Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state aid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z perspektywy prawa subwencyjnego
PL
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przedsięwzięciem dyskusyjnym zarówno z perspektywy politycznej ekonomicznej jak i prawnej. Nie wchodząc w ocenę zasadnością inwestycji, analizując kwestię jedynie od strony prawnej, na pierwszy plan wysuwa się kwestia pomocy publicznej. Niniejszy artykuł przedstawia tytułowy projekt z perspektywy prawa subwencyjnego. Analizie zostały poddane kwestie, kiedy ingerencja struktur państwowych zostanie uznana za pomoc publiczną, kiedy będzie można zwiększyć poziom finansowania i jakie są ogólne warunki dopuszczalności wsparcia oraz jakie prawne czynniki ryzyka mogą wystąpić w toku realizacji opisywanego przedsięwzięcia.
EN
Central Communication Airport is a project that raises discussions - political, economic and legal. Without going into assessment whether this project has its merits, and staying within the field of legal analysis the issue of State aid is of primary importance. This paper presents mentioned investment project from the State aid law perspective. Following problems are analysed: When a public intervention could be regarded as State aid; when financing of the project could be extended; what are compatibility criteria for State aid and what are legal risk factors associated with subsidisation.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową. W syntetycznym ujęciu opisano przyczyny trudnej sytuacji spółki, plan restrukturyzacji, jego koszty oraz efekty uzyskanej pomocy indywidualnej.
EN
In the article a characterization of the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski and its economic-financial situation was presented. In the synthetic presentation causes of the company’s difficult situation. the restructuring plan, its costs and effects of obtaining the individual aid were described.
EN
This paper deals with public service obligation, a form of state aid that applies to air services. The paper first provides general information on the European legislation applying to this form of state aid, and elaborates the legal framework and general principles. The second part is dedicated to a comparison of a similar subsidizing programme in the USA and Australia. An examination of current imposed public service obligation routes in Europe is provided in the following section. The coefficients defining the number of imposed PSO routes per various geo-economic variables have been defined.
PL
W artykule przedstawiono dotychczasowy dorobek Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej związanej z inwestycjami w infrastrukturę portów morskich i dostępu do portów od strony morza. Zaprezentowano w nim również teoretyczne aspekty związane ze zjawiskiem konkurencji w funkcjonowaniu portów morskich. Na praktycznym przykładzie portu morskiego Szczecin analizie poddano najważniejszy atrybut współczesnych portów morski, tj. pozycję konkurencyjną. Przybliżono również przesłanki, cele i konsekwencje zaangażowania środków UE w inwestycje poprawiające jakość infrastruktury portowej i dostępu do portu w Szczecinie od strony morza. W ostatniej części artykułu sformułowano argumenty do wykorzystania w procesie notyfikacji projektów infrastrukturalnych planowanych do realizacji w szczecińskim porcie w perspektywie finansowej 2014–2020.
EN
The article presents current achievements of the European Union with regard to state aid, including, in particular, state aid related to investments in the seaport infrastructure and access to the ports from the side of the sea. It also presents theoretical aspects in relation to the phenomenon of competition in the functioning of seaports. An analysis of the most important attribute of modern seaports, i.e. their competitive position, was based on the practical example of the port of Szczecin. The article also outlines reasons, objectives and consequences of allocating the EU resources in investments which improve the quality of the seaport infrastructure and access to the port of Szczecin from the side of the sea. The last part of the article includes arguments to be used in the notification process regarding infrastructural investments in the port of Szczecin due for completion in the financial perspective of 2014–2020.
EN
The aim of this paper is to investigate how EU how EU state aid policy addresses the problem the problem of the additionality of state aid for research, development and innovation. The methods used include a literature review of both theoretical and practical studies and document analysis. The formalistic approach taken in the majority of cases in the ex-ante state aid control requires further studies on the actual effects of implemented state aid measures. A variety of methods have been developed to identify the causal impact of aid and to address the problem of selection bias properly. Recent studies largely apply propensity score matching and strive to identify different types of additionality as well as the relationships between them, acknowledging that behavioural additionality plays a critical role in understanding the long-term impact of public interventions.
