Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ekspertowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem badania jest stworzenie aplikacji wspomagającej prawidłowe żywienie koni na platformę Android. Aplikacja realizowana jest w środowisku Xamarin w programie Visual Studio z wykorzystaniem języka C#. Dane niezbędne do działania aplikacji magazynowane są w plikach XML. Model systemu ekspertowego został przygotowany w oparciu o drzewa decyzyjne, natomiast projekt aplikacji opisuje diagram przypadków użycia oraz diagram klas. System ekspertowy, który został zaimplementowany w aplikacji, wykorzystuje do wygenerowania diety bazę wiedzy pozyskaną od ekspertów oraz moduł wnioskujący. Aplikacja może służyć zarówno celom użytkowym, jak i edukacyjnym. Będzie użyteczna dla osób ze specjalistycznym doświadczeniem, jak i bez niego.
EN
The aim of the study is to create application supporting the proper nutrition horses on the Android platform. The application is created in the environment Xamarin in Visual Studio IDE using CSharp language. The data needed for the application are stored in XML files. Expert system model was developed based on decision trees and the design of the application describes the use case diagram and class diagram. Expert system used in the application generates a diet using a knowledge base gained from experts and requesting module. The application can be used both practical purposes, as well as educational. It will be useful for people with specialized experience, and without it.
EN
Bone is a nonlinear, inhomogeneous and anisotropic material. To predict the behavior of bones expert systems are employed to reduce the computational cost and to enhance the accuracy of simulations. In this study, an artificial neural network (ANN) was used for the prediction of displacement in long bones followed by ex-vivo experiments. Three hydrated third metacarpal bones (MC3) from 3 thoroughbred horses were used in the experiments. A set of strain gauges were distributed around the midshaft of the bones. These bones were then loaded in compression in an MTS machine. The recordings of strains, load, load exposure time, and displacement were used as ANN input parameters. The ANN which was trained using 3,250 experimental data points from two bones predicted the displace-ment of the third bone (R2 ≥ 0.98). It was suggested that the ANN should be trained using noisy data points. The proposed modification in the training algorithm makes the ANN very robust against noisy inputs measurements. The performance of the ANN was evaluated in response to changes in the number of input data points and then by assuming a lack of strain data. A finite element analysis (FEA) was conducted to replicate one cycle of force-displace-ment experimental data (to gain the same accuracy produced by the ANN). The comparison of FEA and ANN displacement predictions indicates that the ANN produced a satisfactory outcome within a couple of seconds, while FEA required more than 160 times as long to solve the same model (CPU time: 5 h and 30 min).
EN
Early detection of breast cancer plays crucial role in planning and result of associated treatment. The purpose of this article is threefold: (i) to investigate whether or not clinical features obtained using routine blood analysis combined with anthropometric measurements can be utilized for envisaging breast cancer using predictive machine learning techniques; (ii) to explore the role of various machine learning components such as feature selection, data division protocols and classification to determine suitable biomarkers for breast cancer prediction; and (iii) to evaluate a recent database of clinical and anthropometric measurements acquired from normal individuals and individuals suffering from breast cancer. A database consisting of anthropometric and clinical attributes is used in the experiments. Various feature selection and statistical significance analysis methods are used to determine the relevance of various features. Furthermore, popular classifiers such as kernel based support vector machine (SVM), Naïve Bayesian, linear discriminant, quadratic discriminant, logistic regression, K-nearest neighbor (K-NN) and random forest were implemented and evaluated for breast cancer risk prediction using these features. Results of feature selection techniques indicate that among the nine features considered in this study, glucose, age and resistin are found to be most relevant and effective biomarkers for breast cancer prediction. Further, when these three features are used for classification, the medium K-NN classifier achieves the highest classification accuracy of 92.105% followed by medium Gaussian SVM which achieves classification accuracy of 83.684% under hold out data division protocol.
