Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwa paliwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule opisano wodorowe ogniwa paliwowe, jako najbardziej zaawansowany technologicznie, alternatywny napęd pojazdów szynowych, o ogromnym potencjale rozwojowym. Scharakteryzowano obecny stan taboru oraz stan elektryfi kacji sieci trakcyjnej. Zaprezentowano także krajowe i zagraniczne plany wdrożenia ogniw paliwowych i towarzyszące prace legislacyjne, ukierunkowane na stosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego.
EN
Guided by the assumptions resulting from the Polish Energy Policy until 2040 and the Act on electromobility, hydrogen may become an attractive form of long-term storage of electricity in the future. The article presents the possibilities of using fuel cell technology to generate heat and electricity. The principle of operation of a hydrogen cell was characterized. Existing solutions and trends in the development of this technology were presented. In addition, the financial and technological aspects of fuel cell technology were assessed. The use of fuel cells in a hybrid system is an effective way of storing electricity. Energy storage in the form of hydrogen is a new trend resulting from the advantages of generators converting energy stored in hydrogen, i.e. in fuel cells. Combustion of hydrogen in fuel cells does not emit any toxic gases, the efficiency of this process reaches 85%, the cells have a modular structure, their operation is noiseless and vibration-free.
PL
Kierując się założeniami wynikającymi z Polityki energetycznej Polski do 2040 roku oraz Ustawą o elektromobilności, wodór może stać się w przyszłości atrakcyjną formą długotrwałego magazynowania energii elektrycznej. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania technologii ogniw paliwowych do generowania energii elektrycznej i ciepła. Scharakteryzowano zasadę działania ogniwa wodorowego. Przedstawiono istniejące rozwiązania oraz trendy rozwoju tej technologii. Ponadto dokonano oceny technologii ogniw paliwowych w aspekcie finansowym i technologicznym. Wykorzystanie ogniw paliwowych w układzie hybrydowym stanowi efektywny sposób magazynowania energii elektrycznej. Magazynowanie energii w postaci wodoru jest nowym trendem wynikającym z zalet, jakimi charakteryzują się generatory przetwarzające energię zmagazynowaną w wodorze to jest w ogniwach paliwowych. Spalanie wodoru w ogniwach paliwowych nie emituje żadnych toksycznych gazów, sprawność tego procesu dochodzi do 85%, ogniwa mają budowę modułową, ich praca jest bezgłośna oraz bezdrganiowa.
EN
The article contains the chosen results of research on the use of energy profiles controlling the operation of a group of devices powered by a hybrid power source. The concept of using alternative energy sources allows to reduce the total weight of the power system and model its behavior during work. Modern fuel cells are characterized with a very high energy density to mass ratio [Wh/kg], and the additional cooperation of supercapacitors and lithium-ion batteries supporting their operation ensures continuous operation and the required dynamics response while maintaining a low mass of the power supply system. The author presented the general configuration of the layout model, as well as the results of tests of individual elements included in the physical implementation of the hybrid power system.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki badań nad wykorzystaniem profili energetycznych sterujących działaniem grupy urządzeń zasilanych hybrydowym źródłem zasilania. Koncepcja wykorzystania alternatywnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie masy całkowitej układu zasilającego oraz modelowanie jego zachowania podczas pracy. Współczesne ogniwa paliwowe charakteryzują się bardzo dużym stosunkiem gęstości energii do masy [Wh/kg], a dodatkowa współpraca superkon-densatorów oraz akumulatorów litowo-jonowych wspomagających ich działanie zapewnia ciągłą pracę oraz wymaganą dynamikę odpowiedzi przy zachowaniu niskiej masy układu zasilającego.Autor przedstawił ogólną konfigurację modelu układu oraz wyniki badań poszczególnych ele-mentów wchodzących w skład fizycznej realizacji hybrydowego systemu zasilania.
