Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  garaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest wprowadzenie do zagadnień związanych z przegrodami zewnętrznymi garaży w świetle wymagań cieplnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor omawia wymagania techniczne oraz przedstawia przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe garaży.
EN
The subject of the article is an introduction to the issues related to the garages external partitions in the light of thermal requirements in force from January 1, 2021. The author discusses the technical requirements and presents examples of construction and material solutions for garages.
PL
Artykuł omawia zasady oświetlenia awaryjnego garaży publicznych. Wskazuje wymagania prawne oraz dobrą praktykę inżynierską. Autor odnosi się do niektórych błędów popełnianych przy projektowaniu oświetlenia.
PL
Płonące pojazdy hybrydowe i elektryczne są tematem dyskusji nie tylko w branży motoryzacyjnej. Producenci wycofali już z rynku tysiące samochodów, głównie z powodu zagrożenia pożarem, którego przyczyną może być bateria stanowiąca magazyn energii. Pożary samochodów hybrydowych i elektrycznych to także poważny problem dla budownictwa w kontekście zabezpieczeń konstrukcji garaży – ich przebieg jest inny niż pożarów samochodów z silnikami spalinowymi na paliwa płynne lub gazowe.
PL
Wymóg stosowania instalacji gaśniczych wodnych w wielokondygnacyjnych garażach podziemnych wprowadzony wraz z tegoroczną nowelizacją Warunków Technicznych znacznie poszerza w nich zakres możliwości stosowania mgły wodnej. Czy jednak systemy mgłowe mogą być projektowane bez stworzenia im odpowiednich warunków współpracy z wentylacją pożarową? Niniejszy artykuł omawia wyniki badań oddziaływania wentylacji strumieniowej na systemy mgły wodnej w garażu oraz wytyczne do prawidłowego projektowania obydwu systemów, zapewniającego możliwość ich współpracy.
EN
The requirement to use water-extinguishing systems in the underground garages introduced with this year’s new regulations greatly broadens the range of possibilities for the use of water mist systems. The question is if the water mist systems can be designed without any special conditions of cooperation with smoke ventilation? This article discusses the results of tests on the effects of jet ventilation on the water mist systems in the garage and the guidelines for the proper design of both systems, ensuring that they can be co-operating.
5
Content available remote Bepieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Wybrane problemy
PL
W artykule omówiono stan przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, problem odstępstw od przepisów oraz zagrożenia wynikające z możliwości cofnięcia uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku wzniesionego zgodnie z przepisami. Omówiono rolę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i niezgodności między ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na przykładzie garaży samochodów osobowych pokazano, jak spełniając wymagania przepisów techniczno-budowlanych, można realizować różne cele użytkowe. Zaproponowano, aby znieść odstępstwa od przepisów, otworzyć je na projektowanie metodą stanów krytycznych, co zapoczątkowano w przepisach dotyczących metra. Metody obliczeniowe stosowane w procesie uzyskiwania odstępstw mogą być wprowadzone bezpośrednio w przepisach techniczno-budowlanych.
EN
The article discusses the state of fire safety regulations, the problem of deviations from the regulations and the risks arising from the possibility of withdrawing the agreement on fire safety of a building built in accordance with regulations. The role of an expert on fire safety and the incompatibility between the Act on Construction Law and the regulations resulting from the Act on Fire Pratection is discussed. The example of car garages has been used to show how various utility purposes can be achieved in accordance with the requirements of technical and construction regulations. It is proposed to abolish derogations from the regulations and to open the latter to critical state design, which was initiated in the regulations on the metro. Calculation methods used in the process of obtaining derogations can be directly introduced in the technical and construction regulations.
6
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa garaży po nowelizacji przepisów
PL
Od początku roku 2018 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z najistotniejszych zmian, jaka się w nim pojawiła w zakresie ochrony przeciwpożarowej, są nowe wymagania dla garaży. Uwagę zwraca przede wszystkim nowa definicja garażu podlegającego obowiązkowemu oddymianiu oraz wymóg stosowania instalacji gaśniczych wodnych w wielokondygnacyjnych garażach podziemnych, uzależniony od sposobu organizacji wjazdów do nich. Kontrowersje wzbudza ponadto likwidacja możliwości wydłużania przejść ewakuacyjnych w garażach wyposażonych w strumieniowe systemy wentylacji pożarowej. Niniejszy artykuł omawia zakres zmian wprowadzonych w przepisach wraz z komentarzem oraz wyjaśnieniami, jak w praktyce należy je stosować.
