Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożysko ślizgowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The present work studies the tribological properties of new hybrid material composed from high porosity open cell aluminum alloy (AlSi10Mg) skeleton and B83 babbitt infiltrated into it. The porous skeleton is obtained by replication method applying salt (NaCl) as space holder. The reinforcing phase of the skeleton consists of Al2O3 particles. The skeleton contains Al2O3 particles as reinforcement. The microstructure of the obtained materials is observed and the tribological properties are determined. A comparison between tribological properties of nominally nonporous aluminum alloy, high porosity open cell skeleton, babbitt alloy and the hybrid material is presented. It is concluded that new hybrid material has high wear resistivity and is a promising material for sliding bearings and other machine elements with high wear resistivity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, z których wynika, że emisja akustyczna (EA) może być uznana za sygnał diagnostyczny, przydatny do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych okrętowych silników o zapłonie samoczynnym. Wykazano w nim bowiem, że parametry emisji akustycznej takie jak: czas rejestracji, energia sygnału, amplituda sygnału, ilość przekroczeń poziomu dyskryminacji, czas narastania, RMS –pochodna energii, pozycja w domenie częstotliwości, rozkład wartości szczytowych amplitud, widmo częstotliwości uzyskane poprzez transformację Fouriera, przemieszczenia dominującej częstotliwości w czasie, mogą być parametrami diagnostycznymi, gdyż odwzorowują one uszkodzenia warstw ślizgowych panwi wspomnianych łożysk. Wykazano, że zastosowana w badaniach aparatura należącą do rodziny AMSY-5 Vallen Systeme GmbH jest przydatna do badania EA generowanej w panwiach łożysk silników spalinowych tłokowych. Scharakteryzowano ogólnie stanowisko laboratoryjne przysposobione do prowadzenia badań zmęczeniowych łożysk ślizgowych. Przedstawiono fotografie uszkodzonych panwi oraz opisy tych uszkodzeń i odpowiadające im rejestracje parametrów EA. Artykuł zawiera także analizę rezultatów badań, z których wynika, że istnieje możliwość wyselekcjonowania parametrów EA, które umożliwiają wykrywanie zmian stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych silników spalinowych na wczesnym etapie inicjacji tych uszkodzeń. Zaproponowano hipotezę, która umożliwia sformułowania odpowiedniej diagnozy o stanie technicznym panwi łożysk ślizgowych.
EN
An analysis of the condition of technical objects is carried out by diagnostic systems, the purpose of which is to detect irregularities in their operation and to prevent damages. In slide bearings, it applies to the diagnostic of friction and thermal phenomena of mating friction pairs. Among many methods of bearing diagnostics, special attention should be paid to vibration diagnostic methods based on measurements of relative vibration parameters or on absolute vibration (displacement, velocity, or acceleration of vibration). Methods of the vibration diagnostic of bearings rely on periodic or continuous measurements of relative vibration parameters of the bearing housing in relation to the rotor (in the case of slide bearings the measurements of the bearing sleeve in relation to the shaft neck) or absolute vibration parameters of the bearing housing (i.e. the sleeve in the case of slide bearing). The article presents a method of vibration diagnostics of friction phenomena that occur during the operation of slide bearings under various lubrication and load conditions. There are presented methods of analysis and the interpretation of measurement data obtained as a result of the conducted slide bearing tests on the laboratory stand. A method for assessing a technical condition of the slide bearing friction pairs is proposed.