PL
Celem niniejszej pracy jest ustalenie, jak kontrola unijna podchodzi do problemu wsparcia państwa na badania, rozwój i innowacje. Zastosowano metody zarówno analizy literaturowej jak badań praktycznych i analizy dokumentacji. Formalistyczne podejście przyjęte w większości przypadków kontroli ex-ante pomocy państwa wymaga dalszych badań na temat rzeczywistych skutków wprowadzonych środków. Zostało opracowanych wiele metod w celu określenia wpływu doraźnej pomocy i rozwiązania problemu stronniczej selekcji. Najnowsze badania stosuje się głównie po to, aby dążyć do identyfikacji różnych typów wsparcia, a także relacji między nimi, uznając, że zasada behawioralnego wsparcia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu wpływu długotrwałej interwencji publicznej.
6
Content available remote Publiczne finansowanie kolei linowych a reguły rynku wewnętrznego UE
PL
Niektóre koleje linowe mogą być wykorzystywane do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie mobilności. Niekiedy stanowią one nawet istotny element systemu transportu publicznego. Inne koleje linowe nie świadczą ogólnych usług transportowych, co raczej służą wspieraniu działalności sportowej w miejscowościach turystycznych. w wielu przypadkach budowa, utrzymywanie i eksploatacja kolei linowych jest niemożliwa bez publicznego wsparcia. Pojawia się jednakże problem, czy publiczne finansowanie inwestycji w infrastrukturę kolei linowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A jeśli tak, to czy pomoc ta może być uzasadniona, tj. czy może ona zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE? Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Some cable cars may be used for general mobility needs. Sometimes they even are an important part of the public transport system. Other cableway installations are not providing a general transport services, but rather supporting sports activities in tourism resorts. In many cases the construction, maintenance and operation of the cableway installations is impossible without public support. However, the issue arises whether the public funding of cable car infrastructure investments constitutes state aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. In this case, could the aid be justified, i.e. could such aid be declared compatible with the EU internal market? The aim of the article is to answer to the above mentioned questions.
7
Content available remote Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A.
PL
Celem artykułu jest analiza ekonomicznych podstaw działalności Polskich Kolei Państwowych S.A. Badaniom szczególnie poddano raporty finansowe Spółki oraz raporty Najwyższej Izby Kontroli na jej temat. W toku rozważań przedstawiono również obecną sytuację PKP S.A. oraz innych kolei państwowych na świecie, w ujęciu historycznym oraz w kontekście modeli rozwoju gospodarczego (równomiernego i nierównomiernego). Ponadto w artykule opisano problem dotacji polskich kolei. Na podstawie najefektywniejszych przykładów wykorzystania transportu szynowego na świecie wskazano obszary z potencjałem do rozwoju PKP S.A.
EN
The objective of the article is an analysis of the economic foundations underlying the operation of Polish State Railways (Polskie Koleje Pahstwowe S.A., PKP). In particular, the company's financial reports and reports about the company released by the Supreme Audit Chamber are examined and the present situation of PKP is elaborated alongside that of other state rail companies, in both a historical context and the economic growth model (balanced and imbalanced). In addition, issues of state funding for the Polish rail sector are also discussed. Examples of international best practices are cited in order to point out areas for potential growth within Polish State Railways.
PL
Plany utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego wpisujące się w strategię tworzenia "narodowych czempionów" stanowią najnowszy, zapowiedziany element wysiłków zmierzających do uzdrowienia sytuacji narodowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i w związku z tym otrzymują pomoc publiczną, która umożliwić ma przeprowadzenie restrukturyzacji. Wszelkiego rodzaju wsparcie państwa uzyskać musi zgodę Komisji Europejskiej, która analizując przedłożony plan pomocowy bada jego wpływ na inter alia konkurencję na rynku czy wymianę handlową między państwami członkowskimi. Praca prezentuje zagadnienia związane ze stosowaniem unijnego prawa konkurencji w szczególności subwencyjnego w kontekście budowania holdingu z udziałem beneficjenta pomocy publicznej. Omówione zostały kwestie związane z właściwością unijnego systemu kontroli koncentracji, ogólnego prawa konkurencji i wpływu na stosowanie przepisów regulujących pomoc publiczną a zwłaszcza jej kompensacyjnego elementu.
