Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyfrowe przetwarzanie sygnałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
PL
W artykule przedstawiono metodę usuwania szumu z sygnału pomiarowego bazującą na zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie wpływu parametrów banku filtrów na skuteczność redukcji szumu w sygnale pomiarowym. Badania obejmowały ustalenie wpływu rodzaju falki oraz liczby poziomów dekompozycji na skuteczność algorytmu usuwania szumu. Prawidłowy dobór tych parametrów jest kluczowy do prawidłowego działania algorytmu.
EN
Paper describes signal denoising algorithm based on discrete wavelet transform. Research includes search how filterbank parameters influences on signal denoising. Paper describes how decomposition count and wavelet type influences on denoising process. Right choice of this parameters is very important to algorithm performs well. The wavelet transform algorithm is a tool enabling the analysis of signals by presenting them using a scaled and time-shifted function called a „mother wavelet”. Signal analysis requires decomposition process performed by filter banks witch parameters depends on mother wavelet and count of decomposition iterations. Presented wavelet signal denoising technique focuses on transform coefficient correction based on estimated noise parameters. This correction can be performed in many ways, depending on used strategy. Paper presents hard thresholding algorithm based on adaptive noise parameters estimation. According to simulation results the mother wavelet choice is not as important, as choice of right decompositions level count. Presented method provides better results than other common methods such Gaussian filter or average filter.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono różne metody detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej oraz dokonano porównania działania tych metod pomiędzy sobą. Analizie poddano siedem metod detekcji, wśród których wyróżnia się metody detekcji maksimum oraz metody progowe. Działanie zaimplementowanych metod zostało sprawdzone przy użyciu próbek sygnałów DS-CDMA pochodzących z kampanii pomiarowych mających miejsce na terenach miejskich oraz wiejskich.
EN
The methods for detection of the first path component of radio channel impulse response were presented and compared with each other. Seven of the implemented methods are divided into maximum detection and threshold methods. The operation of the implemented methods was verified based on DS-CDMA samples obtained during measurement campaigns in urban and rural areas.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modułu STM32F410 Nucleo do prezentacji działania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS, ang. DSP) w czasie rzeczywistym. W celu ułatwienia korzystania z modułu zaprojektowano dodatkową płytkę PCB (tzw. shield), posiadającą gniazda we/wy oraz układy wzmacniaczy. Przygotowany zestaw (moduł Nucleo + shield) umożliwia badania eksperymentalne z użyciem generatora sygnałowego i oscyloskopu lub systemu Analog Discovery 2. Do celów edukacyjnych opracowano zestaw instrukcji laboratoryjnych oraz oprogramowanie, które prezentują operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
In this paper the use of the STM32F410 Nucleo module for presentation of the operation of digital signal processing algorithms (DSP) is discussed. In order to facilitate the use of the module, an additional PCB module (shield) has been designed, having I/O sockets and amplifier circuits. The Nucleo board with the shield enables experimental research using a signal generator and an oscilloscope or Analog Discovery 2 system. For educational purposes, a set of laboratory instructions and software has been developed, which present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
5
Content available remote Projektowanie filtrów analogowych do modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dydaktyczne projektowania, symulacji oraz testowania analogowych filtrów wejściowych i wyjściowych przeznaczonych do układów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prace projektowe ułatwiają pakiety oprogramowania. Prototypowe filtry można testować z wykorzystaniem płytki stykowej lub modułów ewaluacyjnych np. System Lab Kit ASLK. W artykule pokazano możliwości szybkiego sprawdzenia poprawności działania takich filtrów za pomocą systemu Analog Discovery 2 oraz oprogramowania WaveForms.
EN
The article presents selected didactic issues of design, simulation, and testing of analog input and output filters intended for digital signal processing systems. The design process of such filters is facilitated by software packages. Designed filters can be tested using the so-called breadboard or evaluation modules, e.g., System Lab Kit ASLK. The possibility of quickly checking the correctness of such filters using the Analog Discovery 2 system and the WaveForms software has been shown.