EN
Since the beginning of 2018, a new regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions which should correspond to buildings and their location have been applied. One of the most important changes that has arisen in the field of fire protection are the new requirements for garages. The new definition of a garage where smoke control system is obligatory has appeared and the requirement to use water extinguishing systems in underground garages, depending on how the entrances are to be made, has been noted. The controversy raises the elimination of the possibility of extending evacuation routes in garages equipped with jet fun ventilation systems. This article discusses the scope of the amendments made to the rules, together with comments and explanations on how to apply them in practice.
PL
W artykule przedstawiono systemy oddymiania garaży zamkniętych wraz z analizą techniczno-ekonomiczną na przykładzie garażu podziemnego. Opisano dwa rozwiązania wentylacji garaży zamkniętych (wentylacja kanałowa i wentylacja strumieniowa) stosowane jako systemy oddymiania garaży i parkingów podziemnych. W analizie techniczno-ekonomicznej oraz do weryfikacji przyjętych założeń i poprawności działania systemów zastosowano symulację komputerową CFD.
EN
This publication presents solutions used for ventilation in multi-space covered car parks together with techno-economic comparison of such systems based on the example of underground car park with fire and smoke simulation-assisted verification in CFD. In this article s theoretical two solutions of covered car park ventilation (duct and jet ventilation) used as smoke and heat control systems along with polish and foreign regulations for covered car parks are outlined. Additionally the article consists of an analysis of conditionings which affect functioning of such systems and comparison of such systems in technical and economic terms with the use of traditional duct and ductless systems – also called jet ventilation in underground car park. The proving of alternative designs is frequently undertaken by Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis.
EN
Introduction: At the beginning of 2018, a massive fire affected a multi-storey car park in Liverpool. The car park serves a nearby major arena that was hosting a horse show at that time. Fortunately, there were no fatalities. However, the damage was extensive as approximately 1,150 cars were destroyed, many people were evacuated and some animals had to be rescued. Aim: This article considers the need to revise fire strategies for car parks. Do modern vehicle designs introduce a changing risk profile? Could new concepts in car park design also affect the risk profile? And, most of all, should fire strategies better address the issues of property protection, business continuity and environmental protection? Summary: Following the fire, several questions were asked. Could such a fire have been prevented? What lessons can be learned? Would a fire sprinkler system have prevented the fire from growing so large? Sometimes, when discussing the issue of fire safety, we mainly focus on the potential consequences of a fire for human life. The majority of fire safety regulations around the world focus on the protection of human life, with other objectives being rarely duly considered. However, the fire that occurred in the UK has shown that perhaps we need to consider much more factors and thoroughly analyse the fire strategies of buildings. The term “fire strategy,” thought widely used, often appears misunderstood, even by those operating within the fire safety sector. In essence, a fire strategy needs to be specific to the unique set of fire-related parameters of the building or structure to which it applies, including the processes that occur within it and the actual occupancy profiles. Moreover, it should be modified and adjusted when necessary, in order to remain adequate for its inherent goal, which is to prevent and mitigate fire incidents and their impact. The factors dictating the need for document modification include changes in the legislation or stakeholder requirements, revised building structures or layouts, changes in the occupancy or use of the building, and new technology or research. The fire strategy process is covered by BS PAS 911, and it is actually designed for more complex building arrangements or special structures where no obvious or quick solutions can be found. The question is whether the Liverpool car park represented such complex geometry?
