Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroba zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Purpose: To develop a system of automated protection of employees from Covid-19 and other infections, it is implemented through minimizing the risks of contracting the SARS-CoV-2 virus and other respiratory viral infections within the enterprise. Design/methodology/approach: Analysis of legal normative documents and scientific and technical literature – to update the scientific problem and formulate the research tasks; methods of system analysis - to build the overall structure of the system and to establish relationships between its elements; simulation methods - to develop the algorithms of functioning and interaction of sensors and actuators of the corresponding subsystems; methods of decision theory and data mining - to develop the training programs and testing the knowledge of employees on epidemic safety. Findings: The system of automated protection of employees from Covid-19 and other infections was developed, which, due to the connection of functionally independent elements according to a certain scheme, allows minimizing the risk of contracting the SARS-CoV-2 virus and other respiratory viral infections of employees at the enterprise and increasing their protection from the occurrence of the corresponding infections by implementing a complex of anti-epidemic measures within the system and providing and constant support of the quarantine regime at the enterprise in accordance with WHO recommendations. The developed system was implemented and pilot tested at the industrial enterprise "Odessa Experimental Plant" (Odessa, Ukraine). Based on the results of the development of the system, an application was filed for obtaining a patent for invention No. a 202105894 dated 20.10.2021. Research limitations/implications: The number of system elements can change (increase/decrease) depending on the number of workplaces, as well as areas requiring control. Practical implications: The implementation of the proposed system allows increasing the level of economic sustainability of the enterprise in a complex epidemiological situation of the state or world level by minimizing the risks of enterprise shutdown as a result of the need to limit social and labour connections between employees due to implementation a full range of antiepidemic measures (in accordance with WHO recommendations) at the enterprise and constant compliance with the established quarantine regime by the employees at enterprise. Originality/value: For the first time, the system of automated protection of employees from Covid-19 and other infections was developed and proposed for use at enterprises, institutions and organizations, which, unlike others, allows the implementation of a full range of appropriate anti-epidemic measures at the enterprise (according to WHO recommendations) and ensure compliance with the established quarantine regime by the employees, due to the constant management of the sanitary-epidemic control modes of admission to the enterprise, disinfection of surfaces, ventilation and air decontamination of industrial premises etc.
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
PL
Drgania to nic innego niż procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Mechaniczne wibracje są często generowane celowo, jako czynnik niezbędny do realizacji określonych procesów technologicznych. Z reguły jednak stanowią tzw. czynnik resztkowy, a więc zjawisko uboczne, które w sposób niezamierzony towarzyszy eksploatacji maszyn i urządzeń.
5
PL
Procedura powypadkowa jest ściśle uregulowana prawnie, o czym świadczy choćby istnienie obowiązującego wzoru protokołu powypadkowego. Należy zwrócić również uwagę na istotne znaczenie pracodawcy w całej procedurze – dokonującego zatwierdzenia protokołu oraz wagę zgłaszanych uwag przez poszkodowanego, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt protokołu. Należy jednak pamiętać, że sporządzenie protokołu powypadkowego, a nawet jego zatwierdzenie w formie odpowiadającej poszkodowanemu pracownikowi nie stanowi gwarancji wypłacenia przez ZUS świadczeń powypadkowych z ubezpieczenia. ZUS może bowiem odmówić wypłaty świadczeń wydając decyzję o odmowie wypłaty świadczeń, uzasadniając, iż zawarte w protokole stwierdzenia są bezpodstawne. Poszkodowany pracownik ma prawo do odwołania do poszkodowanemu odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
EN
Accident procedure is closely regulated by law, as evidenced by the existence of the existing model of the accident protocol. Attention should also be paid to the importance of the employer in the whole procedure – the approval of the protocol and the importance of the comments made by the victim, which may affect the final shape of the protocol. However, it should be borne in mind that the preparation of the accident report and even its approval in the form corresponding to the injured employee does not constitute a guarantee of paying accident insurance benefits from ZUS. ZUS can refuse to pay benefits by issuing a decision refusing to pay benefits, justifying that the statements contained in the record are unfounded. The injured employee has the right to appeal to the injured employee to the labor and social security tribunal.