EN
The plans for creation of the Polish Air Holding are the latest development in strategy of creating "national champions" and in the efforts to restore financial viability of the national carrier. Polish Airlines LOT is in the difficult financial situation and thus is the beneficiary of restructuring aid aimed at restoring company's long-term profitability. All state aid in has to be notified and approved by the European Commission, which in its analysis takes into account impact the measure will have on inter alia competition, and trade between Member States. In order to mitigate anti-competitive effects each aid measure has to be accompanied by the compensatory measures which generally mean the obligation to scale down the operation. This paper presents aspects regarding creation of business group with the beneficiary of restructuring aid in the light of EU competition law especially state aid law. Following issues are analyzed in-depth: the scope of EU merger control regulation, generic competition law impact of building of the holding on the state aid law especially on its compensatory component.
PL
Jednym z elementów reformy systemu pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej jest zmiana zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych. Zmiany wpisują się w ogólną logikę ograniczania i poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych w związku z kryzysem. Położenie większego nacisku na finansową adekwatność wsparcia państwowego oznacza ściślejsze kryteria oceny środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym. Jednocześnie działalność portu lotniczego obejmuje szeroki wachlarz zadań, ale tylko wsparcie tych, które uznane zostaną za mające charakter gospodarczy stanowi pomoc publiczną. Tym istotniejsze jest dokonanie dystynkcji pomiędzy aktywnościami gospodarczymi, a niegospodarczymi. Niniejszy artykuł prezentuje kryteria determinujące możliwość przypisania określonej działalności gospodarczego charakteru, w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, decyzje Komisji Europejskiej i dorobek doktryny.
EN
One of the components of the EU-wide State aid modernization process is the revision of rules for public financing of airports. The changes fall under crisis-induced general logic of reform that entails increase in effectiveness of public expenditure. Higher emphasis on economic adequacy of aid efforts means that compatibility assessment of aid measures will be subjected to stricter criteria. At the same time, among variety of activities that constitute airport operation, only aid for those that are considered to be of economic nature could qualify as State aid. Therefore it is crucial to distinguish between economic and non-economic tasks. This paper presents an analysis of the EU-law based criteria for economic activity on the basis of Court of Justice's case-law, European Commission's decision as well as on the doctrine's acquis.
PL
Celem artykułu jest wskazanie, jaką skalę miała pomoc publiczna udzielona sektorowi bankowemu zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i USA oraz dokonanie przeglądu i oceny wdrażanych rozwiązań mających ograniczyć wielkość i skalę ryzyka podejmowanego przez największe banki. Analiza przeprowadzona w artykule umożliwiła sformułowanie ogólnych wniosków i rekomendacji w zakresie modelowego kształtu zasad ograniczania ryzyka generowanego przez tego typu banki. Zdaniem autora, pomimo iż mało prawdopodobne wydaje się stworzenie globalnych zasad podziału banków, to biorąc pod uwagę skalę pomocy publicznej udzielonej dla sektora finansowego od 2008 roku oraz jej skutki dla finansów publicznych wielu krajów, podział największych banków jest konieczny, a wdrożenie stosownych regulacji na szczeblu wspólnotowym powinno stać się jednym z priorytetów nowo tworzonej unii bankowej.
EN
The purpose of this article is to answer the question of whether the state has effective instruments of impact on the banking system in order to reduce the risk whose materialization would threaten the entire economy. This aim was achieved by identifying the tools of impact on the banking system used in the European Union, taking into account the distribution of standard instruments and actions, which have been taken in response to the events of the last crisis. This analysis indicated that the key role will be played by the instruments created in the banking union. However, this will not limit the state's role in the banking system but it will give it a formalized and complex dimension through which it will be possible to react more quickly to emerging issues and to reduce the costs of such a solution.
11
EN
In the economies of many countries, free competition is protected by antitrust laws and regulations in terms of unfair competition, whose recipients are entrepreneurs. On one hand FDI facilitates an access to technologies, know-how and management skills, accelerating the integration of national economies with international markets, production and distribution networks, and strengthening the international competition of companies but on the other hand governments interfere to with competitions supporting FDI actions. The state aid impact the country internal Foreign Direct Investment as well as support of external FDI of national corporations. The papers presents the government impact in those situations in Poland.
