Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jakie zagrożenia psychofizyczne występują dość powszechnie na zautomatyzowanej linii produkcyjnej? Przedstawiamy, jak wyeliminować ich negatywny wpływ na pracownika i podnieść efektywność pracy.
PL
Różnorodność technologiczna przydomowych oczyszczalni ścieków powoduje, że klienci często mają kłopot z wyborem konkretnego rozwiązania. Znaczącym argumentem są oczywiście koszty, w tym inwestycyjne i eksploatacji, ale niezwykle ważna jest także efektywność pracy urządzeń. W artykule przyjrzymy się oczyszczalniom pracującym w technologii niskoobciążonego osadu czynnego SBR.
PL
W artykule podjęto zagadnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie branży IT. W branży IT ludzie i ich wiedza są kluczowym zasobem przedsiębiorstwa. Artykuł dotyczy problemu pomiaru efektywności wykorzystania zasobów ludzkich. Celem przeprowadzonej analizy jest ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w polskiej branży IT na przestrzeni ostatnich pięciu lat na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W branży IT koszty pracy są jednym z najistotniejszych składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat spada wydajność i rentowność pracy, przy niewielkich zmianach kosztów pracy. W artykule zwrócono szczególną uwagę na rynkowe przyczyny takich zmian.
EN
The article relates to the problem of effective use of human resources in the IT industry. In the IT industry, people and their knowledge are a key resource of the company. The article deals with the problem of measuring the effectiveness of the use of human resources. The aim of the analysis is to assess the effectiveness of human resources utilization in the Polish IT industry over the last five years on the example of a selected enterprise. In the IT industry, labor costs are one of the most important components of the company's operating costs. On the basis of the conducted research, it was found that over the last five years, productivity and profitability of work decreased, with small changes in labor costs. The article highlights the market causes of such changes.
4
Content available remote Czysto, coraz czyściej...
PL
Dla nikogo już nie jest tajemnicą, że czystość w zakładzie produkcyjnym nie jest wcale luksusem ani wyłącznie kwestią estetyki, ale ma w sobie duży potencjał w takich dziedzinach jak efektywność pracy oraz bezpieczeństwo. Są to także sprawy kluczowe dla służb utrzymania ruchu. Nic zatem dziwnego, że doczekała się ona swoich technologii, urządzeń oraz procedur zapewniających odpowiedni jej standard.
EN
The study is to investigate the relationship between performance appraisal politics and employee performance in Fire Fighter Services of Canada, Malaysia and Pakistan by considering updated literature review related to research problem. The semi-structured questionnaires were used to collect data from total 445 valid respondents (115 from each country) out of 750 sample size through purposive sampling technique. In this cross-sectional research we employed Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for the data analysis. The results confirmed that performance appraisal politics has negatively influenced the employees’ performances in all three distinctive economies. Through funnel approach, it was evident that higher politics is evident in Pakistan, which is the least developed country among three. However, the visible traces of performance appraisal politics are evident in Canada too. Moreover, the higher anxiety and depression leads to reduce working efficiency of operational level employees. The current study is the pioneer in examining the relationship between performance appraisal politics and employee performance in the context of contrasting economies; developed and emerging economies. The study framework is significant in empirically testing other public and private sectors to examine the variables of interest. The managerial implications are based on the present findings to improve the quality of performances.
PL
Badanie ma na celu analizę związku między polityką oceny wyników a wynikami pracowników w służbach straży pożarnej w Kanadzie, Malezji i Pakistanie, biorąc pod uwagę zaktualizowany przegląd literatury dotyczący problemu badawczego. Kwestionariusze, częściowo ustrukturyzowane, zostały wykorzystane do zebrania danych z łącznej liczby 445 ważnych respondentów (115 z każdego kraju) z 750 wielkości próby poprzez celową technikę pobierania próbek. W tym przekrojowym badaniu do analizy danych wykorzystano modelowanie równania metodą najmniejszych kwadratów (PLS-SEM). Wyniki potwierdziły, że polityka oceny wyników negatywnie wpłynęła na wyniki pracowników we wszystkich trzech wyróżniających się krajach. Poprzez podejście lejkowe okazało się, że wyższa polityka jest widoczna w Pakistanie, który jest najsłabiej rozwiniętym krajem pośród trzech. Jednak widoczne ślady polityki oceny wyników są również widoczne w Kanadzie. Ponadto wyższy lęk i depresja prowadzi do zmniejszenia wydajności pracy pracowników na poziomie operacyjnym. Obecne badanie jest pionierem w badaniu związku między polityką oceny wyników a wynikami pracowników w kontekście kontrastujących gospodarek; rozwinięte i wschodzące gospodarki. Ramy badania są istotne w empirycznym testowaniu innych sektorów publicznych i prywatnych w celu zbadania zmiennych będących przedmiotem zainteresowania. Implikacje zarządcze opierają się na obecnych ustaleniach w celu poprawy jakości występów.