6
Content available remote Stanowisko laboratoryjne do generowania i przetwarzania sygnałów echolokacyjnych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów echolokacyjnych. Opisano prowadzone badania symulacyjne dotyczące wpływu wybranych parametrów układowych i metod przetwarzania sygnałów na możliwości detekcyjne oraz dokładność określanych współrzędnych echolokatora. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji rozwiązań sprzętowo-programowych opracowanego stanowiska laboratoryjnego, przeznaczonego do generowania sygnałów echolokacyjnych odbitych od imitowanych obiektów.
EN
The paper presents issues related to the generation and processing of echolocation signals. The conducted simulation studies on the influence of selected system parameters and signal processing methods on the detection capabilities and the accuracy of the determined echolocation coordinates have been described. Particular attention was paid to the presentation of hardware and software solutions for the laboratory stand developed, involving the generation of echolocation signals reflected from imitated objects.
PL
Układ oddechowy pacjenta jest początkowo diagnozowany przy zastosowaniu stetoskopu. Osłuchowa interpretacja zjawisk fizycznych jest skomplikowana i wymaga od lekarza doświadczenia oraz predyspozycji. W niniejszym artykule zaprezentowano system pomiarowy i oprogramowanie badawcze, a także proces generacji cech dystynktywnych szmerów oddechowych różnicujących przypadki chorobowe od zdrowych. Wybrane reprezentacje stanowią obiecującą podstawę do opracowania systemu klasyfikującego wspierającego proces diagnostyczny.
EN
Patients respiratory system is firstly diagnosed using stethoscope. Auscultatory interpretation of physical phenomena is complicated and requires from doctor experience and predisposition. This article presents measurement system and experimental software as well as distinctive feature generation process diversifying normal and pathological cases. Chosen representations of signal form a promising basis for classificatory system elaborating for supporting diagnostic process.
PL
W artykule przedstawiono projekt aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, umożliwiającej analizę czasową i widmową szmerów oddechowych wraz z detekcją i wizualną oraz akustyczną prezentacją wykrytych faz oddechu. Opracowany kod podzielony został na 4 zasadnicze moduły: moduł obróbki sygnału dźwiękowego w dziedzinie czasu, moduł analizy widmowej, moduł filtracji oraz moduł detekcji faz oddechu.
EN
This article shows application project developed in Matlab, allowing lung sounds time and spectral analysis with detection and visual and acoustic representation of identified stages. Designed Matlab script was divided into 4 fundamental modules: time domain sound processing module, spectra analysis module, filtration module and lung sounds stages detection module.
9
Content available remote Wykorzystanie sprzętu NI w laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono zarys programu ćwiczeń laboratoryjnych, realizowanych z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego ELVIS II (National Instruments) oraz nakładki DATEx (firmy Emona), w ramach przedmiotu Podstawy teorii sygnałów. Obserwacja wybranych zjawisk i pomiar większości badanych przez studentów parametrów odbywa się na ekranie komputera za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych, w środowisku LabVIEW. Dzięki tym przyrządom wiele złożonych obliczeniowo pomiarów, np. analiza widmowa czy wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych, przeprowadza się automatycznie i bardzo szybko, co jest szczególnie istotne podczas zajęć laboratoryjnych.