EN
In this paper, the influence of structural and microstructural properties on the properties of electric transport is presented. Composite samples of BaCe0.7Zr0.2Y0.1O3–δ (BCZY) and Li2O:NiO:ZnO (LNZ) with various amount of polyvinyl alcohol (PVA) have been prepared by solid-state reaction route. The porosity caused by the addition of PVA changed the level of total conductivity from 5.8∙10-2 S•cm-1 to 9.5∙10-4 S•cm-1 at 800 °C in dry air. In the humidified atmosphere, the overall conductivities of selected composites were different than measured in dry air what may be related to the surface effects in proton conducting BaZrO3. The influence of porosity on the electrical properties of composites has been analyzed and discussed showing its detrimental nature.
PL
W artykule przedstawiono wpływ właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych na właściwości transportu elektrycznego. Próbki kompozytowe BaCe0,7Zr0,2Y0,1O3-δ (BCZY) i Li2O:NiO:ZnO (LNZ) z różną ilością polialkoholu winylowego (PVA) przygotowano drogą reakcji w fazie stałej. Porowatość spowodowana dodaniem PVA zmieniła poziom całkowitej przewodności z 5,8∙10-2 S∙cm-1 na 9,5∙10-4 S∙cm-1 w temperaturze 800 °C w suchym powietrzu. W wilgotnej atmosferze całkowita przewodność elektryczna wybranych kompozytów była inna niż zmierzona w suchym powietrzu, co może być związane z efektami powierzchniowymi w protonowo przewodzącym BaZrO3. Analizowano wpływ porowatości na właściwości elektryczne kompozytów i dyskutowano o jej szkodliwym charakterze.
PL
Wodór może być paliwem XXI wieku. Należy go traktować jako nośnik energii oraz paliwo alternatywne. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach gospodarki. Jednym z nich jest transport drogowy i kolejowy. Możliwości oraz korzyści i bariery rozwoju wykorzystania wodoru zostały przedstawione w artykule.
EN
Hydrogen might be the fuel of the 21st century. Hydrogen should be perceived as an energy carrier and alternative fuel. The fuel can be used in many areas of the economy, including road and rail transport. The opportunities, possible benefits, and barriers that may occur in the development of the usage of hydrogen are pre-sented in this paper.
6
Content available remote Solaris Urbino 12 hydrogen : kolejny krok na drodze do zeroemisyjności
PL
Solaris jako jeden z pierwszych producentów autobusów postawił na napędy elektryczne. Niemal dekadę po premierze pierwszego e-busa producent z Bolechowa uzupełnia swoje bezemisyjne portfolio o autobus Urbino 12 hydrogen, w którym wodór przekształcany jest w energię elektryczną, a ta z kolei zasila układ napędowy pojazdu. Technologia wodorowa wykorzystana do produkcji elektryczności umożliwi pokonywanie autobusom jeszcze większych dystansów bez żadnych emisji. Światowa premiera Urbino 12 hydrogen odbyła się podczas Globalnego Szczytu Transportu Publicznego UITP 2019. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne tego autobusu.
EN
Solaris as one ofthe first bus manufacturer has decided on using electric drive. Almost after 19 years after first e-bus the manufacturer presents Urbino 12 hydrogen, converting hydrogen into electricity, which powers vehicle's drive system. Used hydrogen technology will allow buses to achieve longer distances without any emission. Premiere of the bus took place during Global Public Transport Summit UITP 2019. In this article has been presented technical and exploitation solutions.
PL
17 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie nowego postępowania w ramach Programu Magazynowania Wodoru. Jako cel określono opracowanie Systemu Zasobnika Wodoru z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym. Ma to kreować alternatywę dla wykorzystania paliw kopalnych oraz stworzyć pole do konkurencji w tworzeniu rozwiązań z zakresu dostępu do „czystej” energii. Za opracowanie założeń, regulaminów i realizację odpowiedzialne jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule poddano analizie główne założenia programu i obecną sytuację prawną związaną z finansowaniem prac badawczych i rozwojowych w tym obszarze. Pogłębione opracowanie dotyczy sposobów wykorzystania partnerstwa innowacyjnego i jego umiejscowienia w systemie aktów prawnych Unii Europejskiej. Dyskusji poddano również koncepcję zamówienia przedkomercyjnego PCP (pre-commercial procurement), która została opracowana w celu wsparcia realizacji prototypów rozwiązań – powstałych w efekcie prac badawczo-rozwojowych – o dużym potencjale ewentualnej komercjalizacji. Procedura ta charakteryzuje się zapewnieniem finansowania produktu lub usługi na wczesnym etapie rozwoju. Stwarza to co prawda pewne ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, ale z drugiej strony stymuluje rozwój technologiczny.