PL
Rozpoznanie stanu obiektów technicznych jest realizowane przez systemy diagnostyczne, których celem jest wykrywanie nieprawidłowości w ich działaniu i zapobieganiu uszkodzeniom. W łożyskach ślizgowych dotyczy to diagnostyki zjawisk tarciowych i cieplnych współpracujących węzłów tarcia. Wśród wielu metod diagnostyki łożysk na szczególną uwagę zasługują metody diagnostyki drganiowej, bazujące na pomiarach parametrów drgań względnych bądź drgań bezwzględnych (przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie drgań). Metody diagnostyki drganiowej stanu technicznego łożysk polegają na okresowych lub ciągłych pomiarach parametrów drgań względnych obudowy łożyska względem wirnika (w przypadku łożysk ślizgowych panewki łożyska względem czopa wału) bądź parametrów drgań bezwzględnych obudowy łożyska (czyli panewki w przypadku łożyska ślizgowego). W artykule przedstawiono metodę diagnostyki drganiowej zjawisk tarciowych, jakie zachodzą podczas pracy łożysk ślizgowych przy różnych warunkach smarowania i obciążenia. Przedstawiono metody analizy i interpretacji wyników pomiarów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych badań łożyska ślizgowego na stanowisku laboratoryjnym. Zaproponowano metodę oceny stanu technicznego węzła tarcia łożyska ślizgowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu pokrycia powierzchni korpusu łożyska współpracującej z kołem zębatym dodatkowym materiałem PTFE. Zastosowanie powłoki ma na celu zmniejszenie współczynnika tarcia, a co za tym idzie – równoczesne zmniejszenie sił tarcia na współpracujących powierzchniach. W ramach pracy wykonano pomiary poziomu mocy akustycznej oraz sprawności pompy zębatej trzeciej grupy o zazębieniu zewnętrznym. Pompa została poddana dwóm modyfikacjom, których wyniki badań zestawiono z badaniami pompy przed wprowadzeniem zmian. Prace wykonano w ramach projektu pt.: Opracowanie konstrukcji wysokociśnieniowych pomp zębatych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Badań Stosowanych, ścieżka A, umowa nr PBS3/A6/22/2015.
EN
This article presents the results of research how extra PTFE layer affects noise and efficiency generated by gear pump. PTFE layer reduces friction force occurring between brushing and gear surfaces. As part of the work measurements of sound power level and efficiency generated by the gear pump were made for three variants. First variant was mass-produced gear pump and the others were gear pump with two different PTFE layers. Research was performed in the framework of the project entitled: „Development of a design of high-pressure gear pumps”. Project funding from the program for applied research, the path A, the number of PBS3/A6/22/2015.
EN
In this paper authors present result of the experimental research and numerical calculations of the exploitation parameters of transverse slider bearings, lubricated with the used oil of non-Newtonian properties. The results of the experimental research are based on rheological examinations of the used oil in its exploitation time. These results leaded to the preparation of the dependence models of the dynamic viscosity on diverse influences, such as temperature and pressure and also shear rate and oil ageing. The effect of temperature on the dynamic viscosity was described by an exponential function. The pressure effect is modelled with a combined function, which takes into account the initial viscosity and the high pressure viscosity. For modelling of the shear rate influence, the modified Cross model was used, while oil ageing process has been related with exponential function to the exploitation period between oil changes as variable. Apparent viscosity is a product of dynamic viscosity of diverse influences. In this way, the modelled viscosity was substituted for the fundamental equations, which are momentum conservation, energy conservation, and the continuity equation. After that, received equations were non-dimensionalized, and a value of each part was estimated. Parts in an order of the same magnitude as radial clearance were neglected, as they have insignificant influence on the further numerical calculations. Using Mathcad 15 software, our own calculation procedures, the finite element method, and iterative procedure, the influence of each dependence on exploitation parameters were calculated. Influences which are commonly taken into account in the calculations of friction nodes are the influence of temperature and pressure. Such influences as non-Newtonian properties and oil ageing are much more rarely in the literature and scientific publications. The authors have not met such a complex research yet. In this way, the prepared research conduction, which binds correlations used in the literature and the results of the experimental research, made it possible to indicate the influences of non-Newtonian properties and oil ageing on exploitation parameters of journal slider bearings. From the numerical calculations results that drop of the dynamic viscosity caused by the increase of the shear rate can cause a drop of the