PL
W gospodarkach wielu krajów, wolna konkurencja jest chroniona przez prawa konkurencji i regulacji w zakresie nieuczciwej konkurencji, którego beneficjentami są przedsiębiorcy. Z jednej strony ułatwia FDI dostęp do technologii, know-how i umiejętności zarządzania, przyspieszanie integracji gospodarek narodowych z międzynarodowych rynków, produkcji i sieci dystrybucji oraz wzmocnienie międzynarodowej konkurencji firm, ale na innych rządów kolidują z konkursów do wspierania działania BIZ. Wpływ pomocy państwa, kraj wewnętrzny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak również wsparcie dla zewnętrznych BIZ narodowych korporacji. W referacie zaprezentowano wpływ rządu w takich sytuacjach w Polsce.
12
Content available Pomoc publiczna dla sieci szerokopasmowych
PL
Opisano zasady udzielania pomocy publicznej w związku z budową lub modernizacją standardowych sieci szerokopasmowych oraz sieci nowej generacji. Omówiono główne modele zaangażowania władz publicznych we wspieranie sieci szerokopasmowych, z uwzględnieniem specyfiki pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych w Polsce. Przedstawiono podstawy i kryteria weryfikacji dopuszczalności pomocy publicznej w świetle prawa Unii Europejskiej.
EN
The article presents principles of granting state aid for construction or upgrade of standard broadband networks and New Generation Networks. Discussed are the main models of public engagement in the development of broadband networks including the peculiar features of state aid within operational programs in Poland. The grounds and criteria for evaluation of the admissibility of state aid in accordance with European Union law are valuated.
PL
Przedstawiono wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w krajach byłego bloku komunistycznego Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonej po transformacji ustrojowej. Przytoczono przykłady restrukturyzacji hutnictwa światowego. Omówiono główne czynniki restrukturyzacji, zarówno w hutnictwie światowym, jak i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślono rolę Komisji Europejskiej w procesie restrukturyzacji hutnictwa w nowych krajach członkowskich. Szczególną uwagę zwrócono na wagę, jaką Komisja Europejska przywiązuje do równoważenia pomocy publicznej na restrukturyzację redukcją zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych netto.
EN
Results of restructuring of steel sector in East and Central Europe countries (belonged formerly to the communistic block) carried out after system transforming are presented. Examples of restructuring of steel sector in the World are discussed. The main factors for restructuring process both in the World and in East and Central Europe countries are described. The role of European Commission in the process of steel sector restructuring in new member states has been emphasized. Special attention has been given for the importance attached by European Commission to offset the amount of state aid for restructuring by net reduction of production capacities of final products.
PL
Tematem wystąpienia jest omówienie szans na dotację z funduszy strukturalnych dla dużych przedsiębiorstw pragnących realizować swoje projekty na terenie naszego kraju. Pomimo znacznych ograniczeń w dostępie do pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw, mogą one nadal liczyć na atrakcyjne dotacje m.in. na innowacyjne inwestycje, badania i rozwój, szkolenia pracowników, inwestycje związane z ochroną środowiska.
EN
The main subject of the paper is presentation a chance to gain a grant from structure funds for large enterprises whose projects are located in Poland. In spite of many restrictions to access a public aid for large companies, they can still find attractive subsidies for innovative investments, research and development, training employee, investment related to environment protection.
PL
Firmy działające w sektorze przetwórstwa spożywczego uzyskają nowe możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków pomocy publicznej. Dotychczas te przedsiębiorstwa mogły korzystać jedynie z zachęt inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich (PROW). Od połowy 2008 r. sektor przetwórstwa uzyskał znacznie łatwiejszy dostęp do korzystania ze zwolnień podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podjął decyzję, że od początku 2009 r. będzie istniała możliwość ubiegania się o wsparcie przedsięwzięć w ramach pomocy regionalnej dostępnej w PO IG.