EN
On May 17, 2018, the National Center for Research and Development announced the initiation of a new procedure within the Hydrogen Storage Program. The objective was to develop a Hydrogen Storage System for use with fuel cells and its demonstration in a Mobile Facility. This is to create an alternative to the use of fossil fuels and create a field for competition in creating solutions in the field of access to “clean” energy. The National Center for Research and Development is responsible for the development of assumptions, regulations and implementation. The analysis presents the main assumptions of the program is correlated to the current legal situation related to the financing of Research and Development. An in-depth study concerns the ways of using innovative partnership and its placement in the system of European Union legal acts. The idea of the pre-commercial procurement procedure (Pre-Commercial Procurement), which was developed to support the implementation of prototypes of solutions – resulting from research and development – with a high potential for possible commercialization, was described in details. This procedure is characterized by ensuring the financing of a product or service at an early stage of development. Although this creates the risk of failure of the project, it stimulates technological development.
EN
Purpose: The purpose of this article is the development of quantitative methods for assessing the quality of nanocomposite materials used in fuel cells. Design/methodology/approach: latinum is the most commonly used catalyst in fuel cells, commonly in the form of nanoparticles deposited on the surface of carbon black. Due to the nanometric size of platinum particles, transmission electron microscopy can be applied to evaluate the produced catalysts. TEM image also allow to determinate the approximate value of the chemical specific surface area) of platinum nanoparticles, but only in case of spherical particles. Findings: In present work, taking into account additional assumptions resulting directly from the analysis of microscopic images, the method of estimation of the particle diameter and the chemical specific surface area for nonsymmetrical (elongated) nanoparticles is present. Research limitations/implications: The presented work presents a method for determining the specific surface of platinum, when their shape is elongated. It is worth noting that the modified formulas for determining the particle diameter and the value of the chemically active specific surface of the platinum nanoparticles of the elongated shape are equivalent to the formulas previously given for spherical particles, if the particle length and its diameter are equal. In this case, patterns for symmetric particles and more general (modified) patterns can be used interchangeably. Practical implications: Development of new and more effective catalysts for fuel cells. Originality/value: The significance of the presented work results from the possibility of using the described method in the catalyst studies during real catalytic processes. It allows comparing catalytic activity after the process, also in unusual conditions and in an aggressive environment, using minimal amounts of material.
PL
Artykuł stanowi przegląd potencjalnych, przyszłościowych źródeł energii, jakimi sq ogniwa paliwowe. Skupiono się na ogniwach wykorzystujących jako paliwo wodór. Jedną z największych przeszkód dla ich szerokiego wykorzystania jest kwestia magazynowania wodoru. Najpopularniejszą obecnie metodą jest magazynowanie gazowego wodoru pod wysokim ciśnieniem. W ostatnich latach pojawiła się interesująca alternatywa, polegająca na wykorzystaniu do przechowywania wodoru struktur metalicznych z dużą ilością defektów sieciowych. Badania wykazały, że możliwe jest uzyskanie nawet do 7%wag. wodoru względem masy metalu.
EN
This paper is an over view of potential, future energy sources, such as fuel cells. The focus was on hydrogen fuel cells. One of the biggest impediments to wide use of hydrogen fuel cells is the issue of hydrogen storage. The most popular method now is to store hydrogen gas under high pressure. In recent years, there has been an interesting metods is hydrogen storage in structures of metals with a large number of structural defects. Studies have shown that up to 7%wt. hydrogen with respect to the weight of metal can be achieved.
10
Content available remote O sposobach konwersji ditlenku węgla i metanu do metanolu
PL
Przedstawiono możliwości technologicznych rozwiązań konwersji ditlenku węgla oraz metanu do metanolu i wykorzystania go w ogniwach paliwowych w motoryzacji.
EN
A review, with 46 refs., of the methods for conversion of CO₂ and MeH to MeOH and its use for fuel cells in automotive transport.