carrying capacity of the bearing even in 21%. A similar drop of the carrying capacity can be observed after taking into account oil ageing on the last stage of its exploitation time. When taking all of the above mentioned influences into account in the numerical calculations of the flow and exploitation parameters of the slider bearings, it appears that at the last stage of exploitation time, the drop of the carrying capacity may exceed 30%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz obliczenia numeryczne parametrów przepływowych i eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych, smarowanych przepracowanym olejem. Wyniki badań doświadczalnych opierają się na pomiarach właściwości reologicznych oleju silnikowego w trakcie jego eksploatacji. Posłużyły one do opracowania modeli zależności lepkości dynamicznej oleju od poszczególnych wpływów, tj. temperatury i ciśnienia, a także szybkości ścinania i starzenia oleju. Wpływ temperatury na lepkość dynamiczną został opisany funkcją wykładniczą. Wpływ ciśnienia zamodelowano funkcją mieszaną, uwzględniającą lepkość początkową oraz lepkość w wysokich ciśnieniach. Do zamodelowania wpływu prędkości ścinania użyto zmodyfikowanego modelu Crossa. Natomiast wpływ starzenia uzależniono funkcją wykładniczą, uwzględniając okres pomiędzy planowanymi wymianami oleju jako zmienną. Lepkość pozorna jest iloczynem poszczególnych zmian lepkości od odpowiednich wpływów. Tak zamodelowaną lepkość podstawiono do równań podstawowych, tj. równania zachowania pędu, energii i ciągłości strugi, a następnie ubezwymiarowiono i oszacowano wielkości poszczególnych członów. Człony rzędu wielkości luzu promieniowego pominięto jako mające nieznaczny wpływ na wyniki obliczeń numerycznych. Przy pomocy oprogramowania komputerowego Mathcad 15, własnych procedur obliczeniowych, metody różnic skończonych oraz metody kolejnych przybliżeń obliczono wpływy poszczególnych zależności na parametry eksploatacyjne poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływy powszechnie uwzględniane w obliczeniach węzłów tarcia to wpływ temperatury oraz ciśnienia. Wpływy nienewtonowskie oraz starzenia o wiele rzadziej pojawiają się w literaturze fachowej oraz artykułach naukowych. Autorzy nie spotkali się dotychczas z tak kompleksowymi badaniami. Tak opracowany proces badawczy, wiążący zależności stosowane w literaturze oraz wyniki badań doświadczalnych, pozwolił na ustalenie wpływu właściwości nienewtonowskich oraz starzenia oleju na parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych. Z obliczeń numerycznych wynika, iż spadek lepkości oleju spowodowany zwiększeniem szybkości ścinania może powodować spadek siły nośnej łożyska ślizgowego nawet o 21%. Podobny spadek siły nośnej łożyska następuje w wyniku uwzględnienia starzenia oleju, na koniec jego eksploatacji w silniku. Uwzględniając wszystkie z wymienionych wpływów w obliczeniach numerycznych parametrów eksploatacyjnych i przepływowych łożysk ślizgowych, okazuje się, że w końcowym okresie eksploatacji oleju spadek siły nośnej łożyska może przekraczać 30%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia rzeczywistych łożysk ślizgowych występujących w sprężarkach chłodniczych pracujących w różnych niekorzystnych warunkach pracy. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym składającym się z rzeczywistych elementów chłodniczych. Analiza zużycia polegała na porównaniu profili chropowatości powierzchni po próbach badawczych w ekstremalnych warunkach pracy z powierzchniami nowymi.
EN
The paper presents the results of testing the consumption of real plain bearings occurring in refrigeration compressors operating in various unfavorable working conditions. The tests were carried out on a test stand consisting of real refrigeration elements. Consumption analysis consisted in the comparison of surface roughness profiles after research trials under extreme operating conditions with new surfaces and working under normal conditions.
7
Content available Nonlinear phenomena in microturbine dynamics
EN
This paper presents the results of the analysis of the dynamic performance of a rotor that is a component of the ORC turbine set with the net electrical output of 100 kW and the nominal speed of 9000 rpm. This device is dedicated for municipal Local Energy Centres (LEC). The research was conducted using tools capable of performing the necessary simulation of the system operating under highly unstable conditions, i.e. in a strongly nonlinear regime. In this regard, the author of the paper followed the subsequent phases of whirl/whip formation manifested in the fluid film. Three constructional solutions within the scope of the bearing were examined with conventional and non-conventional lubricating mediums (mineral oils and low boiling mediums). An approach using rolling bearings was also considered. On the basis of those scientific studies, the decision to build a working prototype of the machine was taken. Such a prototype has already been manufactured, having regard to the outcome of the conducted analyses.