PL
Wprowadzenie: Na początku 2018 roku miał miejsce ogromny pożar wielopoziomowego parkingu w Liverpoolu. Parking był przeznaczony dla osób odwiedzających halę widowiskową, która w tym dniu była gospodarzem pokazu koni. Na szczęście w pożarze nie było ofiar śmiertelnych. Jednak zniszczenia, które spowodował, były bardzo rozległe. Zniszczonych zostało ponad 1400 samochodów, 4000 osób ewakuowano. Nie udało się uratować niektórych zwierząt. Cel: Niniejszy artykuł przedstawia rozważania nad pytaniem, czy w przypadku parkingów i garaży powinniśmy ponownie przemyśleć strategie przeciwpożarowe. Czy nowoczesne typy samochodów wprowadzają konieczność zmiany zakładanych profili ryzyka parkingów? Czy może nowe podejście do projektowania parkingów wpływa na ich profil ryzyka? I najbardziej istotna wątpliwość ze wszystkich, to czy nasze strategie przeciwpożarowe nie powinny być bardziej ukierunkowane na ochronę majątku, ciągłości biznesu i środowiska naturalnego. Podsumowanie: Tak jak w przypadku każdego zdarzenia pożarowego o tak dużej skali, w środowisku społecznym pożar parkingu w Liverpoolu wywołał oburzenie. Czy pożarowi temu można było zapobiec lub przynajmniej znacząco zminimalizować jego skutki? Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego zdarzenia? Czy samoczynny system gaśniczy zapobiegłby tak silnemu rozwojowi pożaru? Najczęściej, kiedy myślimy o ochronie przeciwpożarowej, rozważamy przede wszystkim konsekwencje pożaru w aspekcie ochrony życia ludzi. Podstawą większości przepisów przeciwpożarowych na całym świecie jest ochrona życia i rzadko inne aspekty są brane pod uwagę. Jednak pożar, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że być może musimy rozważyć znacznie więcej i przeanalizować pełną strategię przeciwpożarową budynku. Termin „strategia przeciwpożarowa” jest powszechnie stosowany, ale jest często źle interpretowany, nawet przez osoby działające w sektorze bezpieczeństwa pożarowego. W istocie strategia pożarowa musi być dopasowana do specyfiki pożarowej danego budynku, jego konstrukcji, zachodzących w nim procesów czy profilu użytkowników. Ponadto powinna ona być aktualizowana i dostosowywana, tak aby stale pozostawała wierna swojemu nieodłącznemu celowi, którym jest zapobieganie i łagodzenia przebiegu zdarzeń pożarowych oraz minimalizacja ich skutków. Powody, które wymuszają konieczność modyfikacji dokumentu obejmują zmiany w przepisach lub wymaganiach zarządców, konieczność zaktualizowania struktury lub układów, zmiany sposobu użytkowania oraz pojawienia się nowych technologii pożarowych lub badań. Proces tworzenia strategii pożarowej opisany w standardzie BS PAS 911 jest tak naprawdę przeznaczony dla budynków o bardziej złożonej geometrii lub dla specjalnych układów architektonicznych, gdy nie istnieje oczywisty i szybki schemat rozwiązania. Powstaje tu pytanie, czy parking w Liverpoolu należał do takich złożonych geometrii?
9
Content available remote Analyses of LPG dispersion during its accidental release in enclosed car parks
EN
Despite the fact that LPG (Liquefied Petroleum Gas) is used in a large number of cars, tests have not yet been carried out to ascertain how hazardous can be the release of LPG from the car when parked in enclosed garages. The problem applies to both public and industrial parking areas, especially in Poland, where more than 10% cars are fueled by LPG. The paper describes full scale experiments, which demonstrate conditions that may occur in a garage in the event of accidental LPG release from the car installation. Over the course of the tests, a series of six LPG spillage tests were performed to study emission time and flammable cloud formation depending on the accidental gap diameter. Additionally, to enable the visual observation of the gas dispersion and influence of the ventilation system the experiment was conducted using well visible CO2 gas cloud, produced from dry ice. The experiments have shown that without ventilation LPG can accumulate on the floor of the enclosed garage for a long time, which generates a high explosive hazard. However, good ventilation (especially jet fan systems) can quickly remove hazardous flammable LPG clouds. Moreover, very important for effective LPG detection is the location of detectors closer to the floor than is currently recommended - at a height of 30 cm.