PL
Codziennie miliony pracowników są narażone na czynniki szkodliwe w miejscu pracy oraz wszelkie ryzyko z nimi związane. Tytułowe trzy czynniki są niewątpliwie utrapieniem dla branży górniczej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagrożeń spowodowanych hałasem. Kolejne dwa obejmą pozostałe czynniki. Skala zjawiska jest ogromna. Warto przyjrzeć się każdemu z osobna, próbując odpowiedzieć na pytanie: czy można temu zaradzić.
EN
Every day millions of workers are exposed to noxious agents in the workplace and all the risks associated with them. The three agents listed in the title are undoubtedly a nuisance for the mining sector. The paper aims to present hazards caused by noise. Another two articles will cover the other two agents. The scale of the phenomenon is huge. It is worth to take a closer look at every agent separately and attempt to answer the question if it can be prevented.
PL
Kryteria dokonywania oceny ryzyka zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zgodnie z nim, ocena ryzyka powinna być przeprowadzona na podstawie wszelkich dostępnych informacji z uwzględnieniem klasyfikacji czynników biologicznych, według skali 2-4, rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności, czasu i stopnia spodziewanego narażenia, potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwych czynników biologicznych, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą lub wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
EN
Criteria for risk assessment are listed in the ordinance of the Minister of Health on harmful biological agents in the workplace and the protection of workers exposed to those agents. Accordingly, risk assessment should be based on all available information including classification of biological agents, risk groups 2-4, information on diseases which may be contracted as a result of work; information on diseases from which workers are found to be suffering and which have a direct connection with their work, recommendations from competent sanitary authorities National Labour Inspectorate, and occupational medicine services.
PL
Artykuł przedstawia katalog świadczeń (jednorazowych, krótkoterminowych i długoterminowych) przysługujących pracownikowi, który zachorował na chorobę zawodową. Do świadczeń jednorazowych zalicza się jednorazowe odszkodowanie dla pracownika z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (lub dla rodziny pracownika z tytułu jego śmierci), pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Jako świadczenia krótkoterminowe wymienia się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy. Natomiast świadczenia długoterminowe: to renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna i dodatek pielęgnacyjny.
EN
The article presents a catalog of benefits due to an employee who has an occupational disease. The benefits can be divided into one-off, short-term and long-term ones. One-time benefits include one-off compensation for an employee due to permanent or long-term damage to health (or to the family of a worker due to his death), covering medical costs in the field of dentistry and immunization and supply of orthopedic items. Short-term benefits include sickness benefit from accident insurance, rehabilitation benefit and compensatory allowance. On the other hand, long-term benefits are a disability pension, a training pension, a survivor’s pension and a care allowance. Guarantees about benefits are wide, but it must be borne in mind that receiving each of the indicated benefits requires a medical certificate confirming the occupational disease, while their amount is usually unsufficient to cover the costs of treatment and rehabilitation.
PL
Artykuł zawiera opis i analizę problematyki zatrudnienia oraz warunków pracy w województwie śląskim w latach 1990-2014, biorąc pod uwagę dokonujące się w tym czasie w Polsce, w tym na Górnym Śląsku, przeobrażenia systemowe, gospodarcze i demograficzne. Analizy dokonano m.in. w oparciu o dane statystyczne dotyczące osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stwierdzając stopniowe zmniejszanie się liczby osób pracujących w zagrożeniu oraz spadek liczby wypadków. Mimo odnotowanego spadku liczba wypadków przy pracy w województwie śląskim nadal jest wysoka (12000 rocznie). Mniej liczne są także choroby zawodowe, przy czym oprócz pylic i chorób narządu słuchu, częste stają się obecnie również choroby narządu głosu oraz choroby obwodowego układu nerwowego, co ma związek z faktem przekształcania się województwa śląskiego z typowo przemysłowego w województwo o charakterze przemysłowo-usługowym i z wzrostem w latach 1990-2014 zatrudnienia w handlu, usługach i szkolnictwie.
