Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
2
Content available remote Numerical simulations of the flows past rotating geometries
EN
In the present paper the numerical approach for the modeling of the flow past rotating geometries is presented. Practical methods for two cases are described: the one where whole domain is moving with uniform angular velocity, where the rotation might be included in the governing equations only (in the terms related to Coriolis and centrifugal forces), and the one where part of the domain is rotating, whereas another one is stationary. The second case is illustrated by examples describing the steady and transient flow around a rotating propeller and by a centrifugal pump. Simulations are performed using OpenFOAM CFD solver, with the models covering flow rotation: MRF (multiple reference frame) and AMI (arbitrary mesh interface).
3
Content available remote Testing the oil flow parameters of CLAAS ARION 610 tractor pump
EN
The article presents the results of comparative tests of partial pump flows with capacity of 110 l/min and 150 l/min. The oil demand for servicing the internal devices of the CLAAS ARION 610 agricultural tractor was measured. The oil flow for supplying the hydraulic engine of the air compressor of the railway braking system was determined. The test results are illustrated in the graphs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wydatków cząstkowych pomy o wydajności 110 l/min i 150 l/min. Dokonano pomiarów zapotrzebowania oleju do obsługi urządzeń wewnętrznych ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Określono wydatek oleju na potrzeby zasilania silnika hydraulicznego sprężarki powietrza kolejowego układu hamulcowego. Wyniki badań zilustrowano na wykresach.
4
Content available remote Energy analysis of a real suction-pressure unit
EN
The article presents an energy analysis of a real suction-pressure unit of a high-efficiency radial piston pump. This pump can be used in small hydropower plants, where, together with a variable displacement hydraulic motor, it would form a hydrostatic transmission. The main advantage of this solution is the possibility of a stepless, automatic change of gear ratio during its operation, which allows an increase of the efficiency of power generation in a hydropower plant. Mathematical models of friction and resistance of flow through self-acting and geometrical deformations of chambers and piston under stress field are presented. In addition, mass, volume, and energy balance calculations were computed for the ideal unit and pressure losses were determined. Derived indicator diagrams for each chamber of the ideal suction-pressure unit served to analyze the technical work of occurring processes. The paper also presents the formulation of total efficiency of the unit. Lastly, the experimental procedure is presented, according towhich it is possible to register the most important parameters of the proposed model.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie wyposażona jest większość obecnie produkowanych maszyn budowlanych oraz drogowych. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
The aim of the article is to discuss the issue of central lubrication systems, which are included in most currently manufactured construction machines. The types of central lubrication systems used nowadays and the methodology of their design are presented.
EN
The purpose of the work was to experimentally determine the characteristics of the prototype of a Roto-Jet pump (the Pitot tube pump) during its operation under conditions typical for the domestic micro power plant. The low-boiling fluid, sold under the trade name of HFE7100 and characterised by a zero ozone depletion potential (ODP) coefficient, was used as a working medium in the organic Rankine cycle (ORC). An electric thermal oil heater with a maximum power of 2×24 kWe was used as a heat source. The pump of Roto-Jet type was specially designed for the operation with the following rated parameters of the thermodynamic cycle: nominal flow rate of the working fluid 0.17 kg/s, operating pressure 1.2 MPa. The pump was put under load using an expansion valve that simulated the operation of an expansion machine. The article discusses thermodynamic and flow conditions to be met by the pumping engine as well as results of the experimental research. Moreover, the article includes the operational characteristics of the ORC installation and the Roto-Jet pump obtained during the operation with the target working medium – HFE7100. The engineering problems the authors of this article faced when designing and testing the pumping engine prototype are also presented.
EN
The article describes a new approach to the issue of controlling hydrostatic systems with fixed displacement pump using the frequency inverter and the simple controller unit. The aim of the article is to present a method of controlling the velocity of scissor lift drive to provide a constant velocity of the platform, regardless of its load, geometry and current location. The main feature of the proposed solution is the use of feedback in the quasi open loop from platform displacement sensor to the velocity control system of the electric motor. To ensure theThere is a possibility of using the proposed control system in a typical hydrostatic scissor lift, with added only an inverter, a platform displacement sensor and a controller to an existing machine. The proposed control strategy has been verified experimentally on an existing drive, and the obtained results show satisfactory mileages and very high accuracy of maintaining and shaping the platform velocity. The developed mathematical and physical models of the whole drive has been verified on the test bench. The conducted research gives information about new possibilities of using the inverter in hydrostatic systems, such as increasing efficiency, decreasing acceleration, decelerations , damping and improve the safety of the operation.
PL
Na rynku ochrony przeciwpożarowej utarły się często bezpodstawne definicje niektórych urządzeń lub wyrobów budowlanych, które nierzadko powodują problemy przy składaniu wniosków o krajowe oceny techniczne czy uzgadnianiu projektu, a niektóre błędne definicje są powtarzane w publikacjach. Artykuł przedstawia najważniejsze definicje z zakresu pompowni przeciwpożarowych, zgodnie z normami lub aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których obowiązują Europejskie Normy lub wytyczne NFPA.