PL
Praca przedstawia wyniki badań dynamiki mikroturbin ORC o mocy elektrycznej 100 KW i prędkości nominalnej 9000 obr./min. Urządzenie to jest dedykowane dla lokalnych klastrów energii (LEC). Badania przeprowadzone zostały za pomocą narzędzi badawczych umożliwiających ocenę stanu maszyny w warunkach jej niestabilnej pracy, a więc w zakresie silnej nieliniowości. Autor pracy prześledził rozwój wirów i bicia olejowego powstających w filmie olejowym po przekroczeniu granicy stabilności. Przebadane zostały trzy warianty konstrukcyjne łożysk ze smarowaniem konwencjonalnym oraz niekonwencjonalnym (olej mineralny i czynniki niskowrzące). Rozważony został również przypadek łożysk tocznych. Na podstawie uzyskanych wyników wybrana została wersja łożyskowania zastosowana przy budowie prototypu maszyny.
EN
Based upon a Gecim-Winer fluid flow model, a curvilinear squeeze film bearing is considered. The equations of motion are given in a specific coordinates system. After general considerations on the Gecim-Winer fluid flow these equations are used to derive the Reynolds equation. The solution of this equation is obtained by a method of successive approximation. As a result one obtains formulae expressing the pressure distribution and load-carrying capacity. The numerical examples of the Gecim-Winer fluid flow in gaps of two simple bearings: radial and spherical are presented.
EN
The present theoretical analysis is to investigate the effect of non-Newtonian lubricant modelled by a Rabinowitsch fluid on the performance of a curvilinear squeeze film bearing with one porous wall. The equations of motion of a Rabinowitsch fluid are used to derive the Reynolds equation. After general considerations on the flow in a bearing clearance and in a porous layer using the Morgan-Cameron approximation the modified Reynolds equation is obtained. The analytical solution of this equation for the case of a squeeze film bearing is presented. As a result one obtains the formulae expressing pressure distribution and load-carrying capacity. Thrust radial bearing and spherical bearing with a squeeze film are considered as numerical examples.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę wykorzystania łożysk ślizgowych w wybranych maszynach przepływowych na przykładzie węzłów łożyskowych małych elektrowni wodnych. Przedstawiono materiały uzywane na łożyska ślizgowe tych maszyn. Zwrócono uwagę na mechanizmy zużycia elementów węzłów łożyskowych turbin. Przeprowadzono badania uszkodzonej nakładki łożyskowej na wał turbiny Kaplana małej mocy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesu eksploatacji mikro-łożysk ślizgowych, tj. czasu t [h] oraz obciążenia L [N] na stan powierzchni współpracujących elementów. Topografię i analizę powierzchni oceniano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego SEM oraz mikroskopu sił atomowych AFM. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wpływ badanych parametrów na chropowatość powierzchni oraz pozwoliły na dokonanie oceny stopnia zużycia badanych elementów w skali mikro.
EN
The paper presents the results of investigations of the influence of selected process parameters on surface properties of the sliding micro-bearing, i.e. time t [h] and load L [N]. The obtained results confirmed the influence of both parameters on the surface and makes possible to evaluate the wear in micro scale.
12
Content available Terms of presence of liquid friction conditions
EN
The engineering practice shows that there are many bearings designed to operate in the field of hydrodynamic friction, but sometimes the oil film breaks and symptoms of wear appear on surfaces. We are interested in the possibility of determining these friction conditions under which the oil film effectively separates the two friction surfaces, and at the same time has a high load capacity and low friction. Parameters describing the selected range of hydrodynamic friction that interests us are as follows: pressure, sliding velocity, temperature and length of the slide at which the oil film not only is not interrupted, but still has a high load capacity and low friction. In this paper, we assume the boundary for the occurrence of hydrodynamic friction to be conditions under which a type of fluid friction changes into a kind of boundary friction. Establishing conditions in which one type of friction takes place helps to make conscious use of this fact to design a plain bearing with low friction and high strength non-interrupting film, and possible wear processes will occur only at moments of start-up and stop.