PL
Wstęp i cel: W pracy zaprezentowano zastosowania wybranych systemów ekspertowych we wspomaganiu zarządzania komponentami środowiska. Przedstawiono ogólny model oraz typologie systemów ekspertowych dla wspomagania podejmowania decyzji w działaniach zarządzania i ochrony środowiska. Scharakteryzowano wybrane systemy United States Environmental Protection Agency - U.S. EPA: EXAMS II - Exposure Analysis Modelling System II oraz system FGETS - Food and Gill Exchange of Toxic Substances Simulation System. Wyszczególniono szereg przykładów systemów ekspertowych klasy symulacyjno-prognostycznej jak systemy CORMIX I/II - Cormell University on Mixing Zone Model Expert System, HSPF, SWMM, WASP i in. Systemy znajdują m.in. zastosowanie we wspomaganiu analizy i oceny stanu środowiska wodnego oraz wspomaganiu decyzji w dziedzinie ochrony i zarządzania komponentami środowiska. Materiał i metody: Metody syntezy, przegląd literatury. Wyniki: Wskazanie przydatności systemów ekspertowo-symulacyjnych z celowością ich dalszego rozwoju i adaptacji. Wniosek: Możliwość wykorzystania i adaptacji pakietów systemów ekspertowych w diagnozowaniu oraz wspomaganiu podejmowania decyzji w ochronie i zarządzaniu komponentami środowiska oraz w dydaktyce.
EN
Introduction and aim: The selected expert systems for support the environmental management and protection were presented. The general model of environmental expert system for decision support for management and analysis of the environment condition were depicted. Selected examples of expert systems from United States Environmental Protection Agency - U.S. EPA were shortly characterized. There were systems for analyzing the water environment as EXAMS II - Exposure Analysis Modelling System II and FGETS - Food and Gill Exchange of Toxic Substances Simulation. A few another systems especially for the prediction and simulation the water environment parameters were pointed: CORMIX I/II - Cormell University on Mixing Zone Model Expert System, HSPF, SWMM, WASP and others. Systems are found, among others application in supporting the analysis and assessment of the condition of the water environment and supporting decision in the field of protection and management of environmental components. Material and methods: method of synthesis, bibliographical review Results: Pointing the useful functionality the expert system in Environmental management protection and didactics. Pointing the possibility of adapting and developing mentioned systems. Conclusion: Usability the depicted expert systems in supporting processes of decision making and performing didactics.
PL
Łukowy piec elektryczny (ŁPE) do produkcji stali generuje szereg sygnałów elektrycznych, które mogą być źródłem informacji o przebiegu procesu wytapiania (podobnie jak informacje EKG człowieka). Stopienie partii złomu stanowiącego część ładowanego wsadu, może być zrealizowane w innym czasie, niż zakłada program sterujący pracą pieca. W artykule przedstawiono metodę określenia rzeczywistego czasu topienia złomu poprzez analizę zmierzonych prądów i napięć elektrodowych. Metoda może być wykorzystana do analizy pracy pieca i wspomagania podejmowania decyzji (np. system ekspertowy) przy obsłudze procesu produkcji stali oraz optymalizacji czasu jej topienia w elektrycznym piecu łukowym.
EN
The electric arc furnace (EAF) for steelmaking generates a series of electrical signals while working, that can be a source of information about steelmaking process (as a information’s ECG of human being). The smelting of each charging hopper loaded into the furnace can be done at a different time than assumed in control program. The paper presents a method to determine the actual timing of the melting scrap metal by analyzing the measured currents and voltages of electrodes. The method can be used for analysis working of furnace and decision support (expert systems) for the steel production process and to optimize the time of steel melting in an electric arc furnace.
