Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piec konwekcyjno-parowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena możliwości predykcji barwy mięsa wołowego po obróbce cieplnej w piecu konwekcyjno-parowym. Materiał badawczy stanowiła wołowa zrazowa górna, którą poddano przed i po obróbce cieplnej ocenie składowych barwy w systemie RGB, przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu. Po obróbce cieplnej poddano ocenie barwę tkanki mięśniowej na przekroju, jak również zbrązowionej powierzchni elementu. Stwierdzono, że składowa barwy R przed obróbką cieplną nie koreluje z tą składową barwy po obróbce cieplnej. W przypadku składowych G i B stwierdzono istotne lub bliskie istotności statystycznej zależności zarówno przy korelacji z barwą mięsa, jak i z jego zbrązowioną powierzchnią. Przed wdrożeniem na linii produkcyjnej predykcji barwy mięsa wołowego po obróbce cieplnej w oparciu o barwę surowego mięsa konieczne są dalsze badania z tego zakresu, jednak można stwierdzić, że powinien to być obiecujący kierunek badań.
EN
The aim of the presented research was to assess the possibilities of beef colour prediction, after thermal treatment executed in steam-convection oven. Beef topside was the applied model and the measurement of RGB components of colour was carried out using the computer image analysis system. The RGB components of colour were measured before thermal treatment and after thermal treatment - colour of meat and of browned surface of meat. It was observed, that R component of colour of beef topside was not correlated with R component of colour after thermal treatment. In case of G and B components of colour, significant or close to significance correlations were observed, in correlation both with colour of meat and with browned surface of meat. It was concluded, that before implementing prediction of beef topside colour after thermal treatment in steam-convection oven, on the basis of meat colour before thermal treatment, further researches are necessary, but it may be stated that it is a promising direction in researches.
PL
W pracy zaprezentowano zmiany wybranych właściwości teksturalnych ziarna kukurydzy cukrowej spowodowane zastosowaniem różnych zabiegów technologicznych. W badaniach porównano twardość i sprężystość ziarna kukurydzy świeżej, gotowanej, poddanej obróbce cieplnej w piecu konwekcyjno-parowym oraz konserwowanej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wszystkie zastosowane zabiegi powodowały zmiany wartości twardości i sprężystości ziarna kukurydzy cukrowej. Zmiany te były uzależnione od przyjętych w programie badawczym parametrów obróbki.
EN
The paper presents the changes of textural properties of the selected sweetcorn grain after different technological treatments. The study compared the hardness and elasticity of fresh, cooked,thermal treated in a convection-steam oven and preserved corn grain. The results found that all applied treatments resulted in changes in the hardness and elasticity of sweetcorn grain. These changes depended on the processing parameters adopted in the research program.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzono ocenę przydatności mikroprocesorowego rejestratora temperatury MTR-06-2 firmy Vectron do rejestracji temperatury w piecu konwekcyjno- parowym. Pomiaru temperatury dokonywano w ośmiu punktach pieca równocześnie przez 60 minut nagrzewania pieca i 60 minut stygnięcia, zarówno z dodatkiem pary jak i bez - co 1 minutę. Mikroprocesorowy rejestrator wykazał się przydatnością do precyzyjnego rejestrowania temperatury w zakresie od 20°C do 200°C w badanym czasie oraz przy dodatku pary. Rejestrator wraz z dołączonym oprogramowaniem jest prosty w obsłudze i funkcjonalny.
EN
This paper presents usability assessment for the microprocessor temperature recorder MTR-06-2 from Vectron, used to record temperature in convection-steam type furnaces. The temperature measurement was carried out simultaneously every 1 minute in eight points of the furnace for 60 minutes during the furnace heating up and for 60 minutes during its cooling down, both with steam added and without steam. Microprocessor recorder has proven to be useful for precise temperature recording within range from 20°C to 200°C in the examined time, and with steam added. The recorder with enclosed software is easy to operate and functional.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozkładu temperatury wewnątrz nóg z kurcząt podczas ich pieczenia w piecu konwekcyjno-parowym, w warunkach pełnego wypełnienia komory. W wyniku wykonanych pomiarów otrzymano krzywe przedstawiające zmiany temperatury w czasie pieczenia w różnych miejscach komory pieca.
EN
An analysis of the temperature profile inside chicken legs during roasting in a convective-steam oven with the fully packed chamber is presented in the paper. The curves showing changes of temperature with roasting time in different places of the chamber were obtained.
PL
Piece konwekcyjne- - parowe są uniwersalnymi urządzeniami do obróbki termicznej, które weszły na wyposażenie zakładów gastronomicznych w łatach osiemdziesiątych ubiegłego stulenia. Na rynku urządzeń gastronomicznych występuje bogata oferta tych urządzeń. W artykule przeprowadzono analizą konstrukcji i funkcjonalności pieców konwekcyjno-parowych na podstawie obserwacji oraz danych publikowanych w katalogach reklamowo-technicznych producentów oferujących te urządzenia na rynek Polski. Dokonano globalnej analizy porównawczej parametrów technicznych ze względu na powierzchnię technologiczną tac, objętość komór oraz zainstalowaną moc.
EN
Convective-steam-type furnaces are universal thermal processing plants, which found application in kitchen fitments for eating-places in the 1980s. The catering-industry market offers a wide range of these plants. The present work includes an analysis of structures and in-system performance of convective-steam-type furnaces on the basis of own observation and data published in promotional-technical catalogues of producers offering theses plants for the market. A global comparative analysis of technological parameters respecting the technological area of trays, the volume of chambers and the installed power has been carried out.