PL
Praktyka pokazuje, że w technice istnieje wiele łożysk przeznaczonych do pracy w zakresie tarcia hydrodynamicznego, w których czasami ulega zerwaniu film olejowy i na powierzchni pojawiają się objawy zużycia. Ważna jest możliwość określenia warunków tarcia gdy film olejowy skutecznie oddziela dwie powierzchnie tarcia, a jednocześnie ma dużą nośność i niski współczynnik tarcia. Parametry opisujące wybrany zakres tarcia hydrodynamicznego są następujące: ciśnienie, prędkość przemieszczania, temperatura i długość prowadnicy, w których film olejowy nie tylko nie ulega prze-rwaniu, lecz wciąż ma wysoką obciążalność i niskie tarcie. W artykule założono granicę dla występowania tarcia hydrodynamicznego w celu ustalenia warunków w których rodzaj tarcia płynu zmienia się w rodzaj tarcia granicznego. Two-rzenie warunków, w których występuje jeden rodzaj tarcia pozwala na dokonanie świadomego korzystania z tej wiedzy do projektowania łożysk ślizgowych z niskim współczynnikiem tarcia i wysokiej wytrzymałości bez przerywania filmu i występowaniu ewentualnych procesów zużywania tylko w momentach rozruchu i zatrzymania.
EN
This paper presents the current study of the distribution of stresses for fourpoint contact wire race ball bearing. The main aim of this article is to define the most important geometrical rules in a wire-race bearing. The results for bearings of different geometrical parameters are presented. In the study, one also estimates the distribution of internal pressure in particular bearing elements.
EN
The continuous technological development requires the use of modern materials also in agricultural engineering. Knowledge of the characteristics of tribological materials pairs cooperating with each other is useful for developing sliding nodes of agricultural machinery. Tribological properties of materials should be assessed for selection of technological materials beyond the economic criterion. The article presents analysis of the characteristics of tribological ball-on-disc wear of polymeric materials used as sliding elements for farm machines. Tribological tests were carried out under dry friction for a polymer-metal pair, and a wear rate and friction coefficient of the sample; the signs of wear were submitted to SEM observations.
PL
Ciągły rozwój technologiczny, wymusza stosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych również w inżynierii rolniczej. Znajomość charakterystyki tribologicznej materiałów par współpracujących ze sobą, jest przydatna do opracowania skojarzeń ślizgowych maszyn rolniczych. Przy wyborze materiałów technologicznych poza kryterium ekonomicznym powinna być ocena właściwości tribologicznych materiałów. W artykule przedstawiono analizę charakterystyki zużycia tribologicznego ball-on-disc materiałów polimerowych stosowanych jako elementy ślizgowe maszyn rolniczych. Próby tribologiczne przeprowadzono w atmosferze tarcia technicznie suchego dla pary metal-polimer. Badano współczynnik zużycia i współczynnik tarcia próbek, a ślady zużycia poddano obserwacjom SEM.
PL
W artykule opisano emisję akustyczną oraz aparaturę niezbędną do pomiarów przy użyciu tej metody. Omówiono stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono badania łożyska ślizgowego metodą emisji akustycznej. Przedstawiono sposób przeprowadzania badań wstępnych dotyczących możliwości zastosowania emisji akustycznej do badania warunków pracy łożyska ślizgowego. Przeanalizowano wpływ zmiany prędkości obrotowej czopa wału oraz obciążenia łożyska na sygnał emisji akustycznej.
EN
The paper describes the acoustic emission and the necessary equipment for measurements using this method. The authors describe the research station, where the slide bearing study was conducted with using the acoustic emission method. They also show how to conduct preliminary studies on the possibility of using acoustic emission method to study the working conditions of a slide bearing. The influence of change in rotational speed of the shaft journal and the bearing load on the acoustic emission signal was analysed.
EN
During the friction processes in a sliding bearing complex, phenomena occur that are included amongst the most difficult and complex problems in tribological studies. Therefore, there is a need for a systematic application of modern diagnostic methods and statistical tools to correctly interpret the operating status of the sliding bearing. The use of these tools is designed to ensure proper operational functioning of the tribological system. The paper presents the test results in the form of thermograms and their subsequent processing with the use of statistical tools. The tests were performed on a laboratory stand with the bearing operating in the presence of a lubricant and with the bearing operating in conditions of technical dry friction. FLIR ResearchIR and STATISTICA software were used for the analysis of the temperature distribution. Final remarks contain the conclusions of the research and recommendations for further study.