PL
Prezentowany referat, jak i wykonane prace wstępne pokażą, że możliwa jest budowa quasiatonomicznego, cichego i bezemisyjnego systemu zasilania, bazującego na technologii wodorowej i odnawialnych źródłach energii, przystosowanego do pracy w warunkach rzeczywistych (wysokie i niskie temperatury otoczenia) i mogącego zastąpić funkcjonalnie tradycyjny, spalinowy zespół prądotwórczy. Efekt ten uzyskano poprzez doświadczalne badania zaprezentowanych w pracy podzespołów systemu i analityczne zintegrowanie różnych źródeł energii elektrycznej tak, aby wytworzyć hybrydowy układ źródeł prądu, zdolny do zasilania środków wspomagających akcje prowadzone przez sztaby zarządzania kryzysowego podczas klęsk żywiołowych itp. W pracy przedstawiony jest sposób doświadczalnego doboru poszczególnych elementów każdego z podsystemów oraz układów zarządzania ich pracą, który w efekcie powinien pozwolić na wskazanie, że jest możliwa autonomiczna praca urządzenia w przypadku konieczności długiego samodzielnego działania bez kontaktu z zapleczem logistycznym. Praca prezentuje możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej do jednoczesnej pracy systemu z pełnym obciążeniem i magazynowania energii do regeneracji systemu wodorowego (wytworzenia wodoru do samodzielnego cyklu pracy) i podtrzymywania gotowości urządzenia. Przedstawiona w pracy propozycja urządzenia integruje kluczowe technologie, takie jak: nowoczesne baterie akumulatorów, niekonwencjonalne źródła energii – ogniwa paliwowe, odnawialne źródła energii – ogniwa fotowoltaiczne, generator wiatrowy oraz blok systemu zarządzania energią optymalizujący współpracę wszystkich komponentów.
EN
The paper presented and preliminary work show that is possible to build quasiautonomic, silent and emission-free power system based on hydrogen technology and renewable energy sources, adapted to work in real conditions (high and low ambient temperatures) and likely functionally replace traditional, combustion generator. This effect was obtained by experimental studies of the working components of the system presented in the paper and the analytical integration of different sources of energy, so as to produce a hybrid system of power source capable of powering equipment used by the crisis management staff during natural disasters , etc. The work will present experimental means for selection of individual elements of each of the subsystems, as described below, and systems to manage their work, which in effect should allow to demonstrate that autonomous operation of the unit in case of a necessity long, independent operation without contact with logistics facilities is possible. The paper will present the possibilities of using renewable energy sources for simultaneous operation of the system with a full load and energy storage system for the regeneration of hydrogen (hydrogen to produce a self-cycle) and maintaining the state of readiness. The device presented integrates essential technologies, such as modern batteries, unconventional energy sources – fuel cells, renewable energy – photovoltaic cells (PV), wind power generator and block energy management system which optimizes the cooperation of all the components.
PL
W artykule dokonano przeglądu najważniejszych kierunków prac prowadzonych w świecie mających na celu zagospodarowanie odpadowego ditlenku węgla. Jedną z możliwości jest wykorzystanie CO2 jako substratu do produkcji syntetycznego metanu lub paliw płynnych (metanol, eter dimetylowy DME). W pracy przeprowadzono analizę techniczną wytwarzania gazu syntezowego (H2+CO) metodą współelektrolizy pary wodnej i ditlenku węgla w stałotlenkowym elektrolizerze parowym. W tym urządzeniu proces elektrolizy (H2O i CO2) zachodzi w wysokich temperaturach, tj. w zakresie od 750 C do 900 C. Jest to proces mniej energochłonny niż produkcja wodoru w niskotemperaturowych elektrolizerach polimerowych, alkalicznych, a więc koszt wytwarzania paliwa jest niższy. Inne potencjalne zalety to możliwość bezpośredniego podłączenia reaktora metanu do stałotlenkowego elektrolizera parowego, wykorzystanie ciepła odpadowego z reaktora syntezy metanu do wytwarzania pary wodnej, a także możliwość zbudowania kompaktowego urządzenia do produkcji paliw syntetycznych. Podstawowymi komponentami stosowanymi do budowy stałotlenkowych elektrolizerów parowych są materiały ceramiczne. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne obecnie stosowanych elektrolitów ceramicznych oraz materiałów elektrodowych. Przeanalizowano możliwości modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych w celu zwiększenia trwałości chemicznej w atmosferach gazowych zawierających związki siarki, a także podwyższenia elektrochemicznej aktywności do redukcji CO2 i H2O. Na podstawie wyników prac uzyskanych w projekcie KIC Innoenergy „Minerve” zaproponowano możliwości podwyższenia odporności korozyjnej materiałów elektrodowych, zawierających ceremet niklowo-cyrkonowy.