EN
In this article the curriculum of signal theory lab tasks, with the use of National Instruments ELVIS II and Emona DATEx board, has been outlined. The selected phenomena as well as the measurements of most parameters can be followed on the computer screen via virtual instruments in LabVIEW. Hence, a lot of complex measurements such as spectral analysis or determining frequency response are automatic and really fast, which is particularly important during lab classes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty nauczania zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) z zastosowaniem modułów z mikrokontrolerem, które umożliwiają ilustrację działania algorytmów DSP w czasie rzeczywistym. Omówiono systemy wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka pierwszego i drugiego stopnia. Popularny moduł Arduino Uno z mikrokontrolerem ATmega328P uzupełniono o przetwornik cyfrowo-analogowy, tak aby zbudować pełen system przetwarzania sygnałów. Przygotowano instrukcje laboratoryjne oraz oprogramowanie, które prezentują podstawowe operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
The paper presents selected aspects of teaching digital signal processing (DSP) with the use of modules with a microcontroller, which allow to illustrate the operation of DSP algorithms in the real time. The popular Arduino Uno module with the ATmega328P microcontroller has been supplemented with an analog-digital converter to build a full signal processing system. Laboratory instructions and software were prepared to present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
EN
The result of the research on recognition and processing of violin sound is presented in the paper. This paper shows how to achieve higher quality of recorded sound, which is closer to human’s subjective perception, using signal processing and algorithms, which preserve playing techniques and individual style of the violinist. The filter, which provides the best result as well as perception and data analysis spectrum is a one-shot filter based on wavelet transform, with experimentally designated universal wavelet form for each technique. The work also delivers such information as safety and optimization way of processing audio parameters in the production code.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad rozpoznaniem i przetwarzaniem dźwięku skrzypiec w celu korekcji błędów wykonania, przy zachowaniu techniki gry i indywidualnego charakteru wykonania utworu przez muzyka. Podany jest sposób poprawy jakości subiektywnego odbioru nagranego dźwięku skrzypiec. Opisano zastosowanie transformaty falkowej do filtracji. Zoptymalizowano algorytmy i i sposób wyznaczania wyznaczanie parametrów. Wprowadzono innowacyjne techniki programowania i włączono je do podstawowych bibliotek transformaty falkowej w kodzie produkcyjnym.
PL
W artykule opisano zaprojektowany, wykonany praktycznie oraz przebadany dwukanałowy tor cyfrowego przetwarzania sygnału z układem FPGA (Field-Programmable Gate Array), w którym zaimplementowano algorytmy DSP. Opracowany dwukanałowy system pozwala na weryfikację opracowanych algorytmów przetwarzania i estymacji parametrów sygnału radiolokacyjnego o częstotliwości pośredniej implementowanych w równoległej, sprzętowej architekturze FPGA.
EN
In the paper describes designed, performed and tested two-channel digital signal processing circuit with FPGA, which in implemented DSP algorithms. The developed dual-channel system allows verification of developed algorithms for the processing and estimation of indirect-frequency signal parameters implemented in parallel hardware FPGA architecture.
PL
W artykule opisano stanowisko pomiarowe do badań i weryfikacji procedur analizy sygnałów rejestrowanych w szerokim paśmie. Jako przykład nowego podejścia do analizy sygnałów zaprezentowano: przetwarzanie dla potrzeb jednoczesnego odbioru sygnałów zarejestrowanych w szerokim paśmie; wykrywanie sygnałów DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) ukrytych w szumie; wyznaczanie odpowiedzi impulsowych kanału radiowego.
EN
In the paper a measurement site for research and analysis of wideband signals is presented. As a new approach for signals analysis there are presented: procedures for simultaneous receiving of signals registered in wideband, detection of DSSS signal hidden in noise, determination of impulse response. The stand consists of: set of transmission antennas with signal generators, set of receiver antennas with wideband receiver, computer that controls performance of analog to digital converter. The computer is equipped with GPU Telsa K20 cards for computing power improvement. What is more, the stand has: disk storage of 48 TB capacity, console as an interface to control the stand, digital oscilloscope and vector spectrum analyzer. All of the mentioned components are connected by internal network with the Internet access. That allows to conduct a remote and continuous research which improves the accessibility to the stand and effectiveness of the stand utilization. The possibilities of the stand are studied continuously. The interest about this stand as the platform for verification of simulations results in radiocommunication field is huge.