EN
This paper deals with an aspect of employment and working conditions' ratios in the Silesian Voivodship in the years 1990-2014. At the same time the ongoing system of transformation of Poland has been taken into account along with demographic and economic changes in Upper Silesia. The above aspect is based on statistical data related to people who were employed in dangerous conditions, work accidents and occupational diseases. The gradual decline of the number of people employed in conditions of threat and the decrease in accidents was observed. In spite of the observable decrease the number of accidents is still high (12000 annually). The number of occupational diseases has also decreased, however, pneumoconiosis and hearing system disorders, vocal organ diseases and peripheral nervous system diseases are often encountered. The problems are due to the transformation of the Silesian Voivodship from a typically industrial region into the Voivodship of the industrial and service nature and to the increase in the employment rate in trade, provision of services and education in the years 1990-2014.
EN
The article discusses innovative forms of participation of employees in the work safety system. It also presents the advantages of these forms of employees’ involvement. The aim of empirical studies was the analysis of their behavior and attitude towards health and safety at work. The issues considered in the article have a significant impact on the improvement of methods of prevention related to work safety and aided the creation of a healthy society.
PL
W prezentowanym artykule zajęto się innowacyjnymi formami partycypacji pracowników w system bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono korzyści wynikające z tych form zaangażowania pracowników. Przeprowadzono badania empiryczne, których celem było przeprowadzenie analizy zachowań i postaw pracowników odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy i wspomaganiem tworzenia zdrowego społeczeństwa.
PL
Artykuł porusza kwestie świadczeń odszkodowawczych, przysługujących funkcjonariuszom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za wypadki przy pracy, przedmioty osobistego użytku utracone w czasie wypadku oraz choroby powstałe w związku ze służbą. Pomimo iż nowe przepisy w tej sprawie obowiązują od ponad 2 lat i nawiązują swoją konstrukcją do tych, które dotyczą zwykłych pracowników, to jednak są w nich pewne odrębności, wynikające z charakterystyki służby, jako sposobu zatrudnienia, które wzbudzają kontrowersje Artykuł porządkuje kwestie otrzymywania jednorazowego odszkodowania, jednocześnie sugerując rozwiązanie kontrowersyjnych zagadnień.
EN
The articles raises a question of compensations for service uniform officers who became submitted to the authority of the Ministry of International Affairs. Those indemnities are only payable for the case of accident during the service, or personal items which were lost or any serious illness undergone m the process. Although the new Act has been in force forever two years, while referring within structure to the ones having applied to ordinary workers, there is however a some kind of distinctiveness stemming from the core of the service, as a way of employment, that might at the same time - turn out controversial. The present paper attempts thus to make clear all the issues as well as present the circumstances of receiving the indemnity, and be in search of a solution for the disputed subject matter.
12
PL
W artykule przedstawiono problem zachorowalności pracowników górnictwa na choroby zawodowe. Przeanalizowano statystykę występowania chorób zawodowych w latach 2009-2013 oraz cechy charakterystyczne i skutki najczęściej występujących chorób wśród górników. Przedstawiono wpływ czynników górniczo-technicznych na stan zagrożenia zdrowia górników podczas eksploatacji złoża. Przeanalizowano również aktualne tendencje rozwoju środków technicznych na rzecz poprawy profilaktyki chorób zawodowych.
EN
The article presents the problem of mining workers incidence of occupational diseases. We analyzed the statistics of occupational diseases in the years 2009-2013 and the characteristics and effects of the most common diseases among miners. Shows the influence of mining-technical factors on condition of the health risks of miners during the exploitation of the deposit. The current trends in the development of technical measures to improve the prevention of occupational diseases we analyzed too.