PL
Podstawową funkcjonalnością systemów automatyki kolejowej jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu kolejowego. Współczesna technika, w szczególności elektronika i informatyka, pozwala zautomatyzować coraz więcej czynności w procesie transportowym. Niezależnie jednak od technologii, w jakiej wykonane są systemy automatyki kolejowej, muszą one spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Powoduje to zaliczanie ich do grupy systemów krytycznych (ang. safety-critical systems), określanych również mianem systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety-related systems). Dlatego też proces projektowania, budowania i dopuszczania do eksploatacji systemów automatyki kolejowej zawsze kończy się oceną poprawności każdego z tych etapów. Należy podkreślić, że jest to proces skomplikowany i wymagający od osób w nim uczestniczących dużego doświadczenia zawodowego. Można w tym celu zastosować specjalizowane oprogramowanie nazywane systemem ekspertowym. Autorzy artykułu, korzystając ze środowiska ExSys Corvid, zbudowali system ekspertowy do weryfikacji i walidacji systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą przydatność tej technologii, a zarazem potrzebę rozszerzenia badań na inne rodzaje systemów automatyki kolejowej.
EN
The major functionality of railway traffic control system is to ensure efficient and safe railway traffic. Contemporary technique, electronics and informatics in particular, allows for automation of more and more tasks in transportation processes. Irrespective of the manufacturing technology, railway traffic control systems have to meet specific safety requirements. Because of this, these systems belong to group of safety-critical systems, also called safety-related systems. Due to these requirements, development, building and verification processes of railway traffic control systems always end with the assessment of correctness of each process. It should be pointed out that these processes are compound and require high skills level for persons involved in it. Because of this, an environment for an expert system (ExSys Corvid) can be used to automation of these processes. Authors used ExSys Corvid environment to build the expert system for verification and validation of Level Crossing Protection System (LCPS). Research conducted by authors confirmed high usefulness of this technology and showed the need for the usage of it in other railway traffic control systems.
PL
W artykule opisano zastosowanie systemów wspomagania decyzji klinicznych w diagnozowaniu chorób rzadkich oraz przedstawiono perspektywy rozwoju tych systemów. W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy stawiania złych diagnoz chorób trudnych do zdiagnozowania, opisano charakterystykę systemów wspomagania decyzji klinicznych opierających się na analizie algorytmicznej wielowymiarowych danych pacjenta. Powszechne wdrożenie takich systemów w placówkach leczniczych pozwoliłoby na dostarczenie usługi dla szerokiego grona odbiorców, która potencjalnie może poprawić jakość stawianych diagnoz.
EN
The paper presents the use of clinical decision support systems in diagnostic of rare diseases and describe developing of those systems. In answer to identified problem of making the wrong diagnosis of unprecedented in our latitude diseases, described a system based on algorithmic analysis of patient data. Widespread implementation of such systems in the health-care centers would allow the provision of services for a wide audience which will not only help in the daily work, but also will affect the quality of medical diagnoses.
EN
In this paper it has been described a computer system for the processing and analysis of two-dimensional digital images of evaluated pork half-carcasses. The AOPW (pol. Analiza Obrazu Półtusz Wieprzowych) image analysis system was created in C#, in Visual Studio 2015, using the AForge.NET library. The development of the application was preceded by a requirement analysis, according to the software engineering procedures. Documentation in the form of UML diagrams was developed in Microsoft Visio. The AOPW application is used to analyze and extract the characteristics of pork halfcarcasses contained in two-dimensional digital images acquired during the slaughtering process of pigs. The application may be a part of a new method for evaluating and classifying pig carcasses according to the applicable EUROP classification. The developed system was divided into two modules: the first for processing and filtering image, enabling e.g. edge and shape detection, sharpening and image binarization. The second allows for image analysis and acquisition of characteristics of pork half-carcasses - descriptors. The presented work was created within the research project of National Research and Development Center PBS3/B8/26/2015.