EN
This article reviews the most important directions in research aimed at the utilisation of waste carbon dioxide, being carried out globally. One direction involves the use of CO2 as a substrate for the production of synthetic methane or liquid fuels (methanol and dimethyl ether, or DME). This paper features an analysis of the technical potential for the production of synthetic gas (CO + H2) using the method of co-electrolysis of water vapour and carbon dioxide in a solid oxide steam electrolyser. In this device, electrolysis (H2O and CO2) takes place at high temperatures, i.e. in the range of 750 C to 900 C. This process is less energy-consuming than the production of hydrogen in low-temperature electrolysers (PEMFC, alkaline), and therefore the cost of manufacturing the fuel is lower. Other potential benefits include the ability to connect a methane reactor directly to a solid oxide steam electrolyser, the usage of waste heat from an SNG reactor for steam production, and developing a compact unit for the production of synthetic fuels. The basic components used to construct a solid oxide steam electrolyser are ceramic materials. The physicochemical properties of the ceramic electrolytes and electrode materials have been characterised in the article. The potential for modifying the physicochemical properties of electrode materials in order to improve their chemical stability in gas atmospheres containing sulphur compounds, as well as for enhancing electrochemical activity for the reduction of CO2 and H2O on modified cathode surfaces, is also considered. Certain modifications of the surface of a Ni-YSZ cathode and results achieved in the KIC InnoEnergy MINERVE project are presented, along with an increase in the corrosion resistance of electrode materials containing nickel-zirconia cermet resulting from the applied modifications.
13
Content available Ogniwo paliwowe zasilane emulsją oleju rzepakowego
PL
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania oleju rzepakowego jako substancji czynnej do zasilania ogniwa paliwowego. W tym celu zbudowano testowe ogniwo paliwowe. Ogniwo zasilano emulsją oleju rzepakowego. Jako detergent zastosowano Syntanol DS-10. Wykorzystano anodę z katalizatorem platynowym oraz katodę z katalizatorem Ni-Co. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 293–333K. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wynosiła 2 mA/cm2, natomiast maksymalna moc ogniwa 21 mW (dla temp. 333K). Wykazano, więc możliwość bezpośredniego dostarczania oleju rzepakowego (w formie emulsji) na anodę. Uzyskana moc ogniwa była stosunkowo niska, jednak istnieje możliwość zbudowania ogniwa paliwowego zasilanego olejem rzepakowym.
EN
The paper presents possibility of using canola oil as an active substance to fuel cell powering. A prototype fuel cell was built for this purpose. The cell was powered with canola oil emulsion. Syntanol DS-10 was utilized as a detergent. The mesh electrode with Pt catalyst served as an anode, whereas the mesh electrode with Ni-Co catalyst was used as a cathode. The measurements were conducted in the temperature range of 293–333K. The maximum current density reached the level of 2 mA/cm2, while the maximum power reached the level of 21 mW (at temp. 333K). Therefore, it was shown that canola oil (in emulsion form) the can be delivery directly to the anode. Although the obtained power is low, it is possible to build a fuel cell powered with canola oil.
PL
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania odpadowego syntetycznego oleju silnikowego do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej. Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur 293–333 K. Obejmowały one elektroutlenianie emulsji odpadowego (zużytego) syntetycznego oleju silnikowego na elektrodzie platynowej w wodnym roztworze H2SO4. Do wytworzenia emulsji wykorzystano niejonowy środek powierzchniowo czynny Syntanol DS-10. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wyniosła 22 mA/cm2 (dla temp. 333 K). Wykazano więc, że istnieje możliwość bezpośredniego wytwarzania prądu elektrycznego z odpadowego syntetycznego oleju silnikowego, a więc zasilania nim ogniw paliwowych.
