Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  imidazolina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względów ekonomicznych i ekologicznych w celu poprawy parametrów materiałów budowlanych coraz częściej stosuje się różnego rodzaju dodatki, domieszki oraz modyfikatory pochodzenia odpadowego. W artykule omówiono wpływ dodatku imidazoliny technicznej na wybrane właściwości asfaltów. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wykazały, że niewielka ilość imidazoliny w zakresie niskiej temperatury znacznie poprawia właściwości lepkosprężyste asfaltów. Ponadto dodatek imidazoliny zwiększa wartość penetracji asfaltu. Należy też zwrócić uwagę, że imidazoliny mają negatywny wpływ na temperaturę mięknienia asfaltów, przez co nie mogą one być wykorzystywane jako samodzielny modyfikator asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych.
EN
Various additives, admixtures and modifiers are used to improve technical properties and strength characteristics of building materials. For economic and ecological reasons waste materials are more frequently used. This paper discusses the impact of adding technical imidazoline on selected bitumen properties. The results showed that a small amount of imidazoline improved bitumen viscoelastic properties at low temperatures. Furthermore imidazolines causes significant increase penetration. However imidazolines have a negative impact on bitumen softening point, which makes them impossible to use as an independent modifier.
PL
Nawierzchnie drogowe w wyniku oddziaływania ruchu i czynników klimatyczno-pogodowych ulegają uszkodzeniom. Jedną z przyczyn jest proces starzenia lepiszcza, dotyczący przede wszystkim warstwy ścieralnej. Metodą naprawy (regeneracji) warstwy może być remiksing (plus) na gorąco w technologii na miejscu. Efektywność tego procesu wymusza maksymalizację wykorzystania istniejących materiałów (z drogi). Przy odpowiednim i stabilnym szkielecie mineralnym uzyskanie odpowiednich parametrów masy wiąże się poprawą właściwości lepiszczy asfaltowych, co z kolei wymusza stosowanie specjalnych dodatków odświeżających. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania, są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazoliny (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować jako modyfikatory w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują na zmiękczający charakter dodatków. Mieszaniny z asfaltem, mimo różnic w gęstościach, są w pełni kompatybilne. Imidazoliny jako środki powierzchniowo-czynne mogą pełnić również funkcję środków adhezyjnych. Skuteczność będzie zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
Road surfaces are subjected to damage as a result of traffic and weather factors. One of its causes is the aging process of binder, which takes place mainly in the wearing course. A method of the layer’s repair (regeneration) can be hot recycling (remixing plus) on the spot. The efficiency of this process induces the maximal use of existing materials (presents on a road). With proper and stable aggregate structure, obtaining appropriate parameters of the mass is associated with the improvement of the properties of binders, which in turn implies the use of special freshening admixtures. Preparations which can meet the requirements of this type are imidazolines. The study carried out on three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that the substances of this group of compounds can be used as modifiers in road bitumen. The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
W I części artykułu zostały opisane imidazoliny oraz modyfikacja lepiszczy asfaltowych z ich dodatkiem. W tej części przedstawiono metodykę badań asfaltów modyfikowanych imidazoliną.
EN
The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
Możliwość ponownego wykorzystania starych nawierzchni asfaltowych powinna być priorytetem przy przebudowie czy remoncie istniejących dróg. Produkowane w Polsce mieszanki mineralno-asfaltowe od przeszło 20 lat można oceniać jako stabilne pod względem składu. Głównym problemem ich ponownego zastosowania w nawierzchni jest zestarzały asfalt, co skutkuje brakiem odporności mieszanek z jego udziałem zarówno na ruch pojazdów samochodowych, jak i działanie czynników środowiska. Odtworzenie parametrów lepiszcza do jego pierwotnej formy umożliwiają dodatki na bazie wysokomolekularnych kwasów tłuszczowych – imidazolin. Wstępne badania z udziałem destruktu asfaltowego i imidazoliny smalcowej dają podstawę do dalszych działań. Uzyskane wyniki gęstości objętościowej, stabilności wg Marshalla, ITSR oraz odporności na deformacje świadczą o tym, że może to być skuteczny środek odświeżający.