PL
W pracy zaprezentowano autorski system informatyczny służący przetwarzaniu i analizie dwuwymiarowych obrazów cyfrowych, poddawanych ocenie półtusz wieprzowych. System o nazwie Analiza Obrazu Półtusz Wieprzowych (AOPW) został wytworzony w języku C#, w pakiecie Visual Studio 2015, z użyciem biblioteki AForge.NET. Opracowanie aplikacji zostało poprzedzone analizą wymagań, zgodnie z procedurami inżynierii oprogramowania. Powstała na tym etapie dokumentacja w postaci diagramów UML została przygotowana w programie Microsoft Visio. Aplikacja AOPW służy do analizy i ekstrakcji cech charakterystycznych półtusz wieprzowych, zawartych na dwuwymiarowych obrazach cyfrowych pozyskanych w trakcie procesu uboju trzody chlewnej. Aplikacja może stanowić element nowej metody oceny i klasyfikacji półtusz wieprzowych według obowiązującej klasyfikacji EUROP. Opracowany system został podzielony na dwa moduły: pierwszy przetwarzający i filtrujący obraz, umożliwiający m.in. wykrywanie krawędzi i kształtów, wyostrzanie oraz binaryzację obrazu; drugi pozwalający na analizę obrazu i pozyskanie cech charakterystycznych – deskryptorów. Przedstawiona praca powstała w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PBS3/B8/26/2015.
9
Content available An expert system for underground coal mine planning
EN
In the current market situation, mining companies are faced with the necessity to take actions to improve the efficiency of the mining process. Some of these actions enforce a centralization of activities in the field of deposit economy and planning of mining operations in these companies. In the planning process with such scope the large knowledge of designers is required, which could be additionally supported by a knowledge base, supplied by information and data obtained during the completion of mining works, which also allows for use of the expert knowledge of other organizational units of the mine or the company. The paper presents an original expert system for mining works planning in the underground hard coal mines (MinePlanEx). The aim of the developed system is to support the designers of production planning in hard coal mines within the scope of: equipment selection, mining machinery combining into equipment sets and determining characteristic curves regarding the production results in the planned excavations. Knowledge of the system is represented by the rules selected with the chosen data mining techniques (association rules and classification trees) and obtained from experts. The first part of the paper presents a knowledge base, knowledge acquisition module and inference module which are the main components of the system. The second part contains an example of system operation.
PL
W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa górnicze stają przed koniecznością podjęcia działań, mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonego procesu wydobywczego. Wśród tych działań znajdują się również łączenia kopalń (lub ich części), które wymuszają pewną centralizację działań w zakresie gospodarki złożem i planowania robót górniczych w tych przedsiębiorstwach. Dla poprawnej realizacji procesu planowania w takim zakresie wymagane jest posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy członków zespołu projektującego, który powinna uzupełniać baza wiedzy, zasilana informacjami i danymi uzyskanymi w miarę realizacji zaprojektowanych robót przygotowawczych i eksploatacyjnych oraz umożliwiająca wykorzystanie wiedzy ekspertów z innych jednostek organizacyjnych kopalni lub przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano oryginalny system ekspercki do planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego (MinePlanEx). Celem systemu jest wspieranie projektantów planowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego w zakresie doboru sprzętu do warunków geologiczno-górniczych i określania charakterystyk dotyczących wyników produkcyjnych w planowanych wyrobiskach. Wiedza w systemie reprezentowana jest przez reguły wyznaczone z wykorzystaniem wybranych technik drążenia danych (reguły asocjacyjne oraz drzewa klasyfikacyjne) oraz uzyskane od ekspertów. W pierwszej części artykułu przedstawiono bazę wiedzy, moduł akwizycji wiedzy i wnioskowania, które są głównymi składnikami systemu. Druga część zawiera przykład działania systemu.
PL
W artykule omówione zostały założenie systemu ekspertowego, mającego za zadanie racjonalną obsługę silnika okrętowego i polepszenie warunków jego bezpiecznej i ekologicznej eksploatacji.
EN
Paper discussed the expert system which is a modern tool to assist decision makers in making operational decisions on a sea-going vessel. Correct operation and automation of marine propulsion is one of the key issues for the safe and economical operation of the marine floating unit. This article presents the founding of an expert system for the rational handling of marine engines and to improve the conditions of its safe and ecological operation.