EN
The paper presents possibility of using used synthetic engine oil to direct electricity production. The measurements conducted in the temperature range 293–333 K. Were measured electrooxidation of used synthetic engine oil emulsion on a smooth platinum electrode in an aqueous solution of H2SO4. The emulsion prepared on the basis of a nonionic surfactant Syntanol DS-10. The maximum current density reached the level of 22 mA/cm2 (temp. 333 K). Measurements shows possibility of direct electricity production from used synthetic engine oil emulsion, so powering fuel cell of this oil.
PL
Znaczenie i zastosowanie wodoru jako nośnika energii stale rośnie. Może być on używany bezpośrednio w silnikach spalinowych lub turbinach, ale najwyższą sprawność energetyczną (łączną: elektryczną i cieplną), o wartości nawet 70-80%, uzyskuje się stosując ogniwa paliwowe. W pracy przedstawiono przykłady projektów badawczych i wdrożeń z zakresu transportu i energetyki, w aplikacjach cywilnych i wojskowych. Zaletą rozwiązań szczególnie ważnych w zastosowaniach militarnych - poza sprawnością - jest ponadto cicha praca (ang.: low noise signature) i niewielki tzw. ślad termiczny (ang.: low heat signature), które utrudniają wykrycie obiektów wojskowych zasilanych przy pomocy ogniw paliwowych. Istotna jest również wysoka niezawodność (brak części ruchomych, eliminacja smarowania), bezobsługowość (minimalne koszty utrzymania) i zdalne sterowanie oraz niska emisja substancji szkodliwych. Ważnym atutem jest też możliwość wytworzenia paliwa na miejscu (elektrolizery) oraz wykorzystanie dostępnych lokalnie innych źródeł energii i paliw (z użyciem tzw. reformerów) do wytwarzania wodoru. Kluczowe znaczenie ma fakt, iż wszystkie przytoczone przykłady zaliczyć można do technologii podwójnego zastosowania.
EN
The importance and the use of hydrogen as an energy carrier have been constantly growing. It can be used directly in combustion engines or turbines, but the highest energetic efficiency (total: electric and heat) even to 70-80% can be obtained by using fuel cells. The paper presents examples of research projects and implementations in transport and power engineering for civilian and military applications. Low noise and heat signatures making object difficult to detect belong to advantages which beyond efficiency are particularly important in military applications. There are also important high reliability (no moving parts, elimination of lubrication), maintenance-free (negligible operational costs), remote control and low emissions of environmentally damaging products. A possibility for producing the fuel on site (by electrolysis), or using other locally available sources of energy and fuel to produce hydrogen (i.e. by using reformers) is another benefit. Moreover it is crucial that all the examples cited above may be included in category of dual-use technologies.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki wielokryterialnej analizy współpracy hybrydowego systemu wytwórczego (HSW) składającego się z turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii elektrolizer – ogniwo paliwowe typu PEM z systemem elektroenergetycznym. Przedstawiono równania bilansowe opisujące rozpływy mocy w analizowanym systemie hybrydowym. W analizie wielokryterialnej przyjęto następujące scenariusze: bazowy S-I – układ hybrydowy zasila odbiorcę o profilu komunalnym o maksymalnym poborze mocy 60 kW i rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w ilości 340 MWh w trybie off-grid, scenariusze S-II, S-III, S-IV – system elektroenergetyczny pokrywa 25%, 50%, 75% zapotrzebowania na energię przez odbiorcę. Jako kryteria oceny rozpatrywanych scenariuszy przyjęto: zużycie paliwa (wodoru) dodatkowego (back-up) przez hybrydowy system wytwórczy (kryterium energetyczne), jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej przez hybrydowy system wytwórczy (kryterium ekonomiczne), emisja dwutlenku węgla podczas pracy (kryterium środowiskowe) oraz stopień wykorzystania mocy zamówionej w systemie przez odbiorcę (kryterium energetyczne). Przebadano wpływ wag wyżej wymienionych kryteriów na wynik końcowy analizy wielokryterialnej.