EN
Currently on the fire protection market there are often used unfounded definitions of some devices or construction products, which often cause problems when submitting applications for National Technical Assessments or with project arrangements, furthermore some incorrect definitions occur repeatedly in publications. This article presents the most important definitions in the field of fire-fighting pumping, in accordance with the standards or legal acts inforce in the country, the European Union and the United States and other countries in which European Standards or NFPA guidelines apply.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
This article aims to present the problems of central lubrication systems in which the majority of currently produced construction and road construction machinery are equipped. The article presents the types of central lubrication systems currently in use and the methodology for their design.
PL
Pojęcie efektywności według słowników i encyklopedii pozwala wyróżnić ok. stu synonimów. W praktyce technicznej elektrycznych układów napędowych często się używa tego pojęcia. Najłatwiej zrozumieć pojęcie efektywności energetycznej, gdyż ściśle jest związane ze sprawnościami poszczególnych elementów układu napędowego. Najprościej chyba przyjąć, że efektywność to rezultat podjętych działań opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza to najlepsze efekty. To powyższe stwierdzenie często jest przedstawiane w słownikach.
PL
Napędy dużych mocy wyposażone w silniki elektryczne stosowane w górnictwie węgla kamiennego, wymagają ciągłego chłodzenia. Stosowanie do tego celu wody z instalacji przeciwpożarowej powoduje osadzanie się kamienia kotłowego w przewodach chłodniczych, co wymusza na użytkowniku ich okresowe czyszczenie. Wiąże się to z demontażem silnika i wytransportowaniem go poza obszar pracy, na przykład do warsztatu oddziałowego. W artykule przedstawiono opracowane w ITG KOMAG rozwiązanie mobilnego zespołu napędowo-pompowego, przeznaczonego do czyszczenia układów chłodniczych silników elektrycznych stosowanych w górnictwie. Pompa agregatu będzie napędzana silnikiem hydraulicznym, zasilanym z wodnej magistrali ppoż.
EN
High-power drives used in hard coal mining industry, equipped with electric motors require continuous cooling. Water from the fire-fighting installation, used for that operation, cause limescale deposition in cooling pipes, what requires their periodical cleaning. Cleaning operation needs the motor disassembling and its transportation to other place, e.g. to the near workshop. The solution of mobile driving-and-pumping unit intended for cleaning the electric motor cooling systems used in hard coal mining industry, designed at KOMAG, is presented. The pump of this unit is driven by a hydraulic motor supplied from the fire-fighting installation.
13
Content available Analiza niesprawności urządzeń odsiarczania
PL
W artykule omówiony został zarys problemów eksploatacyjnych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w elektrowni węglowej na węgiel kamienny.
EN
The article discusses the operational problems of the flue gas desulphurisation installation in a coal-fired power plant for hard coal.
14
Content available remote Pompy do chemikaliów
15
Content available remote Modification of cooling impeller pump in combustion engines driven by electricity
EN
This paper presents methods of using an electric powered impeller pump to circulate liquid coolant in a combustion engine. The proposed impeller pump is driven differently from pumps typically used in combustion engine cooling systems. The conventional mechanical drive using the mechanical energy produced by the combustion engine is replaced by an electric motor. This solution is not new, but is being given greater consideration due to the improved power efficiency of the combustion engine. Power-smart optimum methods of impeller pump regulation are discussed. The guidelines based on the theory of the impeller pump construction included herein seek to make combustion engine designers more sensitive to issues related to the design of highly efficient flow systems of impeller pumps. The cooling system pumps which are currently used in combustion engines often draw on rather unsophisticated structural solutions which are no longer used in any other industry due to their low efficiency. This is related to the relatively low power consumption of the impeller pump relative to the power output of the entire engine, as well as to its low cost of manufacture.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
EN
Pressure increase in industrial compressed air systems is produced in most cases in screw compressors. Compressor room devices (such as compressors, filters, oil separators, tanks, sometimes a dehumidifier) occupy relatively little space, each installation is different and has different capacities, but the compressors are chosen in such a way that the rate of pressure increase in the tank is usually equal 4...6 bar/min. The efficiency of such a system depends on many factors, including the compressor efficiency. The theoretical polytropic exponent of the air compression process can range from 1 (isotherm) to 1.4 (adiabatic), however, due to the compression rate, the exponent is closer to the upper limit. Reduction in the demand for compressed air work can be achieved by varying the rate of gas compression, for example using a large volume tank. This article analyzes a gas compression system with water injected into the tank with a pump, where the pump continuously changes its operating point (strongly dependent on its rotational speed) due to the varying discharge pressure. The article presents simulation results of the pump with change in rotational speed, which enables the pump to be operated near the optimum point. By slow injection into a large reservoir the entire compression process converges to the isothermal conversion, which reduces energy losses by decreasing the heating of compressed gas.