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
PL
Patrząc wstecz na prawie dwa lata praktycznych wdrożeń zapisów wytycznych ITB nr 493/2015 autorzy postanowili wskazać w niniejszym artykule siedem elementów w nich zawartych, które sami uważają za najważniejsze we własnej praktyce związanej z uczestnictwem w procesie projektowania systemów wentylacji pożarowej.
PL
Autorzy zdecydowali się poruszyć to zagadnienie, ponieważ, jak sądzą, chyba każdy zetknął się z tym tematem w praktyce. Warto zapoznać się z szerszym opisem tego problemu i praktycznymi wskazówkami, ponieważ minimalna szerokość miejsca postojowego okazuje się w praktyce niewystarczająca.
EN
Authors decided to raise this subject because, as they believe, probably everyone has encountered this problem in real life. It is worth learning the broader description of this problem and practical tips, because in practice the minimum width of a parking spot turns out to be not enough.
PL
W artykule przedstawione zostały koszty obsługi garażu dla autobusów, jako integralnej części procesu logistyki. Określono koszty wpływające na cały proces logistyczny, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z systemem wentylacji garażu. Przeprowadzono analizę trzech rozwiązań systemu wentylacji na przykładzie wybranego garażu dla autobusów. Zaproponowano trzy rodzaje systemów wentylacyjnych: wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną (realizowaną przez wentylatory dachowe i ścienne), wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z recyrkulacją oraz wentylację z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Dla proponowanych rozwiązań wykonano analizy dzięki którym wykazano wariant wentylacji uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie dla budynku.
EN
The article presents the operating costs of the garage for buses, as an integral part of the logistics process . The costs affecting the entire logistics process, with particular emphasis on investment and operating costs related to the ventilation system garage was shown. An analysis of the three solutions of the ventilation system on the example of the garage for buses was carry out. Authors proposes three types of ventilation systems : mechanical ventilation intake - exhaust (implemented by the fans roof and wall) , mechanical ventilation supply and exhaust recirculation and ventilation with the plate heat exchanger. For the proposed solutions was conducted through analysis that showed a variant of the ventilation justified economically and ecologically for the building.
14
Content available remote Projektowanie wentylacji pożarowej garaży
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia opublikowanych w 2015 r. wytycznych projektowania systemów wentylacji pożarowej w garażach. Podejmowana tematyka obejmuje m.in. podział systemów z uwagi na ich cel (podejście funkcjonalne), dobór podstawowych właściwości systemu i jego wymiarowanie, sposób doprowadzenia powietrza kompensacyjnego czy scenariusz działania systemu. Artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki opisanej szerzej w publikacji książkowej.
EN
This article presents general ideas and rules, that are written in guidelines for design of smoke control systems in car parks, published in 2015. Topics covered in this paper are: types of systems and the differences between their performance (performance approach to the design), general dimensioning of the systems and choice of its components, supply air provision or general fire scenario. This article can be treated as an introduction to the topic, described in details in book.
15
Content available remote Posadzki żywiczne w parkingach
PL
Posadzki żywiczne są istotnym elementem służącym zapewnieniu trwałości różnego rodzaju konstrukcji parkingowych. Wykonywanie płyt betonowych wiąże się z przepisami dotyczącymi żelbetu, natomiast posadzki przemysłowe nie są głównym tematem żadnej normy. W artykule omówiono wymagania dotyczące systemów ochrony powierzchniowej wg PN-EN 1504-2 oraz wytycznych DAfStb-Guideline. Przeanalizowano zagadnienie doboru posadzek jako elementu strategii zarządzania konstrukcją zgodną z PN-EN 1504-9.