PL
Na efektywność pracy pracowników biurowych duży wpływ mają warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniu, czyli warunki cieplne miejsca pracy człowieka. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na mikroklimat są: temperatura i ruchy powietrza, wilgotność, promieniowanie cieplne oraz ciśnienie atmosferyczne.
EN
This study examined the effects of lifting range, hand-to-toe distance, and lifting direction on single-person lifting strengths and two-person teamwork lifting strengths. Six healthy males and seven healthy females participated in this study. Two-person teamwork lifting strengths were examined in both strength-matched and strength-unmatched groups. Our results showed that lifting strength significantly decreased with increasing lifting range or hand-to-toe distance. However, lifting strengths were not affected by lifting direction. Teamwork lifting strength did not conform to the law of additivity for both strength-matched and strength-unmatched groups. In general, teamwork lifting strength was dictated by the weaker of the two members, implying that weaker members might be exposed to a higher potential danger in teamwork exertions. To avoid such overexertion in teamwork, members with significantly different strength ability should not be assigned to the same team.
8
Content available Analiza utrzymania założonego poziomu jakości
PL
W artykule został omówiony problem eliminacji braków jakościowych na przykładzie produkcji urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem dla instytucji komercyjnych do użytku publicznego. Przedstawiony został wpływ zwiększenia produkcji na poziom jakości produktów. Wraz z założeniami zwiększania liczby wytwarzanych wyrobów, równolegle należy ponosić nakłady na zwiększanie poziomu jakości i poprawy efektywności pracy. Każde zwiększenie liczby produkcji bez poprawy jakości ma wpływ na poziom obsługi klienta. Brak terminowości, wysyłki towaru niezgodnego, który posiada braki jakościowe ma nieodwracalne, niekorzystne skutki w zewnętrznym wizerunku firmy.
9
Content available remote Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania
PL
Prekursorzy organizacji i zarządzania podkreślali, że wydajność pracowników jest determinowana przez stopień ich zadowolenia ze współpracy z kierownictwem. Wiele badań poprzedników wykazało, że sama zmiana warunków pracy osób nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się efektywności pracy. Jednakże w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych rola tego czynnika gwałtownie wzrasta. Istnieje więc potrzeba prowadzenia badań nad potrzebami osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, które umożliwią pracodawcom wprowadzenie adekwatnych zmian w organizacji procesu pracy. Celem pracy jest prezentacja współczesnej piramidy potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (Pyramid of the needs of people with disabilities). Model ten został skonstruowany na bazie klasycznych rozwiązań teoretycznych (piramida potrzeb Maslowa i eksperyment w Hawthorne) z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych przez autorów badań pilotażowych. W artykule wykorzystano też doświadczenia zawodowe i życiowe współautorów: słuchaczki III stopnia studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – jako osoby z niepełnosprawnością słuchu oraz adiunkta – pełnomocnika Katedry Procesu Zarządzania UEK ds. studentów niepełnosprawnych.
EN
Precursors of organization and management emphasized that employee productivity is determined by the degree of their satisfaction at work. Many studies of predecessors showed that a change in working conditions does not have a decisive influence on the development of productivity. However, in the case of employment of people with disabilities the role of this factor increases dramatically. There is therefore a need for research on the needs of people with disabilities in the workplace that allow employers to introduce adequate changes in the organization of the work process. The aim of the article is to present contemporary pyramid of needs of the worker with a disability. The model was constructed based on the classic theoretical solutions (Maslow's pyramid of needs and Hawthorne experiment), taking into account the results of pilot studies by the authors. The article uses a professional and life experience of co-authors: listener of doctor studies at the Faculty of Management at the University of Economics in Krakow – as a student with hearing disabilities and lecturer responsible for cooperation with students with disabilities in the Chair of Management Process.
