Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  access network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
F2Tx to komputerowy system planowania strategicznego oraz projektowania konfiguracji i wyposażenia światłowodowych sieci dostępowych o architekturze FTTH, FTTB i FTTC realizowanych w technice PON Zaimplementowany przy użyciu współczesnych narzędzi z dziedziny programowania matematycznego i baz danych F2Tx jest oparty na zaawansowanych algorytmach optymalizacji sieci, wykorzystujących modele i metody programowania liniowego całkowitoliczbowego i teorii grafów. Komercyjna wersja systemu została wdrożona pod nazwą RNOS w Orange Polska i posłużyła min, do zaprojektowania sieci FTTH dla Warszawy.
EN
F2Tx is a computer system for strategic network planning and designing the configuration and equipment of PON technique-based fibre access networks that utilize FTTH. FTTB and FTTC architectures. Implemented with contemporary mathematical programming and database management tools, F2Tx employs advanced network optimisation algorithms based on mixed-integer linear programming and graph theory. A commercial version of the system named FiNOS has been deployed at Orange Poland and used for designing, e.g. an FTTH network for Warsaw.
2
Content available Wąbrzeźno city broadband IP network
EN
In the paper the designing project (plan) of Wąbrzeźno City broadband IP optical network has been presented. The extended version of network plan constitute technical part of network Feasibility Study, that will be implemented in Wąbrzeźno and be financed from European Regional Development Funds. The network plan presented in the paper contains both topological structure of fiber optic network as well as the active equipment for the network. In the project described in the paper it has been suggested to use Modular Cable System - MCS for passive infrastructure and Metro Ethernet technology for active equipment. The presented solution provides low cost of construction (CAPEX), ease of implementation of the network and low operating cost (OPEX). Moreover the parameters of installed Metro Ethernet switches in the network guarantee the scalability of the network for at least 10 years.
PL
W pracy przedstawiony został projekt szerokopasmowej sieci IP dla miasta Wąbrzeźna. Rozszerzona wersja projektu stanowi część techniczną Studium Wykonalności zadania, które będzie wdrażane w mieście Wąbrzeźno. Zadanie to będzie współfinansowane z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. Prezentowany w pracy projekt sieci zawiera zarówno opis części pasywnej (topologia kabli optycznych), jak i części aktywnej. Dla budowy części pasywnej sieci sugeruje się wykorzystanie systemu mikrokabli. Z kolei, dla budowy części aktywnej sieci sugeruje się wykorzystanie przełączników (switchy) Metro Ethernet. Zaprezentowane w pracy rozwiązanie zapewnia niski koszt inwestycyjny (CAPEX) budowy sieci, łatwość implementacji oraz niskie koszty operacyjne (OPEX). Ponadto także parametry wydajnościowe zastosowanych w sieci przełączników Metro Ethernet zapewniają skalowalność sieci przez okres co najmniej 10 lat.
PL
Omówiono podstawowe cechy trzech typów systemów przewodowego szerokopasmowego dostępu abonenckiego: FITL, xDSL i HFC. Dokonano porównania ich własności, biorąc pod uwagę przede wszystkim dostępność, zasięg i możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji.
EN
In the paper short descriptions of three types of wire access systems, na-mely: FITL, xDSL and HFC are given. Taking to account accessibility, rangę and bit rate a comparison of these systems are presented.
PL
Przedstawiono obecne możliwości budowy szerokopasmowych sieci dostępowych w oparciu o włókna światłowodowe. Szczególną uwagę poświęcono pasywnym sieciom optycznym PON (Passive Optical Network), w których jedno włókno światłowodowe, dzięki wykorzystaniu tanich splitterów optycznych, może być współdzielone przez wielu użytkowników. Przedstawiono różne typy systemów: BPON, GPON, EPON oraz sposoby świadczenia usług w tych sieciach i zagadnienia związane z protekcją sieci.
EN
This article presents current abilities how to provide broadband access over fiber. Especially a Passive Optical Network (PON) is taken under consideration. PON is a technology that uses inexpensive optical splitters to divide the single fiber into separate path feeding individual subscribers. The article focuses on different kinds of systems: BPON, GPON, EPON and the ways of providing services in this network and aspects of network protection.
PL
Dokonano krótkiego przeglądu projektów europejskich realizowanych przez Katedrę Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Opisano projekty szóstego, piątego i czwartego Programu Ramowego Unii Europejskiej, a także inne projekty, w tym związane z kształceniem studentów.
EN
European projects of the Department of Telecommunications of AGH University of Science and Technology were briefly reviewed. Project within 6th, 5th, and 4th Framework Programmes of the European Union were described, along with other projects, including those related to education.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z niezawodnością sieci dostępowych. Rozważono typowe architektury służące do ochrony sieci dostępowych przed awariami. Zaproponowano rozwiązania zwiększające niezawodność omawianych sieci.
EN
The paper presents the fundamentals of access network reliability. Basic architectures designated to protect access network from failure were considered. Methods for improvement access network reliability were proposed.
PL
Przedstawiono przesłanki przemawiające za wdrażaniem pasywnych sieci optycznych, dotychczasowe postępy w zakresie ich standaryzacji, przewidywane w najbliższej przyszłości dalsze ich ulepszenia, a także zasady działania pasywnych sieci optycznych. Opis zagadnień technicznych został uzupełniony przedstawieniem wdrożeń takich sieci oraz opinii ich operatorów.
EN
The paper presents prerequisites for implementation of passive optical networks, a current progress in standardisation, upcoming modifications, and principles of their operation. The background for technical issues is a deployment status of broadband passive optical networks around the world.
PL
Opisano wielousługowe przełączniki ATM XpressPass wchodzące w skład rodziny urządzeń Attane oraz aplikację multimedialną Hot- Streams?. Przedstawiono bogate możliwości urządzeń, dane techniczne i zastosowanie w środowisku multimedialnym.