PL
Wiele dziedzin wiedzy, szczególnie z zakresu medycyny, wymaga zastosowania profesjonalnego wspomagania procesu podejmowania decyzji. Celem niniejszego artykułu jest analiza reguł otrzymanych na podstawie badań demograficznych, klinicznych i termowizyjnych pacjentów z RZS oraz porównanie ich z istniejącymi systemami ekspertowymi służącymi do diagnostyki tej choroby.
EN
Great amount of knowledge domains, especially in medical branch, requires applying professional decision support. The aim of the current study is the analysis of rules obtained on the basis of demographic, clinical and thermovisual examinations of RA patients and its comparison with currently available expert systems which are designed for RA diagnosis.
PL
Celem pracy jest porównanie działania algorytmów wnioskowania dwuwartościowego i rozmytego. Artykuł zawiera opis teoretycznych podstaw działania obu algorytmów, użycia każdego z nich w innej wersji systemu wspomagania decyzji menedżera. Następnie pokazano bazę wiedzy oraz dokładny algorytm wnioskowania, a także przykład użycia w praktyce systemu z wnioskowaniem klasycznym. Ostatnią częścią pracy jest opis analizy podobieństw i różnic pomiędzy algorytmami oraz wynikających z niej wniosków.
EN
The aim of the study is to compare operation of divalent and fuzzy inference. The article contains describing the theoretical basis of operation of both algorithms and illustrated is to use each of them with a different version of the manager’s decision support system. Next is shown knowledge base and accurate inference algorithm and also example of use system of classic inference in practice. The last part of the work is to describe the analysis of the similarities and differences between algorithms and of its conclusions.
PL
Biblioteka KBExpertLib jest nowym, w pełni autorskim pakietem, oprogramowaniem, oferującym większość typowych funkcji jądra szkieletowego systemu ekspertowego Biblioteka pozwala na budowanie systemów ekspertowych z wykorzystaniem języka Java. Celem niniejszej pracy jest prezentacja właściwości funkcjonalnych biblioteki KBExpertLib oraz wyników badań wydajnościowych najistotniejszy operacji przez nią oferowanych. Eksperymenty są skoncentrowane na badaniu wydajności czasowej podstawowych operacji biblioteki oraz ocenie jej wymagań pamięciowych. W trakcie badań wykorzystywane były rzeczywiste bazy wiedzy, w tym licząca ponad 20 000 reguł.
EN
The KBExpertLib is the originally designed software package which provides most of the expert system shell’s common functions. This library allows to build expert systems using Java programming language. The presentation of the functional properties of the KBExpertLib is the goal of this paper as well as the performance study of basic activities provided by the library. The experimental research are focused on the time efficiency of the basic KBExpertLib operations. The estimation of the memory occupation of the library data structures are also presented. The experiment was performed on the real-world knowledge bases, counting more than 20 000 rules.
14
Content available System CastExpert do diagnostyki wad odlewów
PL
Prace dotyczące systemu ekspertowego CastExpert prowadzone są w Instytucie Odlewnictwa od wielu lat i obejmowały kolejno: dopracowanie struktury wewnętrznej systemu i procedur diagnostycznych, wzbogacenie bazy wiedzy (w tym wykorzystanie technik multimedialnych), doskonalenie interfejsu użytkownika [1−8]. Najnowsza wersja tego systemu, zrealizowana w wyniku kolejnych modyfikacji, określona jest nazwą CastExpert++. Artykuł opisuje architekturę systemu i sposób działania z perspektywy użytkownika.
EN
The investigations of the CastExpert system have been conducted at the Foundry Research Institute for many years now, including the following: perfecting the internal structure of the system and diagnostic procedures, enriching the knowledge base (including the use of multimedia techniques), perfecting the user interface [1−8], etc. The latest version of this system, developed as a result of further modifications, is named CastExpert++. The article describes the architecture of the system and its functions from the point of view of the user.