EN
The ability to re-use old asphalt pavements is a priority when rebuilding or renovating existing roads. The composition of mineral-asphalt mixtures that have been produced in Poland for over 20 years can be assessed as stable. The main problem with their re-use is the aging of asphalt, which results in lack of pavement resistance to traffic and environmental factors. Admixtures based on high-molecular weight fatty acids – imidazolines – enable to reproduce the pavement viscosity characteristics. Preliminary studies involving asphalt and fatty imidazoline are the basis for further research. The obtained results of bulk density, Marshall stability, ITSR and deformation resistance demonstrate that imidazoline can be an effective freshener.
PL
Trwałość asfaltu obniża się na skutek jego starzenia. Wraz z upływem czasu cechy użytkowe papowego pokrycia dachowego ulegają pogorszeniu. W efekcie wzrasta częstotliwość wykonywanych remontów obiektów budowlanych oraz koszt ich eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych asfaltów modyfikowanych imidazoliną techniczną.
EN
Three imidazolines were prepd. by conversion of diethylenetramine with distd. glycerol trioleate, rapeseed oil or lard and added to com. asphalt (0.5–5.0% by mass) to improve its applicability for production of roofing materials. The modification resulted in decreasing the brittleness and dynamic viscosity. After ageing at 60°C, the viscosity of the modified asphalt increased.
6
Content available remote Możliwości zastosowania imidazoliny jako modyfikatora lepiszczy asfaltowych
PL
Wszelkie działania w zakresie budowy nowych dróg jak i remontów czy przebudów istniejących powinny uwzględniać aspekt ekologiczny. Jednym z kierunków może być ingerencja we właściwości lepiszcza asfaltowego na etapie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej czy jej regeneracji na koniec okresu eksploatacji. W pierwszym przypadku ograniczone zostanie starzenie technologiczne lepiszcza, w drugim efektem będzie odświeżenie lepiszcza. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazolin (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują jednoznacznie na upłynniający charakter dodatków. Ponadto, mimo zróżnicowania w gęstościach imidazolin w stosunku do asfaltu, uzyskano pełną kompatybilność mieszanin. Zostało to potwierdzone w badaniach testu tubowego, wykonanego jak dla asfaltów modyfikowanych polimerami. Imidazoliny, jako środki powierzchniowo-czynne mogą stanowić dodatkową alternatywę dla potrzeby stosowania środków adhezyjnych. Ich skuteczność jest zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
All activities in building of new roads and repairs or rebuilding of existing should take into account the ecological aspect. One of the directions may be interference in the bitumen properties at the stage of producing the asphalt mix or regeneration at the end of its lifetime. In the first case short-term aging of the binder will be limited, in the second bitumen will be refreshed. Preparations, which can meet such requirements are imidazolines. The research with three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that such substances can be used in bitumen. The results show clearly the fluxing nature of additives. Full compatibility of mixture of imidazolines and bitumen despite the different densities of the components was obtained. This was confirmed in tube test (storage stability at high temperatures), conducted as for polymer-modified bitumens. Imidazolines are surfactants and can be an alternative to the use of adhesives in the asphalt. The effectiveness depends on the imidazoline type (cationic, amphoteric), and the surface charge of aggregate.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań modyfikatora asfaltu. Analiza tych wyników wykazała istotny wpływ modyfikacji asfaltu imidazoliną na poprawę jego właściwości fizycznych. Nastąpiło wyraźne zwiększenie przedziału plastyczności asfaltu, zarówno przed i po starzeniu laboratoryjnym. Analiza wskaźnika starzenia wykazała, że efektem dodatku imidazoliny jest znaczny wzrost odporności asfaltów na starzenie.
EN
Com. imidazoline was added (1% by mass) to a soft bitumen (softening temp. 40–42°C) to modify its phys. Properties before and after ageing at 163°C for 75 min. The addn. of the imidazoline resulted in a significant increase in resistance of the bitumen to aging.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.