Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 196

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The work presents the use of laser texturing of DLC coatings to improve tribological properties. The coatings were applied by the PVD method to the rings made of 4H13 steel. The surface texturing was = 343 nm.performed with the TruMICRO 5325c picosecond laser with the radiation wavelength The surface microstructure analysis, surface microgeometry and microhardness measurements and tribological tests were carried out. The problem presented in the paper can be used to extend the knowledge of the areas of application of DLC coatings, especially in sliding friction pairs.
EN
The automotive sector is under constant pressure to minimize fuel consumption and reduce pollution emissions while maintaining a declining tendency for weight and cost reduction. This makes the material selection process a major of engineering design considerations. In the paper, the main automotive requirements were formulated to analyze the potential of selected deposition (low pressure cold spray and ultrasonic atomizing) and material fabrication (sol-gel method) techniques for application in the automotive industry.
PL
Sektor motoryzacyjny znajduje się pod ciągłą presją, aby minimalizować zużycie paliwa i redukować emisję zanieczyszczeń przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego tempa redukcji masy i kosztów. To sprawia, że dobór materiału jest szczególnie ważny podczas procesu projektowania wybranego elementu. W artykule sformułowano główne wymagania branży automotive do analizy potencjału wybranych technik osadzania (niskociśnieniowego natryskiwania na zimno i atomizacji ultradźwiękowej) oraz wytwarzania materiału (metoda zol-żel) do zastosowań jako powłoki ochronne w przemyśle samochodowym.
EN
The paper discusses nucleate boiling heat transfer on meshed surfaces during pool boiling of distilled water and ethyl alcohol of very high purity. It presents a correlation for heat flux developed for heaters covered with microstructural coatings made of meshes. The experimental results have been compared with the calculation results performed using the correlation and have been followed by discussion. Conclusions regarding the heat flux determination method have been drawn with the particular focus on the usefulness of the considered model for heat flux calculationson samples with sintered mesh layers.
PL
Rosnace wymagania użytkowników zmusiły producentów urzadzeń rolniczych do zainwestowania dużych sił i środków w infrastrukturę wydziałów powłok ochronnych oraz w stałe podnoszenie kwalifikacji personelu wykonującego oraz nadzorującego produkcję. W poniższym artykule możecie Panstwo zapoznać się z wybranymi technikami przygotowania powierzchni oraz ochrony antykorozyjnej używanymi w polskim przemyśle agrotechnicznym. W publikacji przedstawiono informacje: jak zmieniło sie podejście i oczekiwania użytkowników oraz producentów do tematu ochrony przed korozją oraz dlaczego niektóre wyroby sa projektowane i wykonywane w taki sposób, aby spełnić wymagania kategorii korozyjności C5 według wymagań normy ISO 12944.
EN
Growing user requirements have forced manufacturers of agricultural equipment to invest large forces and resources in the infrastructure of protective coating departments and in the continuous improvement of qualifications of personnel performing and supervising production. In the article below you can find out about selected surface preparation and corrosion protection techniques used in the Polish agrotechnical industry. The paper presents information: how has the approach and expectations of users and manufacturers changed regarding the subject of corrosion protection, and why some products are designed and manufactured in such a way as to meet the requirements of corrosivity category C5 according to the requirements of ISO 12944.
EN
The investigation into wear resistance is an up-to-date problem from the point of view of both scientific and engineering practice. In this study, HVOF coatings such as MCrAlY (CoNiCrAlY and NiCoCrAlY) and NiCrMo were deposited on AISI 310 (X15CrNi25-20) stainless steel substrates. The microstructural properties and surface morphology of the as-sprayed coatings were examined. Cavitation erosion tests were conducted using the vibratory method in accordance with the ASTM G32 standard. Sliding wear was examined with the use of a ball-on-disc tribometer, and friction coefficients were measured. The sliding and cavitation wear mechanisms were identified with the SEM-EDS method. In comparison to the NiCrMo coating, the MCrAlY coatings have lower wear resistance. The cavitation erosion resistance of the as-sprayed M(Co,Ni)CrAlY coatings is almost two times lower than that of the as-sprayed NiCrMoFeCo deposit. Moreover, the sliding wear resistance increases with increasing the nickel content as follows: CoNiCrAlY < NiCoCrAlY < NiCrMoFeCo. The mean friction coefficient of CoNiCrAlY coating equals of 0.873, which almost 50% exceed those reported for coating NiCrMoFeCo of 0.573. The as-sprayed NiCrMoFeCo coating presents superior sliding wear and cavitation erosion resistance to the as-sprayed MCrAlY (CoNiCrAlY and NiCoCrAlY) coatings.