PL
Najczęstszym sposobem wytwarzania sprężonego powietrza w przemyśle jest zastosowanie sprężarek śrubowych. Urządzenia znajdujące się w sprężarkowni (jak sprężarki, filtry/separatory oleju, zbiorniki, czasami osuszacze) zajmują względnie mało miejsca, każda instalacja jest inna i ma inną wydajność, jednak sprężarki są tak dobrane, że tempo wzrostu ciśnienia w instalacji wynosi ok. 4...6 barów/min. Sprawność tej instalacji zależy od wielu czynników, w tym sprawności sprężarki. Teoretyczna wartość wykładnika politropy w procesie sprężania powietrza może zmieniać się w zakresie od 1 (izoterma) do 1,4 (adiabata). Jednakże ze względu na tempo sprężania powietrza wartość ta jest bliższa górnej granicy. Zmniejszenie zapotrzebowania na pracę potrzebną do sprężenia powietrza można osiągnąć przez zmianę szybkości sprężania gazu, na przykład z użyciem zbiornika o dużej objętości. Ten artykuł bada układ sprężania powietrza za pomocą wody wtłaczanej do zbiornika za pomocą pompy, gdzie pompa nieustannie zmienia swój punkt pracy (mocno zależny od prędkości obrotowej), a zmiana ta jest wymuszona zmianą ciśnienia na tłoczeniu. Artykuł prezentuje wyniki symulacji pracy pompy zmieniającej swoją prędkość obrotową w taki sposób, aby pracowała ona w pobliżu swojego punktu optymalnego. Dzięki wolnemu wtłaczaniu wody do dużego zbiornika proces sprężania zbliżony jest do przemiany izotermicznej, która obniża straty energii poprzez obniżenie ogrzewania sprężonego gazu.
PL
W dotychczasowych publikacjach autor przy wyborze rozwiązania instalacji hydraulicznej zwrócił uwagę na konieczność weryfikacji wpływu pomp zmiennego wydatku na pracę sprężarkowych agregatów chłodniczych. Podkreślił, że rodzaj regulacji sprężarkowego agregatu chłodniczego ma znaczenie przy wyborze optymalnego systemu hydraulicznego. W niniejszej publikacji kontynuowana jest poruszona wcześniej problematyka i przedstawione są kolejne zagadnienia warte uwagi przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu: stało- lub zmiennoprzepływowego.
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano wybrane elementy urządzeń służących do transportu/zdawania wód zaolejonych ze statków morskich. Należą do nich m.in. pompy, które zostały podzielone ze względu na konstrukcje, znormalizowane kołnierze złącza zdawczego oraz separatory olejowe i zbiorniki magazynowe. Ponadto w artykule nawiązano do Międzynarodowej Konwencji Marpol 78/73 oraz dokonano podziału odpadów ze statków morskich na podstawie regulacji określonych w ww. konwencji.
EN
This article describes selected components of equipment used to transport /dispose of oily water from sea vessels. These include: pumps that have been divided by design, standard flange of the output connector, oil separators and storage tanks. In addition, the article referred to the International Marpol 73/78 Convention and the division of waste from sea-going vessels was made on the basis of the provisions of the convention.
PL
W artykule przedstawiono wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych. Zakres niskich temperatur oleju jest niedopuszczalny głównie z powodu złych warunków zasysania pompy i zjawiska kawitacji, a w razie całkowitego przerwania strumienia na ssaniu pompy – z powodu możliwości zatarcia pompy na skutek braku smarowania. Zakres wysokich temperatur nie nadaje się do pracy nie tylko z powodu nadmiernego spadku lepkości i związanego z tym wzrostu przecieków, lecz także ze względu na przyspieszony rozkład oleju. W elementach układu hydraulicznego występują straty energetyczne, które są między innymi funkcją lepkości zastosowanej cieczy roboczej, a także straty energetyczne, które praktycznie nie zależą od lepkości. W artykule przedstawiono również zakres zmiany lepkości kinematycznej oleju hydraulicznego wykorzystywanego jako medium na stanowisku badawczym, opis schematu badanych układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika oraz charakterystyki dotyczące wybranych elementów będące wynikiem badań i niezbędne do określenia współczynników strat występujących w układach.
EN
The article presents the effect of oil viscosity on the characteristics of the components selected hydraulic systems. Range is inadmissible low temperatures mainly due to bad suction pump cavitation and, in the event of total interruption of flow on the suction side of the pump – due to seizing of the pump due to lack of lubrication. Furthermore, the high temperature is not suitable for use not only because of an excessive drop in viscosity and associated increase in leakage, but also for accelerated decomposition of oil.The elements are hydraulic energy losses which are, inter alia, a function of the viscosity of the working fluid used and the energy losses which practically depends on the viscosity. The article presents the range of changes in the kinematic viscosity of the hydraulic oil used as a medium on the test bench, description, schematics studied hydraulic systems of proportional control actuator and the characteristics for the selected items as a result of research and necessary for the determination of the losses occurring in the systems.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.