PL
W pracy przedstawiono opracowaną bibliotekę C++, DSPElib – Digital Signal Processing Engine library, pozwalającą na prostą i szybką implementację wieloszybkościowych algorytmów przetwarzania sygnałów zawierających sprzężenia zwrotne, a co za tym idzie na szybkie prototypowanie tego typu algorytmów i włączanie ich do autonomicznych aplikacji przeznaczonych na platformę Windows lub Linux.
EN
The C ++ library called DSPElib - Digital Signal Processing Engine library developed by the author is presented in the paper. The library allows for simple implementation of multirate signal processing algorithms containing feedback loops and thus can be used for rapid prototyping of this type of algorithms. Using the library the algorithms can be implemented as stand-alone applications both for Windows or Linux platforms.
15
Content available remote Możliwości zastosowania sygnałów bioelektrycznych (EMG) w systemach sterowania
PL
W dobie rozwoju inżynierii biomedycznej, technologie mające dotychczas zastosowanie jedynie w diagnostyce klinicznej zyskują coraz większą popularność w dziedzinach niebezpośrednio związanych z medycyną. W artykule przedstawiono przykłady możliwego zastosowania sygnałów elektromiograficznych (EMG) w systemach sterowania.
EN
In times of rapid development of biomedical engineering, technologies previously used exclusively in clinical diagnostics are becoming increasingly popular and applicable in other fields, less related to medicine. The examples of successful applications of control systems based on electromyographic (EMG) biosignals, are introduced in the article.
PL
Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu architektury obliczeniowej CUDA, jako efektywnego narzędzia do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Analiza zdolności obliczeniowych architektury CUDA zrealizowana została w oparciu o bank filtrów cyfrowych zaimplementowany z wykorzystaniem języka programowania CUDA C/C++. Przedstawione zostały założenia oraz wyniki badań programu realizującego filtrację. Opisane zostały również zastosowane metody, które wpłynęły na zwiększenie wydajności zaimplementowanego programu.
EN
The article describes the use of CUDA computing architecture, as an effective tool for digital signal processing. The analysis of capabilities of CUDA architecture was realized on the basis of a bank of digital filters implemented using the programming language CUDA C/C ++. In this article were presented assumptions and the results of a program that performs filtration. There were also described methods that increased the efficiency of the implemented program.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3148--3154, CD 1
PL
Czujniki nacisku są bardzo interesujące dla inteligentnych systemów transportowych, ponieważ pozwalają one na estymację ciężaru pojazdu w ruchu. Wykorzystanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwala na precyzyjną estymację prędkości pojazdu także w warunkach silnych zakłóceń. Rozpatrywany algorytm wykorzystuje bank filtrów, dla którego wprowadzono modyfikację polegającą na dopasowywaniu do zmian lokalnych. Rozwiązanie to pozwoliło na zmniejszenie błędu estymacji prędkości o kilkanaście procent. Wykorzystanie dodatkowej filtracji sygnału zmniejszającej szumu także wpływa na zmniejszenie błędu, ponieważ dopasowywanie sygnałów odbywa się dla składowych wolnozmiennych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody Monte Carlo.
