, - dwóch kulowych popychaczy obrotowych. Kulowe popychacze obrotowe realizują ruchy wynoszenia kołków, a napęd otrzymują od bębna - poprzez zazębienie kulek z wgłębieniami w czołach wysuwanych kołków. Zgłoszenie patentowe tego wynalazku (nr P.394865) zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Wykonano część mechaniczną stanowiska badawczego oraz zbudowano na bazie sterowników PLC i falowników prądowych układy sterowania. Badania wytwarzania tekstylnych wyrobów bezsplotowych przeprowadzono wg planu ujmującego 2 rodzaje rowingu w osłonie PCV, prędkość obwodową bębna do 1,5 m/min, napięcie nitek do 80 N i temperatury podczas procesu zgrzewania do 600°C. Określono optymalne dla stanowiska badawczego parametry procesu wytwórczego. Uzyskany płaski bezsplotowy wyrób włókienniczy poddano ocenie geometrycznej (regularności podziałki siatki) i wytrzymałościowej. Stwierdzono pozytywne własności wytworzonego wyrobu bezsplotowego, wysoką wytrzymałość na rozrywanie i bardzo mały rozrzut wyników, co świadczy o dobrej powtarzalności procesu technologicznego.
EN
As the aim of work the realisation of the system of producing the new weaveless textile fabrics with the continuous movements of the generating elements of machine without forming the shed has been set. The performed actions involved: - Designing the test rig for production of the weaveless textile structures, - Production and verification of the test rig producing the weaveless textile structures, - Tests of the technological parameters for the producing the weaveless flat textile fabrics, - Identification of properties of the produced weaveless textile structures. The weaveless structure of the textile fabric has been made through wrapping the weft (the PCV covered glass roving) around the locally shifted pins that are assembled in the rings on sides of the drum, which takes out the warp threads (also the PCV covered glass rovings) from creel that press the weft thread to the surface of the drum. The weft and warp threads have been consolidated thermally to the fabric - a building grid. In order to achieve the progress in wrapping the weft thread its wrapping has been made on a single pin shifted on the one side of the drum and two pins moved on the opposite side. As a mechanism carrying the weft thread a roller chain transmission with a constant circumferential velocity, which has benn provided with a feeder, has been utilised. The design of a test rig for producing the weaveless textile fabrics has been made. The test rig consists of the following assemblies with their load-carrying structure: - Drum with is driving unit, - Weft feeding set with its driving unit, - Take-up set of the fabric, - Two ball rotating actuators. The ball rotating actuators realize the pins shifting. They are driven from the rotating drum - through their meshing with holes in pins. The patent application for this invention has been registered in the Patent Office of the Republic of Poland (No P.394865). The creel with its load-carrying structure with ball bearing systems and friction brakes has been designed. The test rig for the weaveless fabrics and creel have been produced in the Department of Textile Techniques of the Institute for Sustainable Techologies - National Research Institute. The control systems of the test device have been developed with usage of the PLC systems that govern: - The setting of the velocities of the drum and the feeder and synchronise the mutual position of these components, - The conditions of the thermal consolidation of the fabric. The test rig for generating the weaveless structures has been verified in the series of tests. A number of the design changes were introduced and as a result the proper action of thee rig has been achieved. The tests of the producing the weaveless textile fabrics have been performed according to the research plan involving 2 types of the PCV coated glass roving, the circumferential velocity of the main drum up to 1.5 m/min, tension of the threads up to 80 N and temperature of the thermal consolidation up to 600°C. The optimum parameters of the production process have been determined. The weaveless textile fabric has been tested for its geometric features (regularity of the grid) and its straight (tension tests) The good properties of the new fabric have been confirmed and very limited scatter of the test results has been shown, which demonstrates the good repatibilty of the production process.
EN
Production technology of nwestment casting involves transmitting the elements of shape, dimensions and properties by filling in the appropriate liquid metal ceramic forms reproduced by a model made of wax removed by melting it. The manufacturing process of inwestment casting in the lost wax technology consists of a number of technological operations: preparing of wax models and their assembling in the model units, the preparation of ceramic mixture, successive layers of debris, wax melting in an autoclave, drying the samples at 100 °C, heating the samples at temperatures ranging from 400 to 700 °C. So far, the technology was based on the use of ceramic mixture, which the bond was hydrolysed ethyl silicate. Currently, due to environmental protection and improvement of working conditions, more and more binders with alcohol is replaced with an aqueous solution of colloidal silica. In the study, to create the individual layers a ceramic form, used regenerated ceramic mixture derived from foundry and green ingredients. The regeneration time was respectively 5 and 15 minutes. Used ceramic moulds after mechanical reclamation was given to sieve analysis to determine the grain size (di). Grain sizes 0.2, 0.4 and 0.63 mm were used for the coating of ceramic moulds. The paper presents results of research aimed at the determination of the relationship between tensile wet strength and grain size of ceramic mould: Rm = f[dL). Tests were conducted on cylindrical samples, which deposited the layers of reclaimed ceramic material.
PL
Technologia wytwarzania precyzyjnych odlewów polega na nadawaniu elementom kształtu, wymiarów i odpowiednich własności poprzez wypełnienie ciekłym metalem formy ceramicznej odtworzonej przez model wykonany z wosku, usuwany z niej metodą wytapiania. Proces wytwarzania odlewów precyzyjnych w technologii wytapianych modeli składa się z szeregu operacji technologicznych obejmujących: wykonanie modeli woskowych i ich łączenie w zespoły modelowe, przygotowanie masy ceramicznej, nanoszenie kolejnych warstw, wytopienie wosku w autoklawie, suszenie próbek w temperaturze 100 °C, wygrzewanie próbek w zakresie temperatury od 400 do 700 °C. Dotychczasowa technologia oparta była na stosowaniu mas ceramicznych, w których spoiwem był zhydrolizowany krzemian etylu. Aktualnie, ze względu na ochronę środowiska i poprawę warunków pracy, coraz częściej spoiwo z alkoholem zastępowane jest wodnym roztworem krzemionki koloidalnej. W badaniach do tworzenia warstw formy ceramicznej stosowano osnowy pochodzące ze zużytych form z odlewni precyzyjnej poddanych regeneracji oraz osnowę świeżą. Czas regeneracji wynosił odpowiednio 5 i 15 minut. Masę po regeneracji mechanicznej poddano analizie sitowej w celu określenia wielkości ziarna dL. Ziarna o wielkości 0,2; 0,4 i 0,63 mm użyto do wykonywania warstw form ceramicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na wyznaczeniu zależności pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie w stanie na wilgotno i wielkością ziarna osnowy formy ceramicznej: Rm =f(dL). Badania zostały przeprowadzone na próbkach w kształcie walca o powierzchni dzielonej, na które nanoszono warstwy z wykorzystaniem osnowy pochodzącej z regeneracji, jak również ze świeżej osnowy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.