PL
W procesie tarcia w łożysku ślizgowym zachodzą złożone zjawiska, które zalicza się do najbardziej trudnych i skomplikowanych w badaniach tribologicznych. Dlatego też istnieje potrzeba systematycznego stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych i narzędzi statystycznych w interpretacji poprawnego stanu pracy łożyska ślizgowego. Wykorzystanie tych narzędzi ma na celu zapewnienie poprawnej pracy układu tribologicznego w warunkach eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań w postaci termogramów oraz ich opracowanie z wykorzystaniem narzędzi statystycznych. Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym dla łożyska pracującego w obecności środka smarnego oraz dla łożyska pracującego w warunkach tarcia technicznie suchego. Do analizy rozkładu temperatur wykorzystano program komputerowy FLIR ResearchIR i STATISTICA. W opracowaniu sprecyzowano również wnioski i wyznaczono dalszy obszar prac.
EN
This paper presents numerical calculations of the hydrodynamic pressure distribution, carrying capacity, and friction coefficient in the gap of a journal bearing. The analysed bearing is lubricated using motor oil. In this paper, oil ageing and temperature influence on viscosity are taken into account. Viscosity changes in the pressure and shear rate are not considered. These changes will be considered in other papers. For the hydrodynamic lubrication analysis, laminar flow of the lubrication fluid and non-isothermal lubrication model of the journal bearing were assumed. As the constitutive equation, the classical, Newtonian model was used. This model was extended by the viscosity changes in temperature and exploitation time. For the considerations, the cylindrical journal bearing with the finite length and smooth bearing, with the full angle of wrap were taken.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono obliczenia numeryczne rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej oraz współczynnika tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego olejem silnikowym z uwzględnieniem zmian lepkość oleju od temperatury i czasu eksploatacji. W pracy nie uwzględniano zmian lepkości od ciśnienia i szybkości ścinania. Takie zmiany będą uwzględnione w innych pracach. Do analizy hydrodynamicznego smarowania przyjęto laminarny przepływ cieczy smarującej oraz nieizotermiczny model smarowania łożyska ślizgowego. Jako równanie konstytutywne zastosowano klasyczny model newtonowski z uwzględnieniem zmian lepkości od temperatury i czasu eksploatacji. Do rozważań przyjęto walcowe łożysko ślizgowe o skończonej długości z gładką panewką o pełnym kącie opasania.
EN
The aim of the presented research was to evaluate wear effects of bering elements in case of modification based on laser alloying with boron of journal surface layer. The research was performed on ZPG-IV tribology tester with journal-bearing friction pair. During the test load was applied progressively. SEM microscopes and non-contact 3D optical profilografometr was used to assess the test results. Study of the character of the wear process allowed to state, that after each increase of load during the test, rapid change of the value of oil temperature and the value of resistance in journal-pan contact was appeared. Then, the stabilization period was followed by. Some differences in the way of those processes between tested variants were noticed. Firstly, turing the stabilization period larger thickness of the oil film at the journal-pan interface was notice in case of journal after laser treatment than in case of untreated journal. Secondly, it could be expected that oil temperature will be lower in case of longer time of tribological test for treated journal (than for untreated journal). It should favor better wear resistance of this kinematic node. Macro and microscopic observations of both types of surface after wear test allow to state, that journals after laser treatment were characterized by less wear effects, as cavities in the surface layer in comparison to untreated journals. More intensive wear of journals without treatment was confirmed by stereometric research and measurements of surface roughness parameters. This research allow to state positive laser treatment influence on the wear resistance of the journal. Although, there was no larger loss of the surface layer in case of pans after cooperation with hard journal after laser treatment (describe by the decrease of pans’ thickness) then loss of the surface layer in case of pans after cooperation with softer untreated journal (nearly 5-times softer than the surface layer of treated journal), the microscopic observations and measurement of the parameters of stereometric structure of their surface showed more intensiva wear of pan after cooperation with treated journal.