10
Content available remote Zarządzanie strategiczne w firmie produkcyjnej
PL
Złotym gralem każdego przedsiębiorcy jest wiedza o przyszłości: notowaniach giełdowych, tendencjach w sprzedaży, wprowadzanych technologiach. Świat jednak nie roi się od jasnowidzów, więc w celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem konieczne jest analizowanie dostępnych danych generowanych przez firmę oraz działającej w tym samym sektorze konkurencji.
EN
Work ability is partly determined by physical and mental fitness. Bench step exercise can be practiced anywhere at any time. The aim of this study was to determine the effects of a bench step exercise on work ability by examining cardiovascular risk factors and oxidative stress. Thirteen volunteers working in a warehousing industry comprised the bench step exercise group (n = 7) and the control group (n = 6). The participants in the step exercise group were encouraged to practice the step exercise at home for 16 weeks. The step exercise improved glucose metabolism and antioxidative capacity and increased work ability by reducing absences from work and improving the prognosis of work ability. The improvement in work ability was related to a reduction in oxidative stress. These results suggest that a bench step exercise may improve work ability by reducing cardiovascular risk factors and oxidative stress.
EN
Background and objectives. Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) are the main causes of pain, suffering, absenteeism, disability and reduction in productivity. This research aims to determine the role of training intervention based on protection motivation theory in reducing WMSDs and promoting productivity. Methodology. The conducted study was based on a quasi-experimental design (control) that was carried out on 158 employees of the Kabl Khodro factory which were divided into two groups of 79 people. After splitting the 158 workers, an experimental and control group was formed. The data collection instruments were made up of two questionnaires and were analysed using a quick exposure check (QEC) method. Result.Before intervention in both the experimental and control groups, there were no significant differences among the average protection motivation theory constructs, productivity and QEC scores (p < 0.05). However, following training intervention there was a significant increase in these factors within the investigated group apart from the perceived response costs and efficacy. Conclusion. The conducted study shows that ergonomic training based on the protection motivation theory is effective in reducing musculoskeletal risk factors and that increased knowledge of the subject can lead to an increase in productivity.
EN
The aim of this paper is to discuss findings from an analysis of accidents in concrete construction companies in Spain and to compare the accident rates of qualified and non-qualified workers. A total of 125,021 accidents between 2003 and 2008 involving both blue-collar and white-collar workers were analysed, comparing the variables of occupation, age, company staff, length of service, location of the accident, together with the severity of the accidents. Results showed that lack of experience in the first month is more significant in non-qualified workers and experienced supervisors and that head injuries are more likely to lead to fatalities. The most remarkable similarity was that fatal accidents to and from the worksite are a problem common to both groups of workers.
PL
Podstawowe miary efektywności strategii TPM (ang. Total Productive Maintenance) mogą mieć potencjalnie zastosowanie w ocenie efektywności wykorzystania wyposażenia stosowanego w kopalniach węgla kamiennego. By to jednak było możliwe, niezbędne jest dopasowanie istniejących miar do specyficznych uwarunkowań cechujących działalność górniczą. W artykule zaproponowano podstawowe metody analizy danych oraz przeprowadzono adaptację zunifikowanych miar tworzących wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). W drodze analizy statystycznej w sposób empiryczny określono korelacje i rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych parametrów opisujących przebieg eksploatacji. Na bazie przyjętego modelu informacyjnego, opisującego przebieg procesów produkcji, dokonano przykładowej analizy przodków ścianowych. Szczegółowo opisano stosowane w tym celu metody analizy danych. Wstępnie zweryfikowano przydatność tego typu analiz oraz przedstawiono propozycje strukturalizacji danych dotyczących głównych kategorii strat produkcyjnych. W wyniku realizacji pracy zaproponowano strukturę zgodną z modelem OLAP (ang. OLAP cube), umożliwiającą analizę danych za pośrednictwem narzędzi klasy BI (ang. Business Intelligence). Budowa jednolitego standardu informacyjnego w zakresie oceny efektywności wykorzystania podstawowych środków produkcji kopalń stanowi punkt wyjścia do budowy modelu, umożliwiającego dynamiczny szacunek kosztów cyklu życia tegoż wyposażenia.