EN
The companies conducting business activities in the food processing sector shall gain new opportunities with regard to state aid for investments and research & development activities. Up till now these companies have been only entitled to use the investment incentives available under agricultural aid (PROW). From the second half of 2008 food processing sector can much more easily benefit from tax relieves available within Special Economic Zones. The Monitoring Committee of Operational Programme Innovative Economy (OP IE) has decided that from the beginning of 2009 there will be also a possibility of applying for regional aid under OP IE.
PL
W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze stalowym, w tym pomocą na szkolenia pracowników.
EN
In the paper the main issues concerned the human resources development in Polish steel industry are presented. It is stressed that human resources are strategic and deciding on competitiveness of steel enterprises. It is also underlined that in the case of Polish steel industry it is necessary to analyze human resource development in context of restructuring process. The main measures connected with human resources development in Sectoral Operational Programme Human Resource Development 2004-2006 and Operational Programme Human Capital 2007-2013 are presented. A special attention is paid to issues connected with state aid in the steel industry, especially state aid for training of workers.
PL
Kluczem do podjęcia decyzji przedsiębiorstwa o startowaniu w konkursie o dotację jest ocena szans projektu na uzyskanie dotacji w odniesieniu do nakładów, jakie trzeba ponieść na przygotowanie projektu oraz w odniesieniu do rezultatów, jakie może przynieść dla przedsiębiorstwa pozyskanie dotacji. Podstawą zwiększenia szans projektu w pozyskaniu dotacji jest dokładna analiza wszystkich czynników mających wpływ na sukces projektu: zależnych od przedsiębiorstwa, konsultanta, instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę projektów itd. i podjęcia odpowiednich działań z nimi związanych.
EN
An evaluation of the project's chance to gain the UE grants with respect to the costs to be invested in the preparation of such project and the outcome achieved by the company through those grants are the main points responsible for the application for the UE grants. The detailed analysis of all of the elements affecting the project's success (dependent upon the company, consultant, institution accepting and evaluating such projects, etc.) and taking adequate actions are the basis for the increase of the project's chance in gaining those grants.
PL
Kluczem do podjęcia decyzji przedsiębiorstwa o startowaniu w konkursie o dotację jest ocena szans projektu na uzyskanie dotacji w odniesieniu do nakładów, jakie trzeba ponieść na przygotowanie projektu oraz w odniesieniu do rezultatów, jakie może przynieść przedsiębiorstwu pozyskanie dotacji. Podstawą zwiększenia szans projektu w pozyskaniu dotacji jest dokładna analiza wszystkich czynników mających wpływ na sukces projektu: zależnych od przedsiębiorstwa, konsultanta, instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę projektów itd. oraz podjęcie odpowiednich działań z nimi związanych.
EN
An evaluation of the project's chance to gain the UE grants with respect to the costs to be invested in the preparation of such design and the outcome achieved by the company through those grants are the main points responsible for the application for the UE grants. The detailed analysis of all of the elements affecting the project's success (dependent upon the company, consultant, institution accepting and evaluating such projects, etc.) and taking adequate actions are the basis for the increase of the project's chance in gaining those grants.
19
Content available remote Sektor górnictwa węgla kamiennego a dochody i wydatki budżetu państwa
PL
Artykuł jest próbą wykorzystania metody bilansu dochodów publicznych. W opracowaniu zobrazowano cyrkulację pieniądza między podmiotami działającymi w sektorze górnictwa węglowego a budżetem i funduszami państwowymi. Oszacowano wysokość wydatków, jakie poniesione zostały z budżetu państwa na rzecz górnictwa węgla kamiennego i wpływów, jakie sektor ten przekazał do kasy publicznej w 2001 r. Wskazano na potrzebę oceny społecznych efektów działań podejmowanych w ramach nowych programów restrukturyzacyjnych.
EN
The paper is an attempt of utilisation of the public revenues balance method. The paper illustrates money circulation between economic units operating in hard coal sector and the Sate Budget and Sate Funds. It assesses the magnitude of expenditures incurred by the State Budget for the benefit of hard coal industry and revenues that this sector contributed to the State Budget in 2001. It indicates the need for assessment of social effects of the activities undertaken within the new restructuring programmes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.