13
Content available remote Środki ochrony skóry i ich rola w zapobieganiu chorobom zawodowym
PL
W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN
A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
PL
W środowisku pracy często obserwuje się występowanie różnorodnych czynników szkodliwych i uciążliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób w nim przebywających. Drugi, zasadniczy obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono etapy postępowania dotyczące rejestracji chorób zawodowych, związane z tym obowiązki pracodawcy, a także wymagane procedury.
EN
In the working envir onment is frequently observed occurrence of various factors harmful and burdensome which create a threat to the health of its occupants. The second fundamental beside accidents at work, the negative effect of hazards in working conditions occupational dise ases. The article explains the basic concepts, presents the stages of the proceedings for the registration of occupational diseases associated with the obligations of employers and the required procedures.
EN
Nonspecific low back pain and sciatica are prevalent diseases among working adults and have become a worrying occupational health issue because they sometimes affect continuation or resumption of employment. Epidemiological studies that based questionnaires on workers' healthcare consumption have shown a higher prevalence of these disorders in certain industrial sectors. Thus, low back disorders are usually more prevalent among workers exposed to cumulative lumbar load such as manual handling, awkward postures of the trunk and whole-body vibrations. In addition, morphological and biomechanical studies have compared disc space narrowing and the intensity of lumbar workload. Although debated, the relationship between disc degeneration and biomechanical work exposures seems to be usually accepted by most authors. In response to a considerable need of prevention and compensation for workers, low back pain and/or disc disease can be recognized as an occupational diseases in several countries but the criteria of recognition remains heterogeneous from one country to another.
PL
Przedmiotem opracowania jest problematyka skutków prawnych przyczynienia się pracownika do powstania szkody. Część wstępna rozważań poświęcona została problematyce dopuszczalności dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu choroby zawodowej. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest natomiast analizie możliwości redukcji należnych pracownikowi świadczeń cywilnoprawnych, w przypadku ustalenia, iż swoim zachowaniem - działaniem lub zaniechaniem, przyczynił się on do powstania lub rozwoju choroby zawodowej. W ramach opracowania omówiono również kryteria miarkowania odszkodowania oraz okoliczności wpływające na ocenę zachowania pracownika.
EN
Article is dedicated to the issue of the legal consequences of an employee to contribute to the injury. The initial part of the development is dedicated to the issue of the admissibility of civil claims consequential to occupational disease. The main part of the article is devoted to the analysis the possibility of reducing benefits of civil law, in the case of a determination that his behavior - an act or nonfeasance contributed to the inception or development of occupational disease. The study is devoted to discusses the criteria reducing of compensation and the circumstances to influence on the assessment of the behavior of the employee.
PL
Zagrożenia ze strony substancji chemicznych w lakierniach samochodowych wynikają przede wszystkim ze stosowania rozpuszczalników i rozcieńczalników w skład których wchodzą węglowodory aromatyczne i alifatyczne, a także ketony i alkohole. Są to substancje działające toksycznie na organizm, których obecność może być przyczyną powstania u lakierników samochodowych chorób zawodowych takich jak alergiczne kontaktowe zapalenie skóry czy astma zawodowa. Jednocześnie są to łatwopalne ciecze, których pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem Niezwykle ważnym aspektem przy pracy z tego typu materiałami jest zabezpieczenie techniczne obiektu, a także przeszkolenie i dobór właściwych środków ochrony indywidualnej dla pracownika. Wpłyną one zarówno na komfort i bezpieczeństwo pracy ale również zmniejszą skutki oddziaływania substancji chemicznych wykorzystywanych w lakierniach na środowisko.