EN
Key performance indicators of TPM (Total Productive Maintenance) strategy may potentially be of use in evaluating the effectiveness of the primary equipment employed in underground coal mines. However, to make this possible, it is necessary to match the existing TPM measures to specific conditions which are characteristic forthe mining industry. This article proposes basic methods of data analysis and includes adaptation of unified measures constituting the OEE (Overall Equipment Effectiveness).Through the application of statistical analysis, the correlations and probability distributions of variable parameters describing the production process were determined. Analysis of example longwall systems was conducted based on the adopted information model describing the production processes. The article also describes the data analysis methods used for that purpose, and presents a structure model for the main categories of production losses. The study verified the usefulness of custom analysis. As a result of this work, a structure compliant with the OLAP cube (allowing for data analysis using Business Intelligence tools) has been proposed. Building an information standard in assessing the effectiveness of primary production equipment is a starting point for the construction of a dynamic model which will allow the estimation of life cycle costs.
15
Content available remote Profilaktyczne posiłki i napoje w zakładzie pracy
PL
Wykonywanie pracy związanej ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym lub w mikroklimacie gorącym i zimnym może prowadzić do obniżenia sprawności fizycznej pracownika. Jednym z podstawowych rozwiązań, umożliwiających zachowanie wydajności pracy, jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków i napojów profilaktycznych. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi, kiedy na pracodawcy spoczywa wymóg wydawania posiłków i napojów profilaktycznych w czasie trwania zmiany roboczej i jakie są zasady ich wydawania.
PL
Celem pracy jest określenie efektywności pracy w gospodarstwach o różnym poziomie odnawialności glebowej substancji organicznej (GSO), ocenianych w aspekcie uzyskiwanych tam efektów produkcyjnych i ponoszonych nakładów materiałowo-energetycznych. Efektywność pracy określono jako relacje między poziomem dochodu rodziny a ponoszonymi nakładami pracy w czterech grupach badanych gospodarstw, zestawionych wg poziomu odnawialności GSO, w tym: <0,2; 0,2 ≤ 0,5; 0,5 ≤ 1,0; ≤1,0 t·ha-1 UR, gdzie odnawialność GSO na poziomie 0,5 ≤ 1,0 t·ha-1 UR uznano jako zbilansowaną. Systemy produkcji w gospodarstwach z takim bilansem odnawialności, pozwalające uzyskać efektywność pracy na poziomie 15,2 zł·rbh-1, nie zapewniają tak wysokiego poziomu efektywności pracy (54,0 zł·rbh-1), jaki występuje w gospodarstwach o najmniejszej wartości wskaźnika GSO (poniżej 0,2 t·ha-1 UR). Stwierdzono, że w gospodarstwach o największej odnawialności GSO, efektywność pracy jest najmniejsza i wynosi 10,0 zł·rbh-1. Wyniki badań wskazują na konieczność podjęcia dyskusji nad dotychczasowymi zasadami dopłat obszarowych do dużych, ale ekstensywnych gospodarstw rodzinnych, lub gospodarstw o systemach produkcji, które uniemożliwiają utrzymanie minimalnego poziomu odnawialności GSO. Gospodarstwa te wykorzystują możliwości zwiększenia dochodu rodziny nieproporcjonalnie do swojego zaangażowania w rozwój zintegrowanych procesów produkcyjnych i rolnictwa zrównoważonego.
EN
An attempt was made to determine the labour effectiveness in the family farms with different renewability levels of soil organic matter (SOM), evaluated in aspect of obtained production results and born material and energy inputs. The scope of study included 45 family farms of the acreage ranging from 8.58 to 150 ha AL, located in different regions of the country, surveyed in 2010. The labour efficiency was defined as a relationship between the level of farmer’s family income and operation expenditures incurred in four groups of surveyed farms, compiled at the level of SOM renewability: <0.2; 0.2 ≤ 0.5; 0.5 ≤ 1.0; ≤1.0 t·ha-1 AL, where the renewal of 0.5 ≤ 1.0 t·ha-1 AL was considered as a balanced one. It was stated that the lowest labour efficiency (10.0 PLN·work-hr) occurred in the farms with highest SOM renewability. These farms have particular difficulties with collection developing investment funds, incurred in the amount of 2.35 thous. PLN per ha AL, what is possible to be completed within about 12 years. In other farms the efficiency is high enough to complete these funds within 1.5, or even 0.43 years, as in the farms with lowest rate of SOM renewability. Farms of balanced SOM renewability present the average level of labour efficiency, what is related to specialization of farms in animal production, still associated with high labour inputs of the farmer’s family members and low degree of mechanization.