EN
WIM sensors are very important for Intelligent Transportation Systems, because they allow the estimation of vehicle weigh in motion. The application of digital signal processing algorithms allows the estimation of vehicle velocity under heavy noises. The considered algorithms is filter bank based and the provided modification allows the reduction of velocity error about ten percent. The application of additional signal filtering reduces noises and reduced velocity errors too. This is effect of the better signals fitting using low-frequency components. Monte Carlo methods were applied during numerical evaluation of algorithms
EN
The aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The proposed algorithm is related to intelligent, rule-based setting of synthesis parameters according to music genre of an audio excerpt. The classification of music genres is automatically executed employing MPEG 7 parameters and the Principal Component Analysis method applied to reduce information redundancy. To perform genre recognition k-Nearest Neighbors classifier is used. The VBS algorithm is based on nonlinear device (NLD) or phase vocoder (PV) depending on the content of an audio file excerpt. A soft computing (fuzzy logic) algorithm is employed to set optimum synthesis parameters depending on a given song. To confirm the relationship between genres and preferences of listeners in the low frequency range the pair wise subjective comparison test is carried out. In tests 30 pairs of audio files are employed divided into six popular musical genres. Music excerpts processed by a commercially available bass boost algorithm are used for comparison. Based on the responses of the listeners the statistical analysis is carried out. A short summary is also provided that contains plans for future algorithm development.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę wirtualnej syntezy niskich częstotliwości w urządzeniach mobilnych. Proponowana metoda generuje inteligentne reguły do określenia optymalnych parametrów syntezy w zależności od słuchanego gatunku muzycznego. Klasyfikacja gatunków muzycznych odbywa się automatycznie bazując na wektorze parametrów MPEG 7 oraz analizie głównych składowych (ang. Principal Component Analysis) w celu redukcji nadmiarowości informacji. W rozpoznawaniu gatunku muzycznego wykorzystywany jest klasyfikator k-Najbliższych Sąsiadów. Synteza niskich częstotliwości opiera się na metodzie elementów nieliniowych (NLD) lub wokodera fazowego (PV) w zależności od fragmentu utworu. W celu uzyskania optymalnych parametrów syntezy w zależności od słuchanego utworu stosuje się przygotowane reguły logiki rozmytej. Dla potwierdzenia zależności pomiędzy gatunkami muzycznymi a preferencjami słuchaczy w zakresie niskich częstotliwości przeprowadzono testy subiektywne porównań parami. W teście zostało wykorzystanych 30 par utworów należących do sześciu popularnych gatunków muzycznych. Jako odniesienie w teście zostały wykorzystane próbki przetworzone przez komercyjny algorytm należący do grupy Bass Boost. Na podstawie odpowiedzi słuchaczy, uzyskanych w testach subiektywnych, przeprowadzono analizę statystyczną, która potwierdza potrzebę rozpoznawania gatunku muzycznego w kontekście poprawy brzmienia niskich częstotliwości.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce kompresji surowego sygnału SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) z wykorzystaniem układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Arrays). Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza zawiera prezentację cech sygnału SAR istotnych dla kompresji oraz przegląd wybranych algorytmów kompresji. Na część drugą składa się opis autorskiej implementacji algorytmu BAQ (ang. Block Adaptive Quantizer) w strukturach FPGA oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN
This article describes some issues of raw SAR signal compression using FPGA devices. It can be divided into two parts. First part contains presentation of SAR signal properties, which are important in the terms of signal compression and review of selected algorithms. Another part presents author’s own BAQ algorithm implementation in FPGA and simulation results.
20
Content available The use of EMG signal in human-machine interface
EN
In this paper, the analysis and processing algorithms of EMG signals have been presented. The main purpose of the research was to verify the usefulness of EMG signals in controlling a bionic prosthesis or exoskeleton. The physiological nature of the EMG signal has been introduced. An original measurement system has been presented. Analysis of the time and frequency domains of the signal has been conducted to extract vital information that the signal carries. Methods of using the EMG signal as a control signal for devices that operate in a human-machine interface have been proposed. The result shows that a processed EMG signal can be used as a basis for a simple control system.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz propozycję algorytmów przetwarzania sygnału EMG. Głównym celem badań było sprawdzenie przydatności tego sygnału dla sterowania bioniczną protezą lub egzoszkieletem. W pracy został przedstawiony fizjologiczny charakter sygnału EMG. Przedstawiono autorski system pomiarowy. Przeprowadzono analizę sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości, aby wyodrębnić informacje, które niesie sygnał EMG. Zaproponowano sposoby wykorzystania sygnału EMG jako sygnał sterujący dla urządzeń, które działają w interfejsie człowiek-maszyna. Wyniki pokazują, że przetworzony sygnał EMG mogą być wykorzystywane jako podstawa dla prostego układu sterowania.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.