EN
Hazards of chemical substances in auto paint shops are due primarily to the use of solvents and diluents which include aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones and alcohols. These are toxic for the body and their presence can result in auto sprayers' diseases such as allergic contact dermatitis and occupational asthma. At the same time these are flammable liquids, which vapor forms explosive mixtures with air. Extremely important aspect when working with this type of material is the technical security of the facility and the training and selection of appropriate personal protective equipment for employees. They affect both the comfort and safety of work, but also reduce the effects of chemicals used in auto paint shops on the environment.
PL
Wg statystyk co roku w górnictwie notowanych jest około 500 przypadków chorób zawodowych. Zdecydowana większość z nich to choroby układu oddechowego (pylica węglowa) oraz utrata słuchu. Spółki węglowe zapewniają odpowiednie środki ochrony indywidualnej, jednak liczba chorób zawodowych utrzymuje się na podobnym poziomie. Trudno powiedzieć, na ile ma to związek z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony indywidualnej, dlatego tak ważne jest, by górnicy stosujący te środki byli w pełni świadomi, że pozwalają one nie tylko na zmniejszenie uciążliwości pracy w warunkach górniczych, ale też chronią przed groźnymi chorobami zawodowymi.
PL
Pyły organiczne są obecne w licznych środowiskach aktywności zawodowej człowieka W ich skład wchodzą cząstki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego. Mogą one oddziaływać na organizm ludzki prozapalnie, alergizujące, toksycznie, drażniąco, a nawet rakotwórczo. Choroby zawodowe zależne od ekspozycji na pyły organiczne to choroby zakaźne, alergiczne, immunotoksyczne, o podłożu podrażnieniowym oraz nowotworowe. Wiele grup zawodowych na świecie narażonych jest na działanie pyłów organicznych pracownicy rolnictwa, ochrony zdrowia, różnych gałęzi przetwórstwa aż do pracowników biurowych.
EN
Organic dusts are numerous in work environments. They consist of plant and animal origin and microbiological agents. They may cause infectious, allergic, immunotoxic irritation and neoplasmatic diseases. Many workers in all the world are exposed on organic dusts ( agricultural workers, health workers, different kinds of processing workers and office workers.
20
Content available Profilaktyka chorób odkleszczowych
PL
Chorobami odkleszczowymi nazywamy choroby zakaźne przenoszone za pośrednictwem drobnych pajęczaków, zwanych kleszczami (lxodida). W Polsce są one wywoływane przez co najmniej 5 gatunków (lub grup gatunków) mikroorganizmów (wirusów, bakterii, pierwotniaków). Spośród nich największe znaczenie ma krętek Borrelia burgdorferi wywołujący boreliozę z Lyme, który jest częstą przyczyną chorób zawodowych u leśników i rolników. Główne kierunki profilaktyki chorób odkleszczowych obejmują: szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, unikanie spożywania surowego mleka, stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej podczas pracy w lesie lub na obrzeżach lasu, przegląd ciała i wzięcie natrysku po powrocie z pracy w lesie, szybkie i umiejętne usuwanie kleszczy przyssanych do ciała, stosowanie repelentów, edukację zdrowotną, opiekę medyczną nad zagrożonymi pracownikami leśnictwa i rolnictwa, działania prewencyjne ze strony pionu bhp lasów państwowych, redukcję liczebności kleszczy w środowisku naturalnym.
EN
Tick-borne diseases are infectious diseases transmitted by small arachnids called ticks (lxodida). In Poland, these diseases are caused by at least five species (or groups of species) of microorganisms (viruses, bacteria. protozoa). Of which, the most important is the spirochete Borrelia burgdorferi causing Lyme borreliosis, which is the frequent cause of occupational diseases in the forestry and agricultural workers. The main directions of the prevention of tick-borne diseases include: vaccination against tick-borne encephalitis, avoiding of the consumption of raw milk, use of the proper clothing during work in the forest, inspection of the body and taking shower after coming from forest. quick and proper removing of ticks adhered to body, use of repelltents, health education, providing medical care for endangered forestry and agricultural workers, preventive actions pursued by the management of the forest service, reduction of the tick number of natural environment.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.