PL
Optymalne wykorzystanie czasu pracy w procesie produkcyjnym pozwala w efekcie końcowym na skrócenie cyklu produkcyjnego, a tym samym zwiększenie wydajności całego przedsiębiorstwa. Jest to najprostszy, najmniej kosztowny i nieinwazyjny sposób na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pracy zaprezentowano metod organizacji pozwalające na określenie przyczyn nieefektywnie wykorzystanego czasu pracy.
EN
Optimal use of work time in the production process can ultimately shorten the production cycle, thereby increasing the efficiency of the entire enterprise. This is the simplest, least expensive and non-invasive way to improve the functioning of the company. In this paper or- ganization methods of determinig of causes of ineffective used of work time.
18
Content available remote Rola wartości pracy i czynników osobowych w efektywnym zarządzaniu produkcją
PL
Proces zarządzania produkcją wymaga monitorowania i analizowania elementów o charakterze socjologicznym, pozwalającym udzielić odpowiedzi na pytanie, co według pracowników jest najważniejsze w procesie produkcji? Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród górników i dozoru górniczego, których celem było poszukiwanie i poznanie przyczyn nieracjonalnych zachowań pracowników. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 234 pracowników nieetatowych i etatowych.
EN
The production management process requires monitoring and analyzing the elements of sociological elements, enabling to answer the question, what, according to workers, is most important in the production process? The Authors conducted questionnaire research among the miners and mining officers to search and become acquainted with the cause of irrational behaviours of workers. This research have been conducted on the group of 234 permanent and part time employees.
EN
Effective work of internal combustion engines, which are used as the driving source ofcars, occurs not only at the fuli load, but mostly at the part load, when the energy efficiency eta e is significant lower than in the optimal (nominal field) range of the performance parameters. One of the numerous reasons of this state is regular growing of the relative load exchange work of the IC engine. Using the worked out theoretical formulas it has been calculated that the relative load exchange work can achieve value up to 40% at the part load (e.g. idle run) of the IC engine, whereby in red systems the engine speed influences the results too. As consequence of the growing of the relative load eichange work is the significant drop of the engine efficiency; from ca. 45% down to ca. 25%. The solutions of this problem are based on the fully independent control of the motion of inlet and outlet valves, whereby the optimal internal recirculation ratio of flue gases should be taken into account. Thanks to the introduction of proposed solutions the energy efficiency of the all system can usually considerably eiceeds the energy efficiency of itself combustion engine, dealt individually, though will appear the necessity of carrying of necessary investment-issues.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe ujęcie zagadnienia konwersji energii w układzie silnika spalinowego, co jest związane z racjonalną eksploatacją silnika spalinowego, szczególnie przy obciążeniach różnych (niższych) od nominalnych. W polu pracy każdego silnika spalinowego występuje podobszar jego optymalnej eksploatacji (najwyższa efektywna sprawność energetyczna ni e, najniższe jednostkowe zużycie paliwa be). Często się zdarza, że silnik spalinowy pracuje pod obciążeniem częściowym, a wtedy jego efektywna sprawność energetyczna r/e jest znacznie niższa, aniżeli w obszarze nominalnym. Wyrazem tego jest także obniżenie wartości stopienia doskonałości wewnętrznej eta oraz doskonałości mechanicznej eta,m silnika spalinowego. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy, jest względny wzrost pracy wymiany ładunku. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że względna (w stosunku do osiąganej pracy całego obiegu) praca wymiany ładunku może dochodzić do 40% (np. na biegu jałowym). W celu ograniczenia tych strat, proponuje się różne rozwiązania, np. elektroniczne, niezależne sterowanie ruchem zaworów dolotowych i wylotowych, lepszą organizację samego obiegu termodynamicznego. Dzięki wprowadzeniu proponowanych rozwiązań sprawność energetyczna całego układu może zwykle znacznie przewyższyć sprawność energetyczną samego silnika spalinowego, traktowanego indywidualnie, aczkolwiek wystąpi konieczność poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
EN
There ware shown effectivness increase of pneumatic transport plants at the cost of reliability increase of main parts in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.