EN
Quality of the lighting columns plays a major role in the comfort and safety of life of road users. The surface quality of the materials used in the columns is especially critical during extreme weather conditions. Road infrastructure, including street lighting, uses modern lightweight materials from the group of non-ferrous materials or composites. The materials used in the manufacturing process ensure important advantages, such as durability, electrical safety, aesthetic qualities, low maintenance costs, light weight, and easy transport and assemble. This paper presents an analysis of the quality of coatings used for street lighting columns.
7
Content available remote Zwiększanie produktywności obróbki skrawaniem
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze zwiększaniem produktywności obróbki skrawaniem. Podano przykłady wydłużania trwałości narzędzi poprzez osadzanie na ostrzach nanostrukturalnych powłok PVD. Omówiono podnoszenie produktywności poprzez dobór parametrów skrawania na podstawie badań obrabialności materiałów i możliwości Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w tym zakresie. Zaprezentowano niektóre aspekty oceny skrawalności materiałów i skrawności ostrzy narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości.
EN
Selected issues related to increasing the productivity of machining were presented. Examples of increasing the tool life by depositing nanostructured PVD coatings on blades are presented. The increase of productivity through selection of machining parameters based on material machinability tests was discussed. The possibilities of The Institute of Advanced Manufacturing Technology in this regards are presented. Some aspects of materials machinability evaluation and cutting abilities of tool edges, as well as effects of metal cutting fluids on these properties are discussed.produktywność, narzędzia, trwałość narzędzia, powłoki, skrawalność materiałów, skrawność ostrzy narzędzi
PL
Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania badań nad opracowaniem powłok wielowarstwowych nanostrukturalnych i nadstrukturalnych, nanoszonych metodą łukową PVD, pokazano, że wytworzone powłoki mogą się przyczyniać do wzrostu trwałości narzędzi.
EN
The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the PVD arc multilayer nanostructured and superlattice coatings development was shown that the obtained coatings can contribute to the tool lives increase.
9
Content available remote Sliding wear examination of new protecting coatings on railway buffer heads
EN
The paper presents the results of tests of sliding wear of bronze coatings made on the surface of specimen made of S355J2 steel by laser cladding method. On the basis of the conducted tests it was found that the wear of the specimens with CuAl9Fe3 bronze coating is characterized by average values which are close to lubricated specimens. In addition, the registration of friction coefficients of particular couples showed very similar characteristics of these two friction couples and friction coefficient values at a very similar level. This allows to assume that the currently used method of protecting railway buffer heads, consisting of periodically covering their surface with lubricant, can be replaced with another, more durable, based on bronze protection coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ściernego powłok z brązów wytworzonych na powierzchni próbek wykonanych ze stali S355J2 metodą napawania laserowego. Na podstawie badań stwierdzono, że zużycie próbek z napoinami z brązu CuAl9Fe3 cechuje się wartościami średnimi zbliżonymi do próbek smarowanych. Ponadto, rejestracja współczynników tarcia poszczególnych skojarzeń wykazała bardzo zbliżone charakterystyki tych dwóch par ciernych oraz wartości współczynników tarcia na bardzo podobnym poziomie. Pozwala to na założenie, że obecnie stosowana metoda zabezpieczania zderzaków kolejowych, polegająca na okresowym pokrywaniu ich powierzchni smarem, może zostać zastąpiona inną, trwalszą, bazującą na wykonywaniu powłok zabezpieczających z brązów.
10
Content available remote Microsilica filler for polyurea systems
EN
Microsilica is widely used as a reinforcing filler due to its high commercial availability and low price, which plays a significant role in reducing production costs. It fills the empty volumes of the material and decreases the porosity, which in turn improves the mechanical properties of composites. Polyurea coatings modified with microsilica and aerosil were prepared using a spray-coating machine. The materials were characterised in terms of thermal stability (thermogravimetric analysis - TGA, differential scanning calorimetry - DSC), mechanical properties (tensile strength, Shore D scale hardness), and hydrophilic-hydrophobic properties. To confirm the structure of the obtained materials, FT-IR spectroscopy was used. SEM analysis was performed to assess the dispersion of the modifiers in the polyurea coatings. The physicochemical properties of the obtained compositions were measured after ageing the samples under different conditions, including storing at room temperature, curing for 5 and 14 days at 80°C and weathering for 500 h with UV irradiation in a weathering station. The collected results show that the addition of microsilica improves not only the mechanical properties, but also the thermal stability of the obtained composites.