PL
W artykule zawarto przegląd systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem budynku inteligentnego. W pierwszej części omówiono podstawowe zagadnienia związane z inteligentnym budownictwem oraz przedstawiono powszechnie stosowane metodyki oceny ryzyka systemów technicznych oparte na zmiennych lingwistycznych. Następnie wprowadzono autorską metodę oceny ryzyka opartą na systemie ekspertowym. Szczegółowo opisano ideowe działanie systemu ekspertowego. Zaprezentowano przykładowe parametry wykorzystywane w ocenie ryzyka oraz omówiono plan dalszych badań w zakresie rozwoju systemu.
EN
This paper presents the DISESOR integrated decision support system and its applications. The system integrates data from different monitoring and dispatching systems and contains such modules as data preparation and cleaning, analytical, prediction and expert system. Architecture of the system is presented in the paper and a special focus is put on the presentation of two issues: data integration and cleaning, and creation of prediction model. The work contains also two case studies presenting the examples of the system application.
PL
W pracy przedstawiono zintegrowany system wspomagania decyzji DISESOR oraz jego zastosowania. System pozwala na integrację danych pochodzących z różnych systemów monitorowania i systemów dyspozytorskich. Struktura systemu DISESOR składa się z modułów realizujących: przygotowanie i czyszczenie danych, analizę danych, zadania predykcyjne oraz zadania systemu ekspertowego. W pracy przedstawiono architekturę systemu DISESOR, a szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z integracją i czyszczeniem danych oraz tworzeniem modeli predykcyjnych. Działanie systemu przedstawione zostało na dwóch przykładach analizy dla danych rzeczywistych.
17
Content available remote Expert system supporting failure mode and effect analysis (FMEA)
EN
The goal of this paper is to verify the usefulness of the expert system as a tool supporting the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). For the purpose of this study, a computer program acting as an expert system for FMEA has been implemented. The knowledge base of the expert system contains the medium voltage current transformer data. The Expert system structure, principle of operation and the data acquisition process were discussed. An expert system has been tested during the FMEA analysis of the medium voltage current transformer.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie przydatności systemu ekspertowego jako narzędzia wspomagającego przeprowadzanie analizy potencjalnych wad produktu, ich przyczyn oraz skutków (FMEA). W celu przeprowadzenia badań zrealizowano program komputerowy pełniący rolę systemu ekspertowego dla omawianego zagadnienia. Baza wiedzy systemu ekspertowego została uzupełniona danymi dotyczącymi przekładnika prądowego średniego napięcia. Opisana została budowa, sposób działania oraz proces pozyskiwania wiedzy systemu ekspertowego. Użyteczność systemu sprawdzona została podczas testów, wykonując analizę FMEA przekładnika prądowego średniego napięcia.
PL
Omówiono automatyczne generowanie modeli symulacyjnych na potrzeby systemu ekspertowego wspomagającego projektowanie układów automatyki statków. Na podstawie przyjętych założeń projektowych system ekspertowy zleca badania wybranych struktur podsystemów elektroenergetycznych statków. Aplikacja symulacyjna pobiera z biblioteki modele matematyczne elementów składowych struktur, a następnie zestawia modele symulacyjne, wykonuje badania zestawionych struktur i przekazuje wyniki symulacji do systemu ekspertowego. Wyniki badań symulacyjnych służą ocenie jako źródło wiedzy systemu ekspertowego. Istotną rzeczą jest spełnienie przez badaną strukturę wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. W wyniku integracji systemu z bazą wiedzy oraz aplikacji symulacyjnej powstaje hybrydowy system ekspertowy. W referacie przestawiono wybrane badania symulacyjne dla sterów strumieniowych statków.
EN
The paper describes application automatic generation of simulation models cooperating with the expert system. System supports the selection of component elements for the bow thrusters. The parts of such a system are: a set of structures, a set of models, database and knowledge base. These results are used as a source of knowledge of the expert system. Using the simulation results an expert system determines if the rules of classification society are met. This expert system employs data base and simulation investigation result as a source of knowledge.