EN
Article presents multiservices ATM XpressPass switches that are a part of Attane product family and multimedia application called Hot-Streams?. In this paper a wide range of possibilities, technical data of described devices are discussed and usage in multimedia environment.
PL
Przedstawiono zastosowanie wielousługowych przełączników ATM wchodzących w skład rodziny urządzeń systemu XpressPass w rozwijających się dziedzinach transmisji sygnałów telewizyjnych przez sieci szerokopasmowe z techniką ATM oraz koncentracji ruchu od abonentów DSL.
EN
This article presents usage of MultiServices ATM Switches that are a part of XpressPass product family in developing area of transmission TV signals over broadband networks with deployed ATM technique and concentration DSL traffic.
PL
Opisano kilka spośród zaawansowanych usług klasy biznesowej, jakie mogą być realizowane w szerokopasmowej dostępowej sieci transmisji danych. Cechą wspólną tych usług jest pełna możliwość kontroli nad usługami oparta na sesjach z poziomu operatora, a zatem możliwość oferowania rozwiązań dokładnie dostosowanych do wymagań abonenta oraz możliwość tworzenia elastycznego billingu.
EN
The article describes several sophisticated business class services, which can be deployed in broadband networks. The common feature of the ser-vices described is the possibility of full control over the services (based on sessions) and over the subscribers and consequently the ability to offer tailor maid subscriber service packages and construct flexible billing.
PL
Przedstawiono misję firmy LANEX oraz zaprezentowano urządzenia klasycznych sieci dostępowych stanowiących podstawowy poziom oferty rynkowej firmy
EN
In this article LANEX mission and classical access networks devices, which are the basic level of company trade offer, are presented
PL
Omówiono zagadnienia związane z problematyką wdrażania nowoczesnych usług transmisji danych i głosu. Na przykładzie wdrożenia usług ISDN i ADSL przedstawiono narzędzia promowania i marketingu ofert operatorów telekomunikacyjnych. Poza wykorzystywaniem różnych modeli biznesowych - nowoczesne usługi teleinformatyczne powinny być promowane przez wykwalifikowane agencje reklamy/public relations przy wsparciu wykwalifikowanej kadry konsultantów technicznych operatora.
EN
The article describes issues related to new data & voice transmission services deployment. Based on ISDN and ADSL implementations there are marketing and promotion tools of telecommunication services presented. Except various business models new telecommunication services ought to be promoted by qualified advertising / PR agencies utilised technical support of operator`s consultants.
PL
Zaprezentowano system dostępu abonenckiego n ´ 64 kbit/s produkcji firmy Datentechnik o nazwie DT MUX. Omówiono poszczególne jego elementy, przykłady konfiguracji i zastosowań. Przedstawiono również przykłady zastosowań urządzeń abonenckich o nazwie NAE
EN
The paper presents subsrriber access system from Datentechnik. All elements of the system with configuration examples are described. The paper gives also practical ecamples how to use subscriber devices separately from the multiplexer.
PL
Przedstawiono najnowsze opracowanie firmy lnventel : MASter - system dostępowy nowej generacji. Scharakteryzowano jego architekturę, elementy i zastosowania.
EN
The article presents the newest Inventel's design: MASter - new generation access system. It describes elements, architecture and applications of the system.
PL
Przedstawiono spojrzenie na sieć dostępową jako zarządzany przez TMN element sieci telekomunikacyjnej. Określono usługi i funkcje zarządzania siecią dostępową należące do warstwy zarządzania elementami sieci. Przedstawiono zbiór funkcji zarządzania realizowanych w instalowanych w polskiej sieci telekomunikacyjnej systemach dostępowych.
EN
The paper presents access network as an element of telecommunication network managed by TMN. Services and functions of access network in the network element layer are defined. The set of management functions used in access systems implemented in polish telecommunications network is presented.
PL
Omówiono szerokopasmowe sieci dostępowe oraz nowe usługi i telefonię Internetową.
EN
The article presents broadband access networks, new services and Internet telephony.
PL
Omówiono podstawowe parametry i cechy oraz przedstawiono infrastrukturę i usługi systemu dostępu radiowego WLL/IS-95 firmy Samsung.
EN
Basic parameters, features, infrastructure and main services of WLL/IS-95 radio system are presented in the article.
PL
Omówiono ogólne zagadnienia dotyczące szerokopasmowych systemów dostępowych na tle koncepcji rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Zaprezentowano architekturę systemów dostępowych oraz zakres dostarczanych przez nie usług.
EN
Key issues of the wired access networks against a background of the concept of development of telecommunication networks were discussed in the article. Architectures and services provided by access networks were presented.
PL
Omówiono kompletny zestaw systemów służących do stworzenia sieci dostępowej realizującej usługi dostępu wąsko- i szerokopasmowego, włączając w to urządzenia transmitujące sygnały oraz system zarządzania i utrzymania siecią, systemy identyfikacji, rozliczania i obsługi abonentów oraz system automatycznej koordynacji dostarczania usług abonentom.
EN
The paper presents complete set of systems to create narrow- and broadband access network consisting of various transmission equipment, subscriber identification system, O&M system, customer care and billing system and automatic service provisioning system.
PL
Przedstawiono najnowszy produkt firmy LANEX - multiplekser dostępowy 6 x n x 64 kbit/s / 2048 Mbit/s. Omówiono podstawowe parametry i cechy urządzenia, interfejsy i konfigurację.
EN
New 6 x n x 64 kbps / 2.048 Mbps access multiplexer produces by LA-NEX. Basic parameters, features, interfaces and configuration of multiplexer Tm-49 are presented in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.