EN
Polymer industrial floors are an essential element of the structure to ensuring the durability of different types of parking lots. Concrete slabs are designed taking into account standards relating to reinforced concrete, industrial floors but are not the main topic of any standard. The article discusses the requirements for surface protection systems according to PN-EN 1504-2 and the DafStb-Guideline. The issue of selection of floors as an element of construction management strategies in accordance with PN-EN 1504-9 was discussed.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7022--7030, CD2
PL
Treścią artykułu są problemy związane z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca postojowe dla pojazdów oraz z brakiem przestrzeni na ich tworzenie. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące miejsc przechowywania pojazdów. Sklasyfikowano parkingi i garaże oraz podano ich wymagania. Wymieniono przepisy prawne dotyczące obowiązujących wymiarów stanowisk postojowych. Podano warunki techniczne oraz ekologiczne, które powinny być uwzględnione podczas tworzenia i użytkowania tego typu obiektów. Szczególną uwagę zwrócona na parkingi wielopoziomowe, które są przydatne w dużych aglomeracjach miejskich.
EN
The contents of the article are the problems associated with the growing demand for parking spaces for vehicles and the lack of space for their creation. The paper presents basic information about vehicle storage areas. Parks car and garages and given their requirements are classified and are mentioned legislation on existing dimensions of parking spaces. The technical and environmental issues which should be taken into account during the creation and use of such facilities are given. Particular attention is paid to the multi-level car parks, which are useful in large urban areas.
PL
W niniejszym artykule zajmiemy się kryteriami projektowymi w wentylacji oddymiającej kanałowej z naciskiem na rzadko omawiane szczegóły, które mają wpływ na sprawność systemu.
PL
Projektanci często zadają pytanie jak oszacować „przewidywaną temperaturę dymu”, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia proponowany algorytm jakim można się posłużyć przy próbie oszacowania temperatury dymu oddziaływującego na wentylatory oddymiające w kanałowej instalacji oddymiającej garaży podziemnych.
19
Content available remote Wentylacja pożarowa garaży – błędy projektowe i wykonawcze
PL
W artykule poruszono wiele problemów związanych z koncepcją, projektowaniem, wykonawstwem i przygotowaniem do eksploatacji systemów bezpieczeństwa pożarowego w garażach. Omówiono problem prawidłowego doboru systemu wentylacji pożarowej i sposobu jego oceny na podstawie analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Poruszono też problematykę integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz prób dymowych z ciepłym dymem mających na celu weryfikację przyjętych scenariuszy pożarowych.
EN
The article describes a number of issues related to the concept, design,manufacture and preparation for operation of fire safety systems in car parks. Proper selection of fire ventilation systemand themethod of its assessment on the basis of numerical analyzes of smoke and heat spreading are the main topics of this article. Issue of integration of fire safety systems and hot smoke tests in order to verify fire scenarios are disccused too.
PL
Celem prezentowanych badań było sprawdzenie skuteczności działania przewodowej wentylacji higienicznej w garażach wielostanowiskowych zamkniętych przy wykorzystaniu programu ANSYS CFX, bazującego na technice numerycznej mechaniki płynów (CFD). Przedstawiono funkcje, jakie powinna pełnić wentylacja i stawiane jej wymagania. Scharakteryzowano sposoby rozdziału powietrza stosowane w garażach. Opracowano modele numeryczne garaży dla różnych ustawień samochodów i lokalizacji otworów wentylacyjnych. Na podstawie prognozowanych rozkładów prędkości powietrza oceniono przewietrzalność garaży. Obliczono numerycznie rozkłady stężeń zanieczyszczeń gazowych emitowanych z rury wydechowej samochodów: tlenku węgla CO, ditlenku węgla CO2 i ditlenku azotu NO2 . Sprawdzono, jaki wpływ na te stężenia ma lokalizacja wywiewników, a także czy i w jakim stopniu zależy to od sposobu nawiewania powietrza do tego obiektu.
EN
The aim of the presented study was to investigate the effectiveness of hygienic duct ventilation in closed multiuser car parks by using ANSYS CFX code based on Computational Fluid Dynamics (CFD) technique. The functions that ventilation should attend and imposes its requirements were presented. Air distribution systems used in car parks were characterized. Numerical models of car parks for various settings of cars and locations of ventilation openings were developed. Airing car parks was evaluated based on predicted air velocity distributions. Distributions of concentration of gaseous contaminants emitted from the tailpipe of cars: carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2 and nitrogen dioxide NO2 were numerically calculated. The influence of location of outlets on concentrations of these pollutants was checked as well as whether and to what extent it depends on the way of air supply to the object.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.