Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wada
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
2
Content available remote Ocena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
EN
A system approach to the determination of the operation parameters of electric machines with long time between failures is substantiated It allows taking into account the specific features of the change of the state of their basic structural units. The high efficiency and reliability of the proposed approach from the point of view of the assessment of the nameplate data, energy components, vibration and thermal parameters of such electric machines are experimentally confirmed.
PL
W artykule wskazano na zasadność systemowego podejścia do wyznaczania parametrów pracy maszyn elektrycznych z długim czasem między awariami. Pozwala to uwzględnić specyficzne cechy zmiany stanu ich podstawowych jednostek konstrukcyjnych. Wysoka wydajność i niezawodność proponowanego podejścia z punktu widzenia oceny danych z tabliczki znamionowej, składników energii, wibracji i parametrów termicznych takich maszyn elektrycznych jest eksperymentalnie potwierdzona.
PL
Celem pierwszego artykułu serii jest próba uporządkowania i nazwania zjawisk fizycznych oraz innych źródeł nieprawidłowości stanowiących powód opracowania wielu ekspertyz i opinii technicznych wad dachów. Efektem serii ma być pokazanie inwestorom, projektantom, wykonawcom i producentom materiałów pokrywczych, jak wiele zależy od ich działań i zaniechań. Przeprowadzone badania i analizy pokazują, z czym trzeba walczyć, co zmienić, aby można było użytkować papy asfaltowe termozgrzewalne na dachach płaskich bezpiecznie i znacznie dłużej.
EN
The purpose of the first article of the series is an attempt to organize and name physical phenomena and other sources of irregularities, that are the reason for the development of many expert opinions and technical opinions of roof defects. The effect of the series is to be shown to investors, designers, contractors and producers of roofing materials how much depends on their actions and omissions. The tests and analyzes carried out show what it takes to fight, what to change in order to use torch welding modified bitumen roll roofing on flat roofs, safely and for much longer.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.
EN
The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, as well as a basis for systematic identification of many threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.
EN
The article describes the detection of a defect in a cast iron casting. It analyzes the cause of the crack in the Turbine Component casting. In this article, we are focusing on a particular turbine casting that is commonly used in automobiles as one of the components for turbochargers. The turbine is a casting made of ductile cast iron with a visible crack on the naked eye. The formation of cracks in castings is a common but undesirable phenomenon in the foundry practice. It is important to identify the errors, but also to know the cause of defects in castings. The solution is a detailed error analysis. In this paper I used metallographic analysis and magnetic powder method. The crack formation is due to tension in the casting, which results in tensile, shear, or shear forces. The crack formation kinetics is difficult because it is still very low during hardening and shortly after the casting is overloaded. The crack is most often due to core resistance or shrinkage molds that begin after the surface layer is tightened when the strength of the material is negligible to the end of the crystallisation.
EN
The purpose of the paper was to determine the impact of UV-C irradiation of seed potatoes on the formation of tuber defects in the progeny crop. The field experiment was carried out in 2016-2018, and the object of research was potato plants of the Vineta, Lord and Owacja varieties. Different heights of the UV-C radiator above the chamber bottom (40-100 cm) and exposure times (1-30 min.) were used. Data was analyzed with the STATISTICA 13.3 program, at the assumed significance level α = 0.05, using a non-parametric test χ2 for multidimensional contingency tables. In the scope of the parameters of the chamber for UV irradiation of plant material adopted in the experiment, no statistically significant UV-C effect on potato tuber defects was demonstrated. In the potato tuber crop of the examined varieties, shape deformations in the form of kidney and spindle disease were identified. The crop of potato obtained from seed potatoes irradiated with UV-C demonstrated a lower percentage of deformed tubers, as compared to the control combination.
PL
Praca miała na celu określenie wpływ naświetlania sadzeniaków ziemniaka UV-C na powstawanie wad bulw w plonie roślin potomnych. Ścisłe doświadczenie polowe realizowano w latach 2016-2018 a obiektem badań były rośliny ziemniaka odmiany Vineta, Lord i Owacja. Stosowano różne wysokości promiennika UV-C nad dnem komory (40, 70 i 100 cm) oraz czasy naświetlania (1, 10 i 30 min.). Analizę danych wykonano w programie STATISTICA 13.3 na założonym poziomie istotności α=0,05 stosując nieparametryczny test χ 2 dla wielowymiarowych tabel kontyngencji. W zakresie przyjętych w doświadczeniu parametrów pracy komory do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem nie wykazano statystycznie istotnego wpływu UV-C na powstawanie wad bulw ziemniaka. Stwierdzono, że w plonie bulw ziemniaka badanych odmian występują deformacje kształtu mające postać nerkowatości i wrzecionowatości. W plonie ziemniaka, uzyskanego z roślin sadzeniaków naświetlanych UV-C, stwierdzono mniejszy odsetek bulw zdeformowanych w odniesieniu do kombinacji kontrolnej.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
13
Content available remote Ocieplenie elewacji w systemie ETICS
PL
Proces zaostrzania wymagań dotyczących parametrów cieplnych przegród zewnętrznych, który rozpoczął się w latach osiemdziesiątych XX w., spowodował rozwój technologii dociepleń elewacji. Jedną z najpopularniejszych jest metoda ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), będąca modyfikacją metody BSO (Bezspoinowego Systemu Ociepleń) wcześniej zwanej metodą lekką mokrą. Metoda ta wykorzystywana jest zarówno do ocieplania w budynkach nowych, jak i do docieplania obiektów poddawanych termomodernizacji. Masowość stosowania tego systemu powoduje, że często spotyka się wiele błędów, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do poważnych awarii budowlanych. Artykuł systematyzuje zasady wykonywania tego typu ociepleń oraz pokazuje najczęściej występujące błędy i ich skutki.