PL
Mikrokrzemionka stosowana jest powszechnie jako napełniacz wzmacniający ze względu na dobrą komercyjną dostępność materiału oraz niską cenę, co w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Wypełnia wolne przestrzenie w materiale oraz zmniejsza porowatość, dzięki czemu wpływa na poprawę właściwości mechanicznych kompozytów. Powłoki polimocznikowe modyfikowane microsilicą oraz aerosilem otrzymano przy użyciu urządzenia do powlekania natryskowego. Materiały scharakteryzowano pod kątem stabilności termicznej (analiza termograwimetryczna TGA, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC), właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, pomiar twardości w skali Shore’a D), właściwości hydrofilowo-hydrofobowych. Do potwierdzenia struktury otrzymanych materiałów wykorzystano analizę spektroskopową FT-IR. Wykonano analizę SEM w celu określenia dyspersji modyfikatorów w powłokach polimocznikowych. Badania właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych przeprowadzono po kondycjonowaniu próbek w różnych warunkach, tj. temperatura pokojowa, wygrzewanie w temperaturze 80˚C przez 5 dni oraz 14 dni, proces starzenia przez 500 godzin w komorze UV. Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek mikrokrzemionki do osnowy polimerowej poprawia nie tylko właściwości mechaniczne, ale i stabilność termiczną uzyskanych kompozytów.
EN
This paper evaluates the wear characteristics of hardfacing coatings. Regenerative hardfacing coatings were applied with the TIG (Tungsten Inert Gas) method. The solid welding wires were used to obtain the coatings marked as: EL-500 HB, EL-650 HB, and EL-3348. The tribological analysis of samples was conducted at room temperature. The wear rate was evaluated with a THT 1000 Anton Parr ball-on-disc tribotester, in accordance with the ASTM G-133 standard. The counterbody (static partner) consisted of balls with the diameter of 6 mm made of Al2O3. The test was performed with the sliding speed of the friction pair 0.4 m/s, track radius 10 mm, normal load 20 N, acquisition rate 10 Hz and sliding distance 2000 m. During the test, the friction coefficient and wear rate were recorded. The multi-criteria assessment of the construction materials discussed, while taking into account five criteria, showed that EL-3348 HB is the best material. Computer applications were used for multi-criteria assessment and statistical processing of data.
EN
This paper investigates properties of single- and double-layer pad coatings deposited on cultivator points. The coatings were deposited by manual metal arc welding (MMA) with ESAB OK. 84.58 coated electrodes using an inverter welder, DEDRA DESi201. Tribological properties were determined with a THT 1000 tribometer. A ball-on-disc friction pair was used. Experiments were performed in room temperature, with the sliding speed set equal to 0.3 m/s and two loads: 5 and 20 N. In addition, hardness was measured on the surface and in the cross section of samples by a Rockwell hardness test method (scale C). Surface roughness was measured before and after friction, and post-friction surface topography was examined under microscope. Impact strength tests of the coatings with single- and double layers of pads were performed. The tools and IT algorithms were used to collect and process the results of experimental research.
PL
W artykule scharakteryzowano plazmę stosowaną do natryskiwania powłok, wyszczególniono zalety i wady plazmowego natrysku. Dokonano ogólnej charakterystyki najczęściej stosowanych materiałów powłokowych i wyszczególniono ważniejsze właściwości powłok – decydujące o ich przydatności dla potrzeb przemysłu i gospodarki cieplnej. Przytoczono wybrane przykłady eksploatacji urządzeń pracujących z natryskanymi powłokami zamieszczając osiągnięte efekty oddziaływania powłok na wzrost trwałości i efektywności pracy cieplnej w hutach i innych zakładach produkcyjnych.
EN
The plasma and the equipment used for spraying coatings has been presented. There are advantages and disadvantages of plasma spray. The most often used coatings materials are cursorily presented and the most important characteristics of coatings for the usefulness for industrial and economy are mentioned. The are some important examples of exploitation of devices which have sprayed coating and some approximate effects of using coatings which the increase cause the increase of durability and heat efficiency of heat work.