19
Content available remote Model systemu wspomagającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych
PL
W pracy opisano model automatu przeznaczonego do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor dokonał przeglądu komercyjnych rozwiązań służących do podejmowania decyzji finansowych. Zaproponował architekturę systemu, który na podstawie aktualnych notowań wybranych instrumentów finansowych, podejmuje decyzje o zamianach jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych lub kupnie lub sprzedaży jednostek indeksowych funduszu typu ETF. Instrumentami finansowymi mogą być: indeksy giełdy papierów wartościowych, wybrane fundusze inwestycyjne, fundusze typu ETF lub obligacji wybranych emitentów. System składa się z dwóch połączonych ze sobą automatów. Pierwszy z nich, modelowany siecią Petriego, przechowuje informacje o aktualnym stanie rynków finansowych. Drugi, modelowany klasycznym automatem Mealego, przechowuje informacje o stanie portfela inwestycyjnego i podejmuje decyzje inwestycyjne. Sieć Petriego zmienia znakowanie pod wpływem sygnałów zewnętrznych, którymi są wybrane sygnały analizy technicznej. Sygnały te opisują zmiany trendów instrumentów finansowych. Zmiana stanu automatu Mealego następuje pod wpływem zmiany znakowania sieci Petriego. Z tą zmianą stanu związane jest wygenerowanie decyzji, jaka operacja finansowa powinna zostać przeprowadzona. Oprócz formalnego opisu modeli, praca zawiera również wyniki eksperymentu. Autor dokonał doboru funkcji analizy technicznej, na podstawie których system podejmuje decyzję o tym, czy na rynkach obligacji lub giełdzie panuje hossa lub bessa. Używając historycznych notowań z lat 2008-2011, dostroił dobrane funkcje w taki sposób, żeby na danych testowych system nie przynosił straty w okresach rocznych. Następnie postępując zgodnie z sugestiami systemu, inwestował kapitał na rachunku rzeczywistym przez okres 8 miesięcy.
EN
The paper contains a description of a model of an automaton, that is intended to supporting investment decisions on a capital market. The author accomplished a review of commercial offers, that are designed to take financial decisions. He also proposed an architecture of a system, that on the basis of current quotations of selected financial instruments, decides to change holdings between mutual funds or buy or sell shares of an ETF. The financial instrument can be: indexes of stock exchanges, selected mutual funds, ETFs or bonds of selected issuers. The system consists of two connected automatons. The first of them, modeled by a Petri net, hold information about current state of financial markets. The second one, modeled as a classic Mealy machine, keeps information about state of the holdings and takes the investment decisions. The Petri net changes its marking on the ground of external signals, which are selected signals of the technical analysis. These signals are connected with alterations of trends of financial instruments. The Mealy machine switches its state due to new Petri net marking. The transition between states causes that a decision is generated, what kind of a financial operation should be performed. Besides a formal description of models, the paper contains results of an experiment. The author chose some function of technical analysis, that are used by the system to decide of fall or growth of the bond and stock market. Using historical quotation from the period of 2008-2011, parameters of the functions have been calculated so that the system does not gain looses during the test years. Thereafter the author invested money on the real investment account for the period of 8 months, proceeding according to the system indications.
20
PL
Najbardziej rozpowszechnione w przemyśle są pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym. Ich udział oceniany jest na około 50%. Pomimo swych rozlicznych zalet pod względem hałaśliwości i współczynnika nierównomierności wydajności pompy te ustępują miejsca innym. Skuteczne zmniejszenie hałasu uzyskuje się łącząc oba sposoby, przy czym najbardziej efektywna jest metoda czynna usuwająca przyczyny dźwiękotwórcze. Ważnym krokiem w badaniu własności akustycznych jest klasyfikacja. Na podstawie uzyskanych wyników podejmowana jest decyzja o zaklasyfikowaniu własności sygnału do danej klasy. W pracy przedstawiono koncepcję budowy zintegrowanego systemu wspomagania decyzji w badaniach akustycznych na przykładzie pompy zębatej z podciętym zębem.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.