EN
The paper presents the results of a multi-criteria analysis of cooperation between the hybrid power generation system of wind turbines, photovoltaic modules and a PEM fuel cell with an electrolyzer as energy storage with an electrical power system. The balance equations that describe the load flow in the analyzed hybrid power generation system were presented. Four work scenarios were analyzed and compared: scenario S-I: the hybrid power generation system supplies the receiver of the a municipal profile with a maximum power consumption of 60 kW and an annual demand for electric energy of 340 MWh, without a power system, scenarios S-II, S-III, S-IV: electrical power system supplies 25%, 50% and 75% of the energy load. The following criteria were adopted for the evaluation scenarios: unit hydrogen consumption by hybrid power generation system for the purposes of backup (energy criterion), unit cost of energy produced by a hybrid power generation system (economic criterion), unit emission of carbon dioxide – CO2 (environmental criterion), capacity utilization of power ordered by the customer from the power system (energy criterion). The influence of the criteria weights on the result of the multi-criteria analysis were analyzed.
PL
Zsyntetyzowano proszki TiO2 oraz TiO2-SiO2-VTMS (TiO2-SiO2 modyfikowany winylotrimetoksysilanem), a następnie na bazie proszku węglowego sporządzono pasty zawierające modyfikatory w postaci niezredukowanego tlenku grafenu (GO) i proszków wytworzonych z udziałem TiO2. Oznaczano powierzchnię właściwą i porowatość otrzymanych past węglowych oraz stosowanych dodatków. Stwierdzono, że najlepsze właściwości fizyczne wykazywały pasty modyfikowane tlenkiem grafenu lub TiO2-SiO2-VTMS.
EN
The syntheses of TiO2 and TiO2-SiO2-VTMS (TiO2-SiO2 modified with vinyltrimethoxysilane) powders have been carried out. TiO2 containing powders and non-reduced graphene oxide (GO) were then used to prepare the mixtures based on carbon powder. Surface area and porosity of the obtained carbon mixtures and additives were determined. The mixtures modified with graphene oxide and TiO2-SiO2-VTMS showed the most favourable physical properties.
18
EN
Legislative activity in the field of environmental protection from harmful factors resulting from the use of various types of transport functions is aimed at reducing exhaust gas emissions among other things. This activity is to stimulate the development of transport drive systems by introducing emission limits of harmful substances in exhaust gases. These restrictions are contained within the relevant legal acts dedicated to each different mode of transport. Gradual reduction of limit values for emission standards has led the industry to change the systems generating energy used to propel their vehicles. These activities are related to the wider electrification of drive systems, which use the latest electric solutions controlled with modern electronic systems. However, the difficult problem of the energy sources and storage still remains. The article describes considerations relating to the possible use of methanol as an energy source for modern vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie ogniw paliwowych PEM w pojazdach samochodowych. W tym celu przedstawiono uzasadnienie stosowania wodoru jako paliwa w pojazdach. Istotną częściąartykułu jest przedstawienie ogniwa paliwowego PEM. Przedstawiono schemat ogniwa PEM jego strukturę oraz opisano zasadę jego funkcjonowania. Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie oraz opisanie wykorzystanie ogniwa PEM w układach napędowych pojazdów z napędem elektrycznym.
EN
The article presents the use of PEM fuel cells in vehicles. To this aim, they represent justification for the use of hydrogen as a fuel for vehicles. An important part of the article is to present a PEM fuel cell. Diagram of cell PEM its structure and describes the principle of its operation. An important aspect of the study is to present and describe the use of cell PEM drive systems of electric vehicles.
PL
W artykule dokonano analizy możliwości zastosowania nanotechnologii w środkach transportu samochodowego na podstawie aktualnych osiągnięć z tego zakresu. Przedstawione zostały trzy segmenty implementacji nanotechnologii: ogniwa paliwowe, akumulatory oraz superkondesatory. Praca porusza również problematykę magazynowania wodoru w zbiornikach ogniw paliwowych. Ponadto wskazano perspektywę wykorzystania opisanych technologii w przyszłości.
EN
In the article examined the possibility of applying nano-technology to the transport vehicle based on the current achievements in this field. The three segments were shown regarding implementation of nanotechnology: fuel cells, batteries and supercapacitors. Work also moves issues of hydrogen storing in fuel cells tanks. In addition, it pointed the prospect of using described technology in the future.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.