PL
W przedstawionej pracy badawczej wytworzono nowatorską powłokę na bazie TiO2 zawierającą nanocząsteczkowy hydroksyapatyt (n-HA) i cząstki srebra na dostępnych w handlu podłożach stopowych Ti-6Al-4V (Grade 5) i Ti-czysty (Grade 2) za pomocą techniki plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO). Osadzanie powłoki zrealizowano w wodnym roztworze wodorofosforanu disodowego zawierającego zawieszone nanocząsteczki hydroksyapatytowe i wodorotlenek potasu w trybie impulsowym prądu bipolarnego o kontrolowanym cyklu pracy. Włączenie przeciwdrobnoustrojowych cząsteczek srebra było możliwe z wykorzystaniem oddzielnej operacji technologicznej w wodnym roztworze AgNO3 na zasadzie fotokatalizy na powierzchni TiO2 w warunkach obróbki w ultrafiolecie. Morfologię powierzchni utworzonych powłok zbadano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), natomiast skład pierwiastkowy powłok został określony metodą analizy dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Obecność nanocząsteczek HA w utworzonych powłokach została określona za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Wyniki wskazują, że utworzone powłoki PEO wykazują porowatą strukturę sieciową z osadzonymi cząstkami n-HA i Ag równomiernie rozmieszczonymi na całej powierzchni powłok. Utworzone w technologii PEO warstwy TiO2: n-HA: Ag mogą być stosowane jako bioaktywne powłoki biomimetyczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w celu zwiększenia aktywności biologicznej, osteointegacji i stabilności biochemicznej w implantowanych wyrobach medycznych.
EN
In the present study, a novel TiO2-based coating containing nanosized hydroxyapatite (nHA) and Silver particles has been formed on commercially available Ti-6Al-4V (Grade 5) and Ti-pure (Grade 2) alloy substrates by the Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) technique. The coating deposition were provided in an aqueous solution of disodium hydrogen phosphate containing suspended hydroxyapatite nanoparticles and potassium hydroxide under a pulsed bipolar current mode with controlled duty cycle. Inclusion of antimicrobial silver particles were possible from a separate technological operation in AgNO3 aqueous solution by the principle of photocatalysis at TiO2 surface under ultraviolet treatment. The surface morphology of the formed coatings has been examined by Scanning Electron Microscopy (SEM), while the element composition of the coatings has been determined by Energy Dispersive X-ray analysis (EDS). The presence of HA nanoparticles within the formed coatings has been analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The results indicate that the formed PEO coatings exhibit a porous network structure with embedded n-HA and Ag particles uniformly distributed over the entire surface of the coatings. The PEO-formed TiO2:n-HA:Ag layers can be used as a bioactive biomimetic coating with antimicrobial properties to enhance surface bioactivity, osseointegration and biochemical stability in implantable medical devices.
15
EN
Fretting wear is a unique form of material degradation caused by small amplitude oscillatory relative motion of two surfaces in contact. Fretting wear is typically encountered at relative displacements of less than 300 m and occurs in either a gross slip regime [1] (where there is slip displacement across the whole contact), or a partial slip regime (where there are parts of the contact where no slip displacement occurs). Fretting wear is experienced within a wide range of industrial sectors, [2] including aero engine couplings, locomotive axles and nuclear fuel casings [3]. Under higher loads and smaller displacement amplitudes, the contact will be within the partial slip regime, often resulting in fretting fatigue where the dominant damage mode is a reduction in fatigue life [4]. Friction is a very common phenomenon in daily life and industry, which is governed by the processes occurring in the thin surfaces layers of bodies in moving contact. The simple and fruitful idea used in studies of friction is that there are two main non-interacting components of friction, namely, adhesion and deformation [5, 6].
PL
Przeprowadzono badania ciekłej dyspersji stanowiącej materiał malarski i określono wpływ zawartości zagęszczaczy na właściwości fizyczne (lepkość wyrażoną czasem wypływu, ściekalność, napięcie powierzchniowe) przygotowanych dyspersji oraz odporność mechaniczną powłok naniesionych na płytki metalowe. Stwierdzono, że wzrost zawartości zagęszczaczy w układzie poprawia właściwości aplikacyjne farb oraz twardość względną i odporność na zarysowania uzyskanych powłok.
EN
Investigations of liquid dispersion posing the painting composition were performed. The effect of thickeners content on physical properties (viscosity expressed by outflow time, run off properties and surface tension) of prepared dispersion, and also the mechanical strength of coatings covering metal plates were determined. It was found that the increase of thickeners content improves the application properties of paints, relative hardness and scratch resistance of coatings.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.