EN
The process of tightening the requirements regarding to the thermal parameters of the external partitions, which began in the 1980s, caused the development of the facade insulation technology. One of the most popular methods of thermal insulation is ETICS (External Thermal Insulation Composite System), which is a modification of the BSO method (Seamless Jointless Insulation System), originally known as the light wet method. This method is used for thermal insulation of the new buildings and for thermo-modernization of the old buildings. However, the very frequent application of ETICS entails many errors, which in extreme cases can lead to serious construction failures. The following article marshals the principles of performing this type of insulation and presents the most common errors and their effects.
14
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – problemy wykonawcze
PL
W artykule omówiono wybrane problemy związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Usystematyzowano błędy możliwe do popełnienia na każdym etapie realizacji oraz scharakteryzowano przyczyny uszkodzeń posadzek żywicznych.
EN
The following paper discusses selected problems related to the performance of epoxy industrial floors. Possible mistakes at every stage of performing epoxy industrial floors were described. Their reasons were also described.
15
Content available remote Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS
PL
W artykule omówiono wpływ defektów termicznych na rozkład temperatury powierzchni ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy termoizolacyjnej wpływają w zróżnicowanym stopniu na zaburzenie pola temperatury na zewnętrznej powierzchni ścian. Do zdiagnozowania defektów cieplnych wykorzystano badania termowizyjne ścian zewnętrznych, a także narzędzia obliczeniowe, bazujące m.in. na metodzie elementów skończonych.
EN
This article presents the issues of the impact of thermal defects on the surface temperature distribution of the external walls with ETICS. Irregularities related to the implementation of the insulation layer is influenced in varying degrees on temperature field of disorder on the outer surface of the walls. Recognition of issues requires the use of thermal measurements of the external walls as well as computational tools based, inter alia, on the finite element method.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady wad i uszkodzeń wielkopowierzchniowych podłóg o konstrukcji betonowej. Wprowadzono podstawową klasyfikację przyczyn uszkodzeń, dzieląc je z uwagi na usytuowanie w konstrukcji oraz umiejscowienie w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents selected examples of defects and damages of large-area concrete floors. A basic classification of the causes of damages was proposed, divided according to the location of the damage in the structure and stage of the investment process.
PL
W wyniku spawania mogą pojawić się nieszczelności, które znacząco obniżają wytrzymałość złączy spawanych, a ich małe rozmiary mogą uniemożliwić ich wykrycie. Z punktu widzenia szczelności połączenia oraz jego trwałości eksploatacyjnej jest to cecha niepożądana. W celu wykrycia nieszczelności stosuje się badania nieniszczące szczelności, wśród których można wyróżnić jedną z najbardziej popularnych metod, a mianowicie badania szczelności metodą penetracyjną. Jest to metoda, która bazuje na metodzie penetracyjnej wykrywającej niezgodności powierzchniowe. Po oczyszczeniu złącza nanosi się w pierwszej kolejności wywoływacz od strony lica spoiny, a po odparowaniu cieczy nośnej należy nanieść penetrant na przeciwległą powierzchnię.
EN
In the work, leak testing by penetrant method tests were carried out using the AlMg5 aluminum alloy method with plates simulating slits from the above-mentioned material. The tests were aimed at checking the influence of individual factors, such as the fracture depth, the position of penetrant application and the number of applications for developing time. The research was based on the measurement of development time depending on the set factors influencing this process. The dependencies determined allow the estimation of the minimum development time to detect leaks in the penetration method. Information in this field should make it easier to make decisions about the release of a product into service or its repair.
EN
The paper presents an analysis of the defects and failures of a gear pump using the FMEA matrix analysis and error diagram. For each pump component, functions that are performed and potential defects were identified. Failures and defects that are typical for gear wheels were found as the main problem that influences pump malfunction. Therefore, using the error diagram, the main categories of causes were determined. In the next step, the identified causes and subcauses were assigned to defects with the highest possibility of occurrence, which allowed us to specify preventive and corrective actions.
PL
W pracy przedstawiono analizę wad i uszkodzeń pompy zębatej przy wykorzystaniu macierzowej analizy FMEA i diagramu błędów. Dla każdego analizowanego elementu pompy określono funkcje, jakie pełnią w pompie i potencjalne wady, jakie mogą wystąpić. Dla analizowanej pompy wady i uszkodzenia kół zębatych określono jako główną przyczynę wadliwej pracy. Wykorzystując diagram błędów, dokonano określenia głównych kategorii przyczyn, które następnie przypisano do wad o największym prawdopodobieństwie wystąpienia. Określono również zakres działań prewencyjnych i korygujących.
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poziomu jakości wyrobów termoizolacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W badaniach uwzględniono szereg czynników technologicznych, materiałowych, organizacyjnych i innych, mogących mieć wpływ na jakość izolacji termicznej stosowanej w budownictwie przemysłowym i indywidualnym. Wykryto i usystematyzowano, według poziomu istotności, najważniejsze czynniki wpływające na jakość wyrobów.
EN
This article analyzes selected problems of quality level thermal insulation products in an industrial enterprise. The study includes a number of technological, material, organizational and other factors that may influence quality of thermal insulation used in industrial and individual construction. The most important factors influencing the quality of products have been detected and systematized according to materiality level.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.