6
Content available Zużycie moralne pieców konwekcyjno-parowych
PL
Artykuł jest próbą opracowania metody oceny zużycia moralnego urządzeń na przykładzie pieców konwekcyjno-parowych. Poddano analizie trzy piece konwekcyjno-parowe z różnych okresów produkcji. Ocenę zużycia moralnego przeprowadzono na podstawie analizy porównawczej postępu technicznego jaki dokonał się w konstrukcji pieców konwekcyjno-parowych.
EN
The article is an attempt to develop a method of assessment of normal wear of appliances on the basis of the example of convection-cum-vapour furnaces. Three convection-cum-vapour furnaces from different time of production were analysed. Wear assessment was done on the basis of a comparative analysis of technological progress that took place in the structure of convection and stream furnaces.
PL
W niniejszej pracy określono wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek marchwi po obróbce w piecu konwekcyjno-parowym. Obróbkę technologiczną prowadzono przy zmiennych parametrach procesu: czasie i ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Parametry procesu obróbki ustalono na podstawie badań wstępnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że czas obróbki termicznej marchwi i ilość dodanej pary mają istotny wpływ na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania. Im dłuższy czas obróbki termicznej i większa ilość dodanej pary tym szybciej maleją wartości siły cięcia i siły ściskania.
EN
In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and compression force acting on carrot samples after treatment in a convection steam oven has been examined. The technological treatment was carried out at variable process parameters: duration and quantity of steam added, at constant temperature. The treatment process parameters were established based on preliminary examinations. As a result of the conducted studies, it was found that the duration of heat treatment of carrot and the amount of steam added have an essential effect on changes in cutting force and compression force values. The longer the heat treatment duration and larger the quantity of the steam added is, the faster the cutting force and compression force values decrease.
PL
W niniejszej pracy badano wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek ziemniaków. Po obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym określano wartości siły cięcia i siły ściskania próbek ziemniaków oraz ustalano ich zależności od czasu prowadzenia procesu oraz ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Stwierdzono istotny wpływ czasu obróbki i ilości dodanej pary na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek obrobionych termicznie ziemniaków.
EN
In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and compression force values was examined by using potato samples. After the heat treatment in a convection steam oven, cutting force and compression force values acting on potato samples were determined and their relation to the process duration as well as the quantity of the added steam at constant temperature was established. A significant influence of treatment duration and quantity of added steam on changes in cutting force and compression force acting on potato samples that had undergone heat treatment was established.
PL
W niniejszej pracy obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym poddawano główki kapusty brukselskiej. Obróbkę technologiczną prowadzono przy zmiennych parametrach procesu: temperaturze, czasie i ilości dodanej pary. Parametry ustalono na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych. Po właściwej obróbce termicznej określano wartości siły cięcia próbek warzyw i ustalono ich zależności od czasu prowadzenia procesu oraz ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Stwierdzono istotny wpływ czasu obróbki i ilości dodanej pary na zmiany wartości siły cięcia próbek obrobionych termicznie warzyw. Ustalono najkorzystniejsze parametry prowadzenia obróbki w piecu konwekcyjno-parowym dla główek brukselki.
EN
The study covers heat treatment of Brussels sprouts in convection-cum-steam furnace. Technological treatment was done at changing process parameters: temperature, time and quantity of added steam. Parameters were determined on the basis of preliminary studies. After proper heat treatment the values of cutting force of vegetable samples were determined and their dependence on time of the process and the quantity of added temperature at constant temperature were established. It was observed that time of processing and the amount of added steam had significant influence on the values of cutting force of samples of thermally treated vegetables. The most beneficial parameters of treatment of Brussels sprouts in convection-cum-steam furnace were determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych chleba pszennego wypieczonego w piecu komorowym i w piecu konwekcyjno parowym oraz kotletów z karkówki pieczonych tradycyjną metodą w piekarniku elektrycznym i w piecu konwekcyjno–parowym przy określonych parametrach. Przeprowadzono ocenę organoleptyczną i fizykochemiczną uzyskanych produktów. Badania potwierdziły uniwersalność pieca konwekcyjno–parowego.
EN
Paper presented results of comparative research into wheat bread baked in chamber furnance and convection–steam furnance as well as shoulder chops baked in tradicional method in electric oven and in convection–steam furnance by specific parameters. Organoleptic and physiochemical assessment got products was made. The results confirmed convection–steam furnance’s universal.
PL
W pracy wykazano, że piec konwekcyjno-parowy jest uniwersalnym urządzeniem do obróbki termicznej żywności. Porównano jego pracę z innymi metodami kulinarnymi przygotowywania mięsa. Porównania dokonano na mięsie wieprzowym - schab. Jako kryterium oceny przyjęto ubytek masy, zawartość tłuszczu oraz ocenę organoleptyczną. Na podstawie badań stwierdzono, że piec konwekcyjno-parowy jest uniwersalnym urządzeniem do obróbki termicznej produktów żywnościowych i w sumarycznej ocenie przewyższa inne urządzenia.
EN
The study showed the convection type-steaming cooker to be an universal device to heat treatment of the food. Its functioning was compared with the other cooking procedures of meat preparation. The pork meat-loin was used to comparisons. Mass losses, fat content and organoleptic assessment were assumed as the evaluation criteria. Obtained results confirmed full usability of convection type-steaming cooker to heat processing of food products and the superiority of its total evaluation indices in relation to other devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.