PL
Celem prezentowanych badań była ocena skutków zużywania się elementów węzła kinematycznego łożyska ślizgowego w przypadku zastosowania modyfikacji warstwy wierzchniej czopu za pomocą stopowania laserowego borem. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku do badań tribologicznych ZPG-IV z węzłem ciernym czop–panewka. Podczas badania obciążenie zwiększane było stopniowo. Do oceny stanu powierzchni został zastosowany elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) oraz bezstykowy optyczny profilografometr 3D. Na podstawie analizy przebiegu procesu zużywania stwierdzono, że po zwiększeniu obciążenia następowała nagła zmiana wartości temperatury oleju oraz rezystancji w strefie styku czopa i panewki, a następnie ich stabilizacja. Stwierdzono również pewne różnice w przebiegu tych procesów pomiędzy badanymi wariantami. Po pierwsze podczas okresu stabilizacji odnotowano występowanie większej grubości filmu olejowego w strefie styku czop-panewka w przypadku zastosowania czopu obrobionego laserowego niż w przypadku czopu nieobrobionego. Po drugie na podstawie analizy procesu zużywania stwierdzono, że przy dłuższym czasie próby dla czopu obrobionego wartość temperatury oleju w miejscu styku czopa i panewki będzie mniejsza (niż dla czopu nieobrobionego), co powinno sprzyjać zwiększeniu odporności na zużywanie przez tarcie tego węzła kinematycznego. Na podstawie wykonanych badań makro- i mikroskopowych powierzchni obu rodzajów czopów po przeprowadzonej próbie zużycia zaobserwowano, że czopy obrobione laserowo charakteryzowały się mniejszą ilością efektów zużycia w postaci ubytków w warstwie wierzchniej w porównaniu z czopami nieobrobionymi laserowo. Mniejsze zużycie czopów obrobionych laserowo potwierdziły pomiary parametrów struktury geometrycznej powierzchni. Badania te pozwoliły na stwierdzenie pozytywnego wpływu obróbki laserowej na odporność zmodyfikowanej w ten sposób warstwy wierzchniej czopów. Pomimo że nie odnotowano większego ubytku warstwy wierzchniej panewek (wyrażonej przez zmniejszenie ich grubości po próbie zużyciowej) współpracujących z twardym obrobionym laserowo czopem od panewek współpracujących z blisko 5-krotnie bardziej miękkim od czopu obrobionego laserowo czopem nieobrobionym, to obserwacje mikroskopowe i pomiary parametrów struktury geometrycznej powierzchni wskazały jednak na intensywniejsze ich zużycie.
EN
The article presents the results of a sliding bearing with a helical groove on a journal. The studies included wear tests with contaminated lubrication oil and computer simulation of oil flow based on which the load capa city of a bearing was determined. The 7 bearings with different variants of helical grooves on journal bearings and classical bearings were studied. It was found that the helical groove on the journal makes it possibile to significantly reduce the wear of the bearing in the case of oil contamination with hard particles. It was also shown that the groove on the journal ensures an effective reduction in wear and does not result in a significant reduction of load capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań łożyska ślizgowego ze śrubowym rowkiem na czopie. Przeprowadzone badania obejmowały testy zużyciowe przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym oraz komputerową symulację przepływu, na podstawie której wyznaczono nośność łożyska. Przebadano 7 łożyskowań z różnymi wariantami śrubowego rowka na czopie oraz łożysko klasyczne. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie daje możliwość znacznego zmniejszenia zużycia układu łożyskowego w przypadku zanieczyszczenia oleju twardymi cząstkami. Wykazano również, że rowek na czopie zapewniający efektywne zmniejszenie zużycia nie skutkuje znaczącym zmniejszeniem nośności łożyska.
PL
W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego płaskiego, laminarnego ruchu cieczy lepkiej pomiędzy niekoncentrycznymi wirującymi cylindrami. Przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływowego i metodę wyznaczania pola prędkości cieczy i pola ciśnienia oraz naprężeń lepkościowych na ściankach struktur ograniczających przepływ.
EN
In the elaboration was presented the algorithm of solution of the problem of two dimensional, laminar flow of viscous fluid between eccentric rotating cylinders. The problem was formulated and solved by using Boundary Element Method. One introduced the mathematical description of the problem of flow and the method of calculating of the velocity and pressure fields, also tensions on sides